Nové předpisy

Zákoník práce 2012 - zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce - Hlava 1. § 248 - § 249 Předcházení škodám

ČÁST JEDENÁCTÁ

  NÁHRADA ŠKODY

  HLAVA I

  PŘEDCHÁZENÍ ŠKODÁM

  § 248

  (1) Zaměstnavatel je povinen zajišťovat svým zaměstnancům takové
  pracovní podmínky, aby mohli řádně plnit své pracovní úkoly bez
  ohrožení zdraví a majetku; zjistí-li závady, je povinen učinit opatření
  k jejich odstranění.

  (2) Zaměstnavatel je z důvodu ochrany majetku oprávněn v nezbytném
  rozsahu provádět kontrolu věcí, které zaměstnanci k němu vnášejí nebo
  od  něho odnášejí, popřípadě provádět prohlídky zaměstnanců. Při
  kontrole a prohlídce podle věty první musí být dodržena ochrana
  osobnosti. Osobní prohlídku může provádět pouze fyzická osoba stejného
  pohlaví.

  § 249

  (1) Zaměstnanec je povinen počínat si tak, aby nedocházelo ke škodám na
  zdraví, majetku ani k bezdůvodnému obohacení. Hrozí-li škoda, je
  povinen na ni upozornit nadřízeného vedoucího zaměstnance.

  (2) Je-li k odvrácení škody hrozící zaměstnavateli neodkladně třeba
  zákroku, je zaměstnanec povinen zakročit; nemusí tak učinit, brání-li
  mu v tom důležitá okolnost nebo jestliže by tím vystavil vážnému
  ohrožení sebe nebo ostatní zaměstnance, popřípadě osoby blízké.

  (3)  Zjistí-li  zaměstnanec, že nemá vytvořeny potřebné pracovní
  podmínky, je povinen oznámit tuto skutečnost nadřízenému vedoucímu
  zaměstnanci.