Nové předpisy

Zákoník práce 2012 - zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce - Hlava 2. § 301 - § 304 Základní povinnosti zaměstnanců a vedoucích zaměstnanců vyplývající z pracovního poměru nebo dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr, zvláštní povinnosti některých zaměstnanců a výkon jiné výdělečné činnosti

 HLAVA II

  ZÁKLADNÍ POVINNOSTI ZAMĚSTNANCŮ A VEDOUCÍCH ZAMĚSTNANCŮ VYPLÝVAJÍCÍ Z
  PRACOVNÍHO POMĚRU NEBO DOHOD O PRACÍCH KONANÝCH MIMO PRACOVNÍ POMĚR,
  JINÉ POVINNOSTI ZAMĚSTNANCŮ, ZVLÁŠTNÍ POVINNOSTI NĚKTERÝCH ZAMĚSTNANCŮ
  A VÝKON JINÉ VÝDĚLEČNÉ ČINNOSTI

  § 301

  Zaměstnanci jsou povinni

  a) pracovat řádně podle svých sil, znalostí a schopností, plnit pokyny
  nadřízených vydané v souladu s právními předpisy a spolupracovat s
  ostatními zaměstnanci,

  b) využívat pracovní dobu a výrobní prostředky k vykonávání svěřených
  prací, plnit kvalitně a včas pracovní úkoly,

  c) dodržovat právní předpisy vztahující se k práci jimi vykonávané;
  dodržovat ostatní předpisy vztahující se k práci jimi vykonávané, pokud
  s nimi byli řádně seznámeni,

  d) řádně hospodařit s prostředky svěřenými jim zaměstnavatelem a
  střežit a ochraňovat majetek zaměstnavatele před poškozením, ztrátou,
  zničením  a zneužitím a nejednat v rozporu s oprávněnými zájmy
  zaměstnavatele.

  § 301a

  Jiné povinnosti zaměstnanců

  Zaměstnanci jsou v době prvních 14 kalendářních dnů a v období od 1.
  ledna 2011 do 31. prosince 2013 v době prvních 21 kalendářních dnů
  trvání dočasné pracovní neschopnosti povinni dodržovat stanovený režim
  dočasně práce neschopného pojištěnce, pokud jde o povinnost zdržovat se
  v době dočasné pracovní neschopnosti v místě pobytu a dodržovat dobu a
  rozsah povolených vycházek podle zákona o nemocenském pojištění^107).

  § 302

  Vedoucí zaměstnanci jsou dále povinni

  a) řídit a kontrolovat práci podřízených zaměstnanců a hodnotit jejich
  pracovní výkonnost a pracovní výsledky,

  b) co nejlépe organizovat práci,

  c) vytvářet příznivé pracovní podmínky a zajišťovat bezpečnost a
  ochranu zdraví při práci,

  d) zabezpečovat odměňování zaměstnanců podle tohoto zákona,

  e) vytvářet podmínky pro zvyšování odborné úrovně zaměstnanců,

  f) zabezpečovat dodržování právních a vnitřních předpisů,

  g) zabezpečovat přijetí opatření k ochraně majetku zaměstnavatele.

  § 303

  (1) Zaměstnanci

  a) ve správních úřadech,

  b) zaměstnanci v

  1. Policii České republiky,

  2. ozbrojených silách České republiky^83),

  3. Generální inspekci bezpečnostních sborů,

  4. Bezpečnostní informační službě,

  5. Úřadu pro zahraniční styky a informace,

  6. Vězeňské službě České republiky,

  7. Probační a mediační službě,

  8. Kanceláři prezidenta republiky,

  9. Kanceláři Poslanecké sněmovny,

  10. Kanceláři Senátu,

  11. Kanceláři Veřejného ochránce práv,

  12. Kanceláři finančního arbitra,

  13. Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových,

  14.  České správě sociálního zabezpečení a v okresních správách
  sociálního zabezpečení,

