Nové předpisy

Zákoník práce 2012 - zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce - Hlava 3. § 207 - § 210 Překážky v práci na straně zaměstnavatele

HLAVA III

  PŘEKÁŽKY V PRÁCI NA STRANĚ ZAMĚSTNAVATELE

  § 207

  Prostoje a přerušení práce způsobené nepříznivými povětrnostními vlivy

  Nemůže-li zaměstnanec konat práci

  a) pro přechodnou závadu způsobenou poruchou na strojním zařízení,
  kterou nezavinil, v dodávce surovin nebo pohonné síly, chybnými
  pracovními podklady nebo jinými provozními příčinami, jde o prostoj, a
  nebyl-li převeden na jinou práci, přísluší mu náhrada mzdy nebo platu
  ve výši nejméně 80 % průměrného výdělku,

  b) v důsledku přerušení práce způsobené nepříznivými povětrnostními
  vlivy nebo živelní událostí a nebyl-li převeden na jinou práci,
  přísluší mu náhrada mzdy nebo platu ve výši nejméně 60 % průměrného
  výdělku.

  Jiné překážky v práci na straně zaměstnavatele

  § 208

  Nemohl-li  zaměstnanec  konat práci pro jiné překážky na straně
  zaměstnavatele, než jsou uvedeny v § 207, přísluší mu náhrada mzdy nebo
  platu ve výši průměrného výdělku; to neplatí, bylo-li uplatněno konto
  pracovní doby (§ 86 a 87).

  § 209

  (1) O jinou překážku v práci na straně jiného zaměstnavatele, než
  uvedeného v § 109 odst. 3, jde také tehdy, kdy zaměstnavatel nemůže
  přidělovat zaměstnanci práci v rozsahu týdenní pracovní doby z důvodu
  dočasného omezení odbytu jeho výrobků nebo omezení poptávky po jím
  poskytovaných službách (částečná nezaměstnanost).

  (2) Upraví-li v případech podle odstavce 1 dohoda mezi zaměstnavatelem
  a odborovou organizací výši poskytované náhrady mzdy, která přísluší
  zaměstnanci, musí náhrada mzdy činit nejméně 60 % průměrného výdělku;
  nepůsobí-li u zaměstnavatele odborová organizace, může být dohoda
  nahrazena vnitřním předpisem.

  § 210

  Doba  strávená na pracovní cestě nebo na cestě mimo pravidelné
  pracoviště jinak než plněním pracovních úkolů, která spadá do pracovní
  doby, se považuje za překážku v práci na straně zaměstnavatele, při
  které se zaměstnanci mzda nebo plat nekrátí. Jestliže však zaměstnanci
  v důsledku způsobu odměňování mzda nebo plat ušla, přísluší mu náhrada
  mzdy nebo platu ve výši průměrného výdělku.