Nové předpisy

Zákoník práce 2012 - zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce - Hlava 1. § 364 - § 394 Přechodná ustanovení

ČÁST ČTRNÁCTÁ

  PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

  HLAVA I

  PŘECHODNÁ USTANOVENÍ

  § 364

  (1) Podle tohoto zákona se řídí také pracovněprávní vztahy vzniklé před
  1. lednem 2007, není-li v tomto zákoně dále stanoveno jinak.

  (2) Podle dosavadních právních předpisů se řídí právní úkony týkající
  se vzniku, změny a skončení pracovního poměru, dohody o provedení práce
  nebo dohody o pracovní činnosti, jakož i další právní úkony učiněné
  před 1. lednem 2007, i když jejich právní účinky nastanou až po tomto
  dni.

  (3) Pracovní poměry založené podle dosavadních právních předpisů volbou
  nebo jmenováním se považují za pracovní poměry založené pracovní
  smlouvou; to neplatí v případě pracovního poměru

  a) vedoucího organizační složky státu^7),

  b) vedoucího úředníka a vedoucího úřadu^104),

  c) vedoucího organizační jednotky organizační složky státu^7),

  d) ředitele státního podniku^13),

  e) vedoucího organizační jednotky státního podniku^13),

  f) vedoucího státního fondu, jestliže je v jeho čele individuální
  orgán^14),

  g) vedoucího příspěvkové organizace^15),

  h) vedoucího organizační jednotky příspěvkové organizace^15),

  i) ředitele školské právnické osoby^16) a

  j) kdy je jmenování upraveno zvláštním právním předpisem.

  (4) Nároky z pracovního úrazu, k němuž došlo přede dnem nabytí
  účinnosti právní úpravy úrazového pojištění zaměstnanců nebo z nemoci z
  povolání, která byla zjištěna přede dnem nabytí účinnosti právní úpravy
  úrazového pojištění zaměstnanců, na náhradu škody, o kterých bylo
  pravomocně rozhodnuto nebo o nich byla uzavřena dohoda anebo byla-li
  náhrada škody poskytována, se řídí dosavadními právními předpisy.

  (5) Náhrada škody z pracovního úrazu, k němuž došlo v době před nabytím
  účinnosti právní úpravy úrazového pojištění zaměstnanců nebo z nemoci z
  povolání, která byla zjištěna v době před nabytím účinnosti právní
  úpravy úrazového pojištění zaměstnanců, a nebyla poskytována, se řídí
  dosavadními  právními předpisy. Náhradu škody v těchto případech
  poskytne orgán, který je k tomu příslušný podle právní úpravy úrazového
  pojištění zaměstnanců.

  (6) Nároky z pracovního úrazu, k němuž došlo před 1. lednem 1993 nebo z
  nemoci z povolání, která byla zjištěna před 1. lednem 1993, na náhradu
  škody, o kterých bylo pravomocně rozhodnuto nebo o nich byla uzavřena
  dohoda anebo byla-li náhrada škody poskytována, na jejichž uspokojování
  se nevztahuje zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu
  při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání podle zákona č. 65/1965 Sb.,
  zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, nebo povinné smluvní
  pojištění podle zvláštních právních předpisů, se řídí dosavadními
  právními předpisy, není-li v tomto zákoně dále stanoveno jinak.

  (7) Náhrada za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti a
  náhrada  nákladů  na  výživu  pozůstalých  příslušející  ke  dni
  předcházejícímu dni nabytí účinnosti právní úpravy úrazového pojištění
  zaměstnanců se ode dne nabytí účinnosti právní úpravy úrazového
  pojištění zaměstnanců považuje za úrazovou rentu a za úrazovou rentu
  pozůstalého podle právní úpravy úrazového pojištění zaměstnanců; její
  výše však nesmí být nižší než náhrada za ztrátu na výdělku po skončení
  pracovní neschopnosti nebo náhrada nákladů na výživu pozůstalých, která
  příslušela poškozenému nebo pozůstalému ke dni předcházejícímu dni
  nabytí účinnosti právní úpravy úrazového pojištění zaměstnanců.

  (8) Nároky z pracovního úrazu, k němuž došlo před 1. lednem 1993, nebo
  z nemoci z povolání, která byla zjištěna před 1. lednem 1993, na
  náhradu škody, o kterých bylo pravomocně rozhodnuto nebo o nich byla
  uzavřena dohoda anebo byla-li náhrada škody poskytována, u nichž
  povinnost uspokojit tento nárok přešla na stát přede dnem nabytí
  účinnosti právní úpravy úrazového pojištění zaměstnanců, se řídí
  dosavadními právními předpisy; náhrada za ztrátu na výdělku po skončení
  pracovní  neschopnosti  a  náhrada nákladů na výživu pozůstalých
  příslušející ke dni předcházejícímu dni nabytí účinnosti právní úpravy
  úrazového pojištění zaměstnanců se ode dne nabytí účinnosti právní
  úpravy úrazového pojištění zaměstnanců považují za úrazovou rentu a za
  úrazovou rentu pozůstalého podle právní úpravy úrazového pojištění
  zaměstnanců. Výše úrazové renty a úrazové renty pozůstalého nesmí být
  nižší než výše náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní
  neschopnosti  nebo  náhrady nákladů na výživu pozůstalých, která
  příslušela poškozenému nebo pozůstalému ke dni předcházejícímu dni
  nabytí účinnosti právní úpravy úrazového pojištění zaměstnanců.

