Nové předpisy

Zákoník práce 2012 - zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce - Hlava 5. § 139 Mzda nebo plat při výkonu jiné práce

HLAVA V

  MZDA NEBO PLAT PŘI VÝKONU JINÉ PRÁCE

  § 139

  (1) Jestliže byl zaměstnanec převeden na jinou práci, za niž přísluší
  nižší mzda nebo plat,

  a) z důvodů ohrožení nemocí z povolání nebo dosáhl-li na pracovišti
  určeném  rozhodnutím  příslušného orgánu ochrany veřejného zdraví
  nejvyšší přípustné expozice podle zvláštního právního předpisu^19) [§
  41 odst. 1 písm. b)],

  b) podle lékařského posudku vydaného poskytovatelem pracovnělékařských
  služeb nebo rozhodnutí příslušného orgánu ochrany veřejného zdraví v
  zájmu ochrany zdraví jiných fyzických osob před infekčním onemocněním
  [§ 41 odst. 1 písm. d)],

  c) k odvrácení mimořádné události, živelní události nebo jiné hrozící
  nehody nebo k zmírnění jejich bezprostředních následků (§ 41 odst. 4),
  nebo

  d)  pro prostoj nebo pro přerušení práce způsobené nepříznivými
  povětrnostními vlivy (§ 41 odst. 5),

  přísluší mu za dobu převedení doplatek ke mzdě nebo platu do výše
  průměrného výdělku, kterého dosahoval před převedením.

  (2) Je-li zaměstnanec převeden podle § 41 odst. 2 písm. b) na jinou
  práci, než byla sjednána, přísluší mu mzda nebo plat podle vykonávané
  práce; nebude-li však zaměstnanec pravomocně odsouzen pro úmyslný
  trestný  čin spáchaný při plnění pracovních úkolů nebo v přímé
  souvislosti s ním ke škodě na majetku zaměstnavatele, přísluší mu za
  dobu převedení doplatek do výše průměrného výdělku, kterého dosahoval
  před převedením.

  (3) Vláda může stanovit nařízením, za jakých podmínek uhradí příslušný
  správní úřad náklady na případný doplatek mzdy nebo platu poskytnutý
  zaměstnanci převedenému na jinou práci z důvodů uvedených v § 41 odst.
  1 písm. d) zaměstnavateli, který jej poskytl.