Nové předpisy

Obchodní zákoník - zákon č. 513/1991 Sb. Hlava III § 27 - 38l Obchodní rejstřík

Hlava III

  Obchodní rejstřík

  § 27

  (1)

  Obchodní rejstřík
  je veřejný seznam, do kterého se zapisují zákonem stanovené údaje o
  podnikatelích. Obchodní rejstřík je veden v elektronické podobě.

  (2) Obchodní rejstřík vede k tomu zvláštním právním předpisem určený
  soud (dále jen "rejstříkový soud").

  (3)  Rejstříkový  soud  vede  pro každého zapsaného podnikatele,
  organizační  složku  podniku, podnik zahraniční osoby anebo jeho
  organizační  složku zvláštní vložku, ledaže zákon stanoví jinak.
  Součástí obchodního rejstříku je sbírka listin.

  (4) Rejstříkový soud zveřejní zápis do obchodního rejstříku, jeho změnu
  či výmaz, jakož i uložení listiny do sbírky listin bez zbytečného
  odkladu po zápisu, ledaže právní předpis ukládá tuto povinnost někomu
  jinému. Zveřejňované údaje rejstříkový soud nejpozději do jednoho týdne
  ode dne zápisu oznámí také příslušnému daňovému orgánu, orgánu státní
  statistiky a orgánu, který vydal průkaz živnostenského nebo jiného
  podnikatelského oprávnění.

  (5) Rozsah a způsob zveřejnění upraví vláda nařízením.

  § 27a

  zrušen

  § 27b

  zrušen

  § 27c

  zrušen

  § 28

  (1) Obchodní rejstřík je každému přístupný. Každý do něj může nahlížet
  a pořizovat si z něj kopie či výpisy.

  (2) Rodné číslo se zapisuje do obchodního rejstříku, neuvádí se však ve
  výpisu z obchodního rejstříku ani se nezveřejňuje v Obchodním věstníku.
  Je-li rodné číslo uvedeno v listinách zakládaných do sbírky listin,
  zveřejňují se tyto listiny postupem podle tohoto zákona včetně rodného
  čísla.

  (3) Na žádost vydá rejstříkový soud listinný úředně ověřený částečný
  nebo úplný opis zápisu nebo listiny uložené ve sbírce listin nebo
  potvrzení o tom, že určitý údaj v obchodním rejstříku není, ledaže
  žadatel výslovně požádá o opis úředně neověřený.

  (4) Nebude-li výslovně požádáno o listinný částečný nebo úplný opis
  podle odstavce 3, vydá rejstříkový soud částečný nebo úplný opis vždy v
  elektronické podobě. Úředně ověřený elektronický opis vydá rejstříkový
  soud jen na výslovnou žádost. O skutečnostech zapsaných do obchodního
  rejstříku a listinách uložených do sbírky listin před 1. lednem 1997
  vydá rejstříkový soud vždy jen listinný opis, ledaže jsou i tyto
  skutečnosti nebo listiny již uchovávány v elektronické podobě.

  (5) Úředním ověřením se potvrzuje shoda opisu se zápisem v obchodním
  rejstříku nebo s listinou uloženou ve sbírce listin.

  (6) Rejstříkový soud může požadovat za vydání opisu úhradu nákladů,
  jejíž výše nesmí překročit výši skutečných a účelných administrativních
  nákladů.

  § 28a

  nadpis vypuštěn

  Z obchodního rejstříku se vydávají ověřené výstupy z informačního
  systému veřejné správy podle zvláštního právního předpisu^2).

  § 29

  (1) Proti tomu, kdo jedná v důvěře v zápis v obchodním rejstříku,
  nemůže ten, jehož se takový zápis týká, namítat, že tento zápis
  neodpovídá skutečnosti.

  (2) Skutečnosti zapsané do obchodního rejstříku jsou účinné vůči
  každému ode dne jejich zveřejnění, ledaže zapsaná osoba prokáže, že
  třetí osobě bylo provedení zápisu známo dříve.

  (3) Údaje a obsah listin, jejichž zveřejnění zákon ukládá, může zapsaná
  osoba namítat vůči třetím osobám až od okamžiku jejich zveřejnění,
  ledaže by prokázala, že třetí osobě byly známy dříve. Těchto údajů a
  obsahu listin se však zapsaná osoba nemůže dovolávat do šestnáctého dne
  po zveřejnění, jestliže třetí osoba prokáže, že o nich nemohla vědět.

  (4) Při nesouladu mezi zapsanými a zveřejněnými údaji nebo mezi
  uloženými a zveřejněnými listinami se není možné dovolat vůči třetím
  osobám zveřejněného znění. Třetí osoba se však zveřejněného znění může
  dovolat jen tehdy, pokud zapsaná osoba neprokáže, že této třetí osobě
  byly zapsané údaje nebo obsah uložených listin známy.

  (5) Třetí osoby se mohou vždy dovolat nezveřejněných údajů a obsahu
  listin, neodnímá-li jim skutečnost nezveřejnění účinnost.

  (6) Jestliže obsah zápisu v obchodním rejstříku odporuje donucujícímu
  ustanovení zákona a nelze dosáhnout nápravy jinak, rejstříkový soud
  vyzve podnikatele ke zjednání nápravy. Jde-li o právnickou osobu a tato
  osoba ve stanovené lhůtě nezjedná nápravu, může soud i bez návrhu,
  je-li takový postup v zájmu ochrany třetích osob, rozhodnout o jejím
  zrušení s likvidací.