  (9) Nároky z pracovního úrazu, k němuž došlo před 1. lednem 1993, nebo
  z nemoci z povolání, která byla zjištěna před 1. lednem 1993, na
  náhradu škody, o kterých bylo pravomocně rozhodnuto nebo o nich byla
  uzavřena dohoda anebo byla-li náhrada škody poskytována, na jejichž
  uspokojování  se  nevztahuje  zákonné  pojištění  odpovědnosti
  zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání
  podle zákona č. 65/1965 Sb., zákoník práce, ve znění zákona č. 231/1992
  Sb., nebo povinné smluvní pojištění podle zvláštních právních předpisů
  má  při  zrušení  zaměstnavatele povinnost uspokojit tyto nároky
  zaměstnavatel určený k tomu orgánem, který zaměstnavatele zrušil.
  Byla-li  při zrušení zaměstnavatele provedena likvidace, má tuto
  povinnost podle věty první orgán provádějící likvidaci, popřípadě stát.
  Jestliže povinnost uspokojit nárok podle věty první vznikla po nabytí
  účinnosti právní úpravy úrazového pojištění zaměstnanců, řídí se
  uspokojení nároků právní úpravou úrazového pojištění zaměstnanců.
  Náhrada za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti a
  náhrada  nákladů  na  výživu  pozůstalých  příslušející  ke  dni
  předcházejícímu dni nabytí účinnosti právní úpravy úrazového pojištění
  zaměstnanců se ode dne nabytí účinnosti právní úpravy úrazového
  pojištění zaměstnanců považuje za úrazovou rentu a za úrazovou rentu
  pozůstalého; její výše však nesmí být nižší než výše náhrady za ztrátu
  na výdělku po skončení pracovní neschopnosti nebo náhrada nákladů na
  výživu pozůstalých, která příslušela poškozenému nebo pozůstalému ke
  dni předcházejícímu dni nabytí účinnosti právní úpravy úrazového
  pojištění zaměstnanců.

  Díl 1

  Odpovědnost zaměstnavatele za škodu při pracovních úrazech a nemocech z
  povolání

  Oddíl 1

  Obecné ustanovení

  § 365

  (1) Ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona do dne nabytí účinnosti
  právní úpravy úrazového pojištění zaměstnanců se řídí odpovědnost
  zaměstnavatele za škodu při pracovních úrazech a nemocech z povolání §
  272 až 274 a ustanoveními této hlavy, § 205d zákona č. 65/1965 Sb.,
  zákoník práce, ve znění zákona č. 231/1992 Sb., zákona č. 74/1994 Sb. a
  zákona č. 220/2000 Sb., a vyhláškou č. 125/1993 Sb., kterou se stanoví
  podmínky a sazby zákonného pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za
  škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání, ve znění vyhlášky č.
  43/1995 Sb., vyhlášky č. 98/1996 Sb., vyhlášky č. 74/2000 Sb. a
  vyhlášky č. 487/2001 Sb.

  (2) Náklady správní režie pojišťoven v zákonném pojištění odpovědnosti
  zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání činí
  9 % z celkového objemu přijatého pojistného zaplaceného zaměstnavateli
  v daném kalendářním roce.

  Oddíl 2

  Rozsah odpovědnosti a zproštění se odpovědnosti

  § 366

  (1) Zaměstnavatel odpovídá zaměstnanci za škodu vzniklou pracovním
  úrazem, jestliže škoda vznikla při plnění pracovních úkolů nebo v přímé
  souvislosti s ním.

  (2) Zaměstnavatel odpovídá zaměstnanci za škodu vzniklou nemocí z
  povolání, jestliže zaměstnanec naposledy před jejím zjištěním pracoval
  u zaměstnavatele za podmínek, za nichž vzniká nemoc z povolání, kterou
  byl postižen.

  (3) Jako nemoc z povolání se odškodňuje i nemoc vzniklá před jejím
  zařazením do seznamu nemocí z povolání, a to od jejího zařazení do
  seznamu a za dobu nejvýše 3 let před jejím zařazením do seznamu.

