Nové předpisy

Zákoník práce 2012 - zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce - Hlava 2. § 212 - § 214 Dovolená za kalendářní rok, její poměrná část, výměra dovolené a dovolená za odpracované dny

HLAVA II

  DOVOLENÁ ZA KALENDÁŘNÍ ROK, JEJÍ POMĚRNÁ ČÁST, VÝMĚRA DOVOLENÉ A
  DOVOLENÁ ZA ODPRACOVANÉ DNY

  Díl 1

  Dovolená za kalendářní rok a její poměrná část

  § 212

  (1) Zaměstnanci, který za nepřetržitého trvání pracovního poměru k
  témuž zaměstnavateli konal u něho práci alespoň 60 dnů v kalendářním
  roce, přísluší dovolená za kalendářní rok, popřípadě její poměrná část,
  jestliže pracovní poměr netrval nepřetržitě po dobu celého kalendářního
  roku. Za odpracovaný se považuje den, v němž zaměstnanec odpracoval
  převážnou část své směny; části směn odpracované v různých dnech se
  nesčítají.

  (2)  Poměrná část dovolené činí za každý celý kalendářní měsíc
  nepřetržitého trvání téhož pracovního poměru jednu dvanáctinu dovolené
  za kalendářní rok.

  (3) Poměrná část dovolené přísluší v délce jedné dvanáctiny též za
  kalendářní měsíc, v němž zaměstnanec změnil zaměstnání, pokud skončení
  pracovního poměru u dosavadního zaměstnavatele a vznik pracovního
  poměru  u  nového zaměstnavatele na sebe bezprostředně navazují;
  zaměstnanci přísluší v takovém případě poměrná část dovolené od nového
  zaměstnavatele.

  (4) Byl-li zaměstnanec dlouhodobě plně uvolněn pro výkon veřejné
  funkce, je povinna mu dovolenou nebo její část poskytnout právnická
  nebo fyzická osoba, pro kterou je uvolněný zaměstnanec činný; tato
  právnická nebo fyzická osoba je povinna mu poskytnout též tu část
  dovolené, kterou nevyčerpal před uvolněním. Nevyčerpal-li zaměstnanec
  dovolenou před uplynutím doby uvolnění, je povinen mu ji poskytnout
  uvolňující zaměstnavatel. Splnění podmínek pro vznik práva na dovolenou
  se přitom posuzuje vcelku za dobu před i po uvolnění.

  § 213

  (1) Výměra dovolené činí nejméně 4 týdny v kalendářním roce.

  (2) Dovolená zaměstnanců zaměstnavatelů uvedených v § 109 odst. 3 činí
  5 týdnů v kalendářním roce.

  (3) Dovolená pedagogických pracovníků^47) a akademických pracovníků
  vysokých škol^72) činí 8 týdnů v kalendářním roce.

  (4) Čerpá-li dovolenou zaměstnanec s pracovní dobou nerovnoměrně
  rozvrženou na jednotlivé týdny nebo na období celého kalendářního roku,
  přísluší mu tolik pracovních dnů dovolené, kolik jich podle rozvržení
  pracovní doby na dobu jeho dovolené připadá v celoročním průměru.

  (5) Dochází-li u zaměstnance v průběhu kalendářního roku ke změně
  rozvržení pracovní doby, přísluší mu za tento rok dovolená v poměru,
  který odpovídá délce příslušného rozvržení pracovní doby.

  (6) Vláda může nařízením stanovit pro zaměstnance v drážní dopravě s
  nerovnoměrně rozvrženou pracovní dobou podle § 100 odst. 1 písm. c)
  podmínky, za kterých může být poskytována dovolená v kalendářních
  dnech.

  Díl 2

  Dovolená za odpracované dny

  § 214

  Zaměstnanci, jemuž nevzniklo právo na dovolenou za kalendářní rok ani
  na její poměrnou část, protože nekonal v kalendářním roce u téhož
  zaměstnavatele práci alespoň 60 dnů, přísluší dovolená za odpracované
  dny v délce jedné dvanáctiny dovolené za kalendářní rok za každých 21
  odpracovaných dnů v příslušném kalendářním roce. Ustanovení § 212 odst.
  1 věty druhé platí i zde.