  (7) Jestliže existuje nesoulad mezi zněním obsahu zápisu v obchodním
  rejstříku v českém a cizím jazyce nebo listin uložených ve sbírce
  listin v českém jazyce a dobrovolně uloženým překladem těchto listin do
  cizího jazyka podle § 38k odst. 4, nelze se vůči třetím osobám
  dovolávat znění zveřejněného nebo uloženého do sbírky listin v cizím
  jazyce. Třetí osoba se však může dovolávat znění zveřejněného nebo
  uloženého do sbírky listin v cizím jazyce, ledaže podnikatel prokáže,
  že znala znění obsahu zápisu nebo listiny uložené v českém jazyce.

  § 30

  (1) Od okamžiku zveřejnění zápisu osoby, která je orgánem nebo členem
  orgánu právnické osoby, se nikdo nemůže vůči třetím osobám dovolávat
  porušení právních předpisů, společenské smlouvy nebo stanov při volbě
  nebo jmenování uvedených orgánů nebo jejich členů, ledaže zapsaná osoba
  prokáže,  že třetí osoba o porušení věděla. Tím nejsou dotčena
  ustanovení § 131, 183 a 242.

  (2) Jestliže rejstříkový soud zamítne návrh na povolení zápisu osoby,
  která je orgánem nebo členem orgánu právnické osoby, považuje se její
  volba nebo jmenování od počátku za neplatnou; tím nejsou dotčena práva
  třetích osob nabytá v dobré víře. Zamítavé rozhodnutí rejstříkový soud
  po nabytí právní moci zveřejní. Do zveřejnění nemůže právnická osoba
  namítat neplatnost volby nebo jmenování vůči třetím osobám, ledaže
  prokáže, že o neplatnosti tyto osoby věděly.

  § 31

  (1) Návrh na zápis nebo změnu anebo výmaz zápisu v obchodním rejstříku
  (dále jen "návrh na zápis") může podat pouze osoba uvedená v § 34,
  případně osoba, o které tak stanoví zákon.

  (2) Nesplní-li osoba podle odstavce 1 povinnost podat návrh na zápis do
  patnácti dnů ode dne, kdy jí tato povinnost vznikla, může návrh na
  zápis podat osoba, která na něm doloží právní zájem a k návrhu přiloží
  předepsané listiny (přílohy).

  (3) Navrhovatel podle odstavce 1 nebo 2 současně s návrhem doloží
  písemný souhlas osob, které se podle tohoto zákona nebo zvláštního
  právního předpisu zapisují v rámci zápisu podnikatele, ledaže takovýto
  souhlas plyne z jiných k návrhu dokládaných listin; u výmazu osoby
  zapsané v rámci zápisu podnikatele se souhlas nevyžaduje. Podpis na
  souhlasu podle předchozí věty musí být úředně ověřen, ledaže je obsažen
  v listině vyhotovené ve formě notářského zápisu.

  (4) Jestliže tento zákon stanoví podmínky pro povolení zápisu do
  obchodního rejstříku, rozumí se tím provedení zápisu nebo rozhodnutí o
  zápisu podle zvláštního právního předpisu.

  § 31a

  zrušen

  § 32

  (1) Návrh na návrh na zápis lze podat pouze na formuláři; podpis musí
  být úředně ověřen.

  (2) Návrh na zápis musí být doložen listinami o skutečnostech, které
  mají být do obchodního rejstříku zapsány, a listinami, které se
  zakládají do sbírky listin.

  (3) Návrh na zápis zapisovaných údajů musí být podán bez zbytečného
  odkladu po vzniku rozhodné skutečnosti.

  (4) Ministerstvo spravedlnosti stanoví vyhláškou náležitosti formulářů
  na podávání návrhů na zápis a seznam listin (příloh), které se k
  návrhům přikládají. Formuláře a seznam přikládaných listin Ministerstvo
  spravedlnosti zároveň uveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup;
  tato služba nesmí být zpoplatněna.

  (5) Povinnost podat návrh na zápis na formuláři podle odstavce 1
  neplatí pro řízení týkající se státních podniků, právnických osob
  veřejného práva zřízených zvláštním právním předpisem a v případech,
  kdy se zápis provádí nebo mění z úřední povinnosti.

  § 33

  (1) Návrh na zápis lze podat v listinné nebo elektronické podobě; to
  platí obdobně pro dokládání listin prokazujících skutečnosti uvedené v
  návrhu a listin zakládaných do sbírky listin.

  (2) Návrhy v elektronické podobě může podávat pouze osoba podepsaná
  uznávaným elektronickým podpisem podle zvláštního právního předpisu.

  (3) Návrhy a listiny uchovává rejstříkový soud pouze v elektronické
  podobě, ledaže to charakter takového návrhu nebo listiny neumožňuje.
  Návrhy a listiny doručené v listinné podobě převede rejstříkový soud
  bez zbytečného odkladu do elektronické podoby.

  (4) Ministerstvo spravedlnosti vyhláškou stanoví způsob převedení
  listin do elektronické podoby, jakož i způsob nakládání s převedenými
  listinami. Rovněž může vyhláškou stanovit, které návrhy na zápis a
  listiny lze podávat pouze v elektronické podobě.