  15. Nejvyšším kontrolním úřadu,

  16. Úřadu pro ochranu osobních údajů,

  17. Ústavu pro studium totalitních režimů,

  18. chráněných krajinných oblastech a národních parcích,

  c) zaměstnanci u soudů a státních zastupitelství,

  d) zaměstnanci

  1. České národní banky,

  2. státních fondů,

  e) zaměstnanci územních samosprávných celků zařazení

  1. do obecního úřadu,

  2. městského úřadu,

  3. magistrátu statutárního města nebo magistrátu územně členěného
  statutárního města, úřadu městského obvodu nebo úřadu městské části
  územně členěného statutárního města,

  4. krajského úřadu,

  5. Magistrátu hlavního města Prahy a úřadu městské části hlavního města
  Prahy,

  s výjimkou úředníků územních samosprávných celků podle zvláštního
  právního předpisu^84),

  f) zaměstnanci územních samosprávných celků zařazení v obecní policii,

  g) zaměstnanci škol zřizovaných Ministerstvem vnitra^85) a zaměstnanci
  Policejní akademie České republiky^86), mají zvýšené povinnosti uvedené
  v odstavci 2.

  (2) Zaměstnanci uvedení v odstavci 1 jsou dále povinni

  a) jednat a rozhodovat nestranně a zdržet se při výkonu práce všeho, co
  by mohlo ohrozit důvěru v nestrannost rozhodování,

  b) zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, o nichž se dozvěděli při
  výkonu zaměstnání a které v zájmu zaměstnavatele nelze sdělovat jiným
  osobám; to neplatí, pokud byli této povinnosti zproštěni statutárním
  orgánem nebo jím pověřeným vedoucím zaměstnancem, nestanoví-li zvláštní
  právní předpis jinak,

  c) v souvislosti s výkonem zaměstnání nepřijímat dary nebo jiné výhody,
  s výjimkou darů nebo výhod poskytovaných zaměstnavatelem, u něhož jsou
  zaměstnáni, nebo na základě právních předpisů,

  d) zdržet se jednání, které by mohlo vést ke střetu veřejného zájmu se
  zájmy osobními, zejména nezneužívat informací nabytých v souvislosti s
  výkonem zaměstnání ve prospěch vlastní nebo někoho jiného.

  (3) Zaměstnanci uvedení v odstavci 1 nesmějí být členy řídících nebo
  kontrolních  orgánů  právnických osob provozujících podnikatelskou
  činnost;  to  neplatí,  pokud  do  takového orgánu byli vysláni
  zaměstnavatelem, u něhož jsou zaměstnáni, a v souvislosti s tímto
  členstvím nepobírají odměnu od příslušné právnické osoby provozující
  podnikatelskou činnost.

  (4)  Zaměstnanci uvedení v odstavci 1 mohou podnikat^87) jen s
  předchozím písemným souhlasem zaměstnavatele, u něhož jsou zaměstnáni.

  (5) Omezení stanovené v odstavci 4 se nevztahuje na činnost vědeckou,
  pedagogickou, publicistickou, literární nebo uměleckou a na správu
  vlastního majetku.

  (6) Ustanovení odstavců 1 až 5 se použijí, pokud zvláštní zákon
  nestanoví jinak^88).

  § 304

  (1) Zaměstnanci mohou vedle svého zaměstnání vykonávaného v základním
  pracovněprávním vztahu vykonávat výdělečnou činnost, která je shodná s
  předmětem činnosti zaměstnavatele, u něhož jsou zaměstnáni, jen s jeho
  předchozím písemným souhlasem.

  (2) Jestliže zaměstnavatel souhlas podle odstavce 1 odvolá, musí být
  odvolání písemné; zaměstnavatel je povinen v něm uvést důvody změny
  svého rozhodnutí. Zaměstnanec je pak povinen bez zbytečného odkladu
  výdělečnou činnost skončit způsobem vyplývajícím pro její skončení z
  příslušných právních předpisů.

  (3) Omezení stanovené v odstavci 1 se nevztahuje na výkon vědecké,
  pedagogické, publicistické, literární a umělecké činnosti.

  (4) Ustanovení odstavců 2 a 3 se použijí, pokud zvláštní zákon
  nestanoví jinak^88).