Nové předpisy

Občanský zákoník - zákon č. 40/1964 Sb. § 588 - § 627 Kupní a směnná smlouva

HLAVA DRUHÁ

  Kupní a směnná smlouva

  ODDÍL PRVNÍ

  Obecná ustanovení o kupní smlouvě

  § 588

  Z  kupní  smlouvy  vznikne prodávajícímu povinnost předmět koupě
  kupujícímu odevzdat a kupujícímu povinnost předmět koupě převzít a
  zaplatit za něj prodávajícímu dohodnutou cenu.

  § 589

  Cenu je třeba sjednat v souladu s obecně závaznými právními předpisy,
  jinak je smlouva neplatná podle § 40a.

  § 590

  Není-li dohodnuto jinak, přechází na kupujícího nebezpečí nahodilé
  zkázy a nahodilého zhoršení předmětu koupě, včetně užitků, současně s
  nabytím vlastnictví. Jestliže nabude kupující vlastnictví dříve než
  dojde k odevzdání předmětu koupě, má prodávající až do odevzdání práva
  a povinnosti schovatele.

  § 591

  Není-li dohodnuto jinak, ani není-li to obvyklé, jsou účastníci povinni
  plnit  bez zbytečného odkladu. Prodávající je oprávněn odevzdání
  předmětu koupě odepřít, nezaplatí-li kupující cenu včas. Odesílá-li se
  předmět koupě na místo plnění nebo určení, není kupující povinen
  zaplatit cenu, dokud nemá možnost si předmět koupě prohlédnout.

  § 592

  Je-li kupující v prodlení s převzetím, může prodávající předmět koupě
  uložit na náklad kupujícího ve veřejném skladišti nebo u jiného
  schovatele nebo jej může po upozornění prodat na účet kupujícího.
  Jde-li o věc podléhající rychlé zkáze a není-li na upozornění čas,
  upozornění není nutné.

  § 593

  Není-li dohodnuto jinak, nese náklady spojené s odevzdáním předmětu
  koupě, zejména náklady měření, vážení a balení, prodávající a náklady
  spojené s převzetím kupující; je-li věc odesílána na místo, které není
  místem splnění, nese náklady odeslání kupující.

  § 594

  Má-li prodávající předmět koupě odeslat na místo splnění nebo určení,
  platí, že věc byla předána v době, kdy byla předána k přepravě, pokud
  nebylo dohodnuto jinak.

  § 595

  Tomu, kdo koupí budoucí užitky nějaké věci úhrnem nebo s nadějí na
  nejisté budoucí užitky, patří všechny užitky řádně vytěžené. Nese však
  ztrátu, bylo-li jeho očekávání zmařeno.

  § 596

  Má-li věc vady, o kterých prodávající ví, je povinen kupujícího při
  sjednávání kupní smlouvy na ně upozornit.

  § 597

  (1) Jestliže dodatečně vyjde najevo vada, na kterou prodávající
  kupujícího neupozornil, má kupující právo na přiměřenou slevu ze
  sjednané ceny odpovídající povaze a rozsahu vady; jde-li o vadu, která
  činí věc neupotřebitelnou, má též právo od smlouvy odstoupit.

  (2) Právo odstoupit od smlouvy má kupující i tehdy, jestliže jej
  prodávající ujistil, že věc má určité vlastnosti, zejména vlastnosti
  kupujícím vymíněné, anebo že nemá žádné vady, a toto ujištění se ukáže
  nepravdivým.

  § 598

  Kupující má právo na úhradu nutných nákladů, které mu vznikly v
  souvislosti s uplatněním práv z odpovědnosti za vady.

  § 599

  (1) Vady musí kupující uplatnit u prodávajícího bez zbytečného odkladu.
  Práva z odpovědnosti za vady se může kupující domáhat u soudu, jen
  jestliže vady vytkl nejpozději do šesti měsíců, jde-li o vady krmiv, do
  tří týdnů a jde-li o vady zvířat, do šesti týdnů od převzetí věci.

