Nové předpisy

Zákoník práce 2012 - zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce - Hlava 1. § 191 - § 205 Překážky v práci na straně zaměstnance

ČÁST OSMÁ

  PŘEKÁŽKY V PRÁCI

  HLAVA I

  PŘEKÁŽKY V PRÁCI NA STRANĚ ZAMĚSTNANCE

  Díl 1

  Důležité osobní překážky

  § 191

  Zaměstnavatel je povinen omluvit nepřítomnost zaměstnance v práci po
  dobu jeho dočasné pracovní neschopnosti podle zvláštních právních
  předpisů^58), po dobu karantény nařízené podle zvláštního právního
  předpisu^59), po dobu mateřské nebo rodičovské dovolené, po dobu
  ošetřování dítěte mladšího než 10 let nebo jiného člena domácnosti
  podle § 25 zákona o nemocenském pojištění zaměstnanců nebo v případech
  podle § 39 zákona o nemocenském pojištění a po dobu péče o dítě mladší
  než 10 let z důvodů stanovených v § 39 zákona o nemocenském pojištění
  nebo z důvodu, kdy se fyzická osoba, která o dítě jinak pečuje,
  podrobila vyšetření nebo ošetření u poskytovatele zdravotních služeb,
  které nebylo možno zabezpečit mimo pracovní dobu zaměstnance, a proto
  nemůže o dítě pečovat.

  Náhrada mzdy, platu nebo odměny z dohod o pracích konaných mimo
  pracovní poměr při dočasné pracovní neschopnosti (karanténě)

  § 192

  (1) Zaměstnanci, který byl uznán dočasně práce neschopným nebo kterému
  byla nařízena karanténa, přísluší v době prvních 14 kalendářních dnů a
  v období od 1. ledna 2012 do 31. prosince 2013 v době prvních 21
  kalendářních dnů trvání dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény
  náhrada mzdy nebo platu ve dnech podle věty druhé a ve výši podle
  odstavce 2, pokud ke dni vzniku dočasné pracovní neschopnosti nebo
  karantény zaměstnanec splňuje podmínky nároku na nemocenské podle
  předpisů o nemocenském pojištění. V mezích období uvedeného ve větě
  první přísluší tato náhrada mzdy nebo platu za dny, které jsou pro
  zaměstnance pracovními dny, a za svátky, za které jinak přísluší
  zaměstnanci náhrada mzdy nebo se mu plat nebo mzda nekrátí, pokud v
  těchto  jednotlivých  dnech  splňuje  podmínky nároku na výplatu
  nemocenského podle předpisů o nemocenském pojištění, a pokud pracovní
  poměr trvá, ne však déle než do dne vyčerpání podpůrčí doby určené pro
  výplatu nemocenského^61); náhrada mzdy nebo platu nepřísluší za první 3
  takovéto dny dočasné pracovní neschopnosti, nejvýše však za prvních 24
  neodpracovaných hodin z rozvržených směn. Vznikla-li dočasná pracovní
  neschopnost ode dne, v němž má zaměstnanec směnu již odpracovanou,
  počíná období 14 kalendářních dnů a v období od 1. ledna 2012 do 31.
  prosince 2013 období 21 kalendářních dnů dočasné pracovní neschopnosti
  pro účely poskytování náhrady mzdy nebo platu následujícím kalendářním
  dnem. Jestliže v období prvních 14 kalendářních dnů a v období od 1.
  ledna 2012 do 31. prosince 2013 v období prvních 21 kalendářních dnů
  trvání  dočasné  pracovní  neschopnosti  nebo  karantény  náleží
  nemocenské^62) nebo peněžitá pomoc v mateřství^63), náhrada mzdy nebo
  platu nepřísluší. Vznikne-li zaměstnanci v době dočasné pracovní
  neschopnosti nebo karantény právo na náhradu mzdy nebo platu podle věty
  první až třetí, nepřísluší mu současně náhrada mzdy nebo platu z důvodu
  jiné překážky v práci.

