Nové předpisy

Zákoník práce 2012 - zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce - Hlava 2. § 250 - § 264 Odpovědnost zaměstnance za škodu

HLAVA II

  ODPOVĚDNOST ZAMĚSTNANCE ZA ŠKODU

  Díl 1

  Obecná odpovědnost

  § 250

  (1) Zaměstnanec odpovídá zaměstnavateli za škodu, kterou mu způsobil
  zaviněným porušením povinností při plnění pracovních úkolů nebo v přímé
  souvislosti s ním.

  (2) Byla-li škoda způsobena také porušením povinností ze strany
  zaměstnavatele, odpovědnost zaměstnance se poměrně omezí.

  (3) Zaměstnavatel je povinen prokázat zavinění zaměstnance, s výjimkou
  případů uvedených v § 252 a 255.

  Díl 2

  Odpovědnost za nesplnění povinnosti k odvrácení škody

  § 251

  (1) Na zaměstnanci, který vědomě neupozornil nadřízeného vedoucího
  zaměstnance na škodu hrozící zaměstnavateli nebo nezakročil proti
  hrozící škodě, ačkoliv by tím bylo zabráněno bezprostřednímu vzniku
  škody, může zaměstnavatel požadovat, aby se podílel na náhradě škody,
  která  byla zaměstnavateli způsobena, a to v rozsahu přiměřeném
  okolnostem případu, pokud ji není možné nahradit jinak.

  (2) Zaměstnanec neodpovídá za škodu, kterou způsobil při odvracení
  škody hrozící zaměstnavateli nebo nebezpečí přímo hrozícího životu nebo
  zdraví, jestliže tento stav sám úmyslně nevyvolal a počínal si přitom
  způsobem přiměřeným okolnostem.

  Díl 3

  Odpovědnost za schodek na svěřených hodnotách, které je zaměstnanec
  povinen vyúčtovat a odpovědnost za ztrátu svěřených věcí

  Oddíl 1

  Odpovědnost za schodek na svěřených hodnotách, které je zaměstnanec
  povinen vyúčtovat

  § 252

  (1) Byla-li se zaměstnancem uzavřena dohoda o odpovědnosti k ochraně
  hodnot  svěřených  zaměstnanci k vyúčtování (dále jen "dohoda o
  odpovědnosti"), za které se považují hotovost, ceniny, zboží, zásoby
  materiálu nebo jiné hodnoty, které jsou předmětem obratu nebo oběhu, s
  nimiž má zaměstnanec možnost osobně disponovat po celou dobu, po kterou
  mu byly svěřeny, odpovídá za schodek vzniklý na těchto hodnotách.

  (2) Dohoda o odpovědnosti smí být uzavřena nejdříve v den, kdy fyzická
  osoba dosáhne 18 let věku.

  (3) Byla-li svéprávnost zaměstnance omezena, nesmí za něj zástupce 
  uzavřít dohodu o odpovědnosti.

  (4) Dohoda o odpovědnosti musí být uzavřena písemně.

  (5) Zaměstnanec se zprostí odpovědnosti zcela nebo zčásti, jestliže
  prokáže, že schodek vznikl zcela nebo zčásti bez jeho zavinění,
  zejména, že mu bylo zanedbáním povinnosti zaměstnavatele znemožněno se
  svěřenými hodnotami nakládat.

  § 253

  (1) Zaměstnanec, který uzavřel dohodu o odpovědnosti, může od ní
  odstoupit, vykonává-li jinou práci, je-li převáděn na jinou práci nebo
  na jiné pracoviště, je-li překládán, nebo pokud zaměstnavatel v době do
  15 kalendářních dnů od obdržení jeho písemného upozornění neodstraní
  závady v pracovních podmínkách, které brání řádnému hospodaření se
  svěřenými hodnotami. Při společné odpovědnosti může zaměstnanec od
  dohody o odpovědnosti také odstoupit, jestliže je na pracoviště zařazen
  jiný zaměstnanec nebo ustanoven jiný vedoucí nebo jeho zástupce.
  Odstoupení podle věty první musí být provedeno písemně.

  (2) Dohoda o odpovědnosti zaniká dnem skončení pracovního poměru nebo
  dnem, kdy bylo odstoupení od této dohody doručeno zaměstnavateli,
  není-li v odstoupení od této dohody uveden den pozdější.

  § 254

  (1) Inventarizaci je zaměstnavatel povinen provést při uzavření dohody
  o odpovědnosti, při jejím zániku, při výkonu jiné práce, při převedení
  zaměstnance na jinou práci nebo na jiné pracoviště, při jeho přeložení
  a při skončení pracovního poměru.