  (4) Zaměstnavatel je povinen nahradit škodu, i když dodržel povinnosti
  vyplývající z právních a ostatních předpisů k zajištění bezpečnosti a
  ochrany zdraví při práci, pokud se odpovědnosti zcela nebo zčásti
  nezprostí.

  § 367

  (1) Zaměstnavatel se zprostí odpovědnosti zcela, prokáže-li, že škoda
  vznikla

  a) tím, že postižený zaměstnanec svým zaviněním porušil právní, nebo
  ostatní předpisy anebo pokyny k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví
  při práci, ačkoliv s nimi byl řádně seznámen a jejich znalost a
  dodržování byly soustavně vyžadovány a kontrolovány, nebo

  b) v důsledku opilosti postiženého zaměstnance nebo v důsledku zneužití
  jiných návykových látek a zaměstnavatel nemohl škodě zabránit, a že
  tyto skutečnosti byly jedinou příčinou škody.

  (2) Zaměstnavatel se zprostí odpovědnosti zčásti, prokáže-li, že škoda
  vznikla

  a) v důsledku skutečností uvedených v odstavci 1 písm. a) a b) a že
  tyto skutečnosti byly jednou z příčin škody,

  b) proto, že si zaměstnanec počínal v rozporu s obvyklým způsobem
  chování tak, že je zřejmé, že ačkoliv neporušil právní nebo ostatní
  předpisy anebo pokyny k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při
  práci,  jednal  lehkomyslně,  přestože si musel vzhledem ke své
  kvalifikaci a zkušenostem být vědom, že si může způsobit újmu na
  zdraví. Za lehkomyslné jednání není možné považovat běžnou neopatrnost
  a jednání vyplývající z rizika práce.

  (3) Zprostí-li se zaměstnavatel odpovědnosti zčásti, je povinen určit
  zaměstnavatel část škody, kterou nese zaměstnanec, podle míry jeho
  zavinění; v případě uvedeném v odstavci 2 písm. b) je však povinen
  uhradit zaměstnavatel alespoň jednu třetinu škody.

  (4) Při posuzování, zda zaměstnanec porušil právní nebo ostatní
  předpisy anebo pokyny k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při
  práci, se zaměstnavatel nemůže dovolávat všeobecných ustanovení, podle
  nichž si má každý počínat tak, aby neohrožoval zdraví své a zdraví
  jiných.

  § 368

  Zaměstnavatel se nemůže zprostit odpovědnosti zcela ani zčásti v
  případě, kdy zaměstnanec utrpěl pracovní úraz při odvracení škody
  hrozící zaměstnavateli nebo nebezpečí přímo hrozící životu nebo zdraví,
  pokud zaměstnanec tento stav úmyslně nevyvolal.

  Oddíl 3

  Druhy náhrad

  § 369

  (1) Zaměstnanci, který utrpěl pracovní úraz nebo u něhož byla zjištěna
  nemoc z povolání, je zaměstnavatel v rozsahu, ve kterém za škodu
  odpovídá, povinen poskytnout náhradu za

  a) ztrátu na výdělku,

  b) bolest a ztížení společenského uplatnění,

  c) účelně vynaložené náklady spojené s léčením,

  d) věcnou škodu; ustanovení § 265 odst. 3 platí i zde.

  (2) Způsob a výši náhrady škody je zaměstnavatel povinen projednat bez
  zbytečného odkladu s odborovou organizací a se zaměstnancem.

  § 370

  Náhrada za ztrátu na výdělku po dobu pracovní neschopnosti

  (1) Náhrada za ztrátu na výdělku po dobu pracovní neschopnosti přísluší
  zaměstnanci ve výši rozdílu mezi průměrným výdělkem před vznikem škody
  způsobené pracovním úrazem nebo nemocí z povolání a plnou výší náhrady
  mzdy nebo platu podle § 192 a plnou výší nemocenského. Náhrada za
  ztrátu na výdělku podle věty první přísluší zaměstnanci do výše jeho
  průměrného výdělku před vznikem škody i za dobu, kdy mu v době prvních
  3  kalendářních  dnů  dočasné  pracovní  neschopnosti  nenáleží
  nemocenské^105) nebo kdy mu podle § 192 odst. 1 části věty druhé za
  středníkem nepřísluší náhrada mzdy nebo platu.

  (2) Náhrada za ztrátu na výdělku podle odstavce 1 přísluší zaměstnanci
  i při jeho další pracovní neschopnosti z důvodu téhož pracovního úrazu
  nebo nemoci z povolání. Průměrným výdělkem před vznikem škody podle
  věty první je průměrný výdělek zaměstnance před vznikem této další
  škody. Jestliže před vznikem této další škody příslušela zaměstnanci
  náhrada za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti, náhrada
  za ztrátu na výdělku podle odstavce 1 se zaměstnanci poskytne do výše
  částky, do které by mu příslušela náhrada za ztrátu na výdělku po
  skončení pracovní neschopnosti, kdyby nebyl neschopen práce. Za výdělek
  po pracovním úrazu nebo po zjištění nemoci z povolání se považuje
  náhrada mzdy nebo platu podle § 192 a nemocenské.

