Nové předpisy

Obchodní zákoník - zákon č. 513/1991 Sb. Díl 2 § 24 Majetková účast zahraničních osob v českých právnických osobách

Díl II

  Majetková účast zahraničních osob v českých právnických osobách

  § 24

  (1) Zahraniční osoba se může podle ustanovení tohoto zákona za účelem
  podnikání podílet na založení české právnické osoby nebo se účastnit
  jako společník nebo člen v české právnické osobě již založené. Může
  také sama českou právnickou osobu založit nebo se stát jediným
  společníkem  české  právnické  osoby, pokud tento zákon jediného
  zakladatele nebo jediného společníka připouští.

  (2) Právnická osoba může být založena pouze podle českého práva.

  (3) Ve věcech uvedených v odstavci 1 mají zahraniční osoby stejná práva
  a povinnosti jako české osoby.