Nové předpisy

Obchodní zákoník - zákon č. 513/1991 Sb. Díl 3 § 8 - 12 Obchodní firma

Díl III

  Obchodní firma

  § 8

  (1) Obchodní firma (dále jen "firma") je název, pod kterým je
  podnikatel zapsán do obchodního rejstříku. Podnikatel je povinen činit
  právní úkony pod svou firmou.

  (2) Na podnikatele nezapsaného v obchodním rejstříku se nevztahují
  ustanovení o firmě; právní úkony je povinen činit, je-li fyzickou
  osobou, pod svým jménem a příjmením, a je-li právnickou osobou, pod
  svým názvem. U svého jména a příjmení nebo názvu může podnikatel
  nezapsaný v obchodním rejstříku užívat při podnikání odlišující dodatek
  nebo další označení za předpokladu, že nepůsobí klamavě a jeho užívání
  je v souladu s právními předpisy i dobrými mravy soutěže; takový
  dodatek nebo označení není firmou a je chráněn právem proti nekalé
  soutěži.

  § 9

  (1) Firmou fyzické osoby musí být vždy její jméno a příjmení (dále jen
  "jméno"). Firma fyzické osoby může obsahovat dodatek odlišující osobu
  podnikatele nebo druh podnikání vztahující se zpravidla k této osobě
  nebo druhu podnikání.

  (2) Firmou obchodní společnosti nebo družstva a dalších právnických
  osob, které vznikají zápisem do obchodního rejstříku, je název, pod
  kterým jsou zapsány v obchodním rejstříku. Firmou právnické osoby,
  která se zapisuje do obchodního rejstříku na základě zvláštního
  právního předpisu a která vznikla před tímto zápisem, je její název.
  Součástí firmy právnických osob je i dodatek označující jejich právní
  formu.

  § 10

  (1) Firma nesmí být zaměnitelná s firmou jiného podnikatele a nesmí
  působit klamavě. K odlišení firmy nestačí rozdílný dodatek označující
  právní formu. U fyzické osoby postačí zpravidla k odlišení uvedení
  jiného místa podnikání. Má-li fyzická osoba stejné jméno s jiným
  podnikatelem působícím v témže místě, je povinna doplnit ve firmě údaj
  o jménu dostatečně odlišujícím dodatkem ve smyslu § 9 odst. 1.

  (2) Podniká-li více osob pod společným jménem bez založení právnické
  osoby, jsou tyto osoby povinny splnit závazky vzniklé při tomto
  podnikání společně a nerozdílně. Společné jméno není firmou.

  § 11

  (1) Kdo zdědí podnik nebo jej nabude smlouvou, může podnikat pod
  dosavadní firmou s nástupnickým dodatkem, jen má-li k tomu výslovný
  souhlas zůstavitele nebo dědiců nebo právního předchůdce.

  (2) Je-li podnikatelem fyzická osoba, která změnila své jméno, může
  používat ve firmě i své dřívější jméno s dodatkem obsahujícím nové
  jméno.

  (3) Firma právnické osoby přechází na nástupnickou právnickou osobu s
  podnikem, zaniká-li původní právnická osoba bez likvidace a nástupnická
  právnická osoba firmu převezme. Má-li nástupnická právnická osoba jinou
  právní formu, musí být změněn dodatek v souladu s její právní formou.

  (4) Převod firmy bez současného převodu podniku je nepřípustný. Převod
  firmy je možný i při převodu části podniku, bude-li podnikatel
  zbývající část provozovat pod jinou firmou nebo tato část zanikne
  likvidací.

  (5) Je-li součástí firmy právnické osoby jméno společníka nebo člena,
  který přestal být jejím společníkem nebo členem, může právnická osoba
  užívat dále jeho jméno jen s jeho souhlasem. V případě smrti nebo
  zániku společníka nebo člena se vyžaduje jeho předchozí souhlas anebo
  souhlas dědice nebo právního nástupce.

  (6) Firmy podnikatelů, jejichž podniky příslušejí k témuž koncernu (§
  66a odst. 7), mohou obsahovat shodné prvky, obsahují-li dodatek o
  příslušnosti ke koncernu a jsou-li dostatečně navzájem rozlišitelné.

  § 12

  (1) Kdo byl dotčen na svých právech neoprávněným užíváním firmy, může
  se proti neoprávněnému uživateli domáhat, aby se takového jednání
  zdržel  a  odstranil  závadný  stav. Dále může požadovat vydání
  bezdůvodného obohacení a přiměřené zadostiučinění, které může být
  poskytnuto i v penězích.

  (2) Byla-li neoprávněným užíváním firmy způsobena škoda, lze se její
  náhrady domáhat podle tohoto zákona.

  (3) Soud může účastníku, jehož návrhu bylo vyhověno, přiznat v rozsudku
  právo uveřejnit rozsudek na náklady účastníka, který ve sporu neuspěl,
  a podle okolností určit i rozsah, formu a způsob uveřejnění.