Nové předpisy

Občanský zákoník - zákon č. 40/1964 Sb. § 488 - § 510 Obecná ustanovení

ČÁST OSMÁ

  Závazkové právo

  HLAVA PRVNÍ

  Obecná ustanovení

  ODDÍL PRVNÍ

  § 488

  Závazkový právní vztah

  Závazkovým vztahem je právní vztah, ze kterého věřiteli vzniká právo na
  plnění (pohledávka) od dlužníka a dlužníkovi vzniká povinnost splnit
  závazek.

  Vznik závazku

  § 489

  Závazky vznikají z právních úkonů, zejména ze smluv, jakož i ze
  způsobené škody, z bezdůvodného obohacení nebo z jiných skutečností
  uvedených v zákoně.

  § 489a

  zrušen

  § 490

  Vznik smluv, kterými se zakládají závazky, se řídí ustanoveními § 43 a
  násl., pokud dále není stanoveno jinak.

  § 491

  (1)  Závazky  vznikají  zejména ze smluv tímto zákonem výslovně
  upravených; mohou však vznikat i z jiných smluv v zákoně neupravených
  (§ 51) a ze smíšených smluv obsahujících prvky různých smluv.

  (2) Na závazky vznikající ze smluv v zákoně neupravených je třeba
  použít ustanovení zákona, která upravují závazky jim nejbližší, pokud
  samotná smlouva nestanoví jinak.

  (3) Na závazky ze smíšené smlouvy je třeba přiměřeně použít ustanovení
  zákona upravující závazky, které se smlouvou zakládají, pokud samotná
  smlouva nestanoví jinak.

  § 492

  Ustanovení o závazcích, které vznikají ze smluv, se použijí přiměřeně i
  na závazky, vznikající na základě jiných skutečností upravených v
  zákoně, není-li zvláštní úpravy.

  § 493

  Závazkový vztah nelze měnit bez souhlasu jeho stran, pokud tento zákon
  nestanoví jinak.

  Obsah závazků

  § 494

  Z platného závazku je dlužník povinen něco dát, konat, něčeho se zdržet
  nebo něco trpět a věřitel je oprávněn to od něj požadovat.

  § 495

  Platnosti závazku nebrání, není-li vyjádřen důvod, na základě kterého
  je dlužník povinen plnit. Věřitel je však povinen prokázat důvod
  závazku, s výjimkou cenných papírů hromadně vydaných nebo jiných
  cenných papírů, pro které je zákonem stanoveno, že věřitel tuto
  povinnost nemá.

  § 496

  Není-li jakost výslovně sjednána, je dlužník povinen plnit určité
  množství věcí určených v průměrné střední jakosti.

  § 497

  Každý z účastníků si může vymínit odstoupení od smlouvy a sjednat pro
  ten případ odstupné. Kdo smlouvu splní alespoň zčásti nebo přijme třeba
  jen částečné plnění, nemůže již od smlouvy odstoupit, ani poskytne-li
  odstupné.

  nadpis vypuštěn

  § 498

  Na to, co bylo dáno před uzavřením smlouvy některým účastníkem, hledí
  se jako na zálohu.

  Odpovědnost za vady

  § 499

  Kdo přenechá jinému věc za úplatu, odpovídá za to, že věc v době plnění
  má vlastnosti výslovně vymíněné nebo obvyklé, že je ji možno použít
  podle povahy a účelu smlouvy nebo podle toho, co účastníci ujednali, a
  že věc nemá právní vady.

  § 500

  (1) Jde-li o vady zjevné nebo o vady, které lze zjistit z příslušné
  evidence nemovitostí, nelze uplatňovat nárok z odpovědnosti za vady,
  ledaže zcizitel výslovně ujistil, že věc je bez jakýchkoli vad.

  (2) Za dluhy váznoucí na věci je odpovědný zcizitel.

  § 501

  Přenechá-li se věc jak stojí a leží, neodpovídá zcizitel za její vady,
  ledaže věc nemá vlastnost, o níž zcizitel prohlásil, že ji má, nebo
  kterou si nabyvatel výslovně vymínil.

  § 502

  (1) Zákon, jeho prováděcí předpis, dohoda účastníků nebo jednostranné
  prohlášení zcizitele mohou stanovit, ve kterých případech se odpovídá
  za vady, které se vyskytují do stanovené nebo sjednané doby po splnění.

  (2) Účastníci mohou též dohodnout odpovědnost za vady, které se
  vyskytnou do stanovené nebo sjednané doby od splnění nebo odpovědnost
  podle přísnějších zásad, než stanoví zákon. O takové dohodě vydá
  povinná osoba oprávněné osobě písemné potvrzení (záruční list).

  § 503

  Chce-li nabyvatel uplatňovat nárok z odpovědnosti za vady, protože si
  třetí osoby činí nárok na věc, musí to bez zbytečného odkladu oznámit
  svému  předchůdci.  Neučiní-li  tak, neztratí sice svůj nárok z
  odpovědnosti za vady, ale jeho předchůdce může proti němu uplatnit
  všechny námitky, které nebyly uplatněny proti třetí osobě.

  § 504

  Nabyvatel může uplatňovat nárok z odpovědnosti za vady u soudu jen
  tehdy, vytkl-li vady bez zbytečného odkladu po té, kdy měl možnost věc
  prohlédnout. Nabyvatel může vadu vytknout nejpozději do šesti měsíců,
  pokud zákon nestanoví jinak. Nevytkne-li v této lhůtě vadu, právo
  zanikne.

  § 505

  Jde-li o vady, za které se odpovídá podle § 502, je třeba vadu vytknout
  nejpozději do uplynutí stanovené záruční doby.

  § 506

  (1) Jakmile nabyvatel zjistí vadu převzaté věci, je povinen věc
  uschovat po přiměřenou dobu, kterou určí zcizitel k přezkoumání vady.

  (2) Jde-li o věc podléhající rychlé zkáze, může ji nabyvatel po
  upozornění zcizitele bez prodlení prodat.

  § 507

  (1) Nelze-li vadu odstranit a nelze-li pro ni věc užívat dohodnutým
  způsobem nebo řádně, je nabyvatel oprávněn domáhat se zrušení smlouvy.
  Jinak se může nabyvatel domáhat buď přiměřené slevy z ceny nebo opravy
  nebo doplnění toho, co chybí.

  (2) Práva vyplývající z odpovědnosti za vady mohou být při jednotlivých
  závazcích upravena zákonem nebo dohodnuta účastníky jinak.

  § 507a

  zrušen

  § 507b

  zrušen

  § 507c

  zrušen

  § 508

  Nárok z odpovědnosti za vady je třeba uplatnit u soudu v obecné
  promlčecí době (§ 101), která počíná plynout ode dne, kdy nabyvatel
  vytkl vady u zcizitele.

  § 509

  (1) Oprávněný má právo na náhradu nutných nákladů, které mu vznikly v
  souvislosti s uplatněním práva z odpovědnosti za vady. Toto právo je
  třeba uplatnit u povinného nejpozději do jednoho měsíce po uplynutí
  doby, ve které je třeba vytknout vady; jinak právo zanikne.

  (2) Na běh promlčecí doby určené k uplatnění práv u soudu se přiměřeně
  použije § 508.

  nadpis vypuštěn

  § 510

  Uplatnění nároku z odpovědnosti za vady nevylučuje nárok na náhradu
  škody, která z vady vznikla.