Nové předpisy

Obchodní zákoník - zákon č. 513/1991 Sb. Díl 4 § 13 - 16 Jednání podnikatele

Díl IV

  Jednání podnikatele

  § 13

  (1) Je-li podnikatelem fyzická osoba, jedná osobně nebo za ni jedná
  zástupce. Právnická osoba jedná statutárním orgánem nebo za ni jedná
  zástupce.

  (2) Ustanovení tohoto zákona o jednotlivých obchodních společnostech a
  družstvu  určují  statutární  orgán,  jehož  jednání je jednáním
  podnikatele.

  (3) Vedoucí organizační složky podniku (§ 7 odst. 1 a 2), který je
  zapsán do obchodního rejstříku, je zmocněn za podnikatele činit veškeré
  právní úkony týkající se této složky.

  (4) Je-li podnikatelem právnická osoba, je vázána vůči třetím osobám
  jednáním uskutečněným jejím statutárním orgánem nebo likvidátorem, i
  když překročil rozsah jejího předmětu podnikání, ledaže jde o jednání,
  které překračuje působnost, kterou tomuto orgánu svěřuje nebo dovoluje
  svěřit zákon.

  (5) Omezení jednatelského oprávnění statutárního orgánu právnické osoby
  vyplývající  ze  stanov, společenské smlouvy či jiného obdobného
  dokumentu  nebo  z rozhodnutí orgánů právnické osoby není možno
  uplatňovat vůči třetím osobám, i když byla zveřejněna.

  § 13a

  Obchodní listiny

  (1) Každý podnikatel je povinen na všech objednávkách, obchodních
  dopisech, fakturách, smlouvách a v rámci informací zpřístupňovaných
  veřejnosti prostřednictvím dálkového přístupu (dále jen "internetové
  stránky") uvádět údaj o své firmě, jménu nebo názvu, sídle nebo místu
  podnikání  a identifikačním čísle osoby (dále jen „identifikační
  číslo“); podnikatelé zapsaní v obchodním rejstříku též údaj o tomto
  zápisu, včetně spisové značky, a podnikatelé nezapsaní v obchodním
  rejstříku též údaj o zápisu do jiné evidence, v níž jsou zapsáni. Údaj
  o výši základního kapitálu lze v těchto listinách a na internetových
  stránkách uvádět, jen jestliže byl zcela splacen.

  (2) Na všech objednávkách, obchodních dopisech, fakturách, smlouvách a
  na internetových stránkách týkajících se podniku zahraniční osoby nebo
  jeho organizační složky je zahraniční osoba povinna uvádět údaje podle
  odstavce 1 a dále i údaj o zápisu podniku nebo jeho organizační složky
  do obchodního rejstříku, včetně spisové značky. Jde-li o osobu, na níž
  se vztahuje § 21 odst. 5, uvádí stejné údaje jako česká osoba nezapsaná
  v obchodním rejstříku podle odstavce 1.

  (3) Na objednávkách, obchodních dopisech, fakturách, smlouvách a na
  internetových stránkách týkajících se podniku zahraniční osoby nebo
  organizační složky podniku zahraniční osoby nemusí být uveden údaj o
  zápisu zahraniční osoby do evidence podnikatelů ve státě, jehož právem
  se zahraniční osoba řídí nebo v němž má bydliště, pokud toto právo
  zápis do takové evidence neukládá nebo neumožňuje.

  § 14

  Prokura

  (1) Prokurou zmocňuje podnikatel prokuristu ke všem právním úkonům, k
  nimž dochází při provozu podniku, i když se k nim jinak vyžaduje
  zvláštní plná moc. Prokuru lze udělit jen fyzické osobě.

  (2) V prokuře není zahrnuto oprávnění zcizovat nemovitosti a zatěžovat
  je, ledaže je toto oprávnění výslovně v udělení prokury uvedeno.

  (3) Omezení prokury vnitřními pokyny nemá právní následky vůči třetím
  osobám.

  (4) Více osobám lze prokuru udělit tak, že jsou k zastupování a
  podepisování oprávněny každá samostatně, nebo tak, že je přitom třeba
  souhlasného projevu vůle všech prokuristů nebo alespoň dvou z nich.

  (5) Prokurista podepisuje tím způsobem, že k firmě podnikatele, za
  kterého jedná, připojí dodatek označující prokuru a svůj podpis.

  (6) Udělení prokury je účinné od zápisu do obchodního rejstříku.
  Byla-li prokura udělena více osobám, musí návrh obsahovat i určení, zda
  každý prokurista může jednat samostatně, popřípadě kolik prokuristů
  musí jednat společně.

  (7) Prokura nezaniká smrtí podnikatele, pokud podnikatel nestanovil, že
  má trvat pouze za jeho života. Po smrti podnikatele však může
  prokurista činit jen úkony v rámci obvyklého hospodaření, a je povinen
  podat neprodleně návrh na zápis tohoto omezení prokury soudu (§ 27
  odst. 1). Úkony přesahující rámec obvyklého hospodaření může prokurista
  činit jen se souhlasem dědiců a se svolením soudu.

  § 15

  (1) Kdo byl při provozování podniku pověřen určitou činností, je
  zmocněn ke všem úkonům, k nimž při této činnosti obvykle dochází.

  (2) Překročí-li zástupce podnikatele zmocnění podle odstavce 1, je
  takovým jednáním podnikatel vázán, jen jestliže o překročení třetí
  osoba nevěděla a s přihlédnutím ke všem okolnostem případu vědět
  nemohla.

  (3) Zmocnění podle odstavce 1 nezaniká smrtí podnikatele, pokud
  podnikatel nestanovil, že má trvat pouze za jeho života. Zmocněnec však
  může  po  smrti  podnikatele činit jen úkony v rámci obvyklého
  hospodaření. Úkony přesahující rámec obvyklého hospodaření může činit
  jen se souhlasem dědiců a se svolením soudu.

  § 16

  Podnikatele zavazuje i jednání jiné osoby v jeho provozovně, nemohla-li
  třetí osoba vědět, že jednající osoba k tomu není oprávněna.