Nové předpisy

Občanský zákoník - zákon č. 40/1964 Sb. § 559 - § 587 Zánik závazků

ODDÍL ŠESTÝ

  Zánik závazků

  Splnění dluhu

  § 559

  (1) Splněním dluh zanikne.

  (2) Dluh musí být splněn řádně a včas.

  § 560

  Mají-li si ze smlouvy plnit účastníci navzájem, může se domáhat splnění
  závazku jen ten, kdo sám splnil svůj závazek dříve anebo je připraven
  jej splnit. I ten, kdo je povinen plnit předem, může své plnění odepřít
  až do té doby, kdy bude poskytnuto nebo zabezpečeno plnění vzájemné,
  je-li plnění druhého účastníka ohroženo skutečnostmi, které nastaly u
  druhého účastníka a které mu nebyly známy, když smlouvu uzavřel.

  § 561

  (1) Lze-li závazek splnit více způsoby, má právo volby dlužník,
  nebylo-li dohodnuto jinak. Od provedené volby však nelze odstoupit.

  (2)  Byla-li nahodilým zánikem některé věci volba zmařena, může
  účastník, který měl právo volby, od smlouvy odstoupit.

  § 562

  Dlužník splní dluh i tehdy, jestliže plní tomu, kdo předloží věřitelovo
  potvrzení o tom, že je oprávněn přijmout plnění; to však neplatí,
  jestliže dlužník věděl, že ten, kdo potvrzení předložil, není oprávněn
  plnění přijmout.

  § 563

  Není-li doba splnění dohodnuta, stanovena právním předpisem nebo určena
  v rozhodnutí, je dlužník povinen splnit dluh prvního dne poté, kdy byl
  o plnění věřitelem požádán.

  § 564

  Je-li doba plnění ponechána na vůli dlužníka, určí ji na návrh věřitele
  soud podle okolností případu tak, aby to bylo v souladu s dobrými
  mravy.

  § 565

  Jde-li o plnění ve splátkách, může věřitel žádat o zaplacení celé
  pohledávky pro nesplnění některé splátky, jen bylo-li to dohodnuto nebo
  v rozhodnutí určeno. Toto právo však může věřitel použít nejpozději do
  splatnosti nejblíže příští splátky.

  § 566

  Věřitel je povinen přijmout i částečné plnění, neodporuje-li to dohodě
  nebo povaze pohledávky.

  § 567

  (1) Dluh se plní na místě určeném dohodou účastníků. Není-li místo
  plnění takto určeno, je jím bydliště nebo sídlo dlužníka.

  (2)  Plní-li  dlužník peněžitý dluh prostřednictvím poskytovatele
  platebních  služeb,  je  dluh  splněn  připsáním částky na účet
  poskytovatele platebních služeb věřitele, není-li dohodnuto jinak.

  (3) Plní-li dlužník peněžitý dluh poštovním poukazem, je dluh splněn
  připsáním částky na účet poskytovatele platebních služeb věřitele nebo
  vyplacením částky věřiteli v hotovosti, není-li dohodnuto jinak.

  § 568

  Nemůže-li dlužník splnit svůj závazek věřiteli, protože věřitel je
  nepřítomen  nebo  je  v  prodlení nebo má-li dlužník odůvodněné
  pochybnosti, kdo je věřitelem, nebo věřitele nezná, nastávají účinky
  splnění závazku, jestliže jeho předmět dlužník uloží do úřední úschovy.
  Vynaložené nutné náklady s tím spojené nese věřitel.

  § 569

  (1) Věřitel je povinen vydat dlužníkovi na jeho požádání písemné
  potvrzení o tom, že dluh byl zcela nebo zčásti splněn.

  (2) Dlužník je oprávněn plnění odepřít, nevydá-li mu věřitel zároveň
  potvrzení.

  Dohoda

  § 570

  (1) Dohodne-li se věřitel s dlužníkem, že dosavadní závazek se
  nahrazuje závazkem novým, dosavadní závazek zaniká a dlužník je povinen
  plnit závazek nový.