  (5) Návrh na zápis se podává a zápis v obchodním rejstříku se provádí v
  českém  jazyce. Navrhovatel může požádat, aby zápis v obchodním
  rejstříku byl proveden také v jakémkoliv cizím jazyce. Soud návrhu
  vyhoví, bude-li k návrhu přiložen úředně ověřený překlad znění zápisu
  do cizího jazyka.

  § 34

  (1) Do obchodního rejstříku se zapisují:

  a) obchodní společnosti a družstva,

  b) zahraniční osoby podle § 21 odst. 4,

  c) fyzické osoby, které jsou podnikateli a mají bydliště v České
  republice a osoby podle § 21 odst. 5, které podnikají na území České
  republiky, pokud o zápis požádají, a

  d) další osoby, stanoví-li povinnost jejich zápisu zvláštní právní
  předpis.

  (2) Fyzická osoba, která je podnikatelem, se zapíše do obchodního
  rejstříku vždy, jestliže výše jejích výnosů nebo příjmů snížených o daň
  z přidané hodnoty, je-li součástí výnosů nebo příjmů, dosáhla nebo
  přesáhla za dvě po sobě bezprostředně následující účetní období v
  průměru částku sto dvacet milionů Kč.

  (3) Fyzická osoba, která splní kteroukoliv z podmínek podle odstavce 2,
  podá bez zbytečného odkladu návrh na zápis do obchodního rejstříku.

  (4) Fyzická osoba, která přestala splňovat podmínky, na jejichž základě
  byla povinna podat návrh na zápis do obchodního rejstříku podle
  odstavce 3, může podat návrh na výmaz z obchodního rejstříku.

  nadpis vypuštěn

  § 35

  Do obchodního rejstříku se zapíší:

  a) firma, u právnických osob sídlo, u fyzických osob místo podnikání
  nebo, jde-li o fyzickou osobu, která není podnikatelem, její bydliště,

  b) předmět podnikání (činnosti),

  c) právní forma právnické osoby,

  d) u fyzické osoby datum narození a rodné číslo, bylo-li jí přiděleno,

  e) identifikační číslo, které podnikateli přidělí rejstříkový soud;
  potřebná identifikační čísla poskytne rejstříkovému soudu správce
  základního registru osob^2a),

  f) jméno a bydliště nebo firma a sídlo osoby, která je statutárním
  orgánem právnické osoby nebo jeho členem, s uvedením způsobu, jak
  jménem právnické osoby jedná, a den vzniku a zániku její funkce; je-li
  statutárním orgánem nebo jeho členem právnická osoba, též jméno a
  bydliště osob, které jsou jejím statutárním orgánem nebo jeho členem,

  g) jméno a bydliště prokuristy, jakož i způsob, jakým jedná,

  h) u právnické osoby identifikační číslo, pokud jí bylo přiděleno,

  i) další skutečnosti, o kterých to stanoví právní předpis.

  § 36

  Do  obchodního rejstříku se dále zapíší tyto údaje týkající se
  právnických osob:

  a) u veřejné obchodní společnosti jméno a bydliště nebo firma (název) a
  sídlo jejích společníků,

  b) u komanditní společnosti jméno a bydliště nebo firma (název) a sídlo
  jejích společníků, s uvedením, který ze společníků je komplementář a
  který komanditista, výše vkladu každého komanditisty a rozsah jeho
  splacení,

  c) u společnosti s ručením omezeným jméno a bydliště nebo firma (název)
  a sídlo jejích společníků, výše základního kapitálu, výše vkladu
  každého společníka do základního kapitálu a rozsah jeho splacení, výše
  podílu každého společníka, zástavní právo k obchodnímu podílu, dále
  jméno a bydliště členů dozorčí rady, byla-li zřízena, a den vzniku a
  zániku jejich funkce,

  d)  u akciové společnosti výše základního kapitálu, rozsah jeho
  splacení, počet, druh, forma, podoba a jmenovitá hodnota akcií,
  případné omezení převoditelnosti akcií na jméno, jméno a bydliště členů
  dozorčí rady a den vzniku, popřípadě zániku jejich funkce; má-li
  společnost jediného akcionáře, zapisuje se i jméno a bydliště nebo
  firma a sídlo tohoto akcionáře,

  e) u družstva výše zapisovaného základního kapitálu a výše základního
  členského vkladu, případně vkladů,

  f) u státních podniků zakladatel, výše kmenového jmění, minimální výše
  kmenového jmění, kterou je státní podnik povinen zachovávat, a určený
  majetek.

  § 37

  (1) Navrhovatel zápisu do obchodního rejstříku doloží, že mu nejpozději
  dnem zápisu vznikne živnostenské či jiné oprávnění k činnosti, která má
  být jako předmět podnikání (činnosti) do obchodního rejstříku zapsána,
  pokud nejsou tyto skutečnosti zjistitelné z informačních systémů
  veřejné správy nebo jejich částí, které jsou veřejnými evidencemi,
  rejstříky nebo seznamy, nebo pokud zvláštní právní předpis stanoví
  jinak. U činností, které podle zvláštního právního předpisu mohou
  vykonávat pouze fyzické osoby, se tato činnost zapíše jako předmět
  podnikání obchodní společnosti nebo družstva, jen jestliže žadatel
  prokáže, že tato činnost bude vykonávána pomocí osob, které jsou k tomu
  oprávněny podle zvláštního právního předpisu.