  § 371

  Náhrada za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti

  (1) Náhrada za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti nebo
  při uznání invalidity přísluší zaměstnanci ve výši rozdílu mezi
  průměrným výdělkem před vznikem škody a výdělkem dosahovaným po
  pracovním úrazu nebo po zjištění nemoci z povolání s připočtením
  případného invalidního důchodu pobíraného z téhož důvodu. Ke snížení
  invalidního důchodu pro souběh s jiným důchodem podle právních předpisů
  o důchodovém pojištění, ani k výdělku zaměstnance, kterého dosáhl
  zvýšeným pracovním úsilím, se nepřihlíží.

  (2) Náhrada za ztrátu na výdělku podle odstavce 1 přísluší zaměstnanci
  i při pracovní neschopnosti z jiného důvodu, než je původní pracovní
  úraz nebo nemoc z povolání; za výdělek po pracovním úrazu nebo po
  zjištění nemoci z povolání se považuje výdělek, z něhož se stanoví výše
  nemocenského.

  (3) Náhrada za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti nebo
  při uznání invalidity podle odstavce 1 přísluší i zaměstnanci, který je
  veden v evidenci uchazečů o zaměstnání; za výdělek po pracovním úrazu
  nebo po zjištění nemoci z povolání se považuje výdělek ve výši
  minimální mzdy (§ 111). Pobíral-li zaměstnanec před tím, než se stal
  uchazečem o zaměstnání, náhradu za ztrátu na výdělku po skončení
  pracovní neschopnosti, přísluší mu tato náhrada v takové výši, ve které
  mu na ni vzniklo právo za trvání pracovního poměru.

  (4) Dosahuje-li zaměstnanec ze své viny nižšího výdělku než ostatní
  zaměstnanci vykonávající u zaměstnavatele stejnou práci nebo práci
  téhož druhu, považuje se za výdělek po pracovním úrazu nebo po zjištění
  nemoci z povolání průměrný výdělek, kterého dosahují tito ostatní
  zaměstnanci.

  (5) Zaměstnanci, který bez vážných důvodů odmítne nastoupit práci,
  kterou mu zaměstnavatel zajistil, přísluší náhrada za ztrátu na výdělku
  podle odstavce 1 pouze ve výši rozdílu mezi průměrným výdělkem před
  vznikem škody a průměrným výdělkem, kterého mohl dosáhnout na práci,
  která mu byla zajištěna. Zaměstnavatel zaměstnanci neuhradí škodu do
  výše částky, kterou si bez vážných důvodů opomenul vydělat.

  (6) Náhrada za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti
  přísluší zaměstnanci nejdéle do konce kalendářního měsíce, v němž
  dovršil věk 65 let nebo do data přiznání starobního důchodu z
  důchodového pojištění.

  § 372

  Náhrada za bolest a ztížení společenského uplatnění

  (1) Náhrada za bolest a ztížení společenského uplatnění se poskytuje
  zaměstnanci jednorázově.

  (2) Ministerstvo zdravotnictví stanoví v dohodě s Ministerstvem práce a
  sociálních věcí vyhláškou výši, do které je možné poskytnout náhradu za
  bolest a ztížení společenského uplatnění a určování výše náhrady v
  jednotlivých případech.

  § 373

  Účelně vynaložené náklady spojené s léčením

  Účelně vynaložené náklady spojené s léčením přísluší tomu, kdo tyto
  náklady vynaložil.

  § 374

  Škodou podle tohoto zákona není případná ztráta na důchodu.

  Oddíl 4

  Druhy náhrad při úmrtí zaměstnance

  § 375

  (1) Zemře-li zaměstnanec následkem pracovního úrazu nebo nemoci z
  povolání,  je  zaměstnavatel  povinen v rozsahu své odpovědnosti
  poskytnout:

  a) náhradu účelně vynaložených nákladů spojených s jeho léčením,

  b) náhradu přiměřených nákladů spojených s pohřbem,

  c) náhradu nákladů na výživu pozůstalých,

  d) jednorázové odškodnění pozůstalých,

  e) náhradu věcné škody; ustanovení § 265 odst. 3 platí i zde.

  (2) Práva vyplývající z odstavce 1 nejsou závislá na tom, zda postižený
  zaměstnanec před svou smrtí uplatnil ve stanovené lhůtě svá práva na
  náhradu škody.

  § 376

  Náhrada účelně vynaložených nákladů spojených s léčením a náhrada
  přiměřených nákladů spojených s pohřbem

  (1) Náhrada účelně vynaložených nákladů spojených s léčením a náhrada
  přiměřených nákladů spojených s pohřbem přísluší tomu, kdo tyto náklady
  vynaložil. Od přiměřených nákladů spojených s pohřbem se odečte
  pohřebné poskytnuté podle zvláštního právního předpisu.

