Nové předpisy

Občanský zákoník - zákon č. 40/1964 Sb. § 485 - § 487 Ochrana oprávněného dědice

HLAVA ŠESTÁ

  Ochrana oprávněného dědice

  § 485

  (1) Zjistí-li se po projednání dědictví, že oprávněným dědicem je někdo
  jiný, je povinen ten, kdo dědictví nabyl, vydat oprávněnému dědici
  majetek, který z dědictví má, podle zásad o bezdůvodném obohacení tak,
  aby neměl majetkový prospěch na újmu pravého dědice.

  (2) Nepravý dědic má právo, aby mu oprávněný dědic nahradil náklady,
  které na majetek z dědictví vynaložil; rovněž mu náležejí užitky z
  dědictví. Jestliže však věděl nebo mohl vědět, že oprávněným dědicem je
  někdo jiný, má právo jen na náhradu nutných nákladů a je povinen
  oprávněnému dědici kromě dědictví vydat i jeho užitky.

  § 486

  Kdo v dobré víře něco nabyl od nepravého dědice, jemuž bylo dědictví
  potvrzeno, je chráněn tak, jako by to nabyl od oprávněného dědice.

  § 487

  Ustanovení § 485 a 486 platí i tehdy, jestliže dědictví připadlo státu.