Nové předpisy

Občanský zákoník - zákon č. 40/1964 Sb. § 511 - § 515 Společné závazky a společná práva

ODDÍL DRUHÝ

  Společné závazky a společná práva

  Společné závazky

  § 511

  (1) Jestliže je právním předpisem nebo rozhodnutím soudu stanoveno,
  nebo účastníky dohodnuto, anebo vyplývá-li to z povahy plnění, že více
  dlužníků má témuž věřiteli splnit dluh společně a nerozdílně, je
  věřitel oprávněn požadovat plnění na kterémkoli z nich. Jestliže dluh
  splní jeden dlužník, povinnost ostatních zanikne.

  (2) Není-li právním předpisem nebo rozhodnutím soudu stanoveno, anebo
  účastníky dohodnuto jinak, jsou podíly na dluhu všech dlužníků ve
  vzájemném poměru stejné. Dlužník, proti němuž byl uplatněn nárok vyšší,
  než odpovídá jeho podílu, je povinen bez zbytečného odkladu vyrozumět o
  tom ostatní dlužníky a dát jim příležitost, aby uplatnili své námitky
  proti pohledávce. Může na nich požadovat, aby dluh podle podílů na ně
  připadajících splnili nebo aby jej v tomto rozsahu dluhu jinak zbavili.

  (3) Jestliže dlužník v rozsahu uplatněného nároku dluh sám splnil, je
  oprávněn požadovat náhradu na ostatních podle jejich podílů. Pokud
  nemůže některý z dlužníků svůj podíl splnit, rozvrhne se tento podíl
  stejným dílem na všechny ostatní.

  Společná práva

  § 512

  (1) Má-li dlužník splnit dluh více věřitelům a jde-li o plnění
  dělitelné, může každý věřitel požadovat jen svůj díl; není-li jiné
  dohody, je dlužník oprávněn plnit každému z věřitelů stejný díl.

  (2) Jde-li o plnění více věřitelům, které je nedělitelné, je dlužník
  oprávněn plnit kterémukoli z věřitelů, nebylo-li dohodnuto něco jiného.
  Splněním jednomu z věřitelů dluh zanikne. Dlužník však není povinen
  plnit  jednomu  ze  svých  spoluvěřitelů  bez souhlasu ostatních
  spoluvěřitelů. Nedohodnou-li se všichni spoluvěřitelé, může dlužník to,
  co je dlužen, složit do soudní úschovy.

  § 513

  Je-li dlužník zavázán ke stejnému plnění několika věřitelům, kteří jsou
  podle zákona, podle rozhodnutí soudu nebo podle smlouvy vůči němu
  oprávněni společně a nerozdílně, může kdokoli z věřitelů žádat celé
  plnění a dlužník je povinen splnit v celém rozsahu tomu, kdo o plnění
  požádá první.

  § 514

  Splnil-li dlužník celý závazek jednomu z věřitelů, kteří jsou vůči němu
  oprávněni společně a nerozdílně, nemohou již ostatní od něj nic žádat.

  § 515

  (1) Zda spoluvěřitel, který dostal plnění nedělitelné nebo celé plnění,
  které mohl žádat kterýkoli ze spoluvěřitelů, je ostatním spoluvěřitelům
  něčím povinen, závisí na poměru mezi spoluvěřiteli.

  (2) Obdobně platí, dostal-li spoluvěřitel více, než kolik na něj
  připadá.