Nové předpisy

Občanský zákoník - zákon č. 40/1964 Sb. § 34 - § 51 Právní úkony

HLAVA ČTVRTÁ

  Právní úkony

  § 34

  Právní úkon je projev vůle směřující zejména ke vzniku, změně nebo
  zániku těch práv nebo povinností, které právní předpisy s takovým
  projevem spojují.

  § 35

  (1) Projev vůle může být učiněn jednáním nebo opomenutím; může se stát
  výslovně nebo jiným způsobem nevzbuzujícím pochybnosti o tom, co chtěl
  účastník projevit.

  (2) Právní úkony vyjádřené slovy je třeba vykládat nejenom podle jejich
  jazykového vyjádření, ale zejména též podle vůle toho, kdo právní úkon
  učinil, není-li tato vůle v rozporu s jazykovým projevem.

  (3) Právní úkony vyjádřené jinak než slovy se vykládají podle toho, co
  způsob jejich vyjádření obvykle znamená. Přitom se přihlíží k vůli
  toho, kdo právní úkon učinil, a chrání se dobrá víra toho, komu byl
  právní úkon určen.

  § 36

  (1) Vznik, změnu nebo zánik práva či povinnosti lze vázat na splnění
  podmínky. K podmínce nemožné, na kterou je vázán zánik práva nebo
  povinnosti, se nepřihlíží.

  (2) Podmínka je odkládací, jestliže na jejím splnění závisí, zda právní
  následky úkonu nastanou. Podmínka je rozvazovací, jestliže na jejím
  splnění závisí, zda následky již nastalé pominou.

  (3) Jestliže účastník, jemuž je nesplnění podmínky na prospěch, její
  splnění záměrně zmaří, stane se právní úkon nepodmíněným.

  (4) K splnění podmínky se nepřihlíží, způsobí-li její splnění záměrně
  účastník, který neměl právo tak učinit a jemuž je její splnění na
  prospěch.

  (5) Nevyplývá-li z právního úkonu nebo jeho povahy něco jiného, má se
  za to, že podmínka je odkládací.

  § 37

  (1)  Právní  úkon  musí být učiněn svobodně a vážně, určitě a
  srozumitelně; jinak je neplatný.

  (2) Právní úkon, jehož předmětem je plnění nemožné, je neplatný.

  (3) Právní úkon není neplatný pro chyby v psaní a počtech, je-li jeho
  význam nepochybný.

  § 38

  (1)  Neplatný je právní úkon, pokud ten, kdo jej učinil, nemá
  způsobilost k právním úkonům.

  (2) Rovněž je neplatný právní úkon osoby jednající v duševní poruše,
  která ji činí k tomuto právnímu úkonu neschopnou.

  § 39

  Neplatný je právní úkon, který svým obsahem nebo účelem odporuje zákonu
  nebo jej obchází anebo se příčí dobrým mravům.

  § 40

  (1) Nebyl-li právní úkon učiněn ve formě, kterou vyžaduje zákon nebo
  dohoda účastníků, je neplatný.

  (2) Písemně uzavřená dohoda může být změněna nebo zrušena pouze
  písemně.

  (3) Písemný právní úkon je platný, je-li podepsán jednající osobou;
  činí-li právní úkon více osob, nemusí být jejich podpisy na téže
  listině, ledaže právní předpis stanoví jinak. Podpis může být nahrazen
  mechanickými prostředky v případech, kdy je to obvyklé. Je-li právní
  úkon učiněn elektronickými prostředky, může být podepsán elektronicky
  podle zvláštních předpisů.

  (4) Písemná forma je zachována, je-li právní úkon učiněn telegraficky,
  dálnopisem nebo elektronickými prostředky, jež umožňují zachycení
  obsahu právního úkonu a určení osoby, která právní úkon učinila.

  (5) K písemným právním úkonům těch, kteří nemohou číst a psát, je třeba
  úředního zápisu. Úřední zápis se nevyžaduje, má-li ten, kdo nemůže číst
  nebo psát, schopnost seznámit se s obsahem právního úkonu s pomocí
  přístrojů nebo speciálních pomůcek nebo prostřednictvím jiné osoby,
  kterou si zvolí, a je schopný vlastnoručně listinu podepsat.