  (2) Navrhovatel při návrhu na zápis do obchodního rejstříku doloží
  právní důvod užívání prostor, do nichž umístil sídlo nebo místo
  podnikání; to neplatí, pokud je právní důvod zjistitelný z informačních
  systémů  veřejné správy nebo jejich částí, které jsou veřejnými
  evidencemi, rejstříky nebo seznamy. Věta první se použije i v případě
  návrhu na změnu zápisu v obchodním rejstříku. Podnikatel je povinen mít
  právní důvod užívání těchto prostor po celou dobu, kdy jsou tyto
  prostory zapsané v obchodním rejstříku jako jeho sídlo nebo místo
  podnikání. K doložení právního důvodu užívání prostor postačí písemné
  prohlášení vlastníka nemovitosti, bytu nebo nebytového prostoru, kde
  jsou  prostory  umístěny,  případně  prohlášení  osoby  oprávněné
  nemovitostí, bytem nebo nebytovým prostorem jinak nakládat, že s
  umístěním souhlasí. Prohlášení nesmí být starší než 3 měsíce a podpisy
  na něm musí být úředně ověřeny.

  (3) Je-li navrhovatelem zahraniční osoba, sdělí rejstříkovému soudu
  doručovací adresu na území České republiky nebo zmocněnce pro přijímání
  písemností s doručovací adresou v České republice; to platí obdobně pro
  každou změnu těchto údajů.

  (4) Je-li proti právnické osobě vedeno trestní stíhání nebo vykonává-li
  trest uložený podle jiného právního předpisu, doloží navrhovatel při
  návrhu na zápis její přeměny nebo při návrhu na její výmaz, že soud
  povolil podle jiného právního předpisu přeměnu nebo zánik takové
  právnické osoby.

  (5) Listina prokazující splnění povinností podle odstavců 1 až 4 se
  přikládá k návrhu na zápis.

  § 38

  (1) Při fúzi právnických osob (dále jen "zápis fúze") se do obchodního
  rejstříku u každé zanikající právnické osoby zapíše údaj o tom, že
  zanikla  sloučením  nebo  splynutím  s  uvedením firmy, sídla a
  identifikačního čísla nástupnické právnické osoby, popřípadě všech
  ostatních zanikajících právnických osob. Při zápisu přeshraniční fúze
  se zapíše i údaj o zápisu zahraniční nástupnické právnické osoby do
  zahraničního obchodního rejstříku včetně čísla tohoto zápisu.

  (2) U nástupnické právnické osoby se zapíší:

  a) při sloučení údaj o tom, že došlo ke sloučení, že na ni přešlo jmění
  zanikající právnické osoby (osob), firma, sídlo a identifikační číslo
  zanikající právnické osoby (osob), a případné změny dosud zapsaných
  údajů o nástupnické právnické osobě,

  b) při splynutí, kromě údajů zapisovaných při vzniku právnické osoby,
  údaj o tom, že vznikla splynutím, že na ni přešlo jmění zanikajících
  právnických osob, firma, sídlo a identifikační číslo zanikajících
  právnických osob.

  (3) Identifikační číslo u zahraniční právnické osoby se zapisuje pouze
  v případě, že jí bylo přiděleno.

  § 38a

  (1) Při převodu jmění na společníka (dále jen "zápis převodu jmění") se
  do obchodního rejstříku u zanikající obchodní společnosti zapíše údaj,
  že zanikla s převodem jmění na společníka, a firma, sídlo nebo bydliště
  a místo podnikání, liší-li se od bydliště, a identifikační číslo
  společníka, na něhož přešlo jmění zanikající obchodní společnosti.

  (2) U osoby, na niž jmění zaniklé obchodní společnosti přechází, se
  zapíše údaj o přechodu, firma, sídlo a identifikační číslo zanikající
  obchodní společnosti.

  § 38b

  (1) Při rozdělení právnické osoby (dále jen "zápis rozdělení") se do
  obchodního rejstříku u zanikající nebo rozdělované právnické osoby
  zapíše údaj, že zanikla rozdělením nebo že došlo k odštěpení části
  jejího jmění, s uvedením firmy, sídla a identifikačního čísla všech
  nástupnických právnických osob.

  (2) Při rozdělení právnické osoby (dále jen „zápis rozdělení“) se do
  obchodního rejstříku u zanikající nebo rozdělované právnické osoby
  zapíše údaj, že zanikla rozštěpením nebo že došlo k odštěpení části
  jejího jmění, s uvedením firmy, sídla a identifikačního čísla všech
  nástupnických právnických osob. Při zápisu přeshraničního rozdělení se
  zapíše i údaj o zápisu zahraniční nástupnické právnické osoby do
  zahraničního obchodního rejstříku včetně čísla tohoto zápisu.

  (3) Identifikační číslo u zahraniční právnické osoby se zapisuje pouze
  v případě, že jí bylo přiděleno.

  § 38c

  Při změně právní formy právnické osoby (dále jen "zápis změny právní
  formy") se do obchodního rejstříku u právnické osoby, která mění právní
  formu, zapisuje, že změnila právní formu s uvedením původní a nové
  právní formy, a dále údaje zapisované při vzniku právnické osoby, jejíž
  právní formu dosavadní právnická osoba nabývá.

