Nové předpisy

Občanský zákoník - zákon č. 40/1964 Sb. § 631 - § 656 Smlouva o dílo

HLAVA ČTVRTÁ

  Smlouva o dílo

  ODDÍL PRVNÍ

  Obecná ustanovení

  § 631

  Smlouvou o dílo zavazuje se objednateli ten, komu bylo dílo zadáno
  (zhotovitel díla), že je za sjednanou cenu provede na své nebezpečí.

  § 632

  Nedojde-li ke zhotovení díla na počkání, zhotovitel je povinen vydat
  objednateli písemné potvrzení o převzetí objednávky. Potvrzení musí
  obsahovat označení předmětu díla, a dále jeho rozsah, jakost, cenu za
  provedení díla a dobu jeho zhotovení.

  § 633

  (1) Zhotovitel je povinen dílo provést podle smlouvy, řádně a v
  dohodnuté době. Je-li pro provedení díla stanovena závazná technická
  norma, musí provedení odpovídat této normě.

  (2) Na obsahu smlouvy a povaze díla závisí, zda je zhotovitel povinen
  provést je osobně nebo zda je oprávněn dát dílo provést na svoji
  odpovědnost.

  § 634

  (1) Není-li výše ceny sjednána smlouvou nebo stanovena zvláštními
  předpisy, je třeba poskytnout cenu přiměřenou.

  (2) Není-li dohodnuto jinak, platí se cena až po skončení díla.
  Provádí-li se však dílo po částech nebo vyžaduje-li provedení díla
  značných nákladů, je ten, komu bylo zadáno, oprávněn požadovat již
  během provádění díla od objednatele přiměřené zálohy.

  § 635

  (1) Byla-li cena dohodnuta podle rozpočtu, nesmí být bez souhlasu
  objednatele zvýšena. Práce a náklady do rozpočtu nezahrnuté lze účtovat
  pouze tehdy, schválil-li je objednatel písemně nebo jestliže práce
  dodatečně písemně objednal.

  (2) Došlo-li v době od uzavření smlouvy do jejího splnění ke změně
  cenového předpisu, podle kterého byla cena dohodnuta, je zhotovitel na
  to povinen objednatele bez prodlení písemně upozornit a oznámit mu
  novou cenu.

  (3) Objednatel je oprávněn po oznámení nové ceny od smlouvy odstoupit;
  neodstoupí-li bez zbytečného odkladu od smlouvy, je povinen zaplatit
  zhotoviteli cenu novou, ledaže ke zvýšení ceny došlo po překročení
  dohodnuté doby provedení díla.

  (4) Odstoupí-li objednatel od smlouvy, je povinen zaplatit zhotoviteli
  částku připadající na provedenou práci a vzniklé náklady podle původně
  dohodnuté ceny, pouze měl-li z částečného plnění smlouvy majetkový
  prospěch.

  § 636

  (1) Nelze-li cenu při uzavření smlouvy sjednat pevnou částkou, musí se
  určit alespoň odhadem. Zjistí-li zhotovitel dodatečně, že bude třeba
  cenu určenou odhadem podstatně překročit, je povinen na to objednatele
  bez prodlení písemně upozornit a oznámit mu nově určenou cenu; jinak
  nemá právo na zaplacení rozdílu v ceně.

  (2) Objednatel je oprávněn po oznámení nově určené ceny od smlouvy
  odstoupit; odstoupí-li od smlouvy, je povinen zaplatit zhotoviteli
  částku připadající na provedenou práci a vzniklé náklady podle původně
  určené ceny, jen pokud měl z částečného plnění smlouvy majetkový
  prospěch. Odstoupením od smlouvy není dotčeno právo objednatele na
  náhradu škody.

  (3) Neodstoupí-li objednatel od smlouvy bez zbytečného odkladu, je
  povinen zaplatit za poskytnutou službu nově určenou vyšší cenu.

  § 637

  (1) Má-li objednatelem dodaný materiál nedostatky, které brání řádnému
  vyhotovení díla, zhotovitel je povinen na to objednatele bez zbytečného
  odkladu upozornit. Stejnou povinnost má zhotovitel i tehdy, žádá-li
  objednatel, aby dílo bylo provedeno podle pokynů, které jsou nevhodné.

  (2) Trvá-li objednatel přes upozornění zhotovitele na objednávce,
  zhotovitel může od smlouvy odstoupit.

  § 638

  (1) Je-li k provedení díla nutná součinnost objednatele, je zhotovitel
  oprávněn určit k tomu přiměřenou lhůtu a po jejím marném uplynutí může
  od smlouvy odstoupit, upozorní-li na takový následek.

  (2) Totéž platí, provádí-li se dílo u objednatele a ten nevykoná
  potřebná zdravotní a bezpečnostní opatření pro osoby provádějící dílo.

