Nové předpisy

Občanský zákoník - zákon č. 40/1964 Sb. § 51a - § 70 Spotřebitelské smlouvy

HLAVA PÁTÁ

  SPOTŘEBITELSKÉ SMLOUVY

  § 51a

  Tato hlava zapracovává příslušné předpisy Evropských společenství^2b) a
  upravuje ochranu spotřebitele ve spotřebitelských smlouvách a některé
  povinnosti při uzavírání spotřebitelských smluv.

  nadpis vypuštěn

  nadpis vypuštěn

  § 52

  (1) Spotřebitelskými smlouvami jsou smlouvy kupní, smlouvy o dílo,
  případně jiné smlouvy, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně
  spotřebitel a na druhé straně dodavatel.

  (2) Dodavatelem je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v
  rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.

  (3) Spotřebitelem je fyzická osoba, která při uzavírání a plnění
  smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti
  nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání.

  § 53

  (1) Pro uzavření smlouvy mohou být použity prostředky komunikace na
  dálku, které umožňují uzavřít smlouvu bez současné fyzické přítomnosti
  smluvních stran. Prostředky komunikace na dálku se rozumí zejména
  neadresovaný tisk, adresovaný tisk, typový dopis, reklama v tisku s
  objednávkovým  tiskopisem, katalog, telefon s (lidskou) obsluhou,
  telefon bez (lidské) obsluhy (automatický volací přístroj, audiotext),
  rozhlas, videotelefon (telefon s obrazovkou), videotext (mikropočítač a
  televizní obrazovka), elektronická pošta, faxový přístroj, televize
  (televizní nákup, teleshopping), veřejná komunikační síť, například
  internet.

  (2) Prostředky komunikace na dálku umožňující individuální jednání
  mohou být použity jen tehdy, jestliže spotřebitel jejich použití
  neodmítl. Pouze s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele mohou být
  použity automatické telefonní systémy bez (lidské) obsluhy, faxové
  přístroje a automatické rozesílání elektronické pošty. Použitím těchto
  prostředků komunikace na dálku nesmí spotřebiteli vzniknout žádné
  náklady.

  (3) Při použití prostředků komunikace na dálku musí být obsahem návrhu
  informace nutné k uzavření smlouvy ve smyslu obecných náležitostí
  smlouvy upravených v této části a podstatných náležitostí smlouvy
  stanovených v části osmé zákona. Tyto informace musí být poskytnuty
  určitým a srozumitelným způsobem s přihlédnutím k zásadám dobré víry a
  k ochraně osob, zejména nezletilých nebo spotřebitelů.

  (4) Při jednání prostřednictvím některého prostředku komunikace na
  dálku musí být spotřebiteli s dostatečným předstihem před uzavřením
  smlouvy poskytnuty zejména tyto informace:

  a)  obchodní firma nebo jména a příjmení a identifikační číslo
  dodavatele, sídlo právnické osoby a bydliště v případě fyzické osoby, u
  zahraniční osoby rovněž adresu podniku nebo organizační složky na území
  České republiky, byly-li zřízeny, údaj o zápisu v obchodním rejstříku
  nebo jiné obdobné evidenci, včetně spisové značky, pokud je přidělena,
  a kontaktní údaje, zejména poštovní adresu pro doručování, telefonní
  číslo, případně adresu pro doručování elektronické pošty,

  b) údaje o příslušném kontrolním orgánu, podléhá-li činnost dodavatele
  režimu povolování,

  c) název a hlavní charakteristiky zboží nebo služeb,

  d) cena zboží nebo služeb, z níž jednoznačně vyplývá, zda je uvedena
  včetně všech daní a poplatků, mají-li k ní být připočítávány,

  e) náklady na dodání,

  f) způsob platby, dodání nebo plnění,

  g) poučení o právu na odstoupení, s výjimkou případů podle odstavce 8,

  h) náklady na použití komunikačních prostředků na dálku,

  i) doba, po kterou zůstává nabídka nebo cena v platnosti.

  K informacím podle písmen a) a b) zajistí dodavatel trvalý veřejný
  přístup; nedodržení této povinnosti se považuje za nepředání informací
  podle § 53 odst. 7.

  (5) Podá-li spotřebitel objednávku prostřednictvím některého prostředku
  komunikace na dálku, je dodavatel povinen prostřednictvím některého
  prostředku komunikace na dálku neprodleně potvrdit její obdržení; to
  neplatí při uzavírání smlouvy výlučně výměnou elektronické pošty nebo
  obdobnou  individuální  komunikací. Objednávka a potvrzení jejího
  obdržení jsou považovány za doručené, pokud se s nimi strany, jimž byly
  určeny, mohou seznámit.

  (6) Po uzavření smlouvy při použití prostředků komunikace na dálku,
  nejpozději však před plněním, musí být spotřebiteli písemně poskytnuty
  tyto informace:

  a) obchodní jméno a identifikační číslo dodavatele, sídlo právnické
  osoby a bydliště v případě fyzické osoby,

  b) informace o podmínkách a postupech pro uplatnění práva odstoupit od
  smlouvy,

  c) informace o službách po prodeji a o zárukách,

  d) podmínky pro zrušení smlouvy, pokud není určena doba platnosti nebo
  platnost je delší než 1 rok.