  § 40a

  Jde-li o důvod neplatnosti právního úkonu podle ustanovení § 49a, §
  140, § 145 odst. 2, § 479, § 589, § 701 odst. 1, § 775 a § 852b odst. 2
  a 3 považuje se právní úkon za platný, pokud se ten, kdo je takovým
  úkonem dotčen, neplatnosti právního úkonu nedovolá. Neplatnosti se
  nemůže dovolávat ten, kdo ji sám způsobil. Totéž platí, nebyl-li právní
  úkon učiněn ve formě, kterou vyžaduje dohoda účastníků (§ 40). Je-li
  právní úkon v rozporu s obecně závazným právním předpisem o cenách, je
  neplatný pouze v rozsahu, ve kterém odporuje tomuto předpisu, jestliže
  se ten, kdo je takovým úkonem dotčen, neplatnosti dovolá.

  § 41

  Vztahuje-li se důvod neplatnosti jen na část právního úkonu, je
  neplatnou jen tato část, pokud z povahy právního úkonu nebo z jeho
  obsahu anebo z okolností za nichž k němu došlo, nevyplývá, že tuto část
  nelze oddělit od ostatního obsahu.

  § 41a

  (1) Má-li neplatný právní úkon náležitosti jiného právního úkonu, který
  je platný, lze se jej dovolat, je-li z okolností zřejmé, že vyjadřuje
  vůli jednající osoby.

  (2) Má-li být právním úkonem zastřen právní úkon jiný, platí tento jiný
  úkon, odpovídá-li to vůli účastníků a jsou-li splněny všechny jeho
  náležitosti. Neplatnosti takového právního úkonu se nelze dovolávat
  vůči účastníku, který jej považoval za nezastřený.

  § 42

  Vznikne-li pro neplatnost právního úkonu škoda, odpovídá se za ni podle
  ustanovení tohoto zákona o odpovědnosti za škodu.

  § 42a

  Odporovatelnost

  (1) Věřitel se může domáhat, aby soud určil, že dlužníkovy právní
  úkony, pokud zkracují uspokojení jeho vymahatelné pohledávky, jsou vůči
  němu právně neúčinné. Toto právo má věřitel i tehdy, je-li nárok proti
  dlužníkovi z jeho odporovatelného úkonu již vymahatelný anebo byl-li
  již uspokojen.

  (2)  Odporovat je možné právním úkonům, které dlužník učinil v
  posledních třech letech v úmyslu zkrátit své věřitele, musel-li být
  tento úmysl druhé straně znám a právním úkonům, kterými byli věřitelé
  dlužníka zkráceni a k nimž došlo v posledních třech letech mezi
  dlužníkem a osobami jemu blízkými (§ 116, 117), nebo které dlužník
  učinil v uvedeném čase ve prospěch těchto osob, s výjimkou případu,
  když druhá strana tehdy dlužníkův úmysl zkrátit věřitele i při náležité
  pečlivosti nemohla poznat.

  (3) Právo odporovat právním úkonům lze uplatnit vůči osobě, v jejíž
  prospěch byl právní úkon učiněn, nebo které vznikl z odporovatelného
  úkonu dlužníka prospěch.

  (4) Právní úkon, kterému věřitel s úspěchem odporoval, je vůči němu
  neúčinný potud, že věřitel může požadovat uspokojení své pohledávky z
  toho, co odporovatelným právním úkonem ušlo z dlužníkova majetku;
  není-li to dobře možné, má právo na náhradu vůči tomu, kdo měl z tohoto
  úkonu prospěch.

  Smlouvy

  § 43

  Účastníci jsou povinni dbát, aby při úpravě smluvních vztahů bylo
  odstraněno vše, co by mohlo vést ke vzniku rozporů.

  Návrh na uzavření smlouvy

  § 43a

  (1) Projev vůle, směřující k uzavření smlouvy, jenž je určen jedné nebo
  více určitým osobám, je návrhem na uzavření smlouvy (dále jen "návrh"),
  jestliže je dostatečně určitý a vyplývá z něj vůle navrhovatele, aby
  byl vázán v případě jeho přijetí.

