Nové předpisy

Obchodní zákoník - zákon č. 513/1991 Sb. Díl 2 § 5 - 7 Podnik a obchodní jmění

Díl II

  Podnik a obchodní jmění

  § 5

  (1) Podnikem se pro účely tohoto zákona rozumí soubor hmotných, jakož i
  osobních a nehmotných složek podnikání. K podniku náleží věci, práva a
  jiné majetkové hodnoty, které patří podnikateli a slouží k provozování
  podniku nebo vzhledem k své povaze mají tomuto účelu sloužit.

  (2) Podnik je věc hromadná. Na jeho právní poměry se použijí ustanovení
  o věcech v právním smyslu. Tím není dotčena působnost zvláštních
  právních  předpisů  vztahujících se k nemovitým věcem, předmětům
  průmyslového a jiného duševního vlastnictví, motorovým vozidlům apod.,
  pokud jsou součástí podniku.

  § 6

  (1) Obchodním majetkem podnikatele, který je fyzickou osobou, se pro
  účely tohoto zákona rozumí majetek (věci, pohledávky a jiná práva a
  penězi ocenitelné jiné hodnoty), který patří podnikateli a slouží nebo
  je určen k jeho podnikání. Obchodním majetkem podnikatele, který je
  právnickou osobou, se rozumí veškerý jeho majetek.

  (2) Pro účely tohoto zákona se soubor obchodního majetku a závazků
  vzniklých podnikateli, který je fyzickou osobou, v souvislosti s
  podnikáním označuje jako obchodní jmění (dále jen "jmění"). Jměním
  podnikatele, který je právnickou osobou, je soubor jeho veškerého
  majetku a závazků.

  (3) Čistým obchodním majetkem je obchodní majetek po odečtení závazků
  vzniklých podnikateli v souvislosti s podnikáním, je-li fyzickou
  osobou, nebo veškerých závazků, je-li právnickou osobou.

  (4) Vlastní kapitál tvoří vlastní zdroje financování obchodního majetku
  podnikatele a v rozvaze se vykazuje na straně pasiv.

  § 7

  Organizační složka podniku

  (1) Odštěpný závod je organizační složka podniku, která je jako
  odštěpný  závod  zapsána  v obchodním rejstříku. Při provozování
  odštěpného závodu se užívá obchodní firmy (§ 8) podnikatele s dodatkem,
  že jde o odštěpný závod.

  (2) Obdobné postavení jako odštěpný závod má i jiná organizační složka
  podniku,  jestliže  zákon stanoví, že se zapisuje do obchodního
  rejstříku.

  (3) Provozovnou se rozumí prostor, v němž je uskutečňována určitá
  podnikatelská činnost. Provozovna musí být označena obchodní firmou
  nebo jménem a příjmením anebo názvem podnikatele, k níž může být
  připojen název provozovny nebo jiné rozlišující označení.