Nové předpisy

Zákoník práce 2012 - zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce - Hlava 4. § 216 - § 223 Společná ustanovení o dovolené

HLAVA IV

  SPOLEČNÁ USTANOVENÍ O DOVOLENÉ

  Díl 1

  Obecné ustanovení

  § 216

  (1) Za nepřetržité trvání pracovního poměru se považuje i skončení
  dosavadního a bezprostředně navazující vznik nového pracovního poměru
  zaměstnance k témuž zaměstnavateli.

  (2) Pro účely dovolené se za výkon práce nepovažuje doba zameškaná pro
  důležité osobní překážky v práci, pokud nejsou uvedeny v prováděcím
  právním předpisu (§ 199 odst. 2). Doba čerpání mateřské dovolené a
  doba, po kterou zaměstnanec čerpá rodičovskou dovolenou do doby, po
  kterou je zaměstnankyně oprávněna čerpat mateřskou dovolenou, a doba
  pracovní neschopnosti vzniklé v důsledku pracovního úrazu nebo nemoci z
  povolání vzniklého při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti
  s ním se pro účely dovolené posuzuje jako výkon práce.

  (3) Pro zjištění, zda jsou splněny podmínky vzniku práva na dovolenou,
  se posuzuje zaměstnanec, který je zaměstnán po stanovenou týdenní
  pracovní dobu, jako by v kalendářním týdnu pracoval 5 pracovních dnů, i
  když jeho pracovní doba není rozvržena na všechny pracovní dny v týdnu;
  to  platí  i pro účely krácení dovolené, s výjimkou neomluvené
  nepřítomnosti v práci.

  (4) Jestliže poměrná část dovolené činí necelý den, zaokrouhlí se na
  půlden; to platí i pro výpočet dvanáctin dovolené.

  Díl 2

  Čerpání dovolené

  § 217

  (1)  Dobu čerpání dovolené je povinen zaměstnavatel určit podle
  písemného rozvrhu čerpání dovolené vydaného s předchozím souhlasem
  odborové organizace a rady zaměstnanců tak, aby dovolená mohla být
  vyčerpána zpravidla vcelku a do konce kalendářního roku, ve kterém
  právo na dovolenou vzniklo, pokud v tomto zákoně není dále stanoveno
  jinak. Při určení rozvrhu čerpání dovolené je nutno přihlížet k
  provozním důvodům zaměstnavatele a k oprávněným zájmům zaměstnance.
  Poskytuje-li se zaměstnanci dovolená v několika částech, musí alespoň
  jedna část činit nejméně 2 týdny vcelku, pokud se zaměstnanec se
  zaměstnavatelem nedohodne na jiné délce čerpané dovolené. Určenou dobu
  čerpání dovolené je zaměstnavatel povinen písemně oznámit zaměstnanci
  alespoň 14 dnů předem, pokud se nedohodne se zaměstnancem na kratší
  době.

  (2) Zaměstnavatel může určit zaměstnanci čerpání dovolené, i když dosud
  nesplnil podmínky pro vznik práva na dovolenou, jestliže je možné
  předpokládat, že zaměstnanec tyto podmínky splní do konce kalendářního
  roku, popřípadě do skončení pracovního poměru.

  (3) Zaměstnavatel je povinen nahradit zaměstnanci náklady, které mu bez
  jeho zavinění vznikly proto, že zaměstnavatel změnil jemu určenou dobu
  čerpání dovolené nebo že ho odvolal z dovolené.

  (4) Zaměstnavatel nesmí určit čerpání dovolené na dobu, kdy zaměstnanec
  vykonává vojenské cvičení nebo výjimečné vojenské cvičení, kdy je uznán
  dočasně práce neschopným podle zvláštního právního předpisu^61), ani na
  dobu, po kterou je zaměstnankyně na mateřské nebo rodičovské dovolené a
  zaměstnanec na rodičovské dovolené. Na dobu ostatních překážek v práci
  na straně zaměstnance smí zaměstnavatel určit čerpání dovolené jen na
  jeho žádost.