  (2) Náhrada mzdy nebo platu podle odstavce 1 přísluší ve výši 60 %
  průměrného výdělku. Pro účely stanovení náhrady mzdy nebo platu se
  zjištěný průměrný výdělek upraví obdobným způsobem, jakým se upravuje
  denní  vyměřovací základ pro výpočet nemocenského z nemocenského
  pojištění^64), s tím, že pro účely této úpravy se příslušná redukční
  hranice  stanovená pro účely nemocenského pojištění^64a) vynásobí
  koeficientem 0,175 a poté zaokrouhlí na haléře směrem nahoru. Má-li
  zaměstnanec za pracovní den, v němž mu vzniklo nebo zaniklo právo na
  náhradu mzdy nebo platu podle odstavce 1, také právo na mzdu nebo plat
  za část pracovní doby, přísluší mu za tento den jen poměrný díl náhrady
  mzdy nebo platu připadající na tu část pracovní doby, za kterou mu
  nenáleží mzda nebo plat.

  (3) Dohodnutá nebo vnitřním předpisem stanovená výše náhrady mzdy nebo
  platu i za dobu uvedenou v odstavci 1 části věty druhé za středníkem
  nebo nad výši uvedenou v odstavci 2 větě první nesmí převýšit průměrný
  výdělek (§ 356 odst. 1).

  (4) Náhrada mzdy nebo platu stanovená podle odstavců 2 a 3 musí být
  snížena o 50 %, jde-li o případy, kdy je podle předpisů o nemocenském
  pojištění nárok na nemocenské v poloviční výši^65).

  (5) Porušil-li zaměstnanec v období prvních 14 kalendářních dnů a v
  období od 1. ledna 2012 do 31. prosince 2013 v období prvních 21
  kalendářních dnů dočasné pracovní neschopnosti povinnosti uvedené v
  odstavci 6 větě první, které jsou součástí režimu dočasně práce
  neschopného pojištěnce, může zaměstnavatel se zřetelem na závažnost
  porušení  těchto povinností náhradu mzdy nebo platu snížit nebo
  neposkytnout.  Náhrada  mzdy  nebo platu nesmí být snížena nebo
  neposkytnuta, jestliže byla pro totéž porušení režimu dočasně práce
  neschopného pojištěnce dána zaměstnanci výpověď podle § 52 písm. h).

  (6) Zaměstnavatel je oprávněn kontrolovat, zda zaměstnanec, který byl
  uznán  dočasně  práce  neschopným, dodržuje v období prvních 14
  kalendářních dnů a v období od 1. ledna 2012 do 31. prosince 2013 v
  období prvních 21 kalendářních dnů dočasné pracovní neschopnosti
  stanovený režim dočasně práce neschopného pojištěnce, pokud jde o
  povinnost stanovenou zvláštním právním předpisem^66) zdržovat se v
  místě  pobytu  a  dodržovat  dobu a rozsah povolených vycházek.
  Zaměstnavatel je povinen v případě zjištění porušení povinnosti uvedené
  ve větě první zaměstnancem vyhotovit o kontrole písemný záznam s
  uvedením skutečností, které znamenají porušení tohoto režimu; stejnopis
  tohoto záznamu je zaměstnavatel povinen doručit zaměstnanci, který
  tento režim porušil, okresní správě sociálního zabezpečení příslušné
  podle místa pobytu zaměstnance v době dočasné pracovní neschopnosti^67)
  a  ošetřujícímu  lékaři  dočasně  práce  neschopného zaměstnance.
  Zaměstnavatel je oprávněn požádat ošetřujícího lékaře, který stanovil
  zaměstnanci režim dočasně práce neschopného pojištěnce, o sdělení
  tohoto režimu v rozsahu, který je zaměstnavatel oprávněn kontrolovat, a
  o zhodnocení zaměstnavatelem zjištěných případů porušení tohoto režimu.
  Zaměstnanec je povinen umožnit zaměstnavateli kontrolu dodržování svých
  povinností uvedených ve větě první.

  § 193

  Náhrada mzdy nebo platu přísluší na základě dokladů stanovených pro
  uplatnění nároku na nemocenské, a musí být vyplacena v nejbližším
  pravidelném termínu výplaty mzdy nebo platu po předložení těchto
  dokladů. Zaměstnavatel je povinen určit, do kdy nejpozději před
  výplatním termínem musí být předloženy doklady pro poskytnutí náhrady
  mzdy nebo platu, aby tato náhrada mohla být v tomto výplatním termínu
  vyplacena.

