Nové předpisy

Zákoník práce 2012 - zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce - Hlava 19. § 363 Ustanovení, kterými se zapracovávají předpisy Evropských společenství a ustanovení, od kterých není možné se odchýlit

 HLAVA XIX

  USTANOVENÍ,  KTERÝMI  SE ZAPRACOVÁVAJÍ PŘEDPISY EVROPSKÉ UNIE, A
  USTANOVENÍ, OD KTERÝCH NENÍ MOŽNÉ SE ODCHÝLIT

  § 363

  Ustanoveními, kterými se zapracovávají předpisy Evropské unie, jsou
  nadpis hlavy IV v části první, § 16 odst. 2 a 3, § 30 odst. 2, § 37
  odst. 1 až 4, § 39 odst. 2 až 6, § 40 odst. 3, § 41 odst. 1 v úvodní
  části ustanovení a písmena c), d), f) a g), § 47 spočívající ve slovech
  „nastoupí-li  zaměstnankyně  po  skončení  mateřské dovolené nebo
  zaměstnanec po skončení rodičovské dovolené v rozsahu doby, po kterou
  je zaměstnankyně oprávněna čerpat mateřskou dovolenou, do práce, je
  zaměstnavatel povinen zařadit je na jejich původní práci a pracoviště“,
  § 51a, § 53 odst. 1 spočívající ve slovech „Zakazuje se dát zaměstnanci
  výpověď“ a písm. d), § 54 písm. b) spočívající ve slovech „to neplatí v
  případě těhotné zaměstnankyně, zaměstnankyně, která čerpá mateřskou
  dovolenou, zaměstnance v době, kdy čerpá rodičovskou dovolenou do doby,
  po kterou je žena oprávněna čerpat mateřskou dovolenou“, § 54 písm. c)
  spočívající ve slovech „nejde o zaměstnankyni na mateřské dovolené nebo
  o zaměstnance v době čerpání rodičovské dovolené do doby, po kterou je
  žena oprávněna čerpat mateřskou dovolenou“, § 54 písm. d) „o těhotnou
  zaměstnankyni, zaměstnankyni čerpající mateřskou dovolenou, nebo o
  zaměstnance anebo zaměstnankyni, kteří čerpají rodičovskou dovolenou“,
  § 62 až 64, § 78 odst. 1 písm. a) až f), j), k) a m) spočívající ve
  slovech „průměrná týdenní pracovní doba nesmí přesáhnout stanovenou
  týdenní pracovní dobu“, ve slovech „za období nejvýše 26 týdnů po sobě
  jdoucích“ a ve větě „Jen kolektivní smlouva může toto období vymezit
  nejvýše na 52 týdnů po sobě jdoucích.“, § 79 odst. 1, § 79a, § 85 odst.
  4 spočívající ve slovech „průměrná týdenní pracovní doba naplněna ve
  vyrovnávacím období určeném zaměstnavatelem, nejdéle však v období
  uvedeném v § 78 odst. 1 písm. m)“, § 86 odst. 3 a 4, § 88 odst. 1 a 2,
  § 90, 90a, § 92 odst. 1, 3 a 4, § 93 odst. 2 věta druhá a odst. 4, §
  93a odst. 1 až 3 a odst. 5, § 94, § 96 odst. 1 písm. a) body 1 a 3 a
  odst. 2, § 101, 102, § 103 odst. 1 písm. a) až h), j) a k) až do konce
  odstavce 1, odst. 2 až 5, § 104, § 105 odst. 1 spočívající ve slovech
  „Zaměstnavatel, u něhož k pracovnímu úrazu došlo, je povinen objasnit
  příčiny a okolnosti vzniku tohoto úrazu“, odst. 3 písm. a), 4 a 7, §
  106 odst. 1 až 4 písm. a), c), d), f) a g), § 108 odst. 2, 3, 6 a 7, §
  110 odst. 1, § 113 odst. 4, § 136 odst. 2, § 191 spočívající ve slovech
  „Zaměstnavatel je povinen omluvit nepřítomnost zaměstnance v práci po
  dobu ošetřování dítěte mladšího než 10 let nebo jiného člena domácnosti
  v případech podle § 39 zákona o nemocenském pojištění a po dobu péče o
  dítě mladší než 10 let z důvodů stanovených v § 39 zákona o nemocenském
  pojištění nebo z důvodu, kdy se fyzická osoba, která o dítě jinak
  pečuje, podrobila vyšetření nebo ošetření u poskytovatele zdravotních
  služeb, které nebylo možno zabezpečit mimo pracovní dobu zaměstnance, a
  proto nemůže o dítě pečovat“, § 195, 196, § 197 odst. 3 spočívající ve
  slovech „Rodičovská dovolená podle odstavce 1 přísluší ode dne převzetí
  dítěte až do dne, kdy dítě dosáhne věku 3 let“, spočívající ve slovech
  „rodičovská dovolená přísluší“, § 197 odst. 3 věta druhá a třetí, § 198
  odst. 1 až 4, pokud jde o rodičovskou dovolenou, § 199 odst. 1, § 203
  odst. 2 písm. a), § 213 odst. 1, § 217 odst. 4, pokud jde o rodičovskou
  dovolenou, § 218 odst. 1, § 222 odst. 2, § 229 odst. 1 spočívající ve
  slovech „odborná praxe se považuje za výkon práce, za který přísluší
  zaměstnanci mzda nebo plat“, § 238 odst. 1 a 2, § 239, § 240 odst. 1, §
  241 odst. 1 a 2, § 245 odst. 1, § 246 odst. 2 věta první, § 276 odst. 1
  věta první a odst. 2 až 6 a 8, § 277 spočívající ve slovech
  „Zaměstnavatel je povinen na svůj náklad vytvořit zástupcům zaměstnanců
  podmínky pro řádný výkon jejich činnosti“, § 278 odst. 1 až 3, odst. 4
  věta druhá a třetí, § 279 odst. 1 písm. a), b), e) až h) a odst. 3, §
  280 odst. 1 písm. a) až f), § 281 odst. 5, § 288 až 299, § 308 odst. 1
  v úvodní části ustanovení a písmeno b), § 309 odst. 4 a 5, § 316 odst.
  4 spočívající ve slovech „Zaměstnavatel nesmí vyžadovat od zaměstnance
  informace zejména o“ a písm. a), c), d), e), g) a h) a dále ve slovech
  „to neplatí, jestliže je pro to dán věcný důvod spočívající v povaze
  práce, která má být vykonávána, a je-li tento požadavek přiměřený“, §
  319, § 338 odst. 2 a 3, § 339 odst. 1 v úvodní části ustanovení, § 339
  odst. 2, 339a, 340, 345a, § 346b odst. 4 a § 350 odst. 2.