  (7) Byla-li smlouva uzavřena při použití prostředků komunikace na
  dálku, má spotřebitel právo od smlouvy odstoupit bez uvedení důvodu a
  bez jakékoliv sankce do 14 dnů od převzetí plnění. V případě, že
  dodavatel nepředal spotřebiteli informace, které je povinen předat
  písemně nebo jiným obdobným způsobem podle ustanovení odstavců 4 a 6,
  činí tato lhůta pro odstoupení 3 měsíce od převzetí plnění. Jestliže
  však jsou informace řádně předány v jejím průběhu, dochází k ukončení
  tříměsíční lhůty a počíná od té doby běžet lhůta čtrnáctidenní.

  (8) Kromě případů, kdy je odstoupení od smlouvy výslovně ujednáno,
  nemůže spotřebitel odstoupit podle odstavce 7 od smluv

  a) na poskytování služeb, jestliže s jejich plněním bylo s jeho
  souhlasem započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění,

  b) na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách
  finančního trhu nezávisle na vůli dodavatele,

  c) na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho
  osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo
  zastarání,

  d)  na dodávku audio a video nahrávek a počítačových programů,
  porušil-li spotřebitel jejich originální obal,

  e) na dodávku novin, periodik a časopisů,

  f) spočívajících ve hře nebo loterii.

  (9) Poskytuje-li dodavatel plnění spotřebiteli bez objednávky, není
  spotřebitel povinen dodavateli jeho plnění vrátit ani jej o tom
  vyrozumět.

  (10) Uplatní-li spotřebitel právo na odstoupení od smlouvy podle
  odstavce 7, má dodavatel právo pouze na náhradu skutečně vynaložených
  nákladů spojených s vrácením zboží. Dodavatel je zároveň povinen vrátit
  spotřebiteli  zaplacené finanční částky nejpozději do 30 dnů od
  odstoupení.

  § 53a

  (1) Při použití elektronických prostředků^2e) musí být součástí návrhu
  kromě informací podle § 53 odst. 3 rovněž informace o tom, zda je
  smlouva po svém uzavření dodavatelem archivována a zda je přístupná,
  informace o jednotlivých technických krocích vedoucích k uzavření
  smlouvy, informace o jazycích, v nichž lze smlouvu uzavřít, informace o
  možnosti zjištění a opravování chyb vzniklých při zadávání dat před
  podáním objednávky a informace o kodexech chování, které jsou pro něj
  závazné nebo které dobrovolně dodržuje, a jejich přístupnosti při
  použití elektronických prostředků; to neplatí při jednání výlučně
  výměnou elektronické pošty nebo obdobnou individuální komunikací.

  (2) Před podáním objednávky musí být při použití elektronických
  prostředků spotřebiteli umožněno zkontrolovat a měnit vstupní údaje v
  ní obsažené, které do objednávky vložil; to neplatí při jednání výlučně
  výměnou elektronické pošty nebo obdobnou individuální komunikací.

  (3) Smlouva a všeobecné obchodní podmínky musí být spotřebiteli
  poskytnuty ve formě, která umožňuje archivaci a reprodukci.

  (4) Pro odstoupení od smlouvy platí § 53 odst. 7 obdobně.

  § 54

  Ustanovení o smlouvách sjednávaných podle § 53 odst. 2 až 9 a § 53a se
  nevztahují na smlouvy

  a) o finančních službách (§ 54a); ustanovení § 53 odst. 1 až 3 a 5 a §
  53a se na tyto smlouvy použijí,

  b) uzavírané prostřednictvím prodejních automatů nebo automatizovaných
  obchodních provozoven,

  c)  uzavírané  provozovateli  prostředků  komunikace  na  dálku
  prostřednictvím veřejných telefonů,

  d) uzavírané na výstavbu či prodej nemovitosti nebo týkající se jiných
  práv k nemovitosti, s výjimkou nájmu,

  e) uzavírané na základě dražeb,

  f) na dodávku potravin, nápojů nebo jiného zboží běžné spotřeby
  dodávaného stálými doručovateli do domácnosti nebo sídla spotřebitele,

  g) o ubytování, dopravě, stravování nebo využití volného času, pokud
  dodavatel poskytuje tato plnění v určeném termínu nebo době.

  § 54a

  Smlouvy o finančních službách uzavírané na dálku

  (1) Smlouvami o finančních službách se pro účely smluv uzavíraných na
  dálku upravených v tomto zákoně rozumí smlouvy týkající se bankovních,
  platebních, úvěrových nebo pojistných služeb, smlouvy týkající se
  penzijního připojištění, smlouvy týkající se poskytování investičních
  služeb nebo smlouvy týkající se obchodů na trhu s investičními
  nástroji. V případě pochybností se má za to, že za smlouvu o finančních
  službách se pro účely smluv uzavíraných na dálku vždy považuje smlouva
  uzavíraná v rámci předmětu podnikatelské činnosti podle první věty, kde
  na  straně dodavatele vystupuje banka, pobočka zahraniční banky,
  devizové místo, platební instituce, instituce elektronických peněz,
  stavební spořitelna, spořitelní nebo úvěrní družstvo, pojišťovna,
  pojišťovací zprostředkovatel, pojišťovací makléř, pojišťovací agent,
  obchodník s cennými papíry, penzijní fond, investiční společnost,
  investiční  fond,  organizátor  regulovaného trhu nebo investiční
  zprostředkovatel, nebo zahraniční osoba s obdobným předmětem podnikání.

  (2)  Jsou-li pro uzavření smlouvy o finančních službách použity
  prostředky komunikace na dálku uvedené v § 53 odst. 1, které umožňují
  uzavřít  smlouvu  bez  současné fyzické přítomnosti dodavatele a
  spotřebitele (dále jen "smlouva o finančních službách uzavíraná na
  dálku"), je dodavatel povinen splnit povinnosti uvedené v § 54b až 54d.
  Některé  povinnosti  při  uzavírání  smluv o pojistných službách
  uzavíraných na dálku jsou upraveny odchylně ve zvláštním právním
  předpise^2c).