  (2) Návrh působí od doby, kdy dojde osobě, které je určen. Návrh, i
  když je neodvolatelný, může navrhovatel zrušit, dojde-li projev o
  zrušení osobě, které je určen, dříve nebo alespoň současně s návrhem.

  (3) Dokud nebyla smlouva uzavřena, může být návrh odvolán, jestliže
  odvolání dojde osobě, které je určeno, dříve, než tato osoba odeslala
  přijetí návrhu.

  (4) Návrh nemůže být odvolán

  a) během lhůty, která je v něm stanovena pro přijetí, ledaže z jeho
  obsahu vyplývá právo jej odvolat i před uplynutím této lhůty nebo

  b) je-li v něm vyjádřena neodvolatelnost.

  § 43b

  (1) Návrh, i když je neodvolatelný, zaniká

  a) uplynutím lhůty, která v něm byla určena pro přijetí,

  b) uplynutím přiměřené doby s přihlédnutím k povaze navrhované smlouvy
  a k rychlosti prostředků, které navrhovatel použil pro zaslání návrhu
  nebo

  c) dojitím projevu o odmítnutí návrhu navrhovateli.

  (2) Ústní návrh zaniká, není-li přijat ihned, ledaže z jeho obsahu
  vyplývá něco jiného.

  (3) Lhůta pro přijetí návrhu určená navrhovatelem v telegramu počíná
  běžet od okamžiku, kdy je telegram podán k odeslání, a lhůta určená v
  dopisu, od data v něm uvedeného, a není-li v něm datum uvedeno, od data
  uvedeného na obálce. Lhůta pro přijetí návrhu určená navrhovatelem
  telefonicky, dálnopisně nebo jinými prostředky umožňujícími okamžité
  sdělení začíná běžet od okamžiku, kdy návrh dojde osobě, které je
  určen.

  Přijetí návrhu

  § 43c

  (1) Včasné prohlášení učiněné osobou, které byl návrh určen, nebo jiné
  její včasné jednání z něhož lze dovodit její souhlas, je přijetím
  návrhu.

  (2) Včasné přijetí návrhu nabývá účinnosti okamžikem, kdy vyjádření
  souhlasu s obsahem návrhu dojde navrhovateli. Přijetí lze odvolat,
  jestliže odvolání dojde navrhovateli nejpozději současně s přijetím.

  (3)  Pozdní přijetí má přesto účinky včasného přijetí, jestliže
  navrhovatel o tom bez odkladu vyrozumí osobu, které byl návrh učiněn, a
  to ústně nebo odesláním zprávy.

  (4) Jestliže z dopisu nebo jiné písemnosti, jež vyjadřují přijetí
  návrhu, vyplývá, že byly odeslány za takových okolností, že by došly
  navrhovateli včas, kdyby jejich přeprava probíhala obvyklým způsobem,
  má pozdní přijetí účinky včasného přijetí, ledaže navrhovatel bez
  odkladu vyrozumí ústně osobu, které byl návrh určen, že považuje návrh
  za zaniklý, nebo jí v tomto smyslu odešle zprávu.

  § 44

  (1) Smlouva je uzavřena okamžikem, kdy přijetí návrhu na uzavření
  smlouvy nabývá účinnosti. Mlčení nebo nečinnost samy o sobě neznamenají
  přijetí návrhu.

  (2) Přijetí návrhu, které obsahuje dodatky, výhrady, omezení nebo jiné
  změny, je odmítnutím návrhu a považuje se za nový návrh. Přijetím
  návrhu je však odpověď, jež vymezuje obsah navrhované smlouvy jinými
  slovy, jestliže z odpovědi nevyplývá změna obsahu navrhované smlouvy.

  (3) Je-li návrh určen dvěma nebo více osobám, a z jeho obsahu vyplývá,
  že úmyslem navrhovatele je, aby všechny osoby, kterým je návrh určen,
  se staly stranou smlouvy, je smlouva uzavřena, jestliže všechny tyto
  osoby návrh přijmou.

  § 45

  (1) Projev vůle působí vůči nepřítomné osobě od okamžiku, kdy jí dojde.