  § 194

  Zaměstnanci, který pracuje na základě dohody o provedení práce nebo
  dohody o pracovní činnosti, přísluší v době prvních 14 kalendářních dnů
  a v období od 1. ledna 2012 do 31. prosince 2013 v době prvních 21
  kalendářních dnů trvání dočasné pracovní neschopnosti (karantény)
  náhrada odměny z dohody za podmínek stanovených v § 192 a 193. Pro
  účely poskytování této náhrady platí pro zaměstnance, který pracuje na
  základě dohody o provedení práce nebo dohody o pracovní činnosti,
  zaměstnavatelem stanovené rozvržení týdenní pracovní doby do směn,
  které je zaměstnavatel povinen pro tyto účely předem určit.

  Mateřská a rodičovská dovolená

  § 195

  Mateřská dovolená

  (1)  V  souvislosti s porodem a péčí o narozené dítě přísluší
  zaměstnankyni mateřská dovolená po dobu 28 týdnů; porodila-li zároveň 2
  nebo více dětí, přísluší jí mateřská dovolená po dobu 37 týdnů.

  (2) Mateřskou dovolenou zaměstnankyně nastupuje zpravidla od počátku
  šestého týdne před očekávaným dnem porodu, nejdříve však od počátku
  osmého týdne před tímto dnem.

  (3) Vyčerpá-li zaměstnankyně z mateřské dovolené před porodem méně než
  6 týdnů, protože porod nastal dříve, než určil lékař, přísluší mateřská
  dovolená ode dne jejího nástupu až do uplynutí doby stanovené v
  odstavci 1. Vyčerpá-li však zaměstnankyně z mateřské dovolené před
  porodem méně než 6 týdnů z jiného důvodu, přísluší jí mateřská dovolená
  ode dne porodu jen do uplynutí 22 týdnů, popřípadě 31 týdnů, jde-li o
  zaměstnankyni, která porodila zároveň 2 nebo více dětí.

  (4) Jestliže se dítě narodilo mrtvé, přísluší zaměstnankyni mateřská
  dovolená po dobu 14 týdnů.

  (5) Mateřská dovolená v souvislosti s porodem nesmí být nikdy kratší
  než 14 týdnů a nemůže v žádném případě skončit ani být přerušena (§ 198
  odst. 2) před uplynutím 6 týdnů ode dne porodu.

  § 196

  Rodičovská dovolená

  K  prohloubení  péče o dítě je zaměstnavatel povinen poskytnout
  zaměstnankyni a zaměstnanci na jejich žádost rodičovskou dovolenou.
  Rodičovská dovolená přísluší matce dítěte po skončení mateřské dovolené
  a otci od narození dítěte, a to v rozsahu, o jaký požádají, ne však
  déle než do doby, kdy dítě dosáhne věku 3 let.

  § 197

  Mateřská a rodičovská dovolená při převzetí dítěte

  (1) Právo na mateřskou a rodičovskou dovolenou má též zaměstnankyně
  nebo zaměstnanec, kteří převzali dítě do péče nahrazující péči rodičů
  na základě rozhodnutí příslušného orgánu, nebo dítě, jehož matka
  zemřela; rozhodnutím příslušného orgánu se rozumí rozhodnutí, které se
  považuje za rozhodnutí o svěření dítěte do péče nahrazující péči rodičů
  pro účely státní sociální podpory^68).

  (2) Mateřská dovolená podle odstavce 1 přísluší zaměstnankyni ode dne
  převzetí dítěte po dobu 22 týdnů, a převzala-li zaměstnankyně 2 nebo
  více dětí, po dobu 31 týdnů, nejdéle však do dne, kdy dítě dosáhne věku
  1 roku.

  (3) Rodičovská dovolená podle odstavce 1 se poskytuje ode dne převzetí
  dítěte až do dne, kdy dítě dosáhne věku 3 let; zaměstnankyni, která
  čerpala mateřskou dovolenou podle odstavce 2, rodičovská dovolená
  přísluší až po skončení této mateřské dovolené. Bylo-li dítě převzato
  po dosažení věku 3 let, nejdéle však do 7 let jeho věku, přísluší
  rodičovská dovolená po dobu 22 týdnů. Při převzetí dítěte před
  dosažením věku 3 let tak, že by doba 22 týdnů uplynula po dosažení 3
  let věku, rodičovská dovolená přísluší do uplynutí 22 týdnů ode dne
  převzetí dítěte.