  (2) Na pracovištích, kde pracují zaměstnanci se společnou odpovědností,
  je zaměstnavatel povinen inventarizaci provést při uzavření dohod o
  odpovědnosti se všemi společně odpovědnými zaměstnanci, při zániku
  všech těchto dohod, při výkonu jiné práce, při převedení na jinou práci
  nebo na jiné pracoviště nebo přeložení všech společně odpovědných
  zaměstnanců, při změně na pracovním místě vedoucího zaměstnance nebo
  jeho  zástupce a na žádost kteréhokoliv ze společně odpovědných
  zaměstnanců při změně v jejich kolektivu, popřípadě při odstoupení
  některého z nich od dohody o odpovědnosti.

  (3) Jestliže zaměstnanec se společnou odpovědností, jehož pracovní
  poměr skončil, nebo který vykonává jinou práci, nebo který byl převeden
  na jinou práci, nebo který byl převeden na jiné pracoviště nebo
  přeložen, nepožádá zároveň o provedení inventarizace, odpovídá za
  případný schodek zjištěný nejbližší inventarizací na jeho dřívějším
  pracovišti. Jestliže zaměstnanec, který je zařazován na pracoviště, kde
  pracují zaměstnanci se společnou odpovědností, nepožádá zároveň o
  provedení inventarizace, odpovídá, pokud od dohody o odpovědnosti
  neodstoupil, za případný schodek zjištěný nejbližší inventarizací.

  Oddíl 2

  Odpovědnost za ztrátu svěřených věcí

  § 255

  (1) Zaměstnanec odpovídá za ztrátu nástrojů, ochranných pracovních
  prostředků a jiných podobných věcí, které mu zaměstnavatel svěřil na
  písemné potvrzení.

  (2) Věc podle odstavce 1, jejíž cena přesahuje 50 000 Kč, smí být
  zaměstnanci svěřena jen na základě dohody o odpovědnosti za ztrátu
  svěřených věcí.

  (3) Dohoda o odpovědnosti za ztrátu svěřených věcí smí být uzavřena
  nejdříve v den, kdy fyzická osoba dosáhne 18 let věku.

  (4) Byla-li svéprávnost zaměstnance omezena, nesmí za něj zástupce 
  uzavřít dohodu o odpovědnosti za ztrátu svěřených věcí.

  (5) Dohoda o odpovědnosti za ztrátu svěřených věcí musí být uzavřena
  písemně.

  (6) Zaměstnanec se zprostí odpovědnosti za ztrátu svěřených věcí zcela
  nebo zčásti, jestliže prokáže, že ztráta vznikla zcela nebo zčásti bez
  jeho zavinění.

  (7) Vláda může nařízením zvýšit částku podle odstavce 2.

  § 256

  (1)  Zaměstnanec, který uzavřel dohodu o odpovědnosti za ztrátu
  svěřených věcí, může od ní odstoupit, jestliže mu zaměstnavatel
  nevytvořil podmínky k zajištění ochrany svěřených předmětů proti jejich
  ztrátě. Odstoupení podle věty první musí být provedeno písemně.

  (2) Dohoda o odpovědnosti za ztrátu svěřených věcí zaniká dnem skončení
  pracovního poměru nebo dnem, kdy bylo odstoupení od této dohody
  doručeno zaměstnavateli, není-li v odstoupení od této dohody uveden den
  pozdější.

  Díl 4

  Rozsah náhrady škody

  § 257

  (1) Zaměstnanec, který odpovídá za škodu podle § 250 je povinen
  nahradit zaměstnavateli skutečnou škodu, a to v penězích, jestliže
  neodčiní škodu uvedením v předešlý stav.

  (2)  Výše požadované náhrady škody způsobené z nedbalosti nesmí
  přesáhnout  u  jednotlivého  zaměstnance  částku  rovnající  se
  čtyřapůlnásobku  jeho průměrného měsíčního výdělku před porušením
  povinnosti, kterým způsobil škodu. Toto omezení neplatí, byla-li škoda
  způsobena úmyslně, v opilosti, nebo po zneužití jiných návykových
  látek.

  (3) Jde-li o škodu způsobenou úmyslně, může zaměstnavatel požadovat,
  kromě částky uvedené v odstavci 2, i náhradu ušlého zisku.

  (4)  Způsobil-li škodu také zaměstnavatel, hradí zaměstnanec jen
  poměrnou část škody podle míry svého zavinění.

