Nové předpisy

Občanský zákoník - zákon č. 40/1964 Sb. § 516 - § 523 Změny v obsahu závazků

ODDÍL TŘETÍ

  Změny v obsahu závazků

  Dohoda stran

  § 516

  (1) Účastníci mohou dohodou změnit vzájemná práva a povinnosti.

  (2) Nevyplývá-li z dohody nepochybně, že sjednáním nového závazku má
  dosavadní závazek zaniknout, vzniká nový závazek vedle dosavadního
  závazku, jsou-li pro jeho vznik splněny zákonem požadované náležitosti.

  (3) Zajištění práv, jichž se dohoda týká, trvá nadále. Jestliže však k
  dohodě došlo bez souhlasu ručitele, může proti věřiteli namítat vše, co
  by mohl namítat, kdyby dohody nebylo.

  Prodlení dlužníka

  § 517

  (1) Dlužník, který svůj dluh řádně a včas nesplní, je v prodlení.
  Jestliže jej nesplní ani v dodatečné přiměřené lhůtě věřitelem mu
  poskytnuté, má věřitel právo od smlouvy odstoupit; jde-li o plnění
  dělitelné, může se odstoupení věřitele za těchto podmínek týkat i jen
  jednotlivých plnění.

  (2) Jde-li o prodlení s plněním peněžitého dluhu, má věřitel právo
  požadovat od dlužníka vedle plnění úroky z prodlení, není-li podle
  tohoto zákona povinen platit poplatek z prodlení; výši úroků z prodlení
  a poplatku z prodlení stanoví prováděcí předpis.

  (3) Jde-li o prodlení s plněním věci, odpovídá dlužník za její ztrátu,
  poškození nebo zničení, ledaže by k této škodě došlo i jinak.

  § 518

  Byla-li ve smlouvě stanovena přesná doba plnění a ze smlouvy nebo z
  povahy věci vyplývá, že na opožděném plnění nemůže mít věřitel zájem,
  musí věřitel oznámit dlužníkovi bez zbytečného odkladu, že na plnění
  trvá; jestliže tak neučiní, smlouva se od počátku ruší.

  § 519

  Právo věřitele na náhradu škody způsobené prodlením dlužníka není
  dotčeno; při prodlení s plněním peněžitého dluhu lze však náhradu škody
  požadovat, jen pokud není kryta úroky z prodlení nebo poplatkem z
  prodlení.

  § 520

  K prodlení dlužníka nedojde, jestliže věřitel včas a řádně nabídnuté
  plnění od něho nepřijme nebo mu neposkytne součinnost potřebnou ke
  splnění dluhu. Jde-li o plnění věci, nese věřitel nebezpečí její
  ztráty, zničení nebo poškození.

  § 521

  Dojde-li k dohodě o tom, že bude ve splátkách plněn dluh již splatný a
  chce-li věřitel, aby dlužník ve splátkách plnil i úroky z prodlení,
  musí to být výslovně dohodnuto.

  Prodlení věřitele

  § 522

  Věřitel je v prodlení, jestliže nepřijal řádně nabídnuté plnění nebo
  neposkytl v době plnění součinnost potřebnou ke splnění dluhu. V
  takových případech je věřitel zejména povinen nahradit dlužníkovi
  náklady, které mu tím vznikly. Dále na něj přechází nebezpečí nahodilé
  zkázy věci. Kromě toho je dlužník oprávněn žádat od věřitele náhradu
  jiných  škod  způsobených mu prodlením, lze-li věřiteli přičítat
  zavinění.

  § 523

  Za dobu věřitelova prodlení není dlužník povinen platit úroky.