  (5) Požádá-li zaměstnankyně zaměstnavatele o poskytnutí dovolené tak,
  aby  navazovala  bezprostředně  na skončení mateřské dovolené, a
  zaměstnanec zaměstnavatele o poskytnutí dovolené tak, aby navazovala
  bezprostředně na skončení rodičovské dovolené do doby, po kterou je
  zaměstnankyně oprávněna čerpat mateřskou dovolenou, je zaměstnavatel
  povinen jejich žádosti vyhovět.

  § 218

  (1) Čerpání dovolené podle § 211 je zaměstnavatel povinen zaměstnanci
  určit tak, aby dovolenou vyčerpal v kalendářním roce, ve kterém
  zaměstnanci právo na dovolenou vzniklo, ledaže v tom zaměstnavateli
  brání překážky v práci na straně zaměstnance nebo naléhavé provozní
  důvody.

  (2) Nemůže-li být dovolená vyčerpána podle odstavce 1, je zaměstnavatel
  povinen určit ji zaměstnanci tak, aby byla vyčerpána nejpozději do
  konce následujícího kalendářního roku, není-li v odstavci 4 stanoveno
  jinak.

  (3)  Není-li  čerpání  dovolené určeno nejpozději do 30. června
  následujícího kalendářního roku, má právo určit čerpání dovolené rovněž
  zaměstnanec. Čerpání dovolené je zaměstnanec povinen písemně oznámit
  zaměstnavateli  alespoň  14  dnů  předem, pokud se nedohodne se
  zaměstnavatelem na jiné době oznámení.

  (4) Nemůže-li být dovolená vyčerpána ani do konce následujícího
  kalendářního roku proto, že zaměstnanec byl uznán dočasně práce
  neschopným nebo z důvodu čerpání mateřské anebo rodičovské dovolené, je
  zaměstnavatel povinen určit dobu čerpání této dovolené po skončení
  těchto překážek v práci.

  § 219

  (1) Nastoupí-li zaměstnanec během dovolené vojenské cvičení nebo
  výjimečné vojenské cvičení v ozbrojených silách, byl-li uznán dočasně
  práce neschopným nebo ošetřuje-li nemocného člena rodiny, dovolená se
  mu přerušuje; to neplatí, určil-li zaměstnavatel čerpání dovolené na
  dobu ošetřování nemocného člena rodiny nebo na dobu výkonu vojenského
  cvičení nebo výjimečného vojenského cvičení na žádost zaměstnance.
  Dovolená zaměstnankyně se přerušuje také nástupem mateřské a rodičovské
  dovolené a zaměstnance také nástupem rodičovské dovolené.

  (2) Připadne-li v době dovolené zaměstnance svátek na den, který je
  jinak jeho obvyklým pracovním dnem, nezapočítává se mu do dovolené.
  Určil-li zaměstnavatel zaměstnanci náhradní volno za práci přesčas nebo
  za práci ve svátek tak, že by připadlo do doby dovolené, je povinen
  určit mu náhradní volno na jiný den.

  Díl 3

  Hromadné čerpání dovolené

  § 220

  Zaměstnavatel může v dohodě s odborovou organizací a se souhlasem rady
  zaměstnanců určit hromadné čerpání dovolené, jen jestliže je to
  nezbytné z provozních důvodů; hromadné čerpání dovolené nesmí činit
  více než 2 týdny a u uměleckých souborů 4 týdny.

  Díl 4

  Změna zaměstnání

  § 221

  (1) Změní-li zaměstnanec v průběhu téhož kalendářního roku zaměstnání,
  může mu nový zaměstnavatel poskytnout dovolenou (část dovolené), na
  kterou mu vzniklo právo u dosavadního zaměstnavatele, jestliže o to
  zaměstnanec požádá nejpozději před skončením pracovního poměru u
  dosavadního zaměstnavatele a zúčastnění zaměstnavatelé se dohodnou na
  výši úhrady náhrady mzdy nebo platu za dovolenou (její část), na niž
  zaměstnanci u zaměstnavatele poskytujícího dovolenou (její část) právo
  nevzniklo.