  (2) Náhradu přiměřených nákladů spojených s pohřbem tvoří výdaje
  účtované za pohřeb, hřbitovní poplatky, výdaje na zřízení pomníku nebo
  desky do výše nejméně 20 000 Kč, výdaje na úpravu pomníku nebo desky,
  cestovní výlohy a jedna třetina obvyklých výdajů na smuteční ošacení
  osobám blízkým.

  (3) Vláda může vzhledem ke změnám, které nastaly ve vývoji cenové
  úrovně, zvýšit nařízením částku na zřízení pomníku nebo desky podle
  odstavce 2.

  § 377

  Náhrada nákladů na výživu pozůstalých

  (1) Náhrada nákladů na výživu pozůstalých přísluší pozůstalým, kterým
  zemřelý zaměstnanec výživu poskytoval nebo byl povinen poskytovat, a to
  do doby, do které by tuto povinnost měl, nejdéle však do konce
  kalendářního měsíce, kdy by zemřelý zaměstnanec dosáhl 65 let věku.

  (2) Náhrada nákladů podle odstavce 1 přísluší pozůstalým ve výši 50 %
  průměrného výdělku zaměstnance, zjištěného před jeho smrtí, pokud
  výživu poskytoval nebo byl povinen poskytovat jedné osobě, a 80 %
  tohoto průměrného výdělku, pokud výživu poskytoval nebo byl povinen
  poskytovat více osobám. Od částek připadajících na jednotlivé pozůstalé
  se odečte důchod přiznaný pozůstalým. K případnému výdělku pozůstalých
  se nepřihlíží.

  (3) Při výpočtu náhrady nákladů na výživu pozůstalých se vychází z
  průměrného výdělku zemřelého zaměstnance; náhrada nákladů na výživu
  všech pozůstalých nesmí však úhrnem převýšit částku, do které by
  příslušela zemřelému zaměstnanci náhrada za ztrátu na výdělku podle §
  371, a nesmí být poskytována déle, než by příslušela zemřelému
  zaměstnanci podle § 371 odst. 6.

  § 378

  Jednorázové odškodnění pozůstalých

  (1) Jednorázové odškodnění pozůstalých přísluší pozůstalému manželovi a
  nezaopatřenému dítěti, a to každému ve výši nejméně 240 000 Kč; rodičům
  zemřelého zaměstnance, jestliže žili se zaměstnancem v domácnosti, v
  úhrnné výši nejméně 240 000 Kč. Jednorázové odškodnění ve výši nejméně
  240 000 Kč přísluší i v případě, že se zemřelým zaměstnancem žil v
  domácnosti pouze jeden rodič.

  (2) Vláda může vzhledem ke změnám, které nastaly ve vývoji mzdové
  úrovně a životních nákladů, zvýšit nařízením jednorázové odškodnění
  pozůstalých.

  § 379

  Náhrada věcné škody

  Náhrada věcné škody přísluší dědicům zaměstnance.

  Oddíl 5

  Společná a zvláštní ustanovení o odpovědnosti za škodu

  § 380

  (1) Pracovním úrazem pro účely tohoto zákona je poškození zdraví nebo
  smrt zaměstnance, došlo-li k nim nezávisle na jeho vůli krátkodobým,
  náhlým a násilným působením zevních vlivů při plnění pracovních úkolů
  nebo v přímé souvislosti s ním.

  (2) Jako pracovní úraz se posuzuje též úraz, který zaměstnanec utrpěl
  pro plnění pracovních úkolů.

  (3) Pracovním úrazem není úraz, který se zaměstnanci přihodil na cestě
  do zaměstnání a zpět.

  (4) Nemocemi z povolání jsou nemoci uvedené ve zvláštním právním
  předpisu.

  § 381

  Náhrada za ztrátu na výdělku po dobu pracovní neschopnosti a náhrada za
  ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti z téhož důvodu jsou
  samostatná práva, která nepřísluší vedle sebe.

  § 382

  (1) Při zjišťování průměrného výdělku pro účely náhrady škody při
  pracovních úrazech nebo nemocech z povolání je rozhodným obdobím
  předchozí kalendářní rok, je-li toto rozhodné období pro zaměstnance
  výhodnější.

  (2)  Náhradu za ztrátu na výdělku a náhradu nákladů na výživu
  pozůstalých  je  zaměstnavatel povinen vyplácet pravidelně jednou
  měsíčně, pokud nebyl dohodnut jiný způsob výplaty.

  § 383

  Při omezení odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovních úrazech
  a nemocech z povolání se postupuje podle § 367.

