Nové předpisy

Občanský zákoník - zákon č. 40/1964 Sb. § 115 - § 122 Vymezení některých pojmů

HLAVA DEVÁTÁ

  Vymezení některých pojmů

  Domácnost

  § 115

  Domácnost tvoří fyzické osoby, které spolu trvale žijí a společně
  uhrazují náklady na své potřeby.

  Osoby blízké

  § 116

  Osobou  blízkou je příbuzný v řadě přímé, sourozenec a manžel,
  partner^1a); jiné osoby v poměru rodinném nebo obdobném se pokládají za
  osoby sobě navzájem blízké, jestliže by újmu, kterou utrpěla jedna z
  nich, druhá důvodně pociťovala jako újmu vlastní.

  § 117

  Stupeň příbuzenství dvou osob se určuje podle počtu zrození, jimiž v
  řadě přímé pochází jedna od druhé a v řadě pobočné obě od nejbližšího
  společného předka.

  Věci a práva

  § 118

  (1) Předmětem občanskoprávních vztahů jsou věci, a pokud to jejich
  povaha připouští, práva nebo jiné majetkové hodnoty.

  (2) Předmětem občanskoprávních vztahů mohou být též byty nebo nebytové
  prostory.

  § 119

  (1) Věci jsou movité nebo nemovité.

  (2) Nemovitostmi jsou pozemky a stavby spojené se zemí pevným základem.

  § 120

  (1) Součástí věcí je vše, co k ní podle její povahy náleží a nemůže být
  odděleno, aniž by se tím věc znehodnotila.

  (2) Stavba není součástí pozemku.

  § 121

  (1) Příslušenstvím věci jsou věci, které náleží vlastníku věci hlavní a
  jsou jím určeny k tomu, aby byly s hlavní věcí trvale užívány.

  (2) Příslušenstvím bytu jsou vedlejší místnosti a prostory určené k
  tomu, aby byly s bytem užívány.

  (3) Příslušenstvím pohledávky jsou úroky, úroky z prodlení, poplatek z
  prodlení a náklady spojené s jejím uplatněním.

  Počítání času

  § 122

  (1) Lhůta určená podle dní počíná dnem, který následuje po události,
  jež je rozhodující pro její počátek. Polovinou měsíce se rozumí patnáct
  dní.

  (2) Konec lhůty určené podle týdnů, měsíců nebo let připadá na den,
  který se pojmenováním nebo číslem shoduje se dnem, na který připadá
  událost, od níž lhůta počíná. Není-li takový den v posledním měsíci,
  připadne konec lhůty na jeho poslední den.

  (3) Připadne-li poslední den lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je
  posledním dnem lhůty nejblíže následující pracovní den.