  § 38d

  (1)  Návrh na zápis fúze nebo zápis rozdělení podávají všechny
  zanikající nebo rozdělované a nástupnické právnické osoby společně,
  popřípadě všechny osoby, jež jsou statutárními orgány nástupnických
  osob nebo jeho členy.

  (2) Návrh na zápis převodu jmění podávají společně zanikající právnická
  osoba a společník, na něhož se jmění převádí. Návrh na zápis změny
  právní formy podává právnická osoba, jejíž právní forma se mění.

  § 38e

  (1) Jestliže mají zanikající, rozdělované i nástupnické osoby sídla v
  obvodech různých rejstříkových soudů, podává se návrh u kteréhokoliv z
  nich.

  (2) Rejstříkový soud provede zápis skutečností k témuž dni. Jestliže
  soud rozhodl o zápisu usnesením, pak ostatní rejstříkové soudy, v
  jejichž obvodech mají zúčastněné právnické osoby sídla, provedou do
  obchodního rejstříku příslušné zápisy až po právní moci rozhodnutí o
  povolení zápisu.

  (3) Zápis fúze, převodu jmění nebo rozdělení povolí rejstříkový soud u
  zanikající, rozdělované i nástupnické právnické osoby pouze k témuž
  dni. Zápis přeshraniční fúze do obchodního rejstříku, jestliže je
  nástupnickou společností česká obchodní společnost nebo nástupnickým
  družstvem české družstvo, povolí rejstříkový soud pro všechny české i
  zahraniční zúčastněné právnické osoby pouze k témuž dni, jestliže má
  mít nástupnická právnická osoba své sídlo na území České republiky.

  § 38f

  (1) Do obchodního rejstříku se ohledně odštěpného závodu nebo jiné
  organizační složky podniku zapisují její označení, sídlo (umístění),
  předmět činnosti, jméno a bydliště jejího vedoucího.

  (2) Odštěpný závod nebo jiná organizační složka podniku se zapíše do
  obchodního rejstříku u rejstříkového soudu, v jehož obvodu je podle
  sídla, popřípadě bydliště nebo místa podnikání, liší-li se od bydliště,
  podnikatel zapsán.

  (3) Odštěpný závod nebo jiná organizační složka podniku umístěná v
  obvodu jiného rejstříkového soudu se zapíše do obchodního rejstříku
  také u tohoto soudu.

  § 38g

  Do obchodního rejstříku se zapíše také zrušení právnické osoby a jeho
  právní důvod, vstup do likvidace, jméno a bydliště nebo firma a sídlo
  likvidátora (likvidátorů), popřípadě jméno a bydliště osoby, která bude
  vykonávat  činnost  likvidátora  za  právnickou  osobu,  zahájení
  insolvenčního řízení, omezení práva dlužníka nakládat s majetkovou
  podstatou  na  základě rozhodnutí insolvenčního soudu, prohlášení
  konkursu, jméno a bydliště nebo firma a sídlo insolvenčního správce,
  povolení reorganizace a schválení reorganizačního plánu, rozhodnutí
  soudu  o  nařízení výkonu rozhodnutí postižením podílu některého
  společníka ve společnosti, prodejem podniku nebo jeho části, jakož i
  rozhodnutí soudu o zastavení výkonu tohoto rozhodnutí, exekuční příkaz
  na postižení podílu některého společníka ve společnosti, na prodej
  podniku nebo jeho části, jakož i rozhodnutí o zastavení exekuce nebo
  sdělení, že exekuce skončila jinak než zastavením, rozhodnutí soudu o
  neplatnosti právnické osoby, ukončení likvidace a právní důvod výmazu
  podnikatele.

  § 38h

  (1) Do obchodního rejstříku se ohledně podniku zahraniční osoby a
  ohledně organizační složky jejího podniku zapíší:

  a) označení a sídlo (umístění) podniku nebo jeho organizační složky a
  identifikační číslo,

  b) předmět činnosti podniku nebo jeho organizační složky,

  c) právo státu, kterým se zahraniční osoba řídí, a přikazuje-li toto
  právo zápis, pak také evidence, do které je zahraniční osoba zapsána, a
  číslo zápisu,

  d) firma nebo název zahraniční osoby, její právní forma a výše upsaného
  základního kapitálu v příslušné měně, je-li vyžadován,

  e) zapisované údaje požadované zákonem u statutárního orgánu nebo jeho
  člena,

  f) zapisované údaje požadované zákonem pro vedoucího organizační složky
  podniku a místo jeho pobytu,

  g) zrušení zahraniční osoby, jmenování, identifikační údaje a oprávnění
  likvidátora, ukončení likvidace zahraniční osoby,

  h) prohlášení konkursu nebo zahájení jiného obdobného řízení týkajícího
  se zahraniční osoby a

  i) ukončení činnosti podniku nebo jeho organizační složky v České
  republice.