  § 384

  (1) Zaměstnavatel, který nahradil poškozenému škodu, má právo na
  náhradu vůči tomu, kdo poškozenému za tuto škodu odpovídá podle
  občanského  zákoníku,  a  to  v rozsahu odpovídajícím míře této
  odpovědnosti vůči poškozenému, pokud nebylo předem dohodnuto jinak.

  (2) Jde-li o náhradu škody při nemoci z povolání, má zaměstnavatel,
  který škodu uhradil, právo na náhradu vůči všem zaměstnavatelům, u
  nichž postižený zaměstnanec pracoval za podmínek, z nichž vznikla nemoc
  z povolání, kterou byl postižen, a to v rozsahu odpovídajícím době, po
  kterou pracoval u těchto zaměstnavatelů za uvedených podmínek.

  (3) Jde-li o jinou škodu na zdraví než z důvodu pracovního úrazu nebo
  nemoci z povolání, platí pro způsob a rozsah její náhrady ustanovení o
  pracovních úrazech.

  § 385

  U zaměstnance, který je v době pracovního úrazu nebo zjištění nemoci z
  povolání v několika pracovních poměrech nebo je činný na základě dohody
  o práci konané mimo pracovní poměr, se při stanovení výše náhrady za
  ztrátu na výdělku vychází z průměrných výdělků dosahovaných ve všech
  těchto pracovněprávních vztazích, a to po dobu, po kterou by mohly
  trvat.

  § 386

  (1) Zaměstnanci, který utrpí pracovní úraz nebo u něhož byla zjištěna
  nemoc z povolání v pracovním poměru sjednaném na dobu určitou nebo při
  výkonu práce na základě dohody o pracovní činnosti uzavřené na dobu
  určitou, přísluší náhrada za ztrátu na výdělku jen do doby, kdy měl
  tento pracovněprávní vztah skončit. Po této době přísluší náhrada za
  ztrátu na výdělku, jestliže je možné podle okolností předpokládat, že
  postižený by byl i nadále zaměstnán. Ostatní práva vyplývající z
  odškodnění pracovního úrazu nebo nemoci z povolání tím nejsou dotčena.

  (2) Utrpí-li pracovní úraz nebo byla-li zjištěna nemoc z povolání u
  poživatele starobního důchodu nebo invalidního důchodu pro invaliditu
  třetího stupně, přísluší mu náhrada za ztrátu na výdělku po dobu, pokud
  nepřestal být zaměstnán z důvodů, které nesouvisí s pracovním úrazem
  nebo nemocí z povolání; nepracuje-li z důvodů, které souvisí s
  pracovním úrazem nebo nemocí z povolání, přísluší mu náhrada za ztrátu
  na výdělku po dobu, po kterou by vzhledem ke svému zdravotnímu stavu
  před pracovním úrazem nebo nemocí z povolání mohl pracovat. Ustanovení
  § 371 odst. 6 platí i zde.

  § 387

  (1) Cestou do zaměstnání a zpět se rozumí cesta z místa zaměstnancova
  bydliště (ubytování) do místa vstupu do objektu zaměstnavatele nebo na
  jiné místo určené k plnění pracovních úkolů a zpět; u zaměstnanců v
  lesnictví, zemědělství a stavebnictví také cesta na určené shromaždiště
  a zpět.

  (2) Cesta z obce bydliště zaměstnance na pracoviště nebo do místa
  ubytování v jiné obci, která je cílem pracovní cesty, pokud není
  současně obcí jeho pravidelného pracoviště, a zpět se posuzuje jako
  nutný úkon před počátkem práce nebo po jejím skončení.

  § 388

  Ve  výjimečných  případech  může soud výši odškodnění stanovenou
  prováděcím právním předpisem (§ 372 odst. 2) přiměřeně zvýšit.

  § 389

  Nepromlčují se práva zaměstnance na náhradu za ztrátu na výdělku z
  důvodu pracovního úrazu nebo nemoci z povolání nebo jiné škody na
  zdraví než z důvodu pracovního úrazu nebo nemoci z povolání a práva na
  náhradu nákladů na výživu pozůstalých. Práva na jednotlivá plnění z
  nich vyplývající se však promlčují.

  § 390

  (1) Změní-li se podstatně poměry poškozeného, které byly rozhodující
  pro určení výše náhrady škody, může se poškozený i zaměstnavatel
  domáhat změny v úpravě svých práv, popřípadě povinností.

  (2) Vláda může vzhledem ke změnám, které nastaly ve vývoji mzdové
  úrovně, upravit nařízením podmínky, výši a způsob náhrady za ztrátu na
  výdělku příslušející zaměstnancům po skončení pracovní neschopnosti
  vzniklé pracovním úrazem nebo nemocí z povolání; to se vztahuje i na
  náhradu nákladů na výživu pozůstalých.

