Nové předpisy

Obchodní zákoník - zákon č. 513/1991 Sb. Díl 1 § 21 - 23 Základní ustanovení

 Hlava II

  Podnikání zahraničních osob

  Díl I

  Základní ustanovení

  § 21

  (1) Zahraniční osoby mohou podnikat na území České republiky za
  stejných podmínek a ve stejném rozsahu jako české osoby, pokud ze
  zákona nevyplývá něco jiného.

  (2) Zahraniční osobou se pro účely tohoto zákona rozumí fyzická osoba s
  bydlištěm nebo právnická osoba se sídlem mimo území České republiky.
  Českou právnickou osobou pro účely tohoto zákona se rozumí právnická
  osoba se sídlem na území České republiky.

  (3) Podnikáním zahraniční osoby na území České republiky se rozumí pro
  účely tohoto zákona podnikání této osoby, má-li podnik nebo jeho
  organizační složku umístěnou na území České republiky.

  (4) Oprávnění zahraniční osoby podnikat na území České republiky vzniká
  ke dni zápisu této osoby, popřípadě organizační složky jejího podniku,
  v rozsahu předmětu podnikání zapsaném do obchodního rejstříku. Návrh na
  zápis podává zahraniční osoba.

  (5) Ustanovení odstavce 4 se nevztahuje na fyzickou osobu, která je

  a) státním příslušníkem členského státu Evropské unie, jiného státu
  tvořícího Evropský hospodářský prostor nebo Švýcarské konfederace,

  b) rodinným příslušníkem osoby podle písmene a), který má v České
  republice právo pobytu^1a),

  c) státním příslušníkem třetího státu, kterému bylo v členském státě
  Evropské  unie  přiznáno právní postavení dlouhodobě pobývajícího
  rezidenta^1b),

  d) rodinným příslušníkem osoby podle písmene c), kterému bylo v České
  republice vydáno povolení k dlouhodobému pobytu^1b),

  e) jinou osobou, než jsou osoby uvedené pod písmeny a) až d), které
  vznikne právo podnikat podle živnostenského zákona.

  § 22

  Právní způsobilost, kterou má jiná než fyzická zahraniční osoba podle
  právního řádu, podle něhož byla založena, má rovněž v oblasti českého
  právního řádu. Právním řádem, podle něhož byla tato osoba založena, se
  řídí i její vnitřní právní poměry a ručení členů nebo společníků za
  její závazky.

  § 23

  Zahraniční osoby, které mají právo podnikat v zahraničí, se pokládají
  za podnikatele podle tohoto zákona.