  (2) Právo na náhradu nutných nákladů může kupující uplatnit u soudu,
  jen jestliže náklady prodávajícímu oznámí ve lhůtě uvedené v odstavci
  1.

  § 600

  Uplatněním práv z odpovědnosti za vady není dotčeno právo na náhradu
  škody.

  ODDÍL DRUHÝ

  Vedlejší ujednání při kupní smlouvě

  § 601

  Výhrada vlastnictví

  Má-li vlastnictví k prodané movité věci přejít na kupujícího až po
  zaplacení ceny, musí být tato výhrada dohodnuta písemně. Nevyplývá-li
  ze smlouvy něco jiného, přechází nebezpečí nahodilé zkázy a nahodilého
  zhoršení na kupujícího odevzdáním věci.

  Předkupní právo

  § 602

  (1) Kdo prodá věc s výhradou, že mu ji kupující nabídne ke koupi, kdyby
  ji chtěl prodat, má předkupní právo.

  (2) Takové právo lze dohodnout i pro případ jiného zcizení věci než
  prodejem.

  § 603

  (1) Předkupní právo ukládá povinnost pouze tomu, kdo slíbil věc
  nabídnout ke koupi.

  (2) Předkupní právo lze dohodnout i jako věcné právo, které působí i
  vůči nástupcům kupujícího. Smlouva se musí uzavřít písemně a předkupní
  právo  se  nabývá  vkladem  do katastru nemovitostí. Nekoupil-li
  prodávající věc nabídnutou kupujícím, zůstává mu zachováno předkupní
  právo i vůči jeho právnímu nástupci.

  (3) Bylo-li předkupní právo porušeno, může se oprávněný buď na
  nabyvateli domáhat, aby mu věc nabídl ke koupi, anebo mu zůstane
  předkupní právo zachováno.

  § 604

  Předkupní právo nepřechází na dědice oprávněné osoby a nelze je převést
  na jinou osobu.

  § 605

  Není-li dohodnuta doba, do kdy má být prodej proveden, musí oprávněná
  osoba vyplatit movitost do osmi dnů, nemovitost do dvou měsíců po
  nabídce. Uplyne-li tato doba marně, předkupní právo zanikne. Nabídka se
  vykoná ohlášením všech podmínek; jde-li o nemovitost, musí být nabídka
  písemná.

  § 606

  Kdo je oprávněn koupit věc, musí zaplatit cenu nabídnutou někým jiným,
  není-li dohodnuto jinak. Nemůže-li věc koupit nebo nemůže-li splnit
  podmínky nabídnuté vedle ceny a nelze-li je vyrovnat ani odhadní cenou,
  předkupní právo zanikne.

  Právo zpětné koupě

  § 607

  (1) Kdo prodá movitou věc s výhradou, že má právo žádat vrácení věci do
  určité doby po koupi, vrátí-li kupujícímu zaplacenou cenu, má právo
  zpětné koupě.

  (2) Smlouva o právu zpětné koupě musí být uzavřena písemně.

  § 608

  (1) Právo zpětné koupě musí prodávající uplatnit písemnou formou a
  není-li dohodnuto jinak, nejpozději do jednoho roku od odevzdání věci
  kupujícímu, jinak právo zpětné koupě zanikne.

  (2) Využije-li prodávající práva zpětné koupě, musí kupující vrátit věc
  bez zbytečného odkladu a každá strana má práva a povinnosti, které měla
  druhá strana z původní kupní smlouvy.

  § 609

  (1) Týká-li se právo zpětné koupě věci určené podle druhu, vzniká
  uplatněním tohoto práva kupujícímu závazek vrátit věc téhož druhu.

  (2) Týká-li se právo zpětné koupě věci jednotlivě určené, je kupující
  povinen vrátit tutéž věc, kterou koupil. Smlouva o zcizení věci, jíž
  bylo porušeno právo zpětné koupě, je neplatná.