  § 391

  (1) Žáci střední školy, konzervatoře a jazykové školy s právem státní
  jazykové zkoušky nebo studenti vyšší odborné školy odpovídají právnické
  osobě vykonávající činnost dané školy nebo školského zařízení nebo
  právnické nebo fyzické osobě, na jejíchž pracovištích se uskutečňuje
  praktické vyučování, za škodu, kterou jí způsobili při teoretickém nebo
  praktickém vyučování anebo v přímé souvislosti s ním. Pokud ke škodě
  došlo při výchově mimo vyučování ve školském zařízení nebo v přímé
  souvislosti s ní, odpovídají žáci nebo studenti za škodu právnické
  osobě vykonávající činnost tohoto školského zařízení. Studenti vysokých
  škol odpovídají vysoké škole za škodu, kterou jí způsobili při studiu
  nebo praxi ve studijním programu uskutečňovaném vysokou školou nebo v
  přímé souvislosti s nimi. Pokud ke škodě došlo při studiu nebo praxi
  nebo v přímé souvislosti s nimi u jiné právnické osoby nebo fyzické
  osoby, odpovídají studenti právnické nebo fyzické osobě, u níž se
  studium nebo praxe uskutečňovaly.

  (2) Za škodu, která vznikla žákům základních škol a základních
  uměleckých škol při vyučování nebo v přímé souvislosti s ním, odpovídá
  právnická osoba vykonávající činnost dané školy; při výchově mimo
  vyučování ve školském zařízení nebo v přímé souvislosti s ní odpovídá
  za  škodu  právnická osoba vykonávající činnost daného školského
  zařízení.

  (3) Příslušná právnická osoba vykonávající činnost školy odpovídá žákům
  středních škol, konzervatoří a jazykových škol s právem státní jazykové
  zkoušky a studentům vyšších odborných škol za škodu, která jim vznikla
  porušením právních povinností nebo úrazem při teoretickém a praktickém
  vyučování ve škole nebo v přímé souvislosti s ním. Došlo-li ke škodě
  při praktickém vyučování u právnické nebo fyzické osoby nebo v přímé
  souvislosti s ním, odpovídá za škodu právnická nebo fyzická osoba, u
  níž se praktické vyučování uskutečňovalo. Došlo-li ke škodě při výchově
  mimo vyučování ve školském zařízení nebo v přímé souvislosti s ní,
  odpovídá za škodu právnická osoba vykonávající činnost daného školského
  zařízení. Vykonává-li činnost školy nebo školského zařízení organizační
  složka státu nebo její součást, odpovídá za škodu jménem státu tato
  organizační složka státu.

  (4) Příslušná vysoká škola odpovídá studentům vysokých škol za škodu,
  která jim vznikla porušením právních povinností nebo úrazem při studiu
  nebo praxi ve studijním programu uskutečňovaném vysokou školou nebo v
  přímé souvislosti s nimi. Pokud ke škodě došlo při studiu nebo praxi
  nebo v přímé souvislosti s nimi u jiné právnické osoby nebo fyzické
  osoby, odpovídá právnická nebo fyzická osoba, u níž se studium nebo
  praxe uskutečňovaly.

  (5) Příslušná právnická osoba vykonávající činnost školského zařízení
  odpovídá fyzické osobě s nařízenou ústavní výchovou nebo uloženou
  ochrannou výchovou a fyzickým osobám v preventivně výchovné péči za
  škodu, která jim vznikla porušením právních povinností nebo úrazem při
  uskutečňování této činnosti nebo v přímé souvislosti s ní.

  § 392

  (1) Fyzickým osobám plnícím veřejné funkce a funkcionářům odborové
  organizace odpovídá za škodu vzniklou při výkonu funkce nebo v přímé
  souvislosti s ní ten, pro koho byli činni; fyzické osoby a funkcionáři
  odpovídají za škodu tomu, pro koho byli činni.

  (2) Osobám se zdravotním postižením, které nejsou v pracovním poměru a
  jejichž příprava na budoucí povolání se provádí podle zvláštních
  předpisů, odpovídá za škodu vzniklou pracovním úrazem, popřípadě nemocí
  z povolání při této přípravě ten, u něhož se příprava pro povolání
  provádí.

  § 393

  (1) Právo na náhradu škody vzniklé pracovním úrazem mají členové
  jednotek sborů dobrovolných hasičů obce a báňských záchranných sborů,
  kteří utrpí úraz při činnosti v těchto sborech. V těchto případech jim
  odpovídá ten, u něhož je sbor zřízen.

  (2) Právo na náhradu škody vzniklé pracovním úrazem mají fyzické osoby,
  které na výzvu správních úřadů nebo územního samosprávného celku nebo
  velitele zásahu a podle jeho pokynů, popřípadě s jeho vědomím osobně
  napomáhají při zásahu proti mimořádné události nebo při odstraňování
  jejích následků a utrpí při těchto činnostech úraz. Za škodu vzniklou
  tímto úrazem jim odpovídá správní úřad nebo obec, pokud zvláštní právní
  předpis nestanoví jinak.

