Nové předpisy

Občanský zákoník - zákon č. 40/1964 Sb. § 481 - § 484 Potvrzení dědictví a vypořádání dědiců

HLAVA PÁTÁ

  Potvrzení dědictví a vypořádání dědiců

  § 481

  Je-li dědic jen jeden, potvrdí mu soud, že dědictví nabyl.

  § 482

  (1) Je-li více dědiců, vypořádají se u soudu mezi sebou o dědictví
  dohodou.

  (2) Neodporuje-li dohoda zákonu nebo dobrým mravům, soud ji schválí.

  § 483

  Nedojde-li k dohodě, soud potvrdí nabytí dědictví těm, jejichž dědické
  právo bylo prokázáno.

  § 484

  Soud potvrdí nabytí dědictví podle dědických podílů. Při dědění ze
  zákona se dědici na jeho podíl započte to, co za života zůstavitele od
  něho bezplatně obdržel, pokud nejde o obvyklá darování; jde-li o dědice
  uvedeného v ustanovení § 473 odst. 2, započte se kromě toho i to, co od
  zůstavitele bezplatně obdržel dědicův předek. Při dědění ze závěti je
  třeba toto započtení provést, jestliže k němu dal zůstavitel příkaz
  anebo jestliže by jinak obdarovaný dědic byl proti dědici uvedenému v
  ustanovení § 479 neodůvodněně zvýhodněn.