  (2) U podniku zahraniční osoby a organizační složky podniku zahraniční
  osoby, která má sídlo v některém z členských států Evropské unie nebo v
  jiném státě tvořícím Evropský hospodářský prostor, se do obchodního
  rejstříku zapíší:

  a) označení a sídlo (umístění) podniku nebo jeho organizační složky,
  liší-li se od názvu nebo firmy zahraniční osoby, a identifikační číslo,

  b) předmět činnosti podniku nebo jeho organizační složky,

  c) evidenci, do které je zahraniční osoba zapsána, je-li zapsána, a
  číslo zápisu,

  d) firma nebo název zahraniční osoby a její právní forma,

  e) zapisované údaje požadované zákonem u statutárního orgánu nebo jeho
  člena,

  f) zapisované údaje požadované zákonem pro vedoucího organizační složky
  podniku a místo jeho pobytu,

  g) zrušení zahraniční osoby, jmenování, identifikační údaje a oprávnění
  likvidátora, ukončení likvidace zahraniční osoby,

  h) prohlášení konkursu nebo zahájení jiného obdobného řízení týkajícího
  se zahraniční osoby a

  i) ukončení činnosti podniku nebo jeho organizační složky v České
  republice.

  § 38i

  (1) Sbírka listin obsahuje

  a)  společenskou  smlouvu  nebo  zakladatelskou  listinu  anebo
  zakladatelskou  smlouvu  společnosti,  stejnopis notářského zápisu
  obsahujícího usnesení ustavující valné hromady akciové společnosti nebo
  ustavující schůze družstva, stanovy akciové společnosti, družstva nebo
  společnosti s ručením omezeným, pokud mají být podle společenské
  smlouvy  vydány, a zakládací listinu státního podniku (dále jen
  "zakladatelské dokumenty") a jejich pozdější změny; po každé změně
  zakladatelského dokumentu nebo stanov musí být uloženo také jejich
  platné úplné znění,

  b) rozhodnutí o volbě nebo jmenování, odvolání nebo doklad o jiném
  ukončení funkce osob, které jsou statutárním orgánem nebo jeho členem,
  likvidátorem, insolvenčním správcem anebo vedoucím organizační složky
  podniku (§ 13 odst. 3) nebo které jako zákonem upravený orgán nebo jako
  jeho členové jsou oprávněny zavazovat společnost nebo ji zastupovat
  před  soudem  anebo  se takto podílejí na řízení nebo kontrole
  společnosti,

  c) výroční zprávy, řádné, mimořádné a konsolidované účetní závěrky,
  pokud nejsou součástí výroční zprávy, vyžaduje-li jejich vyhotovení
  tento zákon nebo zvláštní právní předpis, návrh rozdělení zisku a jeho
  konečná podoba nebo vypořádání ztráty, pokud nejsou součástí řádné
  účetní závěrky, zpráva auditora o ověření účetní závěrky, zprávu o
  vztazích mezi propojenými osobami podle § 66a odst. 9; na listině
  obsahující rozvahu (bilanci) musí být uvedeny také identifikační údaje
  osob, které ji podle zákona ověřují,

  d) rozhodnutí o zrušení právnické osoby, rozhodnutí, jímž se ruší
  rozhodnutí o zrušení právnické osoby, rozhodnutí o přeměně obchodní
  společnosti nebo družstva, rozhodnutí o zrušení rozhodnutí o přeměně
  obchodní společnosti nebo družstva, rozhodnutí soudu o neplatnosti
  společnosti (§ 68a), zprávu o průběhu likvidace podle § 75 odst. 1,
  seznam společníků podle § 75a odst. 1 anebo zprávu o naložení s
  majetkem podle § 75 odst. 6,

  e) projekt přeměny; byl-li projekt přeměny uveřejněn na internetových
  stránkách podle zákona o přeměnách obchodních společností a družstev,
  vzniká povinnost uložit projekt přeměny do sbírky listin až spolu s
  návrhem na zápis do obchodního rejstříku,

  f) oznámení o zrušení nebo neschválení projektu přeměny, byl-li po jeho
  založení zrušen nebo neschválen,

  g) rozhodnutí soudu, kterým byla vyslovena neplatnost projektu přeměny
  nebo neplatnost usnesení valné hromady nebo členské schůze, kterým byl
  projekt přeměny schválen,

  h) posudek znalce nebo znalců na ocenění nepeněžitého vkladu při
  založení společnosti s ručením omezeným nebo akciové společnosti nebo
  při zvýšení jejich základního kapitálu, posudek znalce na ocenění jmění
  při přeměnách obchodních společností a družstev a na ocenění majetku
  podle § 196a odst. 3,

  i) rozhodnutí soudu vydaná podle insolvenčního zákona^1d), a to

  1. usnesení o zahájení insolvenčního řízení,

  2. usnesení o předběžných opatřeních,

  3. rozhodnutí o úpadku nebo jiné rozhodnutí o insolvenčním návrhu,

  4. usnesení o prohlášení konkursu a o schválení konečné zprávy,

  5.  usnesení  o  povolení  reorganizace  a usnesení o schválení
  reorganizačního plánu a jeho změn,

