Nové předpisy

Obchodní zákoník - zákon č. 513/1991 Sb. Díl 4 § 26 Přemístění sídla

Díl IV

  Přemístění sídla

  § 26

  (1) Právnická osoba založená podle práva cizího státu za účelem
  podnikání, která má sídlo v zahraničí, může přemístit své sídlo na
  území  České republiky za podmínek stanovených zvláštním právním
  předpisem, jestliže to umožňuje mezinárodní smlouva, která je pro
  Českou republiku závazná a byla vyhlášena ve Sbírce zákonů nebo ve
  Sbírce mezinárodních smluv. To platí i pro přemístění sídla české
  právnické osoby do zahraničí.

  (2) Přemístění sídla právnické osoby z České republiky do zahraničí
  nebo ze zahraničí do České republiky je přípustné také v případech a za
  podmínek  stanovených právem Evropských společenství či zvláštním
  zákonem.