Nové předpisy

Zákoník práce 2012 - zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce - Hlava 3. § 265 - § 271 Odpovědnost zaměstnavatele za škodu

 HLAVA III

  ODPOVĚDNOST ZAMĚSTNAVATELE ZA ŠKODU

  Díl 1

  Obecná odpovědnost

  § 265

  (1) Zaměstnavatel odpovídá zaměstnanci za škodu, která mu vznikla při
  plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s ním porušením
  právních povinností nebo úmyslným jednáním proti dobrým mravům.

  (2)  Zaměstnavatel odpovídá zaměstnanci též za škodu, kterou mu
  způsobili porušením právních povinností v rámci plnění pracovních úkolů
  zaměstnavatele zaměstnanci jednající jeho jménem.

  (3)  Zaměstnavatel  neodpovídá zaměstnanci za škodu na dopravním
  prostředku, kterého použil při plnění pracovních úkolů nebo v přímé
  souvislosti s ním bez jeho souhlasu. Rovněž neodpovídá za škodu, která
  vznikne na nářadí, zařízeních a předmětech zaměstnance potřebných pro
  výkon práce, které použil bez jeho souhlasu.

  Díl 2

  Odpovědnost při odvracení škody

  § 266

  (1) Zaměstnavatel odpovídá za věcnou škodu, kterou utrpěl zaměstnanec
  při odvracení škody hrozící zaměstnavateli nebo nebezpečí hrozící
  životu  nebo  zdraví, jestliže škoda nevznikla úmyslným jednáním
  zaměstnance a zaměstnanec si počínal způsobem přiměřeným okolnostem.
  Ustanovení věty první se vztahuje i na účelně vynaložené náklady.

  (2) Právo na náhradu škody podle odstavce 1 má i zaměstnanec, který
  takto odvracel nebezpečí hrozící životu nebo zdraví, jestliže by za
  škodu odpovídal zaměstnavatel.

  Díl 3

  Odpovědnost na odložených věcech

  § 267

  (1) Zaměstnavatel odpovídá zaměstnanci za škodu na věcech, které se
  obvykle nosí do práce a které si zaměstnanec odložil při plnění
  pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s ním na místě k tomu určeném
  nebo obvyklém.

  (2) Právo na náhradu škody zanikne, jestliže její vznik neohlásí
  zaměstnanec zaměstnavateli bez zbytečného odkladu, nejpozději do 15 dnů
  ode dne, kdy se o škodě dozvěděl.

  Díl 4

  Rozsah  náhrady  škody při obecné odpovědnosti, odpovědnosti při
  odvracení škody a odpovědnosti na odložených věcech

  § 268

  (1) Zaměstnavatel je povinen uhradit zaměstnanci skutečnou škodu.
  Jde-li o škodu způsobenou úmyslně, může zaměstnanec požadovat náhradu i
  jiné škody.

  (2) Za věci, které zaměstnanec obvykle do práce nenosí a které
  zaměstnavatel nepřevzal do zvláštní úschovy, odpovídá zaměstnavatel do
  částky 10 000 Kč. Jestliže se zjistí, že škodu na těchto věcech
  způsobil jiný zaměstnanec nebo došlo-li ke škodě na věci, kterou
  zaměstnavatel převzal do zvláštní úschovy, je zaměstnavatel povinen
  uhradit zaměstnanci škodu v plné výši.

  (3) Právo na náhradu škody podle odstavce 2 zanikne, jestliže její
  vznik neohlásí zaměstnanec zaměstnavateli bez zbytečného odkladu,
  nejpozději do 15 dnů ode dne, kdy se o škodě dozvěděl.

  (4) Vláda může zvýšit nařízením částku podle odstavce 2.

  Díl 5

  Společná ustanovení o odpovědnosti zaměstnavatele za škodu

  § 269

  Zaměstnavatel je povinen nahradit zaměstnanci škodu, a to v penězích,
  pokud škodu neodčiní uvedením v předešlý stav.

  § 270

  Prokáže-li zaměstnavatel, že škodu zavinil také poškozený zaměstnanec,
  jeho odpovědnost se poměrně omezí.

  § 271

  Zaměstnavatel, který nahradil poškozenému škodu, má právo na náhradu
  vůči tomu, kdo poškozenému za tuto škodu odpovídá podle občanského
  zákoníku, a to v rozsahu odpovídajícím míře této odpovědnosti vůči
  poškozenému, pokud nebylo předem dohodnuto jinak.