Nové předpisy

Občanský zákoník - zákon č. 40/1964 Sb. § 476 - § 480 Dědění ze závěti

HLAVA TŘETÍ

  Dědění ze závěti

  § 476

  (1) Zůstavitel může závěť buď napsat vlastní rukou, nebo ji zřídit v
  jiné písemné formě za účasti svědků nebo ve formě notářského zápisu.

  (2) V každé závěti musí být uveden den, měsíc a rok, kdy byla
  podepsána, jinak je neplatná.

  (3) Společná závěť více zůstavitelů je neplatná.

  § 476a

  Vlastnoruční závěť musí být vlastní rukou napsána a podepsána, jinak je
  neplatná.

  § 476b

  Závěť, kterou nenapsal zůstavitel vlastní rukou, musí vlastní rukou
  podepsat a před dvěma svědky současně přítomnými výslovně projevit, že
  listina obsahuje jeho poslední vůli. Svědci se musí na závěť podepsat.

  § 476c

  (1) Zůstavitel, který nemůže číst nebo psát, projeví svoji poslední
  vůli před třemi současně přítomnými svědky v listině, která musí být
  přečtena a přítomnými svědky podepsána. Přitom musí před nimi potvrdit,
  že listina obsahuje jeho poslední vůli. Pisatelem a předčitatelem může
  být i svědek; pisatel však nesmí být zároveň předčitatelem.

  (2) V listině musí být uvedeno, že zůstavitel nemůže číst nebo psát,
  kdo listinu napsal a kdo nahlas přečetl a jakým způsobem zůstavitel
  potvrdil, že listina obsahuje jeho pravou vůli. Listinu musí svědci
  podepsat.

  § 476d

  (1) Zůstavitel může projevit svoji poslední vůli formou notářského
  zápisu; zvláštní zákon stanoví, kdy úkon musí být učiněn před svědky a
  kdy musí mít formu notářského zápisu.

  (2) Nezletilí, kteří dovršili 15. rok mohou projevit poslední vůli
  pouze formou notářského zápisu.

  (3) Osoby nevidomé mohou projevit poslední vůli též před třemi současně
  přítomnými svědky v listině, která musí být přečtena.

  (4) Osoby neslyšící a hluchoslepé, které nemohou číst nebo psát, mohou
  projevit poslední vůli formou notářského zápisu nebo před třemi
  současně  přítomnými  svědky,  ovládajícími  touto osobou zvolený
  komunikační systém neslyšících a hluchoslepých osob, a to v listině,
  která musí být tlumočena do zvoleného komunikačního systému.

  (5) V listině musí být uvedeno, že zůstavitel nemůže číst nebo psát,
  kdo listinu napsal a kdo nahlas přečetl a jakým způsobem zůstavitel
  potvrdil, že listina obsahuje jeho pravou vůli. Obsah listiny musí být
  po  jejím sepsání přetlumočen do zvoleného komunikačního systému
  neslyšících a hluchoslepých osob; i toto musí být v listině uvedeno.
  Listinu musí svědci podepsat.

  § 476e

  Svědky mohou být pouze osoby, které jsou způsobilé k právním úkonům.
  Svědky nemohou být osoby nevidomé, neslyšící, němé, ty, které neznají
  jazyk, ve kterém se projev vůle činí, a osoby, které mají podle závěti
  dědit.

  § 476f

  Závětí povolaný, ani zákonný dědic a osoby jim blízké nemohou při
  pořizování  závěti  působit jako úřední osoby, svědci, pisatelé,
  tlumočníci nebo předčitatelé.

  § 477

  (1) V závěti zůstavitel ustanoví dědice, popřípadě určí jejich podíly
  nebo věci a práva, která jim mají připadnout. Nejsou-li podíly více
  dědiců v závěti určeny, platí, že podíly jsou stejné.

  (2) Zůstavitel může závětí zřídit nadaci nebo nadační fond.

  § 478

  Jakékoliv  podmínky  připojené  k závěti nemají právní následky;
  ustanovení § 484 věty druhé tím není dotčeno.

  § 479

  Nezletilým potomkům se musí dostat aspoň tolik, kolik činí jejich
  dědický podíl ze zákona, a zletilým potomkům aspoň tolik, kolik činí
  jedna polovina jejich dědického podílu ze zákona. Pokud závěť tomu
  odporuje, je v této části neplatná, nedošlo-li k vydědění uvedených
  potomků.

  § 480

  (1) Závěť se zrušuje platnou závětí pozdější, pokud vedle ní nemůže
  obstát, anebo odvoláním závěti; odvolání musí mít formu, jaké je třeba
  k závěti.

  (2) Zůstavitel zruší závěť také tím, že zničí listinu, na níž byla
  napsána.