Nové předpisy

Zákoník práce 2012 - zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce - Hlava 3. § 305 - § 306 Vnitřní předpis

HLAVA III

  VNITŘNÍ PŘEDPIS

  § 305

  (1) Zaměstnavatel může vnitřním předpisem stanovit práva v pracovněprávních 
  vztazích, z nichž je oprávněn zaměstnanec, výhodněji, než stanoví tento zákon.  Zakazuje se, aby vnitřní předpis ukládal zaměstnanci povinnosti nebo zkracoval  jeho práva stanovená tímto zákonem. Odchýlí-li se zaměstnavatel od tohoto 
  zákazu, nepřihlíží se k tomu.

  (2) Vnitřní předpis musí být vydán písemně, nesmí být v rozporu s
  právními předpisy ani být vydán se zpětnou účinností, jinak je zcela
  nebo v dotčené části neplatný. Nejde-li o pracovní řád, vydá se vnitřní
  předpis zpravidla na dobu určitou, nejméně však na dobu 1 roku; vnitřní
  předpis týkající se odměňování může být vydán i na kratší dobu.

  (3) Vnitřní předpis je závazný pro zaměstnavatele a pro všechny jeho
  zaměstnance. Nabývá účinnosti dnem, který je v něm stanoven, nejdříve
  však dnem, kdy byl u zaměstnavatele vyhlášen.

  (4) Zaměstnavatel je povinen zaměstnance seznámit s vydáním, změnou
  nebo zrušením vnitřního předpisu nejpozději do 15 dnů. Vnitřní předpis
  musí být všem zaměstnancům zaměstnavatele přístupný. Zaměstnavatel je
  povinen uschovat vnitřní předpis po dobu 10 let ode dne ukončení doby
  jeho platnosti.

  (5) Jestliže zaměstnanci vzniklo na základě vnitřního předpisu právo ze
  základního pracovněprávního vztahu uvedeného v § 3, zejména mzdové,
  platové nebo ostatní právo v pracovněprávních vztazích, nemá zrušení
  vnitřního předpisu vliv na trvání a uspokojení tohoto práva.

  § 306

  Pracovní řád

  (1) Pracovní řád je zvláštním druhem vnitřního předpisu; rozvádí
  ustanovení tohoto zákona, popřípadě zvláštních právních předpisů podle
  zvláštních  podmínek  u  zaměstnavatele,  pokud jde o povinnosti
  zaměstnavatele a zaměstnance vyplývající z pracovněprávních vztahů.

  (2) Pracovní řád nemůže obsahovat úpravu podle § 305 odst. 1.

  (3) Zaměstnavatelé uvedení v § 303 odst. 1 jsou povinni pracovní řád
  vydat.

  (4) Zaměstnavatel, u kterého působí odborová organizace, může vydat
  nebo změnit pracovní řád jen s předchozím písemným souhlasem odborové
  organizace, jinak je vydání nebo změna neplatné.

  (5) Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydá v dohodě s
  Ministerstvem práce a sociálních věcí vyhlášku, kterou stanoví pracovní
  řád pro zaměstnance škol a školských zařízení zřizovaných Ministerstvem
  školství, mládeže a tělovýchovy, krajem, obcí a dobrovolným svazkem
  obcí.