  (3) Právo na náhradu škody vzniklé pracovním úrazem mají fyzické osoby,
  které dobrovolně v rámci akce organizované územním samosprávným celkem
  vypomáhají při plnění důležitých úkolů v zájmu společnosti, například
  fyzické osoby, které dočasně vypomáhají při zvelebování obcí a utrpí
  při těchto činnostech úraz. Za škodu vzniklou tímto úrazem jim odpovídá
  ten, pro koho v době tohoto úrazu pracovaly.

  (4) Právo na náhradu škody vzniklé pracovním úrazem mají členové
  družstev, kteří utrpí úraz při výkonu funkce nebo při dohodnuté
  činnosti pro družstvo, zdravotníci Červeného kříže, dárci při odběru
  krve, členové Horské služby, jakož i fyzické osoby, které na její výzvu
  a podle jejích pokynů osobně pomáhají při záchranné akci v terénu,
  fyzické  osoby,  které dobrovolně vykonávají pečovatelskou službu
  sociálního  zabezpečení,  a  fyzické  osoby, které byly pověřeny
  zaměstnavatelem určitou funkcí nebo činností, jestliže utrpěly úraz při
  plnění úkolů souvisejících s výkonem příslušné funkce nebo činnosti. Za
  škodu vzniklou tímto úrazem jim odpovídá ten, pro koho byli v době
  tohoto úrazu činni.

  Díl 2

  Použití ustanovení o náhradě mzdy, platu nebo odměny z dohody o
  pracovní činnosti při dočasné pracovní neschopnosti (karanténě) a
  některých dalších ustanovení

  § 393a

  (1) Ustanovení § 57, § 66 odst. 1 věta druhá a § 192 až 194 se použijí
  poprvé ode dne, kterým nabývá účinnosti zákon č. 187/2006 Sb., o
  nemocenském pojištění.

  (2) Vznikla-li dočasná pracovní neschopnost nebo byla-li nařízena
  karanténa přede dnem, od něhož nabývá účinnosti zákon č. 187/2006 Sb.,
  o nemocenském pojištění, náhrada mzdy, platu nebo odměny z dohody o
  pracovní činnosti podle § 192 až 194 po dobu této dočasné pracovní
  neschopnosti nebo karantény nepřísluší.

  Díl 3

  Použití prováděcích právních předpisů

  § 394

  (1) Do doby vydání prováděcích právních předpisů k provedení § 104
  odst. 6, § 105 odst. 7, § 137 odst. 3, § 189 odst. 6, § 238 odst. 2 a §
  246 odst. 2 a 4 se postupuje podle

  a) nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší
  podmínky poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích,
  čisticích a dezinfekčních prostředků,

  b)  nařízení vlády č. 447/2000 Sb., o způsobu usměrňování výše
  prostředků vynakládaných na platy a na odměny za pracovní pohotovost
  zaměstnanců odměňovaných podle zákona o platu a odměně za pracovní
  pohotovost  v rozpočtových a v některých dalších organizacích a
  orgánech,

  c) nařízení vlády č. 494/2001 Sb., kterým se stanoví způsob evidence,
  hlášení a zasílání záznamu o úrazu, vzor záznamu o úrazu a okruh orgánů
  a institucí, kterým se ohlašuje pracovní úraz a zasílá záznam o úrazu,

  d) nařízení vlády č. 469/2002 Sb., kterým se stanoví katalog prací a
  kvalifikační předpoklady a kterým se mění nařízení vlády o platových
  poměrech  zaměstnanců  ve veřejných službách a správě, ve znění
  pozdějších předpisů,

  e) nařízení vlády č. 289/2002 Sb., kterým se stanoví rozsah a způsob
  poskytování údajů do Informačního systému o platech, ve znění nařízení
  vlády č. 514/2004 Sb.,

  f) nařízení vlády č. 62/1994 Sb., o poskytování náhrad některých výdajů
  zaměstnancům rozpočtových a příspěvkových organizací s pravidelným
  pracovištěm v zahraničí, ve znění pozdějších předpisů,

  g) vyhlášky č. 288/2003 Sb., kterou se stanoví práce a pracoviště,
  které jsou zakázány těhotným ženám, kojícím ženám, matkám do konce
  devátého měsíce po porodu a mladistvým, a podmínky, za nichž mohou
  mladiství výjimečně tyto práce konat z důvodu přípravy na povolání.

  (2) Do doby nabytí účinnosti právní úpravy úrazového pojištění se
  postupuje podle vyhlášky č. 440/2001 Sb., o odškodňování bolesti a
  ztížení společenského uplatnění, ve znění vyhlášky č. 50/2003 Sb.