Nové předpisy

Zákoník práce 2012 - zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce - Hlava 8. § 145 - § 150 Srážky z příjmu z pracovněprávního vztahu

HLAVA VIII

  SRÁŽKY Z PŘÍJMU Z PRACOVNĚPRÁVNÍHO VZTAHU

  Díl 1

  Obecná ustanovení

  § 145

  (1) Srážkami z příjmu zaměstnance jsou pro účely tohoto zákona srážky
  ze mzdy nebo platu a z jiných příjmů zaměstnance ze základního
  pracovněprávního vztahu podle § 3 (dále jen "srážky ze mzdy").

  (2) Jinými příjmy zaměstnance podle odstavce 1 jsou

  a) odměna z dohody,

  b) náhrada mzdy nebo platu,

  c) odměna za pracovní pohotovost,

  d)  odstupné,  popřípadě obdobná plnění poskytnutá zaměstnanci v
  souvislosti se skončením zaměstnání,

  e) peněžitá plnění věrnostní nebo stabilizační povahy poskytnutá
  zaměstnanci v souvislosti se zaměstnáním,

  f) odměny podle § 224 odst. 2.

  § 146

  Srážky ze mzdy smějí být provedeny jen

  a) v případech stanovených tímto zákonem nebo zvláštním zákonem,

  b) na základě dohody o srážkách ze mzdy nebo k uspokojení
  závazků zaměstnance,

  c) k úhradě členských příspěvků zaměstnance, který je členem odborové
  organizace, bylo-li to sjednáno v kolektivní smlouvě nebo na základě
  písemné  dohody  mezi  zaměstnavatelem  a odborovou organizací a
  souhlasí-li s tím zaměstnanec, který je členem odborové organizace.

  Díl 2

  Pořadí srážek ze mzdy

  § 147

  (1) Zaměstnavatel smí srazit zaměstnanci [§ 146 písm. a)] jen

  a) daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti,

  b) pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku
  zaměstnanosti a pojistné na všeobecné zdravotní pojištění,

  c) zálohu na mzdu nebo plat, kterou je zaměstnanec povinen vrátit
  proto, že nebyly splněny podmínky pro přiznání této mzdy nebo platu,

  d)  nevyúčtovanou  zálohu  na  cestovní  náhrady, popřípadě jiné
  nevyúčtované zálohy poskytnuté zaměstnanci k plnění jeho pracovních
  úkolů,

  e) náhradu mzdy nebo platu za dovolenou, na niž zaměstnanec ztratil
  právo nebo na niž mu právo nevzniklo, a náhradu mzdy nebo platu podle §
  192, na niž zaměstnanci právo nevzniklo.

  (2) Výkon  rozhodnutí  (exekuce)  nařízených  nebo vedených soudem,     soudním exekutorem^51), správcem daně^52), orgánem správního úřadu, 
  jiného státního orgánu nebo orgánu územního samosprávného celku^53) 
  se řídí zvláštním právním předpisem^54).

  (3) Srážky ze mzdy zaměstnance ve prospěch zaměstnavatele za přijetí do
  zaměstnání, ke složení peněžních záruk nebo k úhradě smluvních pokut
  nejsou dovoleny. Srážky ze mzdy k náhradě škody jsou možné jen na
  základě dohody o srážkách ze mzdy [§ 146 písm. b)].

  § 148

  (1) Srážky ze mzdy se přednostně provedou jen podle § 147 odst. 1 písm.
  a) a b)^55).

  (2) Srážky ze mzdy smějí být provedeny jen za podmínek stanovených v
  úpravě výkonu rozhodnutí srážkami ze mzdy v občanském soudním řádu^54);
  těmito podmínkami se řídí u pohledávek, pro které byl soudem, soudním
  exekutorem^51), správcem daně^52) nebo orgánem správního úřadu, jiného
  státního orgánu nebo orgánu územního samosprávného celku^53) nařízen
  výkon rozhodnutí, pořadí jednotlivých pohledávek.

  § 149

  (1) U srážek ze mzdy prováděných podle § 146 písm. b) se řídí pořadí
  dnem, kdy byla dohoda o srážkách ze mzdy zaměstnavateli doručena nebo
  kdy byla mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem uzavřena dohoda o srážkách
  ze mzdy; provádí-li se srážky ze mzdy ve prospěch zaměstnavatele,  
  řídí se pořadí dnem, kdy byla dohoda o srážkách ze mzdy uzavřena.

  (2) U srážek ze mzdy prováděných podle § 147 odst. 1 písm. c, d) a e)
  se řídí pořadí dnem, kdy bylo započato s prováděním srážek.

  (3) U srážek ze mzdy podle § 146 písm. c) se řídí pořadí dnem, kdy
  zaměstnanec vyslovil souhlas s prováděním srážek.

  (4)  Jestliže  zaměstnanec  nastoupí  do  zaměstnání  u  jiného
  zaměstnavatele, zůstává pořadí, které získaly pohledávky podle odstavce
  1, zachováno i u nového zaměstnavatele (plátce mzdy nebo platu). Nový
  zaměstnavatel (plátce mzdy nebo platu) začne provádět srážky dnem, ve
  kterém se od zaměstnance, dosavadního zaměstnavatele (plátce mzdy nebo
  platu) nebo oprávněného dozví, že byly prováděny srážky ze mzdy a pro
  jaké pohledávky; totéž platí i v případě podle odstavce 2, pokud v
  dohodě o srážkách ze mzdy nebyl tento účinek výslovně vyloučen.

  § 150

  Zaměstnavatel eviduje údaje, jimiž jsou jméno, popřípadě jména a
  příjmení, adresa, jde-li o fyzickou osobu, název a sídlo, jde-li o
  právnickou osobu, a písemnosti týkající se prováděných srážek ze mzdy,
  a to po stejnou dobu jako ostatní údaje a doklady týkající se mzdy nebo
  platu^56).