Nové předpisy

Zákoník práce 2012 - zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce - Hlava 1. § 151 - § 155 Obecná ustanovení o náhradách poskytovaných zaměstnanci v souvislosti s výkonem práce

ČÁST SEDMÁ

  NÁHRADA VÝDAJŮ V SOUVISLOSTI S VÝKONEM PRÁCE

  HLAVA I

  OBECNÁ USTANOVENÍ O NÁHRADÁCH POSKYTOVANÝCH ZAMĚSTNANCI V SOUVISLOSTI S
  VÝKONEM PRÁCE

  § 151

  Zaměstnavatel je povinen poskytovat zaměstnanci, není-li v tomto zákoně
  dále stanoveno jinak, náhradu výdajů, které mu vzniknou v souvislosti s
  výkonem práce, v rozsahu a za podmínek stanovených v této části.

  § 152

  Cestovními  výdaji,  za které poskytuje zaměstnavatel zaměstnanci
  cestovní náhrady, se rozumí výdaje, které vzniknou zaměstnanci při

  a) pracovní cestě (§ 42),

  b) cestě mimo pravidelné pracoviště,

  c) mimořádné cestě v souvislosti s výkonem práce mimo rozvrh směn v
  místě výkonu práce nebo pravidelného pracoviště,

  d) přeložení (§ 43),

  e) dočasném přidělení (§ 43a),“.

  f) přijetí do zaměstnání v pracovním poměru,

  g) výkonu práce v zahraničí.

  § 153

  (1) Podmínky, které mohou ovlivnit poskytování a výši cestovních
  náhrad, zejména dobu a místo nástupu a ukončení cesty, místo plnění
  pracovních úkolů, způsob dopravy a ubytování, určí předem písemně
  zaměstnavatel; přitom přihlíží k oprávněným zájmům zaměstnance.

  (2) Jestliže jsou vzhledem k okolnostem práva zaměstnance na cestovní
  náhrady a jejich výši nezpochybnitelné, předchozí písemná forma určení
  podmínek se nevyžaduje, netrvá-li na ní zaměstnanec.

  § 154

  Zahraniční pracovní cestou se rozumí cesta konaná mimo území České
  republiky. Dobou rozhodnou pro vznik práva zaměstnance na náhradu
  cestovních výdajů v cizí měně je doba přechodu státní hranice České
  republiky, kterou oznámí zaměstnanec zaměstnavateli, nebo doba odletu z
  České republiky a příletu do České republiky při letecké přepravě.

  § 155

  (1)  Cestovní  náhrady  je  možné  zaměstnanci,  který koná pro
  zaměstnavatele práci na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní
  poměr, poskytnout pouze v případě, že bylo sjednáno toto právo, jakož i
  místo pravidelného pracoviště zaměstnance.

  (2) Má-li zaměstnanec podle dohody o provedení práce vykonat pracovní
  úkol v místě mimo obec bydliště, má právo na cestovní náhrady, bylo-li
  jejich poskytnutí sjednáno, i když není sjednáno místo pravidelného
  pracoviště.