Nové předpisy

Občanský zákoník - zákon č. 40/1964 Sb. § 480a - § 480e Správce dědictví

HLAVA ČTVRTÁ

  Správce dědictví

  § 480a

  (1) Správce dědictví vykonává až do skončení projednání dědictví soudem
  správu dědictví nebo jeho části, jestliže tak zůstavitel stanovil podle
  § 480d nebo jestliže o tom rozhodl soud v řízení o dědictví.

  (2) Správce dědictví při výkonu své funkce vykonává práva a plní
  povinnosti, které ke svěřenému majetku příslušely zůstaviteli. Úkony
  přesahující rámec obvyklého hospodaření však může učinit jen se
  souhlasem dědiců a se svolením soudu. O úkonech přesahujících rámec
  obvyklého hospodaření rozhodují dědici nadpoloviční většinou. Při
  rovnosti  hlasů nebo nedosáhne-li se většiny, rozhodne na návrh
  kteréhokoliv dědice soud.

  (3) Správce dědictví je povinen vykonávat svou funkci s péčí řádného
  hospodáře. Za škodu, kterou způsobil porušením svých povinností,
  odpovídá podle § 420.

  (4) Dokud správa dědictví trvá, nemohou dědici s majetkem náležejícím
  do dědictví, který byl svěřen správci dědictví, nakládat nebo s ním
  činit jiná opatření; jejich oprávnění podle odstavce 2 tím nejsou
  dotčena. Totéž platí, má-li dědictví připadnout státu podle § 462.

  § 480b

  (1) Správcem dědictví může být ustanovena fyzická osoba, která je
  způsobilá k právním úkonům, nebo právnická osoba. Správce dědictví musí
  se svým ustanovením do funkce souhlasit. Má-li dědictví připadnout
  státu podle § 462, může být správcem dědictví ustanoven také stát.

  (2) Správce dědictví je povinen podávat soudu zprávy o své činnosti
  nejméně dvakrát ročně, nerozhodl-li soud jinak.

  (3)  Po  skončení  projednání dědictví předloží správce dědictví
  prostřednictvím soudu dědicům konečnou zprávu o své činnosti.

  § 480c

  (1) Správce dědictví má právo na odměnu a na náhradu hotových výdajů;
  svůj nárok vyúčtuje v konečné zprávě o své činnosti. Výši a způsob
  určení  odměny  a  náhrady  hotových výdajů stanoví Ministerstvo
  spravedlnosti vyhláškou.

  (2) Odměnu správce dědictví a náhradu jeho hotových výdajů je povinen
  zaplatit dědic, který nabyl dědictví, jež není předluženo; je-li více
  dědiců, zaplatí odměnu a náhradu hotových výdajů podle poměru hodnoty
  svých dědických podílů. V ostatních případech platí odměnu správce
  dědictví a náhradu jeho hotových výdajů stát. O odměně správce
  dědictví, o náhradě jeho hotových výdajů a o tom, kdo správci odměnu a
  náhradu hotových výdajů zaplatí, rozhodne po předložení zprávy podle §
  480b odst. 3 soud.

  (3) Na žádost správce dědictví může soud až do skončení projednání
  dědictví uložit dědicům, aby zaplatili správci dědictví zálohu na
  odměnu a na jeho hotové výdaje. Je-li však zřejmé, že dědictví je
  předluženo, může soud uložit zaplacení této zálohy státu.

  (4) Ustanovení odstavců 1 až 3 neplatí, byl-li správcem dědictví
  ustanoven stát.

  § 480d

  (1) Zůstavitel může stanovit, aby po jeho smrti až do skončení řízení o
  dědictví spravoval veškerý jeho majetek náležející do dědictví nebo
  podnik, nemovitost či jinou část jeho majetku náležejícího do dědictví
  správce dědictví.

  (2) Ustanovit správce dědictví podle odstavce 1 může zůstavitel
  listinou o ustanovení správce dědictví ve formě notářského zápisu. V
  listině o ustanovení správce dědictví musí být uvedeno, zda správce
  dědictví má spravovat veškerý majetek zůstavitele nebo jakou jeho část,
  kdo má funkci správce dědictví vykonávat a jeho souhlas s ustanovením
  do funkce správce dědictví.

  (3) Není-li v tomto zákoně uvedeno jinak, jakékoliv podmínky připojené
  k listině o ustanovení správce dědictví nemají právní následky.

  (4) Listina o ustanovení správce dědictví může být zůstavitelem zrušena
  jejím odvoláním nebo pořízením pozdější listiny o ustanovení správce
  dědictví, nemůže-li vedle ní obstát. Listina o ustanovení správce
  dědictví se zrušuje také odvoláním souhlasu s funkcí správce dědictví
  podle odstavce 6. Odvolání listiny o ustanovení správce dědictví a
  odvolání souhlasu s funkcí správce dědictví musí mít formu notářského
  zápisu.

  (5) Došlo-li ke zrušení listiny o ustanovení správce dědictví, nejde-li
  o zrušení odvoláním souhlasu s funkcí správce dědictví, je notář, který
  vyhotovil příslušný notářský zápis o jejím odvolání nebo o nové listině
  o ustanovení správce dědictví, povinen bez zbytečného odkladu vyrozumět
  toho, kdo byl ustanoven správcem dědictví zrušenou listinou, že tato
  listina byla zrušena.

  (6) Ten, kdo byl zůstavitelem ustanoven správcem dědictví, může za
  života zůstavitele odvolat svůj souhlas s ustanovením do funkce správce
  dědictví. Byl-li souhlas odvolán, je notář, který o tom vyhotovil
  notářský zápis, povinen bez zbytečného odkladu vyrozumět zůstavitele.

  § 480e

  (1) Správce dědictví ustanovený zůstavitelem je povinen ujmout se
  výkonu své funkce ihned, jakmile se dozví, že zůstavitel zemřel, a
  vyrozumět o tom soud, který vede dědické řízení podle zvláštního
  právního předpisu.^3b)

  (2) Dědici mohou platnost listiny o ustanovení správce dědictví podle §
  480d odst. 2 zpochybnit pouze podáním žaloby proti správci dědictví na
  určení její neplatnosti. Byla-li taková žaloba podána, je správce
  dědictví oprávněn a povinen vykonávat svou funkci až do právní moci
  rozhodnutí soudu, kterým bylo určeno, že listina o ustanovení správce
  dědictví je neplatná, ledaže by jej soud v dědickém řízení funkce
  správce dědictví zprostil.^3c)