  (3) U smlouvy o finančních službách uzavírané na dálku, na základě
  které jsou činěny operace stejné nebo obdobné povahy, se ustanovení §
  54b až 54d na tyto operace nevztahují. Uzavírají-li stejné smluvní
  strany, které spolu uzavřely smlouvu o finančních službách uzavíranou
  na dálku, další navazující smlouvy o finančních službách uzavírané na
  dálku stejné nebo obdobné povahy, nepoužijí se na tyto navazující
  smlouvy ustanovení § 54b odst. 2 až 6; to neplatí v případě, kdy od
  uzavření poslední smlouvy uplynul více než jeden rok.

  (4) Pro účely smluv o finančních službách uzavíraných na dálku se
  rozumí

  a) provozovatelem prostředku komunikace na dálku fyzická nebo právnická
  osoba, jejíž podnikatelská činnost zahrnuje zpřístupňování jednoho nebo
  více prostředků komunikace na dálku dodavatelům,

  b) trvalým nosičem dat jakýkoli předmět, který umožňuje spotřebiteli
  uchování informací určených jemu osobně tak, aby mohly být využívány po
  dobu přiměřenou účelu těchto informací, a který umožňuje reprodukci
  těchto informací v nezměněné podobě,

  c) spotřebitelem fyzická osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy o
  finančních službách uzavírané na dálku nejedná v rámci své obchodní
  nebo jiné podnikatelské činnosti.

  (5) Ustanovení § 54b odst. 2, § 54b odst. 3 písm. a) a b), § 54b odst.
  4 písm. b), c), f) a g) a § 54b odst. 5 písm. a) se nepoužijí při
  uzavírání  smluv o platebních službách podle zákona upravujícího
  platební styk.

  § 54b

  Poskytování informací

  (1) Spotřebiteli musí být při jednání prostřednictvím některého z
  prostředků komunikace na dálku s dostatečným předstihem před uzavřením
  smlouvy o finančních službách uzavírané na dálku poskytnuty informace o
  dodavateli, o poskytované finanční službě, o smlouvě o finančních
  službách uzavírané na dálku a o možných způsobech mimosoudního řešení
  sporů nebo možných náhradách z garančních fondů.

  (2) Spotřebiteli musí být v souladu s odstavcem 1 poskytnuty tyto
  informace o dodavateli:

  a) obchodní firma, název nebo jméno a příjmení a identifikační číslo,
  pokud mu bylo přiděleno, dodavatele,

  b) hlavní předmět podnikání dodavatele,

  c)  sídlo dodavatele, který je právnickou osobou, nebo bydliště
  dodavatele, který je fyzickou osobou, případně jiné adresy, které mají
  význam pro vztah mezi spotřebitelem a dodavatelem,

  d) obchodní firma, název nebo jméno a příjmení a identifikační číslo,
  pokud mu bylo přiděleno, zástupce dodavatele v členském státě Evropské
  unie, ve kterém má spotřebitel bydliště, jestliže takový zástupce
  existuje (dále jen "zástupce dodavatele"),

  e) sídlo zástupce dodavatele, který je právnickou osobou, nebo bydliště
  zástupce dodavatele, který je fyzickou osobou, případně jiné adresy,
  které mají význam pro vztah mezi spotřebitelem a zástupcem dodavatele,

  f) obchodní firma, název nebo jméno a příjmení zprostředkovatele
  uzavření smlouvy o finančních službách uzavírané na dálku s dodavatelem
  (dále jen "zprostředkovatel"), a identifikační číslo, pokud mu bylo
  přiděleno, pokud s takovýmto zprostředkovatelem spotřebitel jedná,

  g) titul, na základě kterého zprostředkovatel se spotřebitelem jedná,

  h) sídlo zprostředkovatele, který je právnickou osobou, nebo bydliště
  zprostředkovatele, který je fyzickou osobou, případně jiné adresy,
  které mají význam pro vztah mezi spotřebitelem a zprostředkovatelem,

  i) informace o tom, zda je dodavatel registrován v obchodním nebo jiném
  obdobném rejstříku a pokud je dodavatel registrován, pak informace o
  jeho  registračním  čísle  nebo  jiném  odpovídajícím  prostředku
  identifikace dodavatele v takovém rejstříku,

  j) název a sídlo orgánu odpovědného za výkon dohledu nebo státního
  dozoru nad činností dodavatele, pokud dodavatel podniká na základě
  povolení.

  (3) Spotřebiteli musí být v souladu s odstavcem 1 poskytnuty tyto
  informace o poskytované finanční službě:

  a) název a hlavní charakteristiky poskytované služby,

  b) celková cena poskytované služby pro spotřebitele včetně všech
  poplatků,  daní  placených  prostřednictvím  dodavatele  a jiných
  souvisejících nákladů; nelze-li přesnou celkovou cenu určit předem, pak
  veškeré  informace  o  způsobu  výpočtu  konečné ceny umožňující
  spotřebiteli ověřit si konečnou cenu,

  c) možná rizika mimo kontrolu dodavatele spojená s poskytovanou
  finanční službou, včetně případného upozornění, že minulé výnosy nejsou
  zárukou výnosů budoucích,

  d)  existence  dalších  daní nebo nákladů, které nejsou hrazeny
  prostřednictvím dodavatele nebo jím nejsou vybírány,

  e) případná omezení období, po které zůstávají poskytnuté informace v
  platnosti,

  f) možné způsoby placení za poskytnutou službu a způsob poskytnutí
  služby,

  g) případné dodatečné náklady pro spotřebitele za použití prostředků
  komunikace na dálku, pokud jsou dodavatelem účtovány.