  § 610

  Jiná vedlejší ujednání

  (1) Účastníci mohou písemnou smlouvou dohodnout i jiná vedlejší
  ujednání mající povahu výhrad a podmínek připouštějících zánik právního
  vztahu založeného kupní smlouvou.

  (2) Pokud se účastníci nedohodli jinak, zanikají tyto výhrady a
  podmínky nejpozději uplynutím jednoho roku od uzavření kupní smlouvy,
  jestliže je prodávající v této lhůtě neuplatnil.

  ODDÍL TŘETÍ

  Směnná smlouva

  § 611

  Ustanovení o kupní smlouvě se přiměřeně použijí i na smlouvu, podle
  které si smluvní strany směňují věc za věc, a to tak, že každá ze stran
  je považována ohledně věci, kterou směnou dává, za stranu prodávající,
  a ohledně věci, kterou směnou přijímá, za stranu kupující.

  ODDÍL ČTVRTÝ

  Zvláštní ustanovení o prodeji zboží v obchodě

  § 612

  (1) Jestliže fyzická nebo právnická osoba prodává zboží jako podnikatel
  (dále jen "prodávající") v rámci své podnikatelské činnosti, platí
  kromě obecných ustanovení o kupní smlouvě i následující ustanovení §
  613 až § 627.

  (2) Ustanovení tohoto oddílu se použijí i pro spotřebitelskou smlouvu o
  zhotovení věci na zakázku.

  § 613

  Věci lze prodávat i na objednávku. Prodávající je povinen obstarat
  objednané zboží v dohodnuté lhůtě a není-li lhůta dohodnuta, ve lhůtě
  přiměřené okolnostem. Nestane-li se tak, objednatel je oprávněn od
  smlouvy odstoupit. Odstoupením objednatele od smlouvy není dotčeno jeho
  právo na náhradu škody.

  § 614

  (1) Je-li prodávající podle dohody s kupujícím nebo podle povahy věci
  povinen dodat věc na místo určené kupujícím, kupující je povinen
  převzít věc při dodání. V ostatních případech je kupující povinen
  převzít věc při prodeji, nedohodne-li se s prodávajícím jinak.

  (2) Nepřevezme-li kupující věc v době uvedené v odstavci 1, prodávající
  je oprávněn požadovat poplatek za uskladnění; výši poplatku stanoví
  zvláštní předpis, popřípadě určuje dohoda mezi účastníky.

  (3) Převzetím věci přechází na kupujícího vlastnictví koupené věci. Při
  zásilkovém prodeji přechází vlastnictví na kupujícího převzetím věci
  kupujícím na místě dodání jím určeném. Při samoobslužném prodeji
  dochází k převodu vlastnictví ke koupené věci okamžikem zaplacení ceny
  za vybrané zboží. Do tohoto okamžiku může kupující vybrané zboží vrátit
  na původní místo. Jestliže kupující svým zaviněním poškodí nebo zničí
  vybrané zboží před převodem vlastnického práva, odpovídá za škodu podle
  obecných ustanovení o odpovědnosti za škodu.

  § 615

  Plnění, která se s prodejem věci obvykle neposkytují, je třeba zvláště
  dohodnout.

  Shoda s kupní smlouvou

  § 616

  (1) Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že prodávaná věc je při
  převzetí kupujícím ve shodě s kupní smlouvou, zejména, že je bez
  vad.^4)

  (2) Nestanoví-li tento zákon jinak, shodou s kupní smlouvou podle
  odstavce 1 se dále rozumí, že prodávaná věc má jakost a užitné
  vlastnosti  smlouvou požadované, prodávajícím, výrobcem nebo jeho
  zástupcem popisované, nebo na základě jimi prováděné reklamy očekávané,
  popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro věc takového druhu obvyklé, že
  odpovídá  požadavkům  právních předpisů, je v tomu odpovídajícím
  množství, míře nebo hmotnosti a odpovídá účelu, který prodávající pro
  použití věci uvádí nebo pro který se věc obvykle používá. U potravin
  musí být vyznačeno datum minimální trvanlivosti, a jde-li o potraviny
  podléhající rychlé zkáze, datum použitelnosti. Připouští-li to povaha
  věci, má kupující právo, aby byla věc před ním překontrolována nebo aby
  její činnost mu byla předvedena.