  § 198

  Společné ustanovení o mateřské a rodičovské dovolené

  (1) Mateřskou a rodičovskou dovolenou jsou zaměstnankyně a zaměstnanec
  oprávněni čerpat současně.

  (2)  Jestliže dítě bylo ze zdravotních důvodů převzato do péče
  kojeneckého  nebo  jiného  léčebného  ústavu  a zaměstnanec nebo
  zaměstnankyně zatím nastoupí do práce, přeruší se tímto nástupem
  mateřská nebo rodičovská dovolená; její nevyčerpaná část přísluší ode
  dne opětovného převzetí dítěte z ústavu do své péče, ne však déle než
  do doby, kdy dítě dosáhne věku 3 let.

  (3) Jestliže se zaměstnankyně nebo zaměstnanec přestane starat o dítě,
  a dítě bylo z toho důvodu svěřeno do rodinné nebo ústavní péče
  nahrazující péči rodičů, jakož i zaměstnankyni nebo zaměstnanci,
  jejichž dítě je v dočasné péči kojeneckého, popřípadě obdobného ústavu
  z jiných než zdravotních důvodů, nepřísluší mateřská nebo rodičovská
  dovolená po dobu, po kterou o dítě nepečují.

  (4) Jestliže dítě zemře v době, kdy je zaměstnankyně na mateřské nebo
  rodičovské dovolené nebo zaměstnanec na rodičovské dovolené, přísluší
  mateřská nebo rodičovská dovolená ještě po dobu 2 týdnů ode dne úmrtí
  dítěte, nejdéle do dne, kdy by dítě dosáhlo věku 1 roku.

  Jiné důležité osobní překážky v práci

  § 199

  (1) Nemůže-li zaměstnanec konat práci pro jiné důležité osobní překážky
  v práci týkající se jeho osoby, než jsou uvedeny v § 191, je
  zaměstnavatel povinen poskytnout mu nejméně ve stanoveném rozsahu
  pracovní volno a ve stanovených případech i náhradu mzdy nebo platu
  podle odstavce 2. Náhrada mzdy nebo platu se poskytne ve výši
  průměrného výdělku.

  (2) Vláda stanoví nařízením okruh překážek v práci podle odstavce 1,
  rozsah pracovního volna, případy, ve kterých přísluší náhrada mzdy nebo
  platu, včetně případného spolurozhodování odborové organizace o vyslání
  zaměstnanců na pohřeb spoluzaměstnance, a to i vůči zaměstnancům, kteří
  nepracují  na  pracovištích zaměstnavatele, ale podle dohodnutých
  podmínek pro něj vykonávají práce v pracovní době, kterou si sami
  rozvrhují (§ 317).

  (3) Poskytne-li zaměstnavatel zaměstnanci pracovní volno za účelem
  vyslání národního experta^69) do instituce Evropské unie, do jiné
  mezinárodní vládní organizace, do mírové nebo záchranné operace anebo
  za účelem humanitární pomoci v zahraničí, přísluší zaměstnanci náhrada
  mzdy nebo platu ve výši průměrného výdělku. O poskytnutí pracovního
  volna zaměstnavatel vydá zaměstnanci písemné potvrzení, v němž uvede
  údaj  o délce trvání pracovního volna. Délka takto poskytnutého
  pracovního volna nesmí přesáhnout dobu 4 let.

  Díl 2

  Překážky v práci z důvodu obecného zájmu

  § 200

  Zaměstnanci od zaměstnavatele přísluší pracovní volno v nezbytně nutném
  rozsahu k výkonu veřejných funkcí, občanských povinností a jiných úkonů
  v obecném zájmu, pokud tuto činnost nelze provést mimo pracovní dobu.
  Náhrada  mzdy  nebo  platu od zaměstnavatele v těchto případech
  nepřísluší, není-li dále v tomto zákoně stanoveno jinak, nebo není-li
  dohodnuto nebo vnitřním předpisem stanoveno jinak. Zvláštní právní
  předpisy upravující překážky v práci z důvodu obecného zájmu tím nejsou
  dotčeny.