  (4) Spotřebiteli musí být v souladu s odstavcem 1 poskytnuty tyto
  informace o smlouvě o finančních službách uzavírané na dálku:

  a) o možnosti či nemožnosti odstoupit od smlouvy podle § 54c odst. 1,
  zejména o lhůtách k jeho uplatnění, podmínkách jeho uplatnění, částce,
  jejíž zaplacení může být na spotřebiteli požadováno podle § 54c odst.
  6, a informace o důsledcích neuplatnění práva na odstoupení od smlouvy,

  b) o minimální době trvání smlouvy o finančních službách uzavírané na
  dálku v případě trvajícího nebo opakovaného poskytování finančních
  služeb,

  c) o právu dodavatele nebo spotřebitele na předčasné nebo jednostranné
  ukončení smlouvy o finančních službách uzavírané na dálku na základě
  smluvních podmínek, včetně případných smluvních pokut,

  d) praktické pokyny pro uplatnění práva na odstoupení, obsahující mimo
  jiné adresu, na niž má být zasláno oznámení o odstoupení,

  e) označení členského státu nebo členských států Evropské unie, jejichž
  právní předpisy bere dodavatel za základ pro vytvoření vztahů se
  spotřebitelem před uzavřením smlouvy o finančních službách uzavírané na
  dálku,

  f) o smluvní doložce o rozhodném právu smlouvy o finančních službách
  uzavírané na dálku a o příslušnosti soudu v případě sporů vzniklých ze
  smlouvy o finančních službách uzavírané na dálku,

  g) o jazyku, případně jazycích, ve kterých bude dodavatel se souhlasem
  spotřebitele komunikovat se spotřebitelem během trvání smlouvy o
  finančních službách uzavírané na dálku a ve kterých budou spotřebiteli
  poskytnuty smluvní podmínky a další informace podle tohoto paragrafu.

  (5) Spotřebiteli musí být v souladu s odstavcem 1 poskytnuty tyto
  informace o možných způsobech nápravy porušení povinností ze smlouvy o
  finančních službách uzavírané na dálku:

  a)  o  existenci  a  způsobu  mimosoudního  vyřizování stížností
  spotřebitelů, včetně možnosti obrátit se se stížností na příslušný
  orgán dohledu,

  b) o existenci garančních fondů, zejména Garančního fondu obchodníků s
  cennými papíry, a Fondu pojištění vkladů.

  (6) Z informací poskytnutých podle odstavců 2 až 5 musí být patrno, že
  slouží k obchodním účelům.

  (7)  Informace  poskytnuté spotřebiteli před uzavřením smlouvy o
  finančních službách uzavírané na dálku musí být v souladu s uzavřenou
  smlouvou.

  (8) Veškeré smluvní podmínky a informace podle odstavců 2 až 5 musí být
  dány spotřebiteli k dispozici písemně v dostatečném předstihu před tím,
  než je spotřebitel smlouvou uzavíranou na dálku nebo nabídkou na její
  uzavření vázán.

  (9) Jestliže byla smlouva o finančních službách uzavíraná na dálku
  uzavřena na žádost spotřebitele s použitím prostředků komunikace na
  dálku, které neumožňují poskytnutí smluvních podmínek a informací v
  souladu s odstavcem 8, musí dodavatel splnit svou povinnost podle
  odstavce 8 okamžitě po uzavření této smlouvy.

  (10) V případě hlasové telefonní komunikace musí být spotřebiteli na
  začátku hovoru zahájeného dodavatelem sdělen obchodní účel hovoru a
  informace sloužící k dostatečné identifikaci dodavatele. Jestliže s tím
  vysloví spotřebitel souhlas, je možné mu místo informací uvedených v
  odstavcích 2 až 5 sdělit pouze informace o osobě, která je v kontaktu
  se spotřebitelem, a její spojení s dodavatelem a informace podle
  odstavce 3 písm. a), b) a d) a podle odstavce 4 písm. a), s výjimkou
  informace o důsledcích neuplatnění práva pro odstoupení od smlouvy.
  Dodavatel dále informuje spotřebitele o tom, že další informace jsou k
  dispozici  na  vyžádání, a o povaze těchto informací. Povinnost
  dodavatele dodat informace podle odstavce 8 tím není dotčena.

  (11) Spotřebitel má právo obdržet kdykoli během trvání smlouvy o
  finančních službách uzavírané na dálku na svou žádost smluvní podmínky
  v tištěné podobě, případně změnit způsob komunikace na dálku, pokud to
  není v rozporu s povahou poskytovaných finančních služeb nebo s
  uzavřenou smlouvou o finančních službách uzavíranou na dálku.

  (12) Pokud dodavatel při uzavírání smlouvy o finančních službách
  uzavírané na dálku neposkytne spotřebiteli informace podle odstavců 1
  až 11 nebo mu poskytne klamavé informace, má spotřebitel právo od
  uzavřené smlouvy o finančních službách uzavírané na dálku odstoupit.
  Toto právo může spotřebitel uplatnit ve lhůtě 3 měsíců ode dne, kdy se
  o porušení povinností dodavatele podle odstavců 1 až 11 dozví. Na
  odstoupení spotřebitele od smlouvy se použijí ustanovení § 54c odst. 6
  až 9 obdobně.

