Nové předpisy

Obchodní zákoník - zákon č. 513/1991 Sb. Díl 5 § 17 - 20 Obchodní tajemství

Díl V

  Obchodní tajemství

  § 17

  Předmětem práv náležejících k podniku je i obchodní tajemství. Obchodní
  tajemství tvoří veškeré skutečnosti obchodní, výrobní či technické
  povahy související s podnikem, které mají skutečnou nebo alespoň
  potenciální materiální či nemateriální hodnotu, nejsou v příslušných
  obchodních kruzích běžně dostupné, mají být podle vůle podnikatele
  utajeny a podnikatel odpovídajícím způsobem jejich utajení zajišťuje.

  § 18

  Podnikatel provozující podnik, na který se obchodní tajemství vztahuje,
  má výlučné právo tímto tajemstvím nakládat, zejména udělit svolení k
  jeho užití a stanovit podmínky takového užití.

  § 19

  Právo k obchodnímu tajemství trvá, pokud trvají skutečnosti uvedené v §
  17.

  § 20

  Proti porušení nebo ohrožení práva na obchodní tajemství přísluší
  podnikateli právní ochrana jako při nekalé soutěži.