  6. usnesení, jímž se insolvenční řízení končí,

  j) smlouvu o převodu podniku nebo jeho části, smlouvu o nájmu podniku
  nebo jeho části, včetně oznámení o jejím prodloužení podle § 488f odst.
  1, případné listiny prokazující zánik nájmu, usnesení soudu o nabytí
  podniku děděním,

  k) ovládací smlouvu (§ 190b) a smlouvu o převodu zisku (§ 190a), včetně
  jejich změn, a případné listiny prokazující zrušení smlouvy,

  l) doklad o souhlasu druhého manžela s použitím majetku ve společném
  jmění manželů k podnikání podle zvláštního právního předpisu, stejnopis
  notářského zápisu o smlouvě o změně rozsahu společného jmění nebo
  výhradě jeho vzniku podle zvláštního právního předpisu, byla-li taková
  smlouva uzavřena, nebo rozhodnutí soudu o zúžení společného jmění; v
  případě rozvodu musí být uložena dohoda o vypořádání společného jmění
  podle zvláštního právního předpisu nebo rozhodnutí soudu, popřípadě
  prohlášení podnikatele, že k dohodě ani rozhodnutí soudu nedošlo,

  m) smlouvu o zastavení obchodního podílu, smlouvu o převodu obchodního
  podílu,

  n) usnesení valné hromady podle § 210,

  o) rozhodnutí soudu o nařízení výkonu rozhodnutí postižením podílu
  některého společníka ve společnosti, prodejem podniku nebo jeho části,
  jakož i rozhodnutí soudu o zastavení výkonu rozhodnutí, usnesení soudu
  o nařízení exekuce, exekuční příkaz na postižení podílu některého
  společníka ve společnosti, na prodej podniku nebo jeho části, jakož i
  rozhodnutí o zastavení exekuce nebo sdělení, že exekuce skončila jinak
  než zastavením,

  p) rozhodnutí příslušného státního orgánu o udělení státního souhlasu
  působit jako soukromá vysoká škola podle zvláštního právního předpisu,

  q) další listiny, o kterých tak stanoví právní předpis.

  (2) Návrh na rozdělení zisku a jeho konečná podoba anebo na vypořádání
  ztráty, není-li součástí účetní závěrky^1c), a zpráva o vztazích mezi
  propojenými osobami, jestliže ovládaná osoba zpracovává výroční zprávu,
  se ukládají do sbírky listin spolu s účetní závěrkou^1c) nebo výroční
  zprávou.

  § 38j

  (1) Do sbírky listin se ohledně zahraniční osoby, jejího podniku a jeho
  organizační složky uloží:

  a) účetní záznamy týkající se zahraniční osoby v souladu s povinností
  jejich kontroly, zpracování a zveřejnění podle právního řádu, jímž se
  zahraniční osoba řídí; jestliže tyto účetní záznamy nejsou vypracovány
  v souladu s předpisy práva Evropských společenství nebo rovnocenným
  způsobem a jde-li o organizační složky (pobočky) zahraničních úvěrových
  a finančních institucí, rovněž v případě, že není splněna podmínka
  vzájemnosti, uloží se do sbírky listin také účetní záznamy, které se
  vztahují k činnosti organizační složky, uvedené v § 38i odst. 1 písm.
  c),

  b)  společenská  smlouva, stanovy a obdobné listiny, jimiž byla
  zahraniční osoba založena, a jejich změny a úplná znění,

  c) osvědčení evidence státu, kde má zahraniční osoba sídlo, že je v
  této  evidenci zapsána, jestliže právo sídelního státu takovouto
  evidenci přikazuje,

  d) údaj nebo doklad o zatížení majetku zahraniční osoby v jiném státě,
  pokud je platnost zajišťovacího prostředku vázána na jeho zveřejnění.

  (2) Povinnost uložení účetních záznamů podle odstavce 1 písm. a), která
  se vztahuje k činnosti organizační složky, neplatí pro zahraniční
  právnickou osobu, která se řídí právem členského státu Evropské unie
  nebo jiného státu tvořícího Evropský hospodářský prostor, a organizační
  složku jejího podniku (pobočku), a pro zahraniční fyzickou osobu, která
  je státním příslušníkem členského státu Evropské unie nebo jiného státu
  tvořícího Evropský hospodářský prostor, a organizační složku jejího
  podniku (pobočku). U zahraniční osoby a organizační složky jejího
  podniku (pobočky) podle věty první se do sbírky listin uloží jen
  listiny uvedené v odstavci 1 písm. a) části věty před středníkem a
  listiny uvedené v odstavci 1 písm. b) a c).

  (3) Působí-li na území České republiky několik organizačních složek
  podniku jedné zahraniční osoby, mohou být dokumenty uvedené v odstavci
  1 nebo 2 uloženy ve složce sbírky listin jen jedné z nich, a to podle
  volby zahraniční osoby. V takovém případě musí být ve složce sbírky
  listin ostatních organizačních složek podniku téže zahraniční osoby
  uveden odkaz na rejstříkový soud zvolené organizační složky, včetně
  čísla zápisu.

  § 38k

  (1) Podnikatel zapsaný v obchodním rejstříku předloží bez zbytečného
  odkladu od vzniku rozhodné skutečnosti rejstříkovému soudu listiny
  zakládané do sbírky listin.

  (2) Rozhodnutí soudu, která se ukládají do sbírky listin, založí
  rejstříkový soud. Jestliže je určitý údaj zapsán v obchodním rejstříku,
  avšak ve sbírce listin není uložena odpovídající listina, poznamená
  rejstříkový soud tuto skutečnost do sbírky listin a vyzve podnikatele,
  aby listinu bez zbytečného odkladu předložil.