  § 54c

  Právo na odstoupení

  (1) Od smlouvy o finančních službách uzavírané na dálku má spotřebitel
  právo odstoupit bez uvedení důvodů a bez jakékoli smluvní sankce (dále
  jen "právo na odstoupení") ve lhůtě 14 dnů ode dne uzavření této
  smlouvy nebo ve lhůtě 14 dnů ode dne, kdy mu byly předány informace v
  souladu s § 54b odst. 8 nebo 9, nastal-li tento den po uzavření
  smlouvy. Od smlouvy o penzijním připojištění uzavírané na dálku má
  spotřebitel právo na odstoupení ve lhůtě 30 dnů ode dne uzavření této
  smlouvy nebo ve lhůtě 30 dnů ode dne, kdy mu byly předány informace v
  souladu s § 54b odst. 8 nebo 9, nastal-li tento den po uzavření
  smlouvy.

  (2) Spotřebitel nemá právo na odstoupení u finančních služeb, jejichž
  cena závisí na pohybech cen na finančních trzích, které dodavatel
  nemůže ovlivnit, jako jsou služby vztahující se k devizovým hodnotám a
  investičním nástrojům^2d). Právo na odstoupení dále spotřebitel nemá u
  smluv, z nichž bylo zcela splněno oběma smluvními stranami na výslovnou
  žádost spotřebitele před výkonem spotřebitelova práva na odstoupení.

  (3) Spotřebitel vykoná své právo na odstoupení oznámením zaslaným
  prokazatelným způsobem v souladu s praktickými pokyny podle § 54b odst.
  4 písm. d); lhůta k uplatnění práva na odstoupení je zachována, pokud
  bylo oznámení písemně odesláno před uplynutím této lhůty.

  (4) Pokud je se smlouvou o finančních službách uzavíranou na dálku
  spojena jiná smlouva uzavíraná na dálku vztahující se ke službám
  poskytovaným dodavatelem nebo jinou osobou na základě smlouvy s
  dodavatelem, pak se tato smlouva od počátku ruší, pokud spotřebitel
  využije své právo na odstoupení podle odstavce 1.

  (5) Ve lhůtě pro odstoupení podle odstavce 1 může dodavatel začít plnit
  smlouvu o finančních službách uzavíranou na dálku až poté, co s tím
  spotřebitel vysloví souhlas.

  (6) Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy o finančních službách uzavírané
  na dálku, dodavatel po něm může požadovat neprodlené zaplacení částky
  pouze za do té doby skutečně poskytnutou službu. Požadovaná částka musí
  být přiměřená rozsahu již poskytnuté služby.

  (7) Dodavatel nesmí od spotřebitele požadovat zaplacení částky za
  poskytnutou službu podle odstavce 6, pokud zahájil plnění smlouvy před
  uplynutím  lhůty  pro  odstoupení podle odstavce 1 bez souhlasu
  spotřebitele nebo pokud neprokáže, že spotřebitele informoval o částce
  podle § 54b odst. 4 písm. a).

  (8) Dodavatel je povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději ve lhůtě 30
  dnů ode dne odstoupení, kdy mu bylo doručeno oznámení o odstoupení od
  smlouvy o finančních službách uzavírané na dálku podle odstavce 3,
  vrátit spotřebiteli všechny peněžní prostředky od něj přijaté na
  základě smlouvy o finančních službách uzavírané na dálku, s výjimkou
  částky zaplacené spotřebitelem za již skutečně poskytnuté služby na
  základě této smlouvy podle odstavce 6.

  (9) Spotřebitel je povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději ve lhůtě
  30 dnů ode dne, kdy zaslal dodavateli oznámení o odstoupení podle
  odstavce 3, vrátit dodavateli všechny jím poskytnuté peněžní prostředky
  nebo jiný majetek od něj přijatý na základě smlouvy o finančních
  službách uzavírané na dálku.

  § 54d

  (1) Pokud dodavatel poskytne spotřebiteli finanční službu bez výslovné
  objednávky spotřebitele, nemá spotřebitel povinnost za tuto službu
  zaplatit a neplynou mu z této skutečnosti ani žádné jiné povinnosti.
  Mlčení  spotřebitele  nelze  považovat za souhlas s poskytováním
  finančních služeb.

  (2) Na smlouvy o finančních službách uzavírané na dálku se obdobně
  použijí ustanovení o spotřebitelských smlouvách podle § 55 a 56.

  (3) Provozovatel prostředku komunikace na dálku zajistí, aby na jím
  provozovaném prostředku komunikace na dálku nebyly poskytovány finanční
  služby poskytované na dálku, pokud byly pravomocným soudním rozsudkem
  nebo správním rozhodnutím označeny jako nesplňující požadavky týkající
  se spotřebitelských smluv stanovené tímto zákonem.

  (4) Aniž je dotčeno ustanovení § 54c odst. 7, nese důkazní břemeno o
  splnění svých povinností informovat spotřebitele a důkazní břemeno o
  získání souhlasu spotřebitele s uzavřením, popřípadě s plněním, smlouvy
  o finančních službách uzavírané na dálku dodavatel. Jakékoli smluvní
  ujednání, které stanovuje, že důkazní břemena podle předchozí věty
  nese, byť jen z části, spotřebitel, je nepřípustné ve smyslu § 56 odst.
  3.

  § 55

  (1) Smluvní ujednání spotřebitelských smluv se nemohou odchýlit od
  zákona v neprospěch spotřebitele. Spotřebitel se zejména nemůže vzdát
  práv, které mu zákon poskytuje, nebo jinak zhoršit své smluvní
  postavení.

