Nové předpisy

Zákoník práce 2012 - zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce - Hlava 4. § 237 - § 247 Zvláštní pracovní podmínky některých zaměstnanc

HLAVA IV

  ZVLÁŠTNÍ PRACOVNÍ PODMÍNKY NĚKTERÝCH ZAMĚSTNANCŮ

  Díl 1

  Zaměstnávání fyzických osob se zdravotním postižením

  § 237

  Povinnosti zaměstnavatelů k zaměstnávání fyzických osob se zdravotním
  postižením a k vytváření potřebných pracovních podmínek pro ně stanoví
  zvláštní právní předpisy^76).

  Díl 2

  Pracovní podmínky zaměstnankyň

  § 238

  (1) Zaměstnankyně je zakázáno zaměstnávat pracemi, které ohrožují
  jejich mateřství. Ministerstvo zdravotnictví stanoví vyhláškou práce a
  pracoviště,  které  jsou  zakázány  těhotným  zaměstnankyním,
  zaměstnankyním, které kojí, a zaměstnankyním-matkám do konce devátého
  měsíce po porodu.

  (2) Je zakázáno zaměstnávat těhotnou zaměstnankyni, zaměstnankyni,
  která kojí, a zaměstnankyni-matku do konce devátého měsíce po porodu
  pracemi, pro které nejsou podle lékařského posudku zdravotně způsobilé.

  Díl 3

  Pracovní  podmínky  zaměstnankyň,  zaměstnankyň-matek,  zaměstnanců
  pečujících o dítě a o jiné fyzické osoby

  § 239

  (1)  Koná-li  těhotná  zaměstnankyně  práci,  která  je těhotným
  zaměstnankyním zakázána nebo která podle lékařského posudku ohrožuje
  její těhotenství, je zaměstnavatel povinen převést ji dočasně na práci,
  která je pro ni vhodná a při níž může dosahovat stejného výdělku jako
  na dosavadní práci. Požádá-li těhotná zaměstnankyně pracující v noci o
  zařazení na denní práci, je zaměstnavatel povinen její žádosti vyhovět.

  (2) Ustanovení odstavce 1 platí obdobně pro zaměstnankyni-matku do
  konce devátého měsíce po porodu a zaměstnankyni, která kojí.

  (3) Dosahuje-li zaměstnankyně při práci, na niž byla převedena, bez
  svého zavinění nižšího výdělku než na dosavadní práci, poskytuje se jí
  na vyrovnání tohoto rozdílu vyrovnávací příspěvek podle zvláštního
  právního předpisu^77).

  § 240

  (1) Těhotné zaměstnankyně a zaměstnankyně a zaměstnanci pečující o děti
  do věku 8 let smějí být vysíláni na pracovní cestu mimo obvod obce
  svého pracoviště nebo bydliště jen se svým souhlasem; přeložit je může
  zaměstnavatel jen na jejich žádost.

  (2) Ustanovení odstavce 1 platí i pro osamělou zaměstnankyni a
  osamělého zaměstnance, kteří pečují o dítě, dokud dítě nedosáhlo věku
  15 let, jakož i pro zaměstnance, který prokáže, že převážně sám
  dlouhodobě pečuje o osobu, která se podle zvláštního právního předpisu
  považuje za osobu závislou na pomoci jiné fyzické osoby ve stupni II
  (středně těžká závislost), ve stupni III (těžká závislost) nebo stupni
  IV (úplná závislost)^77a).

  § 241

  (1) Zaměstnavatel je povinen přihlížet při zařazování zaměstnanců do
  směn též k potřebám zaměstnankyň a zaměstnanců pečujících o děti.

  (2) Požádá-li zaměstnankyně nebo zaměstnanec pečující o dítě mladší než
  15 let, těhotná zaměstnankyně nebo zaměstnanec, který prokáže, že
  převážně sám dlouhodobě pečuje o osobu, která se podle zvláštního
  právního předpisu považuje za osobu závislou na pomoci jiné fyzické
  osoby ve stupni II (středně těžká závislost), ve stupni III (těžká
  závislost) nebo stupni IV (úplná závislost)^77a), o kratší pracovní
  dobu nebo jinou vhodnou úpravu stanovené týdenní pracovní doby, je
  zaměstnavatel povinen vyhovět žádosti, nebrání-li tomu vážné provozní
  důvody.

  (3) Zakazuje se zaměstnávat těhotné zaměstnankyně prací přesčas.
  Zaměstnankyním a zaměstnancům, kteří pečují o dítě mladší než 1 rok,
  nesmí zaměstnavatel nařídit práci přesčas.

  Díl 4

  Přestávky ke kojení

  § 242

  (1) Zaměstnankyni, která kojí své dítě, je zaměstnavatel povinen
  poskytnout kromě přestávek v práci zvláštní přestávky ke kojení.