  § 201

  Výkon veřejné funkce

  (1) Výkonem veřejné funkce se pro účely tohoto zákona rozumí plnění
  povinností vyplývajících z funkce, která je

  a) vymezena funkčním nebo časovým obdobím a

  b) obsazovaná na základě přímé nebo nepřímé volby nebo jmenováním podle
  zvláštních právních předpisů.

  (2)  Výkonem  veřejné funkce je například výkon funkce poslance
  Poslanecké sněmovny Parlamentu, senátora Senátu Parlamentu, člena
  zastupitelstva územního samosprávného celku nebo přísedícího.

  (3) Zaměstnanci, který vykonává veřejnou funkci vedle plnění povinností
  vyplývajících z pracovního poměru, může být z důvodu výkonu veřejné
  funkce poskytnuto pracovní volno v rozsahu nejvýše 20 pracovních dnů
  (směn) v kalendářním roce.

  § 202

  Výkon občanské povinnosti

  O výkon občanských povinností jde zejména u svědků, tlumočníků,
  soudních znalců a jiných osob předvolaných k jednání u soudu, správního
  úřadu, jiného státního orgánu nebo orgánu územního samosprávného celku,
  při  poskytnutí  první  pomoci,  při opatřeních proti infekčnímu
  onemocnění, při poskytnutí osobní pomoci při požární ochraně, při
  živelních událostech, nebo v obdobných mimořádných případech a dále v
  případech, kdy je fyzická osoba povinna podle právních předpisů osobní
  pomoc poskytnout.

  § 203

  Jiné úkony v obecném zájmu

  (1) Jiné úkony v obecném zájmu stanoví tento zákon nebo zvláštní
  zákon^70).

  (2) Pracovní volno pro jiný úkon v obecném zájmu zaměstnanci

  a) přísluší s náhradou mzdy nebo platu ve výši průměrného výdělku k
  výkonu funkce člena

  1. orgánu odborové organizace podle tohoto zákona,

  2. rady zaměstnanců nebo volební komise podle tohoto zákona, jakož i
  zástupce pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle tohoto
  zákona (§ 283 až 285),

  3. vyjednávacího výboru nebo evropské rady zaměstnanců podle tohoto
  zákona (§ 288 až 298),

  4. orgánu právnické osoby voleného za zaměstnance podle zvláštního
  právního předpisu^71),

  5. vyjednávacího výboru a člena výboru zaměstnanců podle zvláštního
  právního předpisu^71a).

  b) přísluší k výkonu jiné odborové činnosti, zejména k účasti na
  schůzích, konferencích nebo sjezdech,

  c) přísluší k účasti na školení pořádaném odborovou organizací v
  rozsahu 5 pracovních dnů v kalendářním roce, nebrání-li tomu vážné
  provozní důvody, s náhradou mzdy nebo platu ve výši průměrného výdělku,

  d) k činnosti dárce při odběru krve a při aferéze; přísluší pracovní
  volno s náhradou mzdy nebo platu ve výši průměrného výdělku za dobu
  cesty k odběru, odběru, cesty zpět a zotavení po odběru, pokud tyto
  skutečnosti zasahují do pracovní doby v rámci 24 hodin od nástupu cesty
  k odběru. Pokud na cestu k odběru, na odběr a cestu zpět nestačí 24
  hodin, přísluší pracovní volno s náhradou mzdy nebo platu ve výši
  průměrného výdělku za prokázanou nezbytně nutnou další dobu, pokud
  zasahuje do pracovní doby. Nedojde-li k odběru, přísluší pracovní volno
  s náhradou mzdy nebo platu ve výši průměrného výdělku jen za prokázanou
  nezbytně nutnou dobu nepřítomnosti v práci,

  e) k činnosti dárce dalších biologických materiálů; přísluší pracovní
  volno s náhradou mzdy nebo platu ve výši průměrného výdělku za dobu
  cesty k odběru, odběru, cesty zpět a zotavení po odběru, pokud uvedené
  skutečnosti zasahují do pracovní doby v rámci 48 hodin od nástupu cesty
  k odběru. Podle charakteru odběru a zdravotního stavu dárce může lékař
  určit, že pracovní volno s náhradou mzdy nebo platu ve výši průměrného
  výdělku se zkracuje nebo prodlužuje; při prodloužení však nejvýše po
  dobu zasahující do pracovní doby v rámci 96 hodin od nástupu cesty k
  odběru. Nedojde-li k odběru, přísluší pracovní volno s náhradou mzdy
  nebo platu ve výši průměrného výdělku jen za prokázanou nezbytně nutnou
  dobu nepřítomnosti v práci,