  (2) Ujednání ve spotřebitelských smlouvách podle § 56 jsou neplatná.

  (3) V pochybnostech o významu spotřebitelských smluv platí výklad pro
  spotřebitele příznivější.

  § 56

  (1) Spotřebitelské smlouvy nesmějí obsahovat ujednání, která v rozporu
  s  požadavkem  dobré víry znamenají k újmě spotřebitele značnou
  nerovnováhu v právech a povinnostech stran.

  (2) Ustanovení odstavce 1 se nevztahuje na smluvní ujednání, která
  vymezují předmět plnění smlouvy nebo cenu plnění.

  (3) Nepřípustná jsou zejména smluvní ujednání, která

  a)  vylučují  nebo omezují odpovědnost dodavatele za jednání či
  opomenutí, kterým byla spotřebiteli způsobena smrt či újma na zdraví,

  b) vylučují nebo omezují práva spotřebitele při uplatnění odpovědnosti
  za vady či odpovědnosti za škodu,

  c) stanoví, že smlouva je pro spotřebitele závazná, zatímco plnění
  dodavatele je vázáno na splnění podmínky, jejíž uskutečnění je závislé
  výlučně na vůli dodavatele,

  d) dovolují dodavateli, aby spotřebiteli nevydal jím poskytnuté plnění
  i v případě, že spotřebitel neuzavře smlouvu s dodavatelem či od ní
  odstoupí,

  e) opravňují dodavatele odstoupit od smlouvy bez smluvního či zákonného
  důvodu a spotřebitele nikoli,

  f) opravňují dodavatele, aby bez důvodů hodných zvláštního zřetele
  vypověděl smlouvu na dobu neurčitou bez přiměřené výpovědní doby,

  g) zavazují spotřebitele k plnění podmínek, s nimiž se neměl možnost
  seznámit před uzavřením smlouvy,

  h) dovolují dodavateli jednostranně změnit smluvní podmínky bez důvodu
  sjednaného ve smlouvě,

  i) stanoví, že cena zboží či služeb bude určena v době jejich splnění,
  nebo dodavatele opravňují k zvýšení ceny zboží či služeb, aniž by
  spotřebitel byl oprávněn od smlouvy odstoupit, je-li cena sjednaná v
  době uzavření smlouvy při splnění podstatně překročena,

  j) přikazují spotřebiteli, aby splnil všechny závazky i v případě, že
  dodavatel nesplnil závazky, které mu vznikly,

  k) dovolují dodavateli převést práva a povinnosti ze smlouvy bez
  souhlasu spotřebitele, dojde-li převodem ke zhoršení dobytnosti nebo
  zajištění pohledávky spotřebitele.

  bez nadpisu

  § 57

  (1) Byla-li spotřebitelská smlouva uzavřena mimo prostory obvyklé k
  podnikání dodavatele nebo nemá-li dodavatel žádné stálé místo k
  podnikání, může spotřebitel od smlouvy písemně odstoupit do 14 dnů od
  jejího uzavření; nedošlo-li dosud ke splnění dodávky zboží či služeb
  dodavatelem, může od smlouvy odstoupit bez uvedení důvodů a bez
  jakékoliv sankce do 1 měsíce. To neplatí ohledně smluv, u nichž si
  spotřebitel výslovně sjednal návštěvu dodavatele za účelem objednávky.
  Dodavatel je zároveň povinen vrátit spotřebiteli zaplacené finanční
  částky do 30 dnů od odstoupení od smlouvy.

  (2) Dodavatel musí spotřebitele písemně upozornit na právo odstoupit od
  smlouvy nejpozději při uzavření smlouvy; písemné upozornění musí
  obsahovat i označení osoby, u níž je třeba toto právo uplatnit, včetně
  bydliště či sídla takové osoby.

  (3)  Při porušení povinnosti stanovené v předchozím odstavci má
  spotřebitel právo odstoupit od smlouvy do 1 roku od jejího uzavření.

  (4) Ustanovení předchozích odstavců se nevztahují na smlouvy

  a) jejichž předmětem je výstavba, prodej, nájem nebo jiné právo k
  nemovitosti, s výjimkou smluv o jejích opravách a o dodávce zařízení do
  ní začleněných,

  b) na dodávku potravin nebo jiného zboží běžné spotřeby dodávaného
  stálými doručovateli do domácnosti spotřebitele nebo do jiného jím
  určeného místa,

  c) na dodávku zboží nebo služeb, které byly uzavřeny podle katalogu
  dodavatele, s nímž se spotřebitel měl možnost seznámit v nepřítomnosti
  dodavatele, za předpokladu, že mezi stranami má pokračovat spojení při
  plnění uzavřené nebo jiné smlouvy, a za předpokladu, že spotřebitel má
  právo odstoupit od smlouvy nejméně do 7 dnů od převzetí zboží a je s
  tímto právem seznámen v katalogu nebo ve smlouvě,

  d) pojistné a o cenných papírech.

  Smlouvy, ve kterých se sjednává dočasné užívání ubytovacího zařízení
  nebo s tím spojené služby

  § 58

  (1) Ustanovení § 59 až 71 se použijí na spotřebitelskou smlouvu, ve
  které se za úplatu sjednává

  a) užívání jednoho nebo více ubytovacích zařízení na více než jeden
  časový úsek, je-li smlouva uzavřena na dobu delší než 1 rok (dále jen
  „dočasné užívání ubytovacího zařízení“),

  b) výhoda spojená s ubytováním, je-li smlouva uzavřena na dobu delší
  než 1 rok (dále jen „dlouhodobý rekreační produkt“),

  c) pomoc při úplatném převodu dočasného užívání ubytovacího zařízení
  nebo dlouhodobého rekreačního produktu (dále jen „další prodej“), nebo

  d) účast ve výměnném systému, který umožňuje spotřebitelům vzájemně
  převést právo užívat ubytovací zařízení nebo jiné služby spojené s
  dočasným užíváním ubytovacího zařízení (dále jen „výměna“).

