Nové předpisy

Zákoník práce 2012 - zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce - Hlava 7. § 141 - § 144 Společná ustanovení o mzdě, platu, odměně z dohod a odměně za pracovní pohotovost

HLAVA VII

  SPOLEČNÁ USTANOVENÍ O MZDĚ, PLATU, ODMĚNĚ Z DOHODY A ODMĚNĚ ZA PRACOVNÍ
  POHOTOVOST

  § 141

  (1) Mzda nebo plat jsou splatné po vykonání práce, a to nejpozději v
  kalendářním  měsíci  následujícím  po  měsíci, ve kterém vzniklo
  zaměstnanci právo na mzdu nebo plat nebo některou jejich složku.

  (2) Mzda, plat a jejich jednotlivé složky stanovené, sjednané nebo
  určené za hodinu práce přísluší zaměstnanci i za zlomky hodin, které
  odpracoval v období, za které se mzda nebo plat poskytuje.

  (3) Pravidelný termín výplaty mzdy nebo platu musí být sjednán,
  stanoven nebo určen v rámci období uvedeného v odstavci 1.

  (4) Zaměstnavatel je povinen vyplatit zaměstnanci před nastoupením
  dovolené mzdu nebo plat splatný během dovolené, připadne-li termín
  výplaty na období dovolené, pokud se se zaměstnancem nedohodne na jiném
  dnu výplaty. Jestliže to neumožňuje technika výpočtu mezd nebo platů,
  je povinen vyplatit mu přiměřenou zálohu a zbývající část mzdy nebo
  platu je povinen mu vyplatit nejpozději v nejbližším pravidelném
  termínu výplaty mzdy nebo platu následujícím po dovolené.

  (5) Při skončení pracovního poměru je zaměstnavatel povinen vyplatit
  zaměstnanci na jeho žádost mzdu nebo plat za měsíční období, na které
  mu vzniklo právo, v den skončení pracovního poměru. Jestliže to
  neumožňuje technika výpočtu mezd nebo platů, je zaměstnavatel povinen
  mu vyplatit mzdu nebo plat nejpozději v nejbližším pravidelném termínu
  výplaty mzdy nebo platu následujícím po dni skončení pracovního poměru.

  § 142

  (1) Mzdu nebo plat je zaměstnavatel povinen zaměstnanci vyplácet v
  zákonných penězích^50).

  (2) Mzda nebo plat se zaokrouhlují na celé koruny směrem nahoru.

  (3) Mzda nebo plat se vyplácí v pracovní době a na pracovišti,
  nebyla-li dohodnuta jiná doba a jiné místo výplaty nebo není-li v tomto
  zákoně dále stanoveno jinak. Nemůže-li se zaměstnanec dostavit k
  výplatě z vážných důvodů, zašle mu zaměstnavatel mzdu nebo plat v
  pravidelném  termínu  výplaty,  popřípadě  nejpozději v nejbližší
  následující pracovní den na svůj náklad a nebezpečí, pokud se se
  zaměstnancem nedohodli na jiném termínu nebo způsobu výplaty.

  (4) Zaměstnavatel se složitými provozními podmínkami pro výplatu mzdy
  nebo platu, pokud by byla výplata obtížná nebo neproveditelná, může
  zaměstnanci zaslat mzdu nebo plat na své náklady a nebezpečí, a to tak,
  aby je měl zaměstnanec k dispozici nejpozději v termínu určeném pro
  jejich výplatu.

  (5) Při měsíčním vyúčtování mzdy nebo platu je zaměstnavatel povinen
  vydat zaměstnanci písemný doklad obsahující údaje o jednotlivých
  složkách  mzdy  nebo platu a o provedených srážkách. Na žádost
  zaměstnance předloží zaměstnavatel doklady, na jejichž základě mzdu
  nebo plat vypočetl.

  (6) Jiné osobě než zaměstnanci je možné vyplatit mzdu nebo plat jen na
  základě písemné plné moci; to platí i pro manžela nebo partnera^51a)
  zaměstnance. Bez písemného zmocnění může být mzda nebo plat vyplacen
  jiné osobě než zaměstnanci, jen pokud to stanoví tento zákon nebo
  zvláštní právní předpis^33).

  § 143

  (1) Na základě dohody se zaměstnancem je zaměstnavatel povinen při
  výplatě mzdy nebo platu, popřípadě jiných peněžitých plnění ve prospěch
  zaměstnance, po provedení případných srážek ze mzdy nebo z platu podle
  tohoto zákona nebo zvláštního právního předpisu, zaplatit částku
  určenou zaměstnancem na svůj náklad a nebezpečí na jeden platební účet
  určený zaměstnancem, a to nejpozději v pravidelném termínu výplaty mzdy
  nebo platu, pokud se zaměstnancem písemně nesjedná pozdější termín.

  (2) Zaměstnancům s místem výkonu práce v zahraničí je možné s jejich
  souhlasem poskytovat mzdu nebo plat nebo jejich část v dohodnuté cizí
  měně, pokud je k této měně vyhlašován Českou národní bankou kurz.
  Ustanovení § 142 odst. 2 o zaokrouhlování se použije pro zaokrouhlování
  mzdy v cizí měně přiměřeně.

  (3) Pro přepočet mzdy nebo platu nebo jejich části na cizí měnu se
  použije kurz vyhlášený Českou národní bankou platný v den, ve kterém
  zaměstnavatel nakupuje cizí měnu pro účel výplaty mzdy nebo platu.

  § 144

  Jestliže se zaměstnavatel se zaměstnancem nedohodnou o splatnosti a
  výplatě jinak, platí pro splatnost a výplatu odměny z dohody, odměny za
  pracovní pohotovost a náhrady mzdy nebo platu obdobně § 141, 142 a 143.
  Je-li sjednána jednorázová splatnost odměny z dohody až po provedení
  celého pracovního úkolu, vyplatí zaměstnavatel odměnu z dohody v
  nejbližším výplatním termínu po dokončení a odevzdání práce.

  § 144a
  (1) Zakazuje se postoupit právo na mzdu, plat, odměnu z dohody nebo jejich 
  náhradu.
  (2) Zakazuje se použít právo na mzdu, plat, odměnu z dohody nebo jejich část a  nebo jejich náhradu k zajištění dluhu; to neplatí v případě dohody o srážkách  ze mzdy.
  (3) Odchýlí-li se smluvní strany od zákazů uvedených v odstavcích 1 a 2, 
  nepřihlíží se k tomu.
  (4) Započtení proti pohledávce na mzdu, plat, odměnu z dohody a náhradu mzdy 
  nebo platu smí být provedeno jen za podmínek stanovených v úpravě výkonu 
  rozhodnutí srážkami ze mzdy v občanském soudním řádu.