  (5) Odpovídá-li za škodu více zaměstnanců, hradí každý z nich poměrnou
  část škody podle míry svého zavinění.

  § 258

  Při určení výše náhrady škody podle § 251 se přihlédne zejména k
  okolnostem, které bránily splnění povinnosti, a k významu škody pro
  zaměstnavatele.  Výše náhrady škody však nesmí přesáhnout částku
  rovnající se trojnásobku průměrného měsíčního výdělku zaměstnance.

  § 259

  Zaměstnanec, který odpovídá za schodek na svěřených hodnotách nebo za
  ztrátu svěřených věcí, je povinen nahradit schodek na svěřených
  hodnotách nebo ztrátu svěřených věcí v plné výši.

  § 260

  (1) Při společné odpovědnosti za schodek se jednotlivým zaměstnancům
  určí podíl náhrady podle poměru jejich dosažených hrubých výdělků,
  přičemž výdělek jejich vedoucího a jeho zástupce se započítává ve
  dvojnásobné výši.

  (2) Podíl náhrady stanovený podle odstavce 1 nesmí u jednotlivých
  zaměstnanců, s výjimkou vedoucího a jeho zástupce, přesáhnout částku
  rovnající se jejich průměrnému měsíčnímu výdělku před vznikem škody.
  Neuhradí-li se takto určenými podíly celá škoda, jsou povinni uhradit
  zbytek vedoucí a jeho zástupce podle poměru svých dosažených hrubých
  výdělků.

  (3) Zjistí-li se, že schodek nebo jeho část byla zaviněna některým ze
  společně odpovědných zaměstnanců, hradí schodek tento zaměstnanec podle
  míry svého zavinění. Zbývající část schodku hradí všichni společně
  odpovědní zaměstnanci podíly určenými podle odstavců 1 a 2.

  (4)  Při určování podílu náhrady jednotlivých zaměstnanců, kteří
  odpovídají za schodek společně, se vychází z jejich hrubých výdělků
  zúčtovaných za dobu od předchozí inventury do dne zjištění schodku.
  Přitom se započítává výdělek za celý kalendářní měsíc, v němž byla tato
  inventura provedena, a nepřihlíží se k výdělku za kalendářní měsíc, v
  němž byl zjištěn schodek. Jestliže byl však zaměstnanec zařazen na
  pracoviště během tohoto období, započítává se mu hrubý výdělek dosažený
  ode dne, kdy byl na pracoviště zařazen, do dne zjištění schodku. Do
  hrubého výdělku se nezapočítává náhrada mzdy nebo platu.

  Díl 5

  Společná ustanovení o odpovědnosti zaměstnance za škodu

  § 261

  (1) Zaměstnanec, který je stižen duševní poruchou, odpovídá za škodu
  jím způsobenou, je-li schopen ovládnout své jednání a posoudit jeho
  následky.

  (2) Zaměstnanec, který se uvede vlastní vinou do takového stavu, že
  není schopen ovládnout své jednání nebo posoudit jeho následky,
  odpovídá za škodu v tomto stavu způsobenou.

  (3) Za škodu odpovídá i zaměstnanec, který ji způsobil úmyslným
  jednáním proti dobrým mravům.

  § 262

  Výši požadované náhrady škody určuje zaměstnavatel; způsobil-li škodu
  vedoucí zaměstnanec, který je statutárním orgánem nebo jeho zástupce,
  sám nebo společně s podřízeným zaměstnancem, určí výši náhrady škody
  ten, kdo statutární orgán nebo jeho zástupce na pracovní místo
  ustanovil.

  § 263

  (1) Výši požadované náhrady škody je zaměstnavatel se zaměstnancem
  povinen projednat a písemně mu ji oznámit zpravidla nejpozději do 1
  měsíce ode dne, kdy bylo zjištěno, že škoda vznikla a že za ni
  zaměstnanec odpovídá.

  (2) Uzavřel-li zaměstnanec se zaměstnavatelem dohodu o způsobu náhrady
  škody, je její součástí výše náhrady škody požadované zaměstnavatelem,
  jestliže svůj závazek nahradit škodu zaměstnanec uznal. Dohoda podle
  věty první musí být uzavřena písemně.

  (3) Výši požadované náhrady škody a obsah dohody o způsobu její úhrady
  s výjimkou náhrady nepřesahující 1 000 Kč je zaměstnavatel povinen
  projednat s odborovou organizací.

  § 264

  Z důvodů zvláštního zřetele hodných může soud výši náhrady škody
  přiměřeně snížit.