Nové předpisy

Zákoník práce 2012 - zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce - Hlava 4. § 272 - § 274 Společná ustanovení o odpovědnosti za škodu

HLAVA IV

  SPOLEČNÁ USTANOVENÍ O ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU

  § 272

  Při určení výše škody na věci se vychází z ceny v době poškození nebo
  ztráty.

  § 273

  (1)  Plněním  pracovních  úkolů  je  výkon pracovních povinností
  vyplývajících z pracovního poměru a z dohod o pracích konaných mimo
  pracovní poměr, jiná činnost vykonávaná na příkaz zaměstnavatele a
  činnost, která je předmětem pracovní cesty.

  (2) Plněním pracovních úkolů je též činnost konaná pro zaměstnavatele
  na podnět odborové organizace, rady zaměstnanců, popřípadě zástupce pro
  oblast  bezpečnosti  a  ochrany zdraví při práci nebo ostatních
  zaměstnanců, popřípadě činnost konaná pro zaměstnavatele z vlastní
  iniciativy, pokud k ní zaměstnanec nepotřebuje zvláštní oprávnění nebo
  ji  nevykonává  proti  výslovnému zákazu zaměstnavatele, jakož i
  dobrovolná výpomoc organizovaná zaměstnavatelem.

  § 274

  (1) V přímé souvislosti s plněním pracovních úkolů jsou úkony potřebné
  k výkonu práce a úkony během práce obvyklé nebo nutné před počátkem
  práce nebo po jejím skončení a úkony obvyklé v době přestávky v práci
  na jídlo a oddech konané v objektu zaměstnavatele a dále vyšetření u
  poskytovatele zdravotních služeb prováděné na příkaz zaměstnavatele
  nebo vyšetření v souvislosti s noční prací, ošetření při první pomoci a
  cesta k němu a zpět. Takovými úkony však nejsou cesta do zaměstnání a
  zpět, stravování, vyšetření nebo ošetření u poskytovatele zdravotních
  služeb  ani cesta k němu a zpět, pokud není konána v objektu
  zaměstnavatele.

  (2)  V přímé souvislosti s plněním pracovních úkolů je školení
  zaměstnanců organizované zaměstnavatelem nebo odborovou organizací,
  popřípadě  orgánem  nadřízeným  zaměstnavateli, kterým se sleduje
  zvyšování jejich odborné připravenosti.