  § 639

  Poskytne-li  objednatel řádně a včas potřebnou součinnost, avšak
  zhotovitel v určenou dobu nepřistoupí k provedení díla, náleží mu právo
  na náhradu nutných nákladů, které mu tím vznikly. Toto právo musí
  uplatnit u zhotovitele nejpozději do jednoho měsíce od převzetí věci;
  odstoupí-li z tohoto důvodu od smlouvy, musí je uplatnit nejpozději do
  jednoho měsíce od odstoupení; jinak právo zanikne.

  § 640

  Bylo-li dílo zmařeno náhodou před dobou splnění, ztrácí zhotovitel
  nárok na odměnu.

  § 641

  (1) I když dílo nebylo provedeno, náleží zhotoviteli sjednaná cena,
  byl-li ochoten dílo provést a zabránily-li mu v tom okolnosti na straně
  objednatele.  Je  však  povinen dát si započíst to, co ušetřil
  neprovedením díla, co vydělal jinak, nebo co úmyslně zameškal vydělat.

  (2) Byl-li zhotovitel zdržen v provádění díla okolnostmi na straně
  objednatele, náleží mu za to přiměřená náhrada.

  § 642

  (1) Až do zhotovení díla může objednatel od smlouvy odstoupit; je však
  povinen zaplatit zhotoviteli částku, která připadá na práce již
  vykonané, pokud zhotovitel nemůže jejich výsledek použít jinak a
  nahradit mu účelně vynaložené náklady.

  (2) Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy i tehdy, je-li zřejmé,
  že dílo nebude včas hotovo nebo nebude provedeno řádně a jestliže
  zhotovitel neučiní nápravu ani v poskytnuté přiměřené lhůtě.

  § 643

  (1) Záleží-li provedení díla ve zvláštních osobních vlastnostech
  zhotovitele, ruší se smlouva jeho smrtí. Dědici zhotovitele se mohou
  domáhat pouze zaplacení upotřebitelné hmoty připravené na dílo a části
  odměny přiměřené upotřebitelným výsledkům vykonané práce.

  (2) Smrt objednatele sama o sobě smlouvu neruší.

  ODDÍL DRUHÝ

  Zvláštní ustanovení o zhotovení věci na zakázku

  § 644

  Jde-li o zhotovení věci na zakázku, vznikne objednateli právo, aby mu
  zhotovitel podle jeho objednávky věc zhotovil a povinnost zaplatit
  zhotoviteli cenu za zhotovení věci.

  § 645

  (1) Zhotovitel odpovídá za vady, které má věc na zakázku zhotovená při
  převzetí objednatelem, jakož i za vady, které se vyskytnou po převzetí
  věci v záruční době. Stejně odpovídá za to, že věc má vlastnosti
  objednatelem při zakázce vymíněné.

  (2) Zhotovitel odpovídá za vady provedené zakázky, jejichž příčinou je
  vadnost materiálu dodaného objednatelem či nevhodnost jeho pokynů,
  jestliže objednatele na vadnost materiálu či nevhodnost jeho pokynů
  neupozornil.

  § 646

  (1) Záruční doba je šest měsíců.

  (2) U věcí, které jsou určeny k tomu, aby se jich užívalo po delší
  dobu, stanoví zvláštní předpisy záruční dobu delší než šest měsíců;
  záruční doba přesahující šest měsíců se může týkat i jen některé
  součástky. Zhotovitel je povinen vydat objednateli záruční list s
  vyznačením záruční doby.

  (3) U zhotovení stavby je záruční doba tři roky. Prováděcí předpis může
  stanovit, že u některých částí staveb může být záruční doba kratší,
  nejméně však osmnáct měsíců.

  § 647

  Záruční doba začíná běžet ode dne převzetí věci. Převzal-li objednatel
  věc až po dni, do kterého měl povinnost ji převzít, běží záruční doba
  již ode dne, kdy měl tuto povinnost.

  § 648

  (1) Jde-li o vadu, kterou lze odstranit, je objednatel oprávněn
  požadovat bezplatné odstranění vady. Zhotovitel je povinen odstranit
  vadu bez zbytečného odkladu.

  (2) Jde-li o vadu, kterou nelze odstranit a která brání tomu, aby věc
  mohla být podle objednávky řádně užívána jako věc bez vady, má
  objednatel právo na zrušení smlouvy. Totéž právo mu přísluší u vad
  odstranitelných, jestliže pro opětovné vyskytnutí vady po opravě nebo
  pro  větší  počet  vad nemůže věc řádně užívat. Jde-li o vadu
  neodstranitelnou,  která však nebrání řádnému užívání věci podle
  objednávky, má objednatel právo na přiměřenou slevu.