  (3) V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní
  smlouvou (dále jen "rozpor s kupní smlouvou"), má kupující právo na to,
  aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu
  odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď
  výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může
  kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy
  odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s
  kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil.

  (4) Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode
  dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím
  převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.

  § 617

  Je-li třeba, aby při užívání věci byla zachována zvláštní pravidla,
  zejména řídí-li se užívání návodem nebo je upraveno technickou normou,
  je prodávající povinen kupujícího s nimi seznámit, ledaže jde o
  pravidla obecně známá. Nesplní-li prodávající tuto povinnost, je
  povinen nahradit kupujícímu škodu z toho vzniklou.

  § 618

  Věci, které mají vady, jež nebrání, aby mohlo být věci užíváno k
  určenému účelu, musí být prodávány jen za nižší ceny, než je obvyklá
  cena bezvadné věci; kupujícího je třeba upozornit, že věc má vadu a o
  jakou vadu jde, není-li to zřejmé již z povahy prodeje.

  Odpovědnost za vady prodané věci

  § 619

  (1) Nejde-li o věci, které se rychle kazí nebo o věci použité, odpovídá
  prodávající za vady, které se projeví jako rozpor s kupní smlouvou po
  převzetí věci v záruční době (záruka).

  (2) Záruka se nevztahuje na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým
  užíváním. U věcí prodávaných za nižší cenu se záruka nevztahuje na
  vady, pro které byla nižší cena sjednána.

  (3) Jde-li o věci použité, neodpovídá prodávající za vady odpovídající
  míře používání nebo opotřebení, které měla věc při převzetí kupujícím.

  § 620

  (1) Při prodeji spotřebního zboží je záruční doba 24 měsíců.

  (2) U věcí, které jsou určeny k tomu, aby se jich užívalo po delší
  dobu, může být zvláštním právním předpisem záruční doba prodloužena nad
  dobu uvedenou v odstavci 1; prodloužení záruční doby se může týkat i
  jen některé součástky věci.

  (3) Na žádost kupujícího je prodávající povinen poskytnout záruku
  písemnou formou (záruční list). Záruční list musí obsahovat jméno a
  příjmení, název nebo obchodní firmu prodávajícího, jeho identifikační
  číslo, sídlo, jde-li o právnickou osobu, nebo bydliště, jde-li o
  fyzickou osobu. Umožňuje-li to povaha věci, postačuje namísto záručního
  listu vydat kupujícímu doklad o zakoupení věci obsahující uvedené
  údaje.

  (4) Pokud je to s ohledem na poskytovanou záruku potřebné, prodávající
  v záručním listě srozumitelným způsobem vysvětlí obsah poskytované
  záruky, uvede její rozsah, podmínky, dobu platnosti a způsob, jakým je
  možno uplatnit nároky z ní plynoucí. V záručním listu prodávající
  zároveň uvede, že poskytnutím záruky nejsou dotčena práva kupujícího,
  která se ke koupi věci váží. Nesplněním povinností týkajících se vydání
  záručního listu není platnost záruky dotčena.

  (5) Prohlášením v záručním listě vydaném kupujícímu může prodávající
  poskytnout záruku přesahující rozsah záruky stanovené v tomto zákoně;
  tato záruka musí být vždy v souladu se záručními podmínkami danými
  výrobcem a s jakoukoli související reklamou. V takovém případě musí
  záruční list vždy obsahovat náležitosti a být vydán v souladu s
  podmínkami podle odstavců 3 a 4.

  § 621

  Záruční doby začínají běžet od převzetí věci kupujícím. Má-li koupenou
  věc uvést do provozu jiný podnikatel než prodávající, začne záruční
  doba běžet až ode dne uvedení věci do provozu, pokud kupující objednal
  uvedení do provozu nejpozději do tří týdnů od převzetí věci a řádně a
  včas poskytl k provedení služby potřebnou součinnost.