  (2) Nahrazuje-li se závazek zřízený písemnou formou, musí být dohoda o
  zřízení nového závazku uzavřena písemně. Totéž platí, je-li nahrazován
  promlčený závazek.

  § 571

  Dosavadní závazek se pokládá za nahrazený pouze v rozsahu, který
  nepochybně vyplývá z dohody o novém závazku.

  § 572

  (1) Ručení a zástavní právo zajišťující závazek zaniklý zajišťují i
  závazek, který nahrazuje závazek původní. Jestliže však ručitel nebo
  osoby, vůči nimž mohou být uvedená práva uplatněna, neprojeví souhlas s
  tím, aby byl zajištěn nový závazek, trvá zajištění jen v rozsahu
  původního závazku a všechny námitky proti dosavadnímu závazku zůstávají
  zachovány.

  (2) Strany se mohou dohodnout, že nesplněný závazek nebo jeho část se
  ruší, aniž by vznikl nový závazek. Nevyplývá-li z dohody něco jiného,
  zrušovaný závazek zaniká, když návrh na jeho zrušení byl přijat druhou
  stranou.

  (3) Dohoda o zrušení závazku musí být uzavřena písemně, jestliže se
  zrušuje závazek sjednaný písemně.

  § 573

  Nevyplývá-li výslovně z písemné dohody o zrušení závazku něco jiného,
  zaniká současně i závazek druhé strany a jestliže byl již splněn, má
  druhá strana nárok na jeho vrácení, a to u peněžitého závazku spolu s
  úroky. Dohodnou-li se strany na zrušení části závazku, zaniká závazek
  druhé strany v rozsahu odpovídajícím zrušované části závazku.

  § 574

  (1) Věřitel se může s dlužníkem dohodnout, že se vzdává svého práva
  nebo že dluh promíjí; tato dohoda musí být uzavřena písemně.

  (2) Dohoda, kterou se někdo vzdává práv, jež mohou v budoucnosti teprve
  vzniknout, je neplatná.

  Nemožnost plnění

  § 575

  (1) Stane-li se plnění nemožným, povinnost dlužníka plnit zanikne.

  (2) Plnění není nemožné, zejména lze-li je uskutečnit i za ztížených
  podmínek, s většími náklady nebo až po sjednaném čase.

  (3) Týká-li se nemožnost jen části plnění, zanikne povinnost jen pokud
  jde o tuto část; věřitel má však právo ohledně zbývajícího plnění od
  smlouvy odstoupit. Jestliže však vyplývá z povahy smlouvy nebo z účelu
  plnění, jež byl dlužníkovi znám v době uzavření smlouvy, že plnění
  zbytku závazku nemá pro věřitele žádný hospodářský význam, zaniká
  závazek v celém rozsahu, ledaže věřitel bez zbytečného odkladu poté,
  kdy se o nemožnosti části plnění dozvěděl, sdělí dlužníkovi, že na
  zbytku plnění trvá.

  § 576

  Stane-li se uskutečnění jednoho z více volitelných plnění nemožným,
  omezuje se závazek na plnění zbývající. Jestliže však nemožnost tohoto
  plnění je způsobena osobou, která nemá právo volby plnění, může druhá
  strana od smlouvy odstoupit.

  § 577

  (1) Dlužník je povinen bez zbytečného odkladu poté, co se doví o
  skutečnosti, jež činí plnění nemožným, oznámit to věřiteli, jinak
  odpovídá za škodu, která vznikne věřiteli tím, že nebyl včas o
  nemožnosti vyrozuměn.

  (2) Právo na vydání bezdůvodného obohacení není dotčeno.

  § 578

  Uplynutí doby

  Práva i povinnosti zaniknou uplynutím doby, na kterou byly omezeny.

  § 579

  Smrt dlužníka nebo věřitele

  (1) Smrtí dlužníka povinnost nezanikne, ledaže jejím obsahem bylo
  plnění, které mělo být provedeno osobně dlužníkem.