  (2) Zaměstnankyni, která pracuje po stanovenou týdenní pracovní dobu,
  přísluší na každé dítě do konce 1 roku jeho věku 2 půlhodinové
  přestávky a v dalších 3 měsících 1 půlhodinová přestávka za směnu.
  Pracuje-li po kratší pracovní dobu, avšak alespoň polovinu týdenní
  pracovní doby, přísluší jí pouze 1 půlhodinová přestávka, a to na každé
  dítě do konce 1 roku jeho věku.

  (3) Přestávky ke kojení se započítávají do pracovní doby a přísluší za
  ně náhrada mzdy nebo platu ve výši průměrného výdělku.

  Díl 5

  Pracovní podmínky mladistvých zaměstnanců

  § 243

  Zaměstnavatelé jsou povinni vytvářet příznivé podmínky pro všestranný
  rozvoj tělesných a duševních schopností mladistvých zaměstnanců též
  zvláštní úpravou jejich pracovních podmínek.

  § 244

  Zaměstnavatelé smějí zaměstnávat mladistvé zaměstnance pouze pracemi,
  které jsou přiměřené jejich fyzickému a rozumovému rozvoji, a poskytují
  jim při práci zvýšenou péči.

  § 245

  (1) Zakazuje se zaměstnávat mladistvé zaměstnance prací přesčas a prací
  v noci. Výjimečně mohou mladiství zaměstnanci starší než 16 let konat
  noční práci nepřesahující 1 hodinu, jestliže je to třeba pro jejich
  výchovu k povolání, a to pod dohledem zaměstnance staršího 18 let,
  je-li tento dohled pro ochranu mladistvého zaměstnance nezbytný. Noční
  práce mladistvého zaměstnance musí bezprostředně navazovat na jeho
  práci připadající podle rozvrhu směn na denní dobu.

  (2) Jestliže je zakázáno zaměstnávat mladistvého zaměstnance prací, pro
  kterou se mu dostalo výchovy k povolání, protože je její výkon
  mladistvým zaměstnancům zakázán nebo protože podle lékařského posudku
  vydaného poskytovatelem pracovnělékařských služeb ohrožuje jeho zdraví,
  je zaměstnavatel povinen do doby, než bude mladistvý zaměstnanec moci
  tuto práci konat, poskytnout mu jinou přiměřenou práci odpovídající
  pokud možno jeho kvalifikaci.

  § 246

  (1) Zakazuje se zaměstnávat mladistvé zaměstnance pracemi pod zemí při
  těžbě nerostů nebo při ražení tunelů a štol.

  (2) Zakazuje se zaměstnávat mladistvé zaměstnance pracemi, které se
  zřetelem k anatomickým, fyziologickým a psychickým zvláštnostem v tomto
  věku jsou pro ně nepřiměřené, nebezpečné nebo škodlivé jejich zdraví.
  Ministerstvo zdravotnictví stanoví vyhláškou v dohodě s Ministerstvem
  průmyslu a obchodu a Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy
  práce a pracoviště, které jsou zakázány mladistvým zaměstnancům, a
  podmínky, za nichž mohou mladiství zaměstnanci výjimečně tyto práce
  konat z důvodu přípravy na povolání.

  (3) Zakazuje se zaměstnávat mladistvé zaměstnance také pracemi, při
  nichž jsou vystaveni zvýšenému nebezpečí úrazu nebo při jejichž výkonu
  by mohli vážně ohrozit bezpečnost a zdraví ostatních zaměstnanců nebo
  jiných fyzických osob.

  (4) Zákazy některých prací mohou být rozšířeny vyhláškou podle odstavce
  2 i na zaměstnance ve věku do 21 let.

  (5) Zaměstnavatel je povinen vést seznam mladistvých zaměstnanců, kteří
  jsou  u něj zaměstnáni; seznam obsahuje jméno, popřípadě jména,
  příjmení,  datum narození a druh práce, který tento zaměstnanec
  vykonává.

  § 247

  (1) Zaměstnavatel je povinen zabezpečit na své náklady, aby mladiství
  zaměstnanci byli vyšetřeni poskytovatelem pracovnělékařských služeb

  a) před vznikem pracovního poměru a před převedením na jinou práci,

  b) pravidelně podle potřeby, nejméně však jedenkrát ročně.

  (2) Mladiství zaměstnanci jsou povinni podrobit se stanoveným lékařským
  vyšetřením.

  (3)  Při  ukládání  pracovních  úkolů mladistvému zaměstnanci je
  zaměstnavatel  povinen  řídit  se  lékařským  posudkem  vydaným
  poskytovatelem pracovnělékařských služeb.