Nové předpisy

Zákoník práce 2012 - zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce - Hlava 18. § 351 - § 362 Průměrný výdělek

HLAVA XVIII

  PRŮMĚRNÝ VÝDĚLEK

  Díl 1

  Obecná ustanovení

  § 351

  Má-li být v základních pracovněprávních vztazích uvedených v § 3 použit
  průměrný výdělek, musí se postupovat při jeho zjištění jen podle této
  hlavy.

  § 352

  Průměrným výdělkem zaměstnance se rozumí průměrný hrubý výdělek,
  nestanoví-li pracovněprávní předpisy jinak.

  § 353

  (1) Průměrný výdělek zjistí zaměstnavatel z hrubé mzdy nebo platu
  zúčtované zaměstnanci k výplatě v rozhodném období a z odpracované doby
  v rozhodném období.

  (2) Za odpracovanou dobu se považuje doba, za kterou zaměstnanci
  přísluší mzda nebo plat.

  (3) Dojde-li ke zúčtování mzdy nebo platu za práci přesčas (§ 114 odst.
  2 a § 127 odst. 2) v jiném rozhodném období než v tom, ve kterém byla
  tato práce vykonána, zahrnou se do odpracované doby podle odstavce 2
  také hodiny práce přesčas, za kterou je mzda nebo plat poskytnuta.

  Díl 2

  Rozhodné období

  § 354

  (1) Není-li v tomto zákoně dále stanoveno jinak, je rozhodným obdobím
  předchozí kalendářní čtvrtletí.

  (2) Průměrný výdělek se zjistí k prvnímu dni kalendářního měsíce
  následujícího po rozhodném období.

  (3) Při vzniku zaměstnání v průběhu předchozího kalendářního čtvrtletí
  je rozhodným obdobím doba od vzniku zaměstnání do konce kalendářního
  čtvrtletí.

  (4) Při uplatnění konta pracovní doby (§ 86 a 87) je rozhodným obdobím
  předchozích 12 kalendářních měsíců po sobě jdoucích před začátkem
  vyrovnávacího období (§ 86 odst. 3).

  Díl 3

  Pravděpodobný výdělek

  § 355

  (1) Jestliže zaměstnanec v rozhodném období neodpracoval alespoň 21
  dnů, použije se pravděpodobný výdělek.

  (2) Pravděpodobný výdělek zjistí zaměstnavatel z hrubé mzdy nebo platu,
  které zaměstnanec dosáhl od počátku rozhodného období, popřípadě z
  hrubé mzdy nebo platu, které by zřejmě dosáhl; přitom se přihlédne
  zejména k obvyklé výši jednotlivých složek mzdy nebo platu zaměstnance
  nebo ke mzdě nebo platu zaměstnanců vykonávajících stejnou práci nebo
  práci stejné hodnoty.

  Díl 4

  Formy průměrného výdělku

  § 356

  (1) Průměrný výdělek se zjistí jako průměrný hodinový výdělek.

  (2) Má-li být uplatněn průměrný hrubý měsíční výdělek, přepočítá se
  průměrný hodinový výdělek na 1 měsíc podle průměrného počtu pracovních
  hodin připadajících na 1 měsíc v průměrném roce; průměrný rok pro tento
  účel má 365,25 dnů. Průměrný hodinový výdělek zaměstnance se vynásobí
  týdenní  pracovní  dobou zaměstnance a koeficientem 4,348, který
  vyjadřuje průměrný počet týdnů připadajících na 1 měsíc v průměrném
  roce.

  (3) Má-li být uplatněn průměrný měsíční čistý výdělek, zjistí se tento
  výdělek z průměrného měsíčního hrubého výdělku odečtením pojistného na
  sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti^100),
  pojistného na všeobecné zdravotní pojištění^101) a zálohy na daň z
  příjmu fyzických osob ze závislé činnosti^102), vypočtených podle
  podmínek a sazeb platných pro zaměstnance v měsíci, v němž se průměrný
  měsíční čistý výdělek zjišťuje.

  Díl 5

  Společná ustanovení o průměrném výdělku

  § 357

  (1) Jestliže je průměrný výdělek zaměstnance nižší než minimální mzda
  (§ 111), na kterou by zaměstnanci vzniklo právo v kalendářním měsíci, v
  němž vznikla potřeba průměrný výdělek uplatnit, zvýší se průměrný
  výdělek na výši odpovídající této minimální mzdě; to platí také při
  uplatnění pravděpodobného výdělku (§ 355).

  (2) U zaměstnance, u kterého došlo ke změně pracovní smlouvy z důvodu
  ohrožení nemocí z povolání nebo pro dosažení nejvyšší přípustné
  expozice a u něhož byla nemoc z povolání zjištěna až po této změně, se
  vychází pro účely vyměřovacího základu podle právní úpravy úrazového
  pojištění z průměrného výdělku zjištěného naposled před změnou pracovní
  smlouvy, pokud to je pro zaměstnance výhodnější.

  § 358

  Jestliže je zaměstnanci v rozhodném období zúčtována k výplatě mzda
  nebo plat nebo jejich část, která je poskytována za delší období, než
  je kalendářní čtvrtletí, určí se pro účely zjištění průměrného výdělku
  její poměrná část připadající na kalendářní čtvrtletí; zbývající část
  (části) této mzdy nebo platu se zahrne do hrubé mzdy nebo platu při
  zjištění průměrného výdělku v dalším období (dalších obdobích). Počet
  dalších období se určí podle celkové doby, za kterou se mzda nebo plat
  poskytuje. Do hrubé mzdy nebo platu se pro účely zjištění průměrného
  výdělku zahrne v rozhodném období poměrná část mzdy nebo platu podle
  věty první odpovídající odpracované době.

  § 359

  V případech, kdy se podle právních předpisů používá v souvislosti s
  náhradou škody průměrný výdělek u žáků nebo studentů nebo u fyzických
  osob se zdravotním postižením^103), kteří nejsou zaměstnáni a jejichž
  příprava pro povolání (činnosti) se provádí podle zvláštních právních
  předpisů, vychází se z výše průměrného výdělku podle § 357.

  § 360

  Bude-li to pro zaměstnance výhodnější, je pro účely vyměřovacího
  základu podle právní úpravy úrazového pojištění rozhodným obdobím
  předchozí kalendářní rok.

  § 361

  Zjištění průměrného výdělku zaměstnance činného na základě dohod o
  pracích konaných mimo pracovní poměr se řídí tímto zákonem. Je-li
  sjednána jednorázová splatnost odměny z dohody až po provedení celého
  pracovního úkolu, je rozhodným obdobím (§ 354 odst. 1) celá doba, po
  kterou trvalo provedení sjednaného pracovního úkolu.

  § 362

  (1) Za mzdu nebo plat se pro účely zjištění průměrného výdělku považuje
  i odměna z dohody, odměna nebo jiný příjem poskytovaný zaměstnanci za
  práci v jeho zaměstnání konaném v jiném pracovním vztahu než v
  pracovněprávním vztahu uvedeném v § 3 větě druhé, nestanoví-li zvláštní
  zákon jinak.

  (2) Vykonává-li zaměstnanec práci u téhož zaměstnavatele ve více
  základních pracovněprávních vztazích uvedených v § 3 nebo ve více
  pracovních vztazích, posuzuje se mzda, plat nebo odměna v každém
  základním pracovněprávním vztahu uvedeném v § 3 nebo pracovním vztahu,
  odděleně.