Nové předpisy

Zákoník práce 2012 - zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce - Hlava 3. § 215 Dodatková dovolená

HLAVA III

  DODATKOVÁ DOVOLENÁ

  § 215

  (1)  Zaměstnanci,  který pracuje u téhož zaměstnavatele po celý
  kalendářní rok pod zemí při těžbě nerostů nebo při ražení tunelů a
  štol, a zaměstnanci, který po celý kalendářní rok koná práce zvlášť
  obtížné, přísluší dodatková dovolená v délce 1 týdne. Pracuje-li
  zaměstnanec za podmínek uvedených ve větě první jen část kalendářního
  roku,  přísluší mu za každých 21 takto odpracovaných dnů jedna
  dvanáctina dodatkové dovolené. Dodatková dovolená z důvodu výkonu prací
  zvlášť obtížných přísluší zaměstnanci při splnění stanovených podmínek,
  i když má právo na dodatkovou dovolenou z důvodu výkonu prací pod zemí
  při těžbě nerostů nebo při ražení tunelů a štol.

  (2) Za zaměstnance, kteří konají práce zvlášť obtížné, se pro účely
  poskytování dodatkové dovolené považují zaměstnanci, kteří

  a) trvale pracují alespoň v rozsahu poloviny stanovené týdenní pracovní
  doby u poskytovatelů zdravotních služeb nebo na jejich pracovištích,
  kde se ošetřují nemocní s nakažlivou formou tuberkulózy,

  b) jsou při práci na pracovištích s infekčními materiály vystaveni
  přímému nebezpečí nákazy, pokud tuto práci vykonávají alespoň v rozsahu
  poloviny stanovené týdenní pracovní doby,

  c) jsou při práci vystaveni nepříznivým účinkům ionizujícího záření,

  d) pracují při přímém ošetřování nebo obsluze duševně chorých nebo
  mentálně postižených alespoň v rozsahu poloviny stanovené týdenní
  pracovní doby,

  e) jako vychovatelé provádějí výchovu mládeže za ztížených podmínek
  nebo jako zdravotničtí pracovníci pracují ve zdravotnické službě
  Vězeňské služby České republiky alespoň v rozsahu poloviny stanovené
  týdenní pracovní doby,

  f) pracují nepřetržitě alespoň 1 rok v tropických nebo jinak zdravotně
  obtížných oblastech. Zaměstnanec, který dovršil 1 rok nepřetržité práce
  v tropických nebo jinak zdravotně obtížných oblastech, má právo na
  dodatkovou dovolenou již za tento rok; pracuje-li zaměstnanec v
  tropických nebo jinak zdravotně obtížných oblastech nepřetržitě více
  než 1 rok, přísluší mu za každých 21 odpracovaných dnů v těchto
  oblastech jedna dvanáctina dodatkové dovolené,

  g) pracují ve Vězeňské službě České republiky v přímém styku s
  obviněnými ve výkonu vazby nebo odsouzenými ve výkonu trestu odnětí
  svobody alespoň v rozsahu poloviny stanovené týdenní pracovní doby,

  h) pracují jako potápěči za zvýšeného tlaku ve skafandrech nebo jako
  zaměstnanci  (kesonáři) provádějící kesonovací práce ve stlačeném
  vzduchu v pracovních komorách,

i) jako zdravotničtí pracovníci vykonávají činnosti při poskytování 
zdravotnické záchranné služby alespoň v rozsahu poloviny stanovené týdenní 
pracovní doby.
(3) Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví vyhláškou tropické nebo jinak zdravotně obtížné oblasti. (4) Dodatková dovolená přísluší za stanovených podmínek jen zaměstnancům uvedeným v odstavcích 1, 2 a 3.