  f) k činnosti zaměstnance při přednášce nebo výuce včetně zkušební
  činnosti; přísluší pracovní volno v rozsahu nejvýše 12 směn (pracovních
  dnů) v kalendářním roce, pokud tomu nebrání vážné provozní důvody na
  straně zaměstnavatele. Kratší části jednotlivých směn, ve kterých bylo
  poskytnuto pracovní volno, se sčítají,

  g) k činnosti člena Horské služby a fyzické osoby, která na její výzvu
  a podle jejích pokynů osobně pomáhá při záchranné akci v terénu;
  přísluší pracovní volno v nezbytně nutném rozsahu,

  h) k činnosti vedoucích táborů pro děti a mládež, jejich zástupců pro
  věci  hospodářské a zdravotní, oddílových vedoucích, vychovatelů,
  instruktorů, popřípadě středních zdravotnických pracovníků v táborech
  pro děti a mládež; přísluší pracovní volno v nezbytně nutném rozsahu,
  nejvýše však 3 týdny v kalendářním roce, pokud tomu nebrání vážné
  provozní důvody na straně zaměstnavatele, a za podmínky, že zaměstnanec
  nejméně po dobu 1 roku před uvolněním pracoval soustavně a bezplatně s
  dětmi  nebo s mládeží. Podmínka soustavné a bezplatné práce se
  nevyžaduje, jde-li o tábory pro zdravotně postižené děti a mládež,

  i) k činnosti zprostředkovatele a rozhodce při kolektivním vyjednávání;
  přísluší pracovní volno v nezbytně nutném rozsahu,

  j) k činnosti dobrovolného sčítacího orgánu při sčítání lidu, domů a
  bytů včetně doplňujících výběrových šetření obyvatelstva; přísluší
  pracovní volno v nezbytně nutném rozsahu, nejvýše 10 směn (pracovních
  dnů) v kalendářním roce, pokud tomu nebrání vážné provozní důvody na
  straně zaměstnavatele,

  k) k činnosti dobrovolného zdravotníka Červeného kříže při zajišťování
  zdravotního dozoru při sportovní nebo společenské akci; přísluší
  pracovní volno v nezbytně nutném rozsahu, pokud tomu nebrání vážné
  provozní důvody na straně zaměstnavatele,

  l) k činnosti při organizované zájmové tělovýchovné, sportovní nebo
  kulturní akci a nezbytné přípravě na ni; přísluší pracovní volno v
  nezbytně nutném rozsahu, pokud tomu nebrání vážné provozní důvody na
  straně zaměstnavatele.

  § 204

  Pracovní volno související s brannou povinností

  (1) Zaměstnanci přísluší od zaměstnavatele pracovní volno v nezbytně
  nutném rozsahu, je-li zaměstnanec povinen dostavit se k příslušnému
  vojenskému správnímu úřadu v souvislosti s výkonem branné povinnosti.

  (2) Zaměstnanci přísluší od zaměstnavatele pracovní volno v nezbytně
  nutném rozsahu rovněž po dobu, kterou potřebuje na cestu do místa
  povolání a dobu výkonu vojenského cvičení nebo výjimečného vojenského
  cvičení.

  (3) Náhradu mzdy nebo platu za pracovní volno související s brannou
  povinností podle odstavců 1 a 2 hradí ve výši průměrného výdělku
  příslušný vojenský správní úřad.

  § 205

  Překážky v práci z důvodu školení, jiné formy přípravy nebo studia

  Účast na školení, jiná forma přípravy nebo studium, v nichž má
  zaměstnanec  získat  předpoklady stanovené právními předpisy nebo
  požadavky nezbytné pro řádný výkon sjednané práce, které je v souladu s
  potřebou zaměstnavatele, zasahuje-li do pracovní doby, je překážkou v
  práci na straně zaměstnance, za kterou přísluší náhrada mzdy nebo platu
  (§ 232).