Nové předpisy

Občanský zákoník - zákon č. 40/1964 Sb. § 524 - § 543 Změna v osobě věřitele nebo dlužníka

ODDÍL ČTVRTÝ

  Změna v osobě věřitele nebo dlužníka

  Postoupení pohledávky

  § 524

  (1) Věřitel může svou pohledávku i bez souhlasu dlužníka postoupit
  písemnou smlouvou jinému.

  (2) S postoupenou pohledávkou přechází i její příslušenství a všechna
  práva s ní spojená.

  § 525

  (1) Postoupit nelze pohledávku, která zaniká nejpozději smrtí věřitele
  nebo jejíž obsah by se změnou věřitele změnil. Postoupit nelze ani
  pohledávku, pokud nemůže být postižena výkonem rozhodnutí.

  (2) Nelze postoupit pohledávku, jestliže by postoupení odporovalo
  dohodě s dlužníkem.

  § 526

  (1) Postoupení pohledávky je povinen postupitel bez zbytečného odkladu
  oznámit  dlužníkovi.  Dokud  postoupení  pohledávky není oznámeno
  dlužníkovi  nebo dokud postupník postoupení pohledávky dlužníkovi
  neprokáže, zprostí se dlužník závazku plněním postupiteli.

  (2) Oznámí-li dlužníku postoupení pohledávky postupitel, není dlužník
  oprávněn se dožadovat prokázání smlouvy o postoupení.

  § 527

  (1)  Bylo-li  sjednáno postoupení pohledávky za úplatu, odpovídá
  postupitel postupníkovi, jestliže

  a) postupník se nestal místo postupitele věřitelem pohledávky s
  dohodnutým obsahem,

  b) dlužník splnil postupiteli závazek dříve, než byl povinen jej splnit
  postupníkovi,

  c) postoupená pohledávka nebo její část zanikla započtením nároku,
  který měl dlužník vůči postupiteli.

  (2) Za dobytnost postoupené pohledávky postupitel ručí do výše přijaté
  úplaty spolu s úroky, jen když se k tomu postupníkovi písemně zavázal;
  toto ručení však zaniká, jestliže postupník nevymáhá postoupenou
  pohledávku na dlužníkovi bez zbytečného odkladu u soudu.

  § 528

  (1) Jestliže splnění postoupené pohledávky je zajištěno zástavním
  právem, ručením nebo jiným způsobem, je postupitel povinen o postoupení
  pohledávky podat zprávu osobě, která zajištění závazku poskytla.

  (2) Postupitel je povinen předat postupníkovi všechny doklady a
  poskytnout  všechny potřebné informace, jež se týkají postoupené
  pohledávky.

  § 529

  (1) Námitky proti pohledávce, které dlužník mohl uplatnit v době
  postoupení, zůstávají mu zachovány i po postoupení pohledávky.

  (2) Dlužník může použít k započtení vůči postupníkovi i své k započtení
  způsobilé pohledávky, které měl vůči postupiteli v době, kdy mu bylo
  oznámeno nebo prokázáno postoupení pohledávky (§ 526), jestliže je
  oznámil bez zbytečného odkladu postupníkovi. Toto právo má dlužník i v
  případě, že jeho pohledávky v době oznámení nebo prokázání postoupení
  nebyly ještě splatné.

  § 530

  (1) Na žádost postupníka může postupitel vymáhat postoupený nárok sám
  svým jménem na účet postupníka. Jestliže postoupení pohledávky bylo
  oznámeno nebo prokázáno dlužníkovi (§ 526), může postupitel pohledávku
  vymáhat pouze v případě, že ji nevymáhá postupník a postupitel prokáže
  dlužníkovi souhlas postupníka s tímto vymáháním.

  (2)  Vymáhá-li postupitel pohledávku, může dlužník použít své k
  započtení způsobilé pohledávky, jež má dlužník vůči postupiteli v době
  jejího vymáhání, nikoliv však pohledávky, jež má vůči postupníkovi.

  Převzetí dluhu

  § 531

  (1) Kdo se dohodne s dlužníkem, že přejímá jeho dluh, nastoupí jako
  dlužník na jeho místo, jestliže k tomu dá věřitel souhlas. Souhlas
  věřitele lze dát buď původnímu dlužníku nebo tomu, kdo dluh převzal.

  (2) Kdo bez dohody s dlužníkem převezme dluh smlouvou s věřitelem,
  stane se dlužníkem vedle původního dlužníka.