  (2) Ustanovení § 59 až 71 se použijí i na smlouvu o smlouvě budoucí, ve
  které se spotřebitel zavazuje uzavřít smlouvu podle odstavce 1.

  § 59

  Pokud smlouva podle § 58 obsahuje ujednání, které umožňuje obnovit
  smlouvu nebo prodloužit závazek bez výslovného projevu spotřebitele
  tak, že celková doba trvání závazku může přesáhnout jeden rok, má se za
  to, že je smlouva uzavřena na dobu delší než jeden rok.

  § 60

  Informace poskytované před uzavřením smlouvy

  (1) Poskytovatel, za kterého se pro účely § 58 až 71 považuje osoba,
  která jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti nebo
  kdokoliv, kdo jedná jejím jménem nebo v jejím zastoupení, poskytne
  spotřebiteli s dostatečným časovým předstihem předtím, než strany
  uzavřou smlouvu podle § 58 nebo než je spotřebitel vázán svým návrhem
  na uzavření smlouvy podle § 58, bezplatně na formuláři jasným a
  srozumitelným způsobem informace, které spolu s náležitostmi formuláře
  stanoví vláda nařízením.

  (2) Poskytovatel rovněž výslovně upozorní spotřebitele na jeho právo
  odstoupit od smlouvy, na délku lhůty pro odstoupení a na zákaz přijetí
  záloh, jiných plnění nebo jejich zajištění v průběhu lhůty pro
  odstoupení.

  § 61

  (1) Poskytovatel je povinen v každé reklamě nebo nabídce dočasného
  užívání  ubytovacího  zařízení, dlouhodobého rekreačního produktu,
  dalšího prodeje nebo výměny uvést, jak a kde lze získat informace podle
  § 60 odst. 1.

  (2) Jsou-li dočasné užívání ubytovacího zařízení, dlouhodobý rekreační
  produkt, další prodej nebo výměna nabízeny v rámci nabídkové nebo
  prodejní akce, je poskytovatel povinen na pozvánce zřetelně uvést
  obchodní účel a povahu akce a po celou dobu trvání této akce dát
  spotřebiteli k dispozici informace podle § 60 odst. 1.

  nadpis vypuštěn

  § 62

  Informace uváděné ve smlouvě

  (1)  Součástí smlouvy podle § 58 musí být informace poskytnuté
  poskytovatelem spotřebiteli podle § 60 odst. 1. To neplatí, jestliže si
  změnu v obsahu smlouvy smluvní strany výslovně sjednaly nebo pokud je
  změna  vyvolána nepředvídatelnými okolnostmi, které jsou na vůli
  poskytovatele nezávislé a kterým nebylo možné zabránit.

  (2) Má-li se obsah smlouvy lišit od informací podle § 60 odst. 1, musí
  poskytovatel spotřebitele na změny písemně upozornit tak, aby k nim měl
  spotřebitel snadný přístup, a to ještě před uzavřením smlouvy. Změny
  musí být ve smlouvě výslovně označeny.

  (3) Poskytovatel uvede ve smlouvě bydliště, místo podnikání nebo sídlo
  každé ze smluvních stran a datum a místo jejího uzavření.

  HLAVA ŠESTÁ

  zrušena

  nadpis vypuštěn

  § 63

  (1) Poskytovatel zajistí, aby ujednání o právu na odstoupení od
  smlouvy, o délce lhůty pro odstoupení a o zákazu přijetí záloh, jiných
  plnění nebo jejich zajištění v průběhu lhůty pro odstoupení podepsal
  spotřebitel každé zvlášť.

  (2) Součástí smlouvy podle § 58 je formulář pro odstoupení od smlouvy
  vyplněný poskytovatelem. Náležitosti formuláře stanoví vláda nařízením.

  (3) Poskytovatel ihned po uzavření smlouvy předá spotřebiteli její
  podepsané vyhotovení.

  § 64

  (1) Informace podle § 60 odst. 1 poskytne poskytovatel spotřebiteli
  písemně, a to tak, aby k nim měl spotřebitel snadný přístup.

  (2) Smlouva podle § 58 musí být uzavřena písemně.

  (3) Odstoupení od smlouvy musí být vždy učiněno písemně.

  § 65

  Jazyk

  (1) Má-li spotřebitel bydliště v některém z členských států Evropské
  unie nebo v některém ze států tvořících Evropský hospodářský prostor
  nebo je-li státním příslušníkem některého z těchto států, musí mu
  poskytovatel  informace stanovené v § 60 poskytnout podle volby
  spotřebitele v jazyce nebo v jednom z jazyků tohoto státu, pokud se
  jedná o úřední jazyk Evropské unie nebo některého ze států tvořících
  Evropský hospodářský prostor.

  (2) Smlouva podle § 58 musí být uzavřena podle volby spotřebitele v
  jazyce členského státu Evropské unie nebo některého ze států tvořících
  Evropský hospodářský prostor, v němž má spotřebitel bydliště nebo jehož
  je státním příslušníkem, pokud se jedná o úřední jazyk Evropské unie
  nebo některého ze států tvořících Evropský hospodářský prostor. Liší-li
  se tento jazyk od jazyka členského státu Evropské unie nebo některého
  ze států tvořících Evropský hospodářský prostor, na jehož území se
  nachází nemovitost nebo její část, na niž se vztahuje smlouva, ve které
  se sjednává dočasné užívání ubytovacího zařízení, předá poskytovatel
  spotřebiteli překlad textu smlouvy do tohoto jazyka, pokud se jedná o
  úřední jazyk Evropské unie nebo některého ze států tvořících Evropský
  hospodářský prostor.