  (3) Listiny, jimiž se dokládají zapisované skutečnosti a které se
  neukládají do sbírky listin, a dále listiny ukládané do sbírky listin
  podle § 38i odst. 1 písm. i) až m) a q), projekt přeshraniční přeměny a
  listiny podle § 38j vyhotovené v cizím jazyce se předkládají v
  originálním znění a současně v překladu do jazyka českého, ledaže
  rejstříkový soud sdělí podnikateli, že takovýto překlad nevyžaduje;
  takové sdělení může rejstříkový soud učinit na své úřední desce i pro
  neurčitý počet řízení v budoucnu. Je-li vyžadován překlad a jedná-li se
  o překlad z jazyka, který není úředním jazykem nebo některým z úředních
  jazyků členského státu Evropské unie nebo jiného státu tvořícího
  Evropský hospodářský prostor, musí být překlad úředně ověřen.

  (4) Listiny ukládané do sbírky listin podle § 38i odst. 1 písm. a) až
  h), n), o) a p), ledaže jde o projekt přeshraniční přeměny, se
  vyhotovují a ukládají do sbírky listin v českém jazyce. Ve sbírce
  listin lze uložit i překlad takové listiny do jakéhokoliv cizího
  jazyka. Nepůjde-li o překlad listiny do některého z úředních jazyků
  Evropské unie nebo jiného státu tvořícího Evropský hospodářský prostor,
  musí být úředně ověřen. Byl-li projekt přeshraniční přeměny v souladu
  se zákonem o přeměnách obchodních společností a družstev vyhotoven ve
  více jazykových verzích a rozhodným zněním není česká verze, uloží se
  do sbírky listin i úředně ověřený překlad rozhodného znění projektu
  přeshraniční přeměny do českého jazyka.

  § 38l

  (1)  Statutárním orgánem, členem statutárního nebo jiného orgánu
  právnické osoby, která je podnikatelem, nemůže být ten, kdo vykonával
  kteroukoli ze srovnatelných funkcí v právnické osobě, na jejíž majetek
  byl prohlášen konkurs. Totéž platí, byl-li insolvenční návrh podaný
  proti takové právnické osobě zamítnut pro nedostatek majetku.

  (2) Překážka podle odstavce 1 působí vůči tomu, kdo vykonával funkci
  statutárního orgánu, člena statutárního nebo jiného orgánu v právnické
  osobě alespoň jeden rok před podáním insolvenčního návrhu na její
  majetek, případně před vznikem povinnosti této právnické osoby podat
  insolvenční návrh na její majetek.

  (3) Překážka podle odstavce 1 trvá po dobu 3 let ode dne právní moci

  a) usnesení o zrušení konkursu po splnění rozvrhového usnesení nebo
  proto, že majetek dlužníka je zcela nepostačující, nebo

  b) usnesení o zamítnutí insolvenčního návrhu pro nedostatek majetku.

  (4) K překážce podle odstavce 1 se nepřihlíží,

  a) zruší-li se konkurs jinak než z důvodů uvedených v odstavci 3,

  b) jestliže jde o likvidátora, který splnil povinnost podat insolvenční
  návrh, stanovenou insolvenčním zákonem^1d),

  c) jestliže jde o osobu, která byla zvolena do funkce po prohlášení
  konkursu na majetek právnické osoby, nebo

  d) jestliže jde o osobu, která se domůže v řízení podle zvláštního
  právního předpisu určení, že dosavadní funkci vykonávala s péčí řádného
  hospodáře.

  (5) Překážka podle odstavce 1 odpadá,

  a) pokud byla osoba, na jejíž straně se vyskytuje, zvolena nebo
  jmenována  do  funkce se souhlasem dvou třetin hlasů společníků
  přítomných na valné hromadě nebo dvou třetin všech členů dozorčí rady
  nebo oprávněných zaměstnanců společnosti, jde-li o člena dozorčí rady
  voleného zaměstnanci, a

  b) příslušný orgán byl při volbě nebo jmenování takové osoby do funkce
  na existenci této překážky upozorněn.

  (6) Nastane-li skutečnost uvedená v odstavci 1 v době, kdy osoba, jíž
  se tato skutečnost týká, je statutárním orgánem, členem statutárního
  nebo jiného orgánu právnické osoby, příslušný orgán, jakmile se o tom
  dozví, ji odvolá, anebo potvrdí její volbu či jmenování. K potvrzení
  volby nebo jmenování se vyžaduje souhlas dvou třetin hlasů společníků
  přítomných na valné hromadě nebo dvou třetin všech členů dozorčí rady
  nebo oprávněných zaměstnanců společnosti, jde-li o člena dozorčí rady
  voleného zaměstnanci. Jestliže k potvrzení volby nebo jmenování nedojde
  do tří měsíců ode dne, kdy nastala skutečnost uvedená v odstavci 1,
  výkon funkce zaniká posledním dnem této lhůty.

  (7) Jde-li o společníka veřejné obchodní společnosti nebo komplementáře
  komanditní společnosti, překážka podle odstavce 1 odpadá nebo je
  společník ve funkci podle odstavce 6 potvrzen, uzavřou-li o tom
  společníci dohodu v písemné formě s úředně ověřenými podpisy.

  (8) Rozhodnutí podle odstavců 5 a 6 je u ostatních právnických osob,
  které jsou podnikateli, v působnosti jejich nejvyššího orgánu.