  (2) Změnou zaměstnání podle odstavce 1 se rozumí skončení pracovního
  poměru u dosavadního zaměstnavatele a bezprostředně navazující vznik
  pracovního poměru u nového zaměstnavatele.

  Díl 5

  Náhrada za dovolenou

  § 222

  (1) Zaměstnanci přísluší za dobu čerpání dovolené náhrada mzdy nebo
  platu ve výši průměrného výdělku. Zaměstnancům uvedeným v § 213 odst. 4
  může být tato náhrada mzdy nebo platu poskytnuta ve výši průměrného
  výdělku odpovídajícího průměrné délce směny.

  (2) Zaměstnanci přísluší náhrada mzdy nebo platu za nevyčerpanou
  dovolenou pouze v případě skončení pracovního poměru.

  (3) Jestliže vznikne zaměstnanci právo na náhradu mzdy nebo platu za
  nevyčerpanou dovolenou nebo její část, tato náhrada přísluší ve výši
  průměrného výdělku.

  (4) Zaměstnanec je povinen vrátit vyplacenou náhradu mzdy nebo platu za
  dovolenou nebo její část, na niž ztratil právo, popřípadě na niž mu
  právo nevzniklo. Ustanovení odstavce 1 věty druhé platí i zde.

  (5) Náhradu mzdy nebo platu za nevyčerpanou dodatkovou dovolenou není
  možné  poskytnout; tato dovolená musí být vždy vyčerpána, a to
  přednostně.

  Díl 6

  Krácení dovolené

  § 223

  (1) Nepracoval-li zaměstnanec, který splnil podmínku stanovenou v § 212
  odst. 1, v kalendářním roce, za který se dovolená poskytuje, pro
  překážky v práci, které se pro účely dovolené neposuzují jako výkon
  práce, zaměstnavatel krátí dovolenou za prvých 100 takto zameškaných
  směn (pracovních dnů) o jednu dvanáctinu a za každých dalších 21 takto
  zameškaných směn (pracovních dnů) rovněž o jednu dvanáctinu. Dovolenou
  vyčerpanou podle § 217 odst. 5 před nástupem rodičovské dovolené není
  možné z důvodu následného čerpání rodičovské dovolené krátit.

  (2)  Krátí-li  zaměstnavatel  zaměstnanci dovolenou za neomluveně
  zameškanou směnu (pracovní den), může mu dovolenou krátit o 1 až 3 dny;
  neomluvená zameškání kratších částí jednotlivých směn se mohou sčítat.

  (3) Při krácení dovolené podle odstavců 1 a 2 musí být zaměstnanci,
  jehož pracovní poměr k témuž zaměstnavateli trval po celý kalendářní
  rok, poskytnuta dovolená alespoň v délce 2 týdnů.

  (4) Zaměstnanci, který zameškal práci pro výkon trestu odnětí svobody,
  se za každých 21 takto zameškaných pracovních dnů krátí dovolená za
  kalendářní rok o jednu dvanáctinu. Stejně se krátí dovolená pro vazbu,
  došlo-li k pravomocnému odsouzení zaměstnance nebo byl-li zaměstnanec
  obžaloby  zproštěn, popřípadě bylo-li proti němu trestní stíhání
  zastaveno jenom proto, že není za spáchaný trestný čin trestně
  odpovědný nebo že mu byla udělena milost anebo že trestný čin byl
  amnestován.

  (5) Dovolená za odpracované dny a dodatková dovolená se může krátit
  pouze z důvodů uvedených v odstavci 2.

  (6) Dovolená, na kterou vzniklo právo v příslušném kalendářním roce, se
  krátí pouze z důvodů, které vznikly v tomto roce.