  (2) Smrtí věřitele právo zanikne, bylo-li plnění omezeno jen na jeho
  osobu;  zanikne  i  právo na bolestné a na náhradu za ztížení
  společenského uplatnění.

  Započtení

  § 580

  Mají-li věřitel a dlužník vzájemné pohledávky, jejichž plnění je
  stejného druhu, zaniknou započtením, pokud se vzájemně kryjí, jestliže
  některý z účastníků učiní vůči druhému projev směřující k započtení.
  Zánik  nastane okamžikem, kdy se setkaly pohledávky způsobilé k
  započtení.

  § 581

  (1)  Započtení není přípustné proti pohledávce na náhradu škody
  způsobené na zdraví, ledaže by šlo o vzájemnou pohledávku na náhradu
  škody téhož druhu. Započtení není přípustné ani proti pohledávkám,
  které nelze postihnout výkonem rozhodnutí.

  (2) Započíst nelze pohledávky promlčené, pohledávky, kterých se nelze
  domáhat u soudu, jakož i pohledávky z vkladů. Proti splatné pohledávce
  nelze započíst pohledávku, která ještě není splatná.

  (3) Dohodou účastníků lze započtením vyrovnat i pohledávky uvedené v
  odstavcích 1 a 2.

  (4) Započtení proti pohledávkám na výživné upravuje zákon o rodině.

  § 582

  Výpověď

  (1) Jestliže je sjednána smlouva na dobu neurčitou, jejímž předmětem je
  závazek k nepřetržité nebo opakované činnosti, nebo závazek zdržet se
  určité činnosti anebo strpět určitou činnost a nevyplývá-li ze zákona
  nebo ze smlouvy způsob její výpovědi, lze smlouvu vypovědět ve lhůtě
  tří měsíců ke konci kalendářního čtvrtletí.

  (2) Výpověď je však neúčinná ohledně závazku zdržet se určité činnosti,
  jestliže z jeho povahy nebo ze smlouvy vyplývá, že závazek je časově
  neomezen.

  § 583

  Neuplatnění práva

  K zániku práva proto, že nebylo ve stanovené době uplatněno, dochází
  jen v případech v zákoně uvedených. K zániku soud přihlédne, i když to
  dlužník nenamítne.

  § 584

  Splynutí

  Jestliže splyne jakýmkoli způsobem právo s povinností (závazkem) v
  jedné osobě, zanikne právo i povinnost (závazek), nestanoví-li zákon
  jinak.

  Narovnání

  § 585

  (1) Dohodou o narovnání mohou účastníci upravit práva mezi nimi sporná
  nebo pochybná. Dohoda, kterou mají být mezi účastníky upravena veškerá
  práva, netýká se práv, na něž účastník nemohl pomýšlet.

  (2) Byl-li dosavadní závazek zřízen písemnou formou, musí být dohoda o
  narovnání uzavřena písemně; totéž platí, týká-li se dohoda promlčeného
  závazku.

  (3) Dosavadní závazek je nahrazen závazkem, který vyplývá z narovnání.

  § 586

  (1) Omyl o tom, co je mezi stranami sporné nebo pochybné, nezpůsobuje
  neplatnost dohody o narovnání. Jestliže však omyl byl vyvolán lstí
  jedné strany, může se druhá strana neplatnosti dovolat.

  (2) Narovnání sjednané v dobré víře nepozbývá platnosti ani v případě,
  že dodatečně vyjde najevo, že některá ze stran dohodnuté právo v době
  sjednání narovnání neměla.

  § 587

  I když strany prohlásí, že narovnáním jsou mezi nimi upravena veškerá
  vzájemná práva, týkají se tyto účinky pouze právního vztahu, v němž
  vznikla mezi nimi spornost nebo pochybnost, ledaže z obsahu narovnání
  nepochybně vyplývá, že se narovnání týká i jiných vztahů.