Nové předpisy

Občanský zákoník - zákon č. 40/1964 Sb. § 544 - § 558 Zajištění závazků

ODDÍL PÁTÝ

  Zajištění závazků

  Smluvní pokuta

  § 544

  (1) Sjednají-li strany pro případ porušení smluvní povinnosti smluvní
  pokutu, je účastník, který tuto povinnost poruší, zavázán pokutu
  zaplatit, i když oprávněnému účastníku porušením povinnosti nevznikne
  škoda.

  (2) Smluvní pokutu lze sjednat jen písemně a v ujednání musí být určena
  výše pokuty nebo stanoven způsob jejího určení.

  (3) Ustanovení o smluvní pokutě se použijí i na pokutu stanovenou pro
  porušení smluvní povinnosti právním předpisem (penále).

  § 545

  (1) Nevyplývá-li z ujednání o smluvní pokutě něco jiného, je dlužník
  zavázán plnit povinnost, jejíž splnění bylo zajištěno smluvní pokutou,
  i po jejím zaplacení.

  (2) Věřitel není oprávněn požadovat náhradu škody způsobené porušením
  povinnosti, na kterou se vztahuje smluvní pokuta, jestliže z ujednání
  účastníků o smluvní pokutě nevyplývá něco jiného. Věřitel je oprávněn
  domáhat se náhrady škody přesahující smluvní pokutu jen když to je mezi
  účastníky dohodnuto.

  (3) Nevyplývá-li z dohody něco jiného, není dlužník povinen smluvní
  pokutu zaplatit, jestliže porušení povinnosti nezavinil.

  Ručení

  § 546

  Dohodou účastníků lze zajistit pohledávku ručením. Ručení vzniká
  písemným  prohlášením,  jímž ručitel bere na sebe vůči věřiteli
  povinnost, že pohledávku uspokojí, jestliže ji neuspokojí dlužník.

  § 547

  Věřitel je povinen kdykoli a bez zbytečného odkladu sdělit ručiteli na
  požádání výši své pohledávky.

  § 548

  (1) Ručitel je povinen dluh splnit, nesplnil-li jej dlužník, ačkoli byl
  k tomu věřitelem písemně vyzván.

  (2) Ručitel může proti věřiteli uplatnit všechny námitky, které by měl
  proti věřiteli dlužník.

  (3) Uznání dluhu dlužníkem je účinné vůči ručiteli, jen když s ním
  vysloví souhlas.

  § 549

  Ručitel může plnění odepřít, pokud věřitel zavinil, že pohledávka
  nemůže být uspokojena dlužníkem.

  § 550

  Ručitel, který dluh splnil, je oprávněn požadovat na dlužníkovi náhradu
  za plnění poskytnuté věřiteli.

  § 551

  Dohoda o srážkách ze mzdy a jiných příjmů

  (1)  Uspokojení  pohledávky  výživného  podle zvláštních právních
  předpisů^3h) a jiné pohledávky, o níž tak stanoví zákon, lze zajistit
  písemnou dohodou mezi věřitelem a dlužníkem o srážkách ze mzdy. Při
  provádění srážek se postupuje podle zvláštních právních předpisů^3i).

  (2) Proti plátci mzdy nabývá věřitel práva na výplatu srážek okamžikem,
  kdy byla plátci dohoda předložena.

  (3) Ustanovení odstavců 1 a 2 platí i pro jiné příjmy, s nimiž se při
  výkonu rozhodnutí nakládá jako se mzdou.

  § 552

  Zástavní smlouva

  Pohledávku  lze  zajistit i zástavní smlouvou. Jak se zajišťuje
  pohledávka zástavou věci nebo práva je upraveno v části o věcných
  právech.

  § 553

  Zajištění závazků převodem práva

  (1) Splnění závazku může být zajištěno převodem práva dlužníka ve
  prospěch věřitele (zajišťovací převod práva).

  (2) Smlouva o zajišťovacím převodu práva musí být uzavřena písemně.

  § 554

  Zajištění postoupením pohledávky

  Pohledávku  lze  zajistit i postoupením pohledávky dlužníka nebo
  pohledávky třetí osoby.

  Jistota

  § 555

  Závazek dát jistotu lze splnit zejména zřízením zástavního práva nebo
  způsobilými ručiteli.

  § 556

  Nikdo není povinen přijmout věc nebo právo jako jistotu do částky
  vyšší, než kolik činí dvě třetiny jejich odhadní ceny.

  § 557

  Vklady v bankách a spořitelnách (dále jen "peněžní ústav") a státní
  cenné papíry jsou způsobilou jistotou do celé své výše.

  § 558

  Uznání dluhu

  Uzná-li někdo písemně, že zaplatí svůj dluh určený co do důvodu i výše,
  má se za to, že dluh v době uznání trval. U promlčeného dluhu má takové
  uznání tento právní následek jen věděl-li ten, kdo dluh uznal, o jeho
  promlčení.