Nové předpisy

Občanský zákoník - zákon č. 40/1964 Sb. § 628 - § 630 Darovací smlouva

HLAVA TŘETÍ

  Darovací smlouva

  § 628

  (1) Darovací smlouvou dárce něco bezplatně přenechává nebo slibuje
  obdarovanému, a ten dar nebo slib přijímá.

  (2) Darovací smlouva musí být písemná, je-li předmětem daru nemovitost
  a u movité věci, nedojde-li k odevzdání a převzetí věci při darování.

  (3) Neplatná je darovací smlouva, podle níž má být plněno až po dárcově
  smrti.

  § 629

  Dárce je povinen při nabídce daru upozornit na vady, o nichž ví. Má-li
  věc vady, na které dárce neupozornil, je obdarovaný oprávněn věc
  vrátit.

  § 630

  Dárce se může domáhat vrácení daru, jestliže se obdarovaný chová k němu
  nebo členům jeho rodiny tak, že tím hrubě porušuje dobré mravy.