  § 622

  (1) Jde-li o vadu, kterou lze odstranit, má kupující právo, aby byla
  bezplatně, včas a řádně odstraněna, a prodávající je povinen vadu bez
  zbytečného odkladu odstranit. Není-li to vzhledem k povaze vady
  neúměrné, může kupující požadovat výměnu věci, nebo týká-li se vada jen
  součásti věci, výměnu součásti. Není-li takový postup možný, může
  kupující žádat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit.

  (2) Jde-li o vadu, kterou nelze odstranit a která brání tomu, aby věc
  mohla být řádně užívána jako věc bez vady, má kupující právo na výměnu
  věci nebo má právo od smlouvy odstoupit. Táž práva přísluší kupujícímu,
  jde-li sice o vady odstranitelné, jestliže však kupující nemůže pro
  opětovné vyskytnutí vady po opravě nebo pro větší počet vad věc řádně
  užívat.

  (3) Jde-li o jiné vady neodstranitelné a nepožaduje-li výměnu věci, má
  kupující právo na přiměřenou slevu z ceny věci nebo může od smlouvy
  odstoupit.

  § 623

  Vada, která vznikla neodbornou montáží nebo jiným neodborným uvedením
  věci do provozu, bude považována za vadu věci, pokud tato montáž nebo
  uvedení do provozu byly sjednány v kupní smlouvě a byly provedeny
  prodávajícím nebo jinou osobou na odpovědnost prodávajícího. To platí
  rovněž v případě, kdy montáž nebo jiné uvedení věci do provozu provedl
  kupující a vada vznikla na základě nesprávných pokynů uvedených v
  návodu k montáži nebo k uvedení věci do provozu.

  § 624

  Má-li věc prodávaná za nižší cenu nebo věc použitá vadu, za kterou
  prodávající odpovídá, má kupující místo práva na výměnu věci právo na
  přiměřenou slevu.

  § 625

  Práva z odpovědnosti za vady se uplatňují u prodávajícího, u kterého
  věc byla koupena. Je-li však v záručním listě uveden jiný podnikatel
  určený k opravě, který je v místě prodávajícího nebo v místě pro
  kupujícího bližším, uplatní kupující právo na opravu u podnikatele
  určeného k provedení záruční opravy. Podnikatel určený k opravě je
  povinen opravu provést ve lhůtě dohodnuté při prodeji věci mezi
  prodávajícím a kupujícím.

  § 626

  (1) Práva z odpovědnosti za vady věci, pro které platí záruční doba,
  zaniknou, nebyla-li uplatněna v záruční době.

  (2) Práva z odpovědnosti za vady u věcí, které se rychle kazí, musí být
  uplatněna nejdéle v den následující po koupi; jinak práva zaniknou.

  (3) U věcí použitých práva z odpovědnosti za vady věci zaniknou,
  nebyla-li uplatněna do 24 měsíců ode dne převzetí věci kupujícím.
  Prodávající může tuto dobu v dohodě s kupujícím zkrátit, ne však méně
  než na 12 měsíců; tuto dobu uvede prodávající v dokladu o prodeji věci.

  § 627

  (1) Doba od uplatnění práva z odpovědnosti za vady až do doby, kdy
  kupující po skončení opravy byl povinen věc převzít, se do záruční doby
  nepočítá. Prodávající je povinen vydat kupujícímu potvrzení o tom, kdy
  právo uplatnil, jakož i o provedení opravy a o době jejího trvání.

  (2) Dojde-li k výměně, začne běžet záruční doba znovu od převzetí nové
  věci. Totéž platí, dojde-li k výměně součástky, na kterou byla
  poskytnuta záruka.

  (3) Jakákoliv ujednání mezi prodávajícím a kupujícím, uzavřená před
  uplatněním práva z odpovědnosti za vadu prodané věci, pokud by v jejich
  důsledku toto právo zaniklo nebo bylo omezeno, jsou neplatná.