Nové předpisy

Obchodní zákoník - zákon č. 513/1991 Sb. Díl 3 § 25 Ochrana majetkových zájmů zahraničních osob při podnikání v České republice

Díl III

  Ochrana majetkových zájmů zahraničních osob při podnikání v České
  republice

  § 25

  (1) Majetek zahraniční osoby související s podnikáním v České republice
  a majetek právnické osoby se zahraniční majetkovou účastí podle § 24
  odst. 1 může být v České republice vyvlastněn nebo vlastnické právo
  omezeno jen na základě zákona a ve veřejném zájmu, který není možno
  uspokojit jinak. Proti takovému rozhodnutí lze podat opravný prostředek
  u soudu.

  (2) Při opatřeních uvedených v odstavci 1 musí být poskytnuta bez
  prodlení náhrada odpovídající plné hodnotě majetku dotčeného těmito
  opatřeními v době, kdy byla uskutečněna, která je volně převoditelná do
  zahraničí v cizí měně.

  (3) Mezinárodní smlouvy, jimiž je Česká republika vázána a které byly
  vyhlášeny ve Sbírce zákonů nebo ve Sbírce mezinárodních smluv, nejsou
  dotčeny.