  (3) Smlouva o převzetí dluhu vyžaduje, aby byla uzavřena písemnou
  formou.

  (4) Námitky, které má vůči věřiteli původní dlužník, může uplatnit i
  osoba, která dluh převzala.

  § 532

  Obsah  závazku se převzetím dluhu nemění, avšak zajištění dluhu
  poskytnuté třetími osobami trvá jen tehdy, jestliže tyto osoby souhlasí
  se změnou v osobě dlužníka.

  Přistoupení k závazku

  § 533

  Kdo bez souhlasu dlužníka dohodne písemně s věřitelem, že splní za
  dlužníka jeho peněžitý závazek, stává se dlužníkem vedle původního
  dlužníka a oba dlužníci jsou zavázáni společně a nerozdílně. Ustanovení
  § 531 odst. 4 zde platí obdobně.

  § 534

  Kdo se s dlužníkem dohodne, že splní jeho závazek vůči jeho věřiteli,
  má vůči dlužníkovi povinnost poskytovat plnění jeho věřiteli. Věřiteli
  z toho však přímé právo nevznikne.

  Poukázka

  § 535

  Poukázkou  se opravňuje poukazník vybrat plnění u poukázaného a
  poukázaný se zmocňuje, aby splnil poukazníkovi na účet poukazatele.
  Přímý nárok nabude poukazník proti poukázanému jen tehdy, obdrží-li
  projev poukázaného, že poukázku přijímá.

  § 536

  (1) Pokud je poukázaný to, co má plnit, již poukazateli dlužen, je vůči
  němu povinen poukázce vyhovět. Jeho závazek zanikne, není-li jinak
  dohodnuto, pouze tím, že splní podle poukázky poukazníkovi. Jestliže se
  má poukázkou splnit dluh poukazatele u poukazníka, který s tím
  souhlasil, je poukazník povinen poukázaného vyzvat, aby plnil.

  (2) Jestliže nechce poukazník použít poukázku nebo odepírá-li poukázaný
  poukázku přijmout nebo podle ní plnit, je poukazník povinen oznámit to
  bez zbytečného odkladu poukazateli.

  § 537

  Jestliže přijme poukázaný poukázku vůči poukazníkovi, může uplatnit jen
  takové námitky, které se týkají platnosti přijetí nebo které vyplývají
  z obsahu poukázky nebo z jeho vlastních vztahů k poukazníkovi.

  § 538

  (1) Dokud poukázaný ještě nepřijal poukázku vůči poukazníkovi, může ji
  poukazatel odvolat.

  (2) Jestliže není mezi poukazatelem a poukázaným jiný právní důvod,
  platí o právním vztahu mezi oběma ustanovení o příkazní smlouvě; avšak
  poukázka nezanikne smrtí poukazatele nebo poukázaného. Zda a pokud
  zrušení poukázky působí i proti poukazníkovi, řídí se právním vztahem
  mezi ním a poukazatelem.

  § 539

  Počala-li ve vztahu mezi poukazatelem a poukazníkem běžet promlčecí
  doba ohledně závazku, jehož plnění je předmětem poukázky, a to před
  dobou, kdy poukazníkovi došlo sdělení poukázaného o přijetí poukázky,
  běží  od této doby promlčecí doba ve vztahu mezi poukázaným a
  poukazníkem.

  Poukázka na cenné papíry

  § 540

  Peněžní ústav může vystavit na třetí osobu nebo na sebe písemnou
  poukázku, znějící na plnění cenných papírů, aniž by v ní uvedl důvod
  závazku.

  § 541

  (1) Jestliže zní taková poukázka na řad, může být převedena rubopisem.

  (2) Rubopisem přecházejí všechna práva z poukázky na osobu oprávněnou z
  rubopisu.

  § 542

  (1) Kdo přijme poukázku vystavenou peněžním ústavem, je povinen plnit
  tomu, v jehož prospěch byla vystavena nebo na koho byla převedena.

  (2) Osoba zavázaná poukázkou je povinna plnit, jen vydá-li se jí
  kvitovaná poukázka. Proti osobě oprávněné rubopisem z poukázky může
  činit pouze takové námitky, které vyplývají z obsahu poukázky nebo z
  vlastních vztahů k oprávněnému.

  § 543

  O náležitostech přijetí rubopisu, jakož i o tom, kdo je z rubopisu
  oprávněn a jak toto oprávnění prokazuje, platí předpisy o směnkách.
  Podle těchto ustanovení se rovněž posoudí, od koho může požadovat
  poukázku ten, kdo o ni přišel.