Nové předpisy

Obchodní zákoník - zákon č. 513/1991 Sb. § 1 - 4 Úvodní ustanovení

Část první

  Obecná ustanovení

  Hlava I

  Základní ustanovení

  Díl I

  Úvodní ustanovení

  § 1

  Rozsah působnosti

  (1) Tento zákon upravuje postavení podnikatelů, obchodní závazkové
  vztahy, jakož i některé jiné vztahy s podnikáním související, a
  zapracovává příslušné předpisy Evropských společenství^1).

  (2) Právní vztahy uvedené v odstavci 1 se řídí ustanoveními tohoto
  zákona. Nelze-li některé otázky řešit podle těchto ustanovení, řeší se
  podle předpisů práva občanského. Nelze-li je řešit ani podle těchto
  předpisů, posoudí se podle obchodních zvyklostí, a není-li jich, podle
  zásad, na kterých spočívá tento zákon.

  § 2

  Podnikání

  (1)  Podnikáním se rozumí soustavná činnost prováděná samostatně
  podnikatelem vlastním jménem a na vlastní odpovědnost za účelem
  dosažení zisku.

  (2) Podnikatelem podle tohoto zákona je:

  a) osoba zapsaná v obchodním rejstříku,

  b) osoba, která podniká na základě živnostenského oprávnění,

  c) osoba, která podniká na základě jiného než živnostenského oprávnění
  podle zvláštních předpisů,

  d) osoba, která provozuje zemědělskou výrobu a je zapsána do evidence
  podle zvláštního předpisu.

  (3) Místem podnikání fyzické osoby je adresa zapsaná jako její místo
  podnikání v obchodním rejstříku nebo v jiné zákonem upravené evidenci.
  Podnikatel,  který  je fyzickou osobou, je povinen zapisovat do
  obchodního rejstříku nebo do jiné zákonem upravené evidence své
  skutečné  místo podnikání. Podnikatel je povinen mít k zapsaným
  prostorám právní důvod jejich užívání po celou dobu, kdy jsou tyto
  prostory zapsány jako jeho místo podnikání. Sídlem organizační složky
  podniku (§ 7) se rozumí adresa jejího umístění.

  § 3

  zrušen

  § 3a

  Neoprávněné podnikání

  (1) Povaha nebo platnost právního úkonu není dotčena tím, že určité
  osobě je zakázáno podnikat nebo že nemá oprávnění k podnikání; tím není
  dotčen § 49a občanského zákoníku.

  (2) Osoba, která uskutečňuje činnost, k níž se podle zvláštních
  právních  předpisů vyžaduje ohlášení nebo povolení, bez takového
  ohlášení nebo povolení, a osoby, které takovou činnost uskutečňují
  jménem jiné osoby anebo na její účet, odpovídají za škodu tím
  způsobenou; tím není dotčena jejich odpovědnost podle zvláštních
  právních předpisů.

  § 4

  Ustanoveními  tohoto  zákona  se řídí i vztahy jiných osob než
  podnikatelů, stanoví-li to tento zákon nebo zvláštní zákon.