  § 66

  (1) Uzavřel-li spotřebitel smlouvu, ve které se sjednává dlouhodobý
  rekreační produkt, nepřihlíží se k ujednání, které ho zavazuje hradit
  platby na základě této smlouvy jinak než v rovnoměrných platbách
  rozdělených do ročních splátek v téže výši. To neplatí, pokud si strany
  sjednají změnu výše ročních splátek po prvním roce podle vývoje cen.
  Výzvu k provedení splátky zašle poskytovatel spotřebiteli písmeně vždy
  nejpozději 14 dnů přede dnem splatnosti.

  (2) Spotřebitel má právo závazek ze smlouvy, kterou byl sjednán
  dlouhodobý rekreační produkt, po zaplacení druhé splátky písemně
  vypovědět bez uvedení důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne, kdy byl vyzván k
  zaplacení kterékoliv následující splátky; lhůta je zachována, pokud
  spotřebitel před jejím uplynutím výpověď alespoň odešle. V takovém
  případě nemá poskytovatel právo požadovat po spotřebiteli žádné další
  plnění.

  § 67

  Odstoupení od smlouvy

  (1) Spotřebitel má právo odstoupit od smlouvy podle § 58 ve lhůtě 14
  dnů od jejího uzavření bez uvedení důvodu a bez jakékoliv sankce.
  Byla-li mu již poskytnuta služba, není z toho poskytovateli ničeho
  povinen.

  (2) Neobdrží-li spotřebitel alespoň jedno vyhotovení smlouvy zároveň s
  jejím uzavřením, počne mu běžet lhůta pro odstoupení od smlouvy ode
  dne, kdy toto vyhotovení obdrží.

  (3) Nepředá-li poskytovatel spotřebiteli řádně vyplněný formulář pro
  odstoupení od smlouvy podle § 63 odst. 2, činí lhůta pro odstoupení 1
  rok a 14 dnů ode dne, kdy byla smlouva uzavřena, popřípadě ode dne, kdy
  spotřebitel obdržel její vyhotovení, nastal-li tento den později. Je-li
  spotřebiteli předán řádně vyplněný formulář pro odstoupení od smlouvy
  písemně do 1 roku ode dne, kdy byla smlouva uzavřena, popřípadě ode
  dne, kdy spotřebitel obdržel její vyhotovení, nastal- li tento den
  později,  končí  lhůta pro odstoupení čtrnáctým dnem od předání
  formuláře.

  (4) Neposkytl-li poskytovatel spotřebiteli informace podle § 60 odst.
  1, činí lhůta pro odstoupení od smlouvy 3 měsíce a 14 dnů ode dne, kdy
  byla smlouva uzavřena, popřípadě ode dne, kdy spotřebitel obdržel její
  vyhotovení, nastal-li tento den později. Byly-li však tyto informace
  spotřebiteli poskytnuty do 3 měsíců ode dne, kdy byla smlouva uzavřena,
  popřípadě ode dne, kdy spotřebitel obdržel její vyhotovení, nastal-li
  tento den později, končí lhůta pro odstoupení čtrnáctým dnem od
  poskytnutí informací.

  (5) Lhůta k uplatnění práva na odstoupení od smlouvy je zachována,
  pokud je odstoupení od smlouvy spotřebitelem odesláno před uplynutím
  této lhůty.

  Zvláštní ustanovení o odstoupení od smlouvy

  § 68

  Uzavírá-li spotřebitel současně smlouvu, ve které se sjednává dočasné
  užívání ubytovacího zařízení, a smlouvu, ve které se sjednává výměna,
  běží pro obě smlouvy pouze jedna lhůta určená podle smlouvy, ve které
  se sjednává dočasné užívání ubytovacího zařízení.

  § 69

  (1) Dokud neuplyne lhůta pro odstoupení od smlouvy, ve které se
  sjednává dočasné užívání ubytovacího zařízení, dlouhodobý rekreační
  produkt nebo výměna, nesmí poskytovatel ani jiná osoba po spotřebiteli
  požadovat ani přijmout na základě této smlouvy platbu zálohy ani jiné
  plnění nebo jejich zajištění. Uzná-li v této době spotřebitel dluh z
  této smlouvy, je uznání dluhu neplatné.

  (2) V případě smlouvy, ve které se sjednává další prodej, nesmí
  poskytovatel ani jiná osoba po spotřebiteli požadovat ani přijmout
  jakékoli platby záloh ani jiné plnění nebo jejich zajištění, dokud
  nedojde k nabytí nebo převodu práva, nebo dokud povinnost poskytovatele
  z této smlouvy nezanikne z jiného právního důvodu. Uzná-li v této době
  spotřebitel dluh z této smlouvy, je uznání dluhu neplatné.

  nadpis vypuštěn

  § 70

  Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, ve které se sjednává dočasné
  užívání  ubytovacího  zařízení nebo dlouhodobý rekreační produkt,
  vztahují se účinky odstoupení i na smlouvu, ve které se sjednává
  výměna, jakož i na každou další vedlejší smlouvu nebo ujednání, aniž by
  s tím byly spojeny jakékoliv náklady pro spotřebitele.