Nové předpisy

Občanský zákoník - zákon č. 40/1964 Sb. § 100 - § 114 Promlčení

HLAVA OSMÁ

  Promlčení

  § 100

  (1) Právo se promlčí, jestliže nebylo vykonáno v době v tomto zákoně
  stanovené (§ 101 až 110). K promlčení soud přihlédne jen k námitce
  dlužníka.  Dovolá-li se dlužník promlčení, nelze promlčené právo
  věřiteli přiznat.

  (2) Promlčují se všechna práva majetková s výjimkou práva vlastnického.
  Tím není dotčeno ustanovení § 105. Zástavní práva se nepromlčují dříve,
  než zajištěná pohledávka.

  (3) Nepromlčují se rovněž práva z vkladů na vkladních knížkách nebo na
  jiných formách vkladů a běžných účtech, pokud vkladový vztah trvá.

  Promlčecí doba

  § 101

  Pokud není v dalších ustanoveních uvedeno jinak, je promlčecí doba
  tříletá a běží ode dne, kdy právo mohlo být vykonáno poprvé.

  § 102

  U práv, která musí být uplatněna nejprve u fyzické nebo právnické
  osoby, počíná běžet promlčecí doba ode dne, kdy bylo právo takto
  uplatněno.

  § 103

  Bylo-li dohodnuto plnění ve splátkách, počíná běžet promlčecí doba
  jednotlivých splátek ode dne jejich splatnosti. Stane-li se pro
  nesplnění některé ze splátek splatným celý dluh (§ 565), počne běžet
  promlčecí doba ode dne splatnosti nesplněné splátky.

  § 104

  zrušen

  § 105

  Jde-li o právo oprávněného dědice na vydání dědictví (§ 485), počne
  běžet promlčecí doba od právní moci rozhodnutí, jímž bylo dědické
  řízení skončeno.

  § 106

  (1) Právo na náhradu škody se promlčí za dva roky ode dne, kdy se
  poškozený dozví o škodě a o tom, kdo za ni odpovídá.

  (2) Nejpozději se právo na náhradu škody promlčí za tři roky, a jde-li
  o škodu způsobenou úmyslně, za deset let ode dne, kdy došlo k události,
  z níž škoda vznikla; to neplatí, jde-li o škodu na zdraví.

  (3) Jestliže škoda vznikla porušením právní povinnosti v důsledku
  poskytnutí, nabídnutí nebo přislíbení úplatku^2e) jiným než poškozeným,
  anebo  v  důsledku přímého nebo nepřímého vyžadování úplatku od
  poškozeného (dále jen "korupční jednání"), právo na náhradu takto
  vzniklé škody se promlčí za tři roky ode dne, kdy se poškozený dozví o
  škodě a o tom, kdo za ni odpovídá, nejdéle však za deset let ode dne,
  kdy došlo ke korupčnímu jednání.

  § 107

  (1) Právo na vydání plnění z bezdůvodného obohacení se promlčí za dva
  roky ode dne, kdy se oprávněný dozví, že došlo k bezdůvodnému obohacení
  a kdo se na jeho úkor obohatil.

  (2) Nejpozději se právo na vydání plnění z bezdůvodného obohacení
  promlčí za tři roky, a jde-li o úmyslné bezdůvodné obohacení, za deset
  let ode dne, kdy k němu došlo.

  (3) Jsou-li účastníci neplatné nebo zrušené smlouvy povinni vzájemně si
  vrátit vše, co podle ní dostali, přihlédne soud k námitce promlčení jen
  tehdy, jestliže by i druhý účastník mohl promlčení namítat.

  § 108

  Práva z přepravy se promlčují za jeden rok s výjimkou práv na náhradu
  škody u přepravy osob.

  § 109

  Právo odpovídající věcnému břemenu se promlčí, není-li po dobu deseti
  let vykonáváno.

  § 110

  (1) Bylo-li právo přiznáno pravomocným rozhodnutím soudu nebo jiného
  orgánu, promlčuje se za deset let ode dne, kdy mělo být podle
  rozhodnutí plněno. Bylo-li právo dlužníkem písemně uznáno co do důvodu
  i výše, promlčuje se za deset let ode dne, kdy k uznání došlo; byla-li
  však v uznání uvedena lhůta k plnění, běží promlčecí doba od uplynutí
  této lhůty.

  (2) Stejná promlčecí doba platí i pro jednotlivé splátky, na něž bylo
  plnění v rozhodnutí nebo v uznání práva rozloženo; promlčecí doba u
  jednotlivých splátek počíná ode dne jejich splatnosti. Stane-li se
  nesplněním některé ze splátek splatným celý dluh (§ 565), počne běžet
  desetiletá promlčecí doba od splatnosti nesplněné splátky.

  (3) Úroky a opětující se plnění se promlčují ve třech letech; jde-li
  však o práva pravomocně přiznaná nebo písemně uznaná, platí tato
  promlčecí doba, jen pokud jde o úroky a opětující se plnění, jejichž
  splatnost nastala po právní moci rozhodnutí nebo po uznání.

  Běh promlčecí doby

  § 111

  Změna v osobě věřitele nebo dlužníka nemá na běh promlčecí doby vliv.

  § 112

  Uplatní-li věřitel v promlčecí době právo u soudu nebo u jiného
  příslušného orgánu a v zahájeném řízení řádně pokračuje, promlčecí doba
  od tohoto uplatnění po dobu řízení neběží. To platí i o právu, které
  bylo pravomocně přiznáno a pro které byl u soudu nebo u jiného
  příslušného orgánu navržen výkon rozhodnutí.

  § 113

  Jde-li o práva osob, které musí mít zákonného zástupce, nebo o práva
  proti  těmto osobám, promlčení nepočne, dokud jim zástupce není
  ustanoven. Již započaté promlčení probíhá dále, avšak neskončí, dokud
  neuplyne rok po tom, kdy těmto osobám bude zákonný zástupce ustanoven
  nebo kdy překážka jinak pomine.

  § 114

  Jde-li o právo mezi zákonnými zástupci na jedné straně a nezletilými
  dětmi a jinými zastoupenými osobami na druhé straně, promlčení ani
  nepočíná ani neběží, nejde-li o úroky a opětující se plnění. To platí i
  o právech mezi manžely.