  (2) Dojde-li projev vůle změněný vlivem prostředků, které navrhovatel
  použil nebo jiných okolností nastalých během jeho přepravy, posuzuje se
  podle ustanovení o omylu (§ 49a).

  § 46

  (1) Písemnou formu musí mít smlouvy o převodech nemovitostí, jakož i
  jiné smlouvy, pro něž to vyžaduje zákon nebo dohoda účastníků.

  (2) Pro uzavření smlouvy písemnou formou stačí, dojde-li k písemnému
  návrhu a k jeho písemnému přijetí. Jde-li o smlouvu o převodu
  nemovitosti, musí být projevy účastníků na téže listině.

  § 47

  (1)  Jestliže zákon stanoví, že ke smlouvě je třeba rozhodnutí
  příslušného orgánu, je smlouva účinná tímto rozhodnutím.

  (2) Nebyl-li podán do tří let od uzavření smlouvy návrh na rozhodnutí
  podle odstavce 1, platí, že účastníci od smlouvy odstoupili.

  § 48

  (1) Od smlouvy může účastník odstoupit, jen jestliže je to v tomto
  zákoně stanoveno nebo účastníky dohodnuto.

  (2) Odstoupením od smlouvy se smlouva od počátku ruší, není-li právním
  předpisem stanoveno nebo účastníky dohodnuto jinak.

  § 49

  Účastník,  který uzavřel smlouvu v tísni za nápadně nevýhodných
  podmínek, má právo od smlouvy odstoupit.

  § 49a

  Právní úkon je neplatný, jestliže jej jednající osoba učinila v omylu,
  vycházejícím ze skutečnosti, jež je pro jeho uskutečnění rozhodující, a
  osoba, které byl právní úkon určen tento omyl vyvolala nebo o něm
  musela vědět. Právní úkon je rovněž neplatný, jestliže omyl byl touto
  osobou vyvolán úmyslně. Omyl v pohnutce právní úkon neplatným nečiní.

  § 50

  (1) Účastníci mohou uzavřít smlouvu také ve prospěch třetí osoby.

  (2) Není-li v tomto zákoně stanoveno nebo účastníky dohodnuto jinak, je
  tato osoba ze smlouvy oprávněna okamžikem, kdy s ní projeví souhlas.
  Dlužník má proti ní tytéž námitky jako proti tomu, s kým smlouvu
  uzavřel. Vzdá-li se tato osoba svého práva, zanikne dluh, nebylo-li
  dohodnuto, že v tomto případě má být plněno tomu, s nímž dlužník
  smlouvu uzavřel.

  (3) Dokud třetí osoba nedá souhlas, platí smlouva jen mezi těmi, kdo ji
  uzavřeli; právo na plnění má účastník, který plnění ve prospěch třetí
  osoby vyhradí, nebylo-li dohodnuto jinak. Totéž platí, jestliže třetí
  osoba souhlas odepřela.

  § 50a

  (1) Účastníci se mohou písemně zavázat, že do dohodnuté doby uzavřou
  smlouvu;  musí  se  však  přitom dohodnout o jejích podstatných
  náležitostech.

  (2) Nedojde-li do dohodnuté doby k uzavření smlouvy, lze se do jednoho
  roku domáhat u soudu, aby prohlášení vůle bylo nahrazeno soudním
  rozhodnutím. Právo na náhradu škody tím není dotčeno.

  (3) Tento závazek zaniká, pokud okolnosti, ze kterých účastníci při
  vzniku závazku vycházeli, se do té míry změnily, že nelze spravedlivě
  požadovat, aby smlouva byla uzavřena.

  § 50b

  Ustanovení § 50a se použije přiměřeně i na smlouvy, kterými se
  účastníci dohodli, že obsah smlouvy bude ještě doplněn, pokud přitom
  dali nepochybně najevo, že smlouva má platit, i kdyby k dohodě o zbytku
  obsahu smlouvy nedošlo.

  § 51

  Účastníci mohou uzavřít i takovou smlouvu, která není zvláště upravena;
  smlouva však nesmí odporovat obsahu nebo účelu tohoto zákona.