Nové předpisy

Zákoník práce 2012 - zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce - Hlava 2. § 206 Společné ustanovení o překážkách v práci na straně zaměstnance

HLAVA II

  SPOLEČNÉ USTANOVENÍ O PŘEKÁŽKÁCH V PRÁCI NA STRANĚ ZAMĚSTNANCE

  § 206

  (1) Je-li překážka v práci zaměstnanci předem známa, musí včas požádat
  zaměstnavatele o poskytnutí pracovního volna. Jinak je zaměstnanec
  povinen uvědomit zaměstnavatele o překážce a o předpokládané době
  jejího trvání bez zbytečného průtahu.

  (2) Překážku v práci je zaměstnanec povinen prokázat zaměstnavateli. Ke
  splnění povinnosti podle věty první jsou právnické a fyzické osoby
  povinny poskytnout zaměstnanci potřebnou součinnost.

  (3) Jestliže je podle zvláštního právního předpisu zaměstnanec uvolněn
  pro překážku v práci z důvodu obecného zájmu, je právnická nebo fyzická
  osoba, pro kterou byl zaměstnanec činný, popřípadě z jejíhož podnětu
  byl uvolněn, povinna uhradit zaměstnavateli, u něhož byl zaměstnanec v
  době uvolnění v pracovním poměru, náhradu mzdy nebo platu, která byla
  zaměstnanci poskytnuta, pokud se s touto právnickou nebo fyzickou
  osobou nedohodl na upuštění od úhrady.

  (4) Podle odstavce 3 se hradí náhrada mzdy nebo platu, kterou
  uvolňující zaměstnavatel poskytl podle tohoto zákona (§ 351 až 362);
  neuhrazuje se náhrada mzdy nebo platu nad rozsah stanovený tímto
  zákonem.