  § 649

  Práva z odpovědnosti za vady musí být uplatněna u zhotovitele v záruční
  době; jinak práva zaniknou. Doba od uplatnění práva ze záruky až do
  provedení opravy se do záruční doby nepočítá. Zhotovitel je povinen
  vydat objednateli potvrzení o tom, kdy právo uplatnil, jakož i o
  provedení opravy a době jejího trvání.

  § 650

  (1) Objednavatel je povinen převzít věc nejpozději do jednoho měsíce od
  uplynutí doby, kdy věc měla být zhotovena, a byla-li věc zhotovena
  později, do jednoho měsíce od jejího zhotovení. Neučiní-li tak, je
  povinen zaplatit dohodnutý poplatek za uskladnění.

  (2) Po uplynutí šesti měsíců ode dne, kdy byla věc zhotovena, může
  zhotovitel s věcí volně nakládat. Pokud se mu nepodaří věc zpeněžit
  nebo jiným způsobem s ní účelně naložit, má zhotovitel právo, aby mu
  objednatel zaplatil cenu zhotovení díla. Objednatel má právo na vrácení
  ceny za použitý materiál, který dodal na zhotovení věci. V případě
  zhotovení stavby má zhotovitel vždy právo na zaplacení ceny za
  zhotovenou stavbu.

  § 651

  Zhotovuje-li se objednateli stavba na objednávku, odpovídá zhotovitel
  za poškození nebo zničení stavby až do převzetí zhotovené stavby,
  ledaže by ke škodě došlo i jinak.

  ODDÍL TŘETÍ

  Zvláštní ustanovení o smlouvě o opravě a úpravě věci

  § 652

  (1) Jde-li o opravu nebo úpravu věci, vznikne objednateli právo, aby mu
  zhotovitel podle jeho objednávky provedl opravu nebo úpravu věci;
  zhotoviteli vznikne právo, aby mu objednatel zaplatil cenu za opravu
  nebo úpravu věci.

  (2) Opravou věci je činnost, kterou se zejména odstraňují vady věci,
  následky jejího poškození nebo účinky jejího opotřebení. Úpravou věci
  je činnost, kterou se zejména mění povrch věci nebo její vlastnosti.

  § 653

  (1) Zhotovitel odpovídá za vady, které má provedená oprava nebo úprava
  při převzetí věci objednatelem, jakož i za vady, které se vyskytnou po
  převzetí věci v záruční době.

  (2) Zhotovitel odpovídá také za vady, jejichž příčinou je vadnost věci,
  která má být opravena nebo upravena, či nevhodnost pokynů objednatele,
  jestliže ho na vadnost věci či nevhodnost pokynů neupozornil.

  § 654

  (1) Záruční doba je tři měsíce, není-li sjednána nebo zvláštními
  předpisy stanovena jinak; u stavebních prací je záruční doba nejméně
  osmnáct měsíců.

  (2) Jestliže účelem opravy nebo úpravy je, aby věc mohla být i nadále
  po delší dobu užívána, stanoví zvláštní předpisy pro opravu nebo úpravu
  věci záruční dobu delší než tři měsíce, nebylo-li sjednáno jinak.
  Záruční doba přesahující tři měsíce se může týkat i jen některé
  součástky. Zhotovitel je povinen vydat objednateli záruční list s
  vyznačením záruční doby.

  (3) Prohlášením v záručním listě vydaném objednateli může zhotovitel
  poskytnout záruku přesahující rozsah záruky stanovené v tomto zákoně. V
  záručním listě určí zhotovitel podmínky a rozsah této záruky.

  § 655

  (1) Je-li věc opravena nebo upravena vadně, má objednatel právo na
  bezplatné odstranění vady. Zhotovitel je povinen vadu odstranit nejdéle
  v dohodnuté lhůtě. Nelze-li vadu odstranit nebo neodstraní-li ji
  zhotovitel v dohodnuté lhůtě, anebo vyskytne-li se vada znovu, má
  objednatel právo na zrušení smlouvy nebo na přiměřené snížení ceny
  opravy nebo úpravy.

  (2) Práva z odpovědnosti za vady musí být uplatněna u zhotovitele v
  záruční době; jinak zaniknou. Doba od uplatnění práva až po provedení
  opravy nebo úpravy se do záruční doby nepočítá. Zhotovitel je povinen
  vydat objednateli potvrzení o tom, kdy právo uplatnil, jakož i o
  provedení opravy nebo úpravy a o době jejího trvání.

  § 656

  (1) Objednatel je povinen vyzvednout si věc nejpozději do jednoho
  měsíce od uplynutí doby, kdy oprava nebo úprava měla být provedena, a
  byla-li provedena později, do jednoho měsíce od vyrozumění o jejím
  provedení. Neučiní-li tak, je povinen zaplatit poplatek za uskladnění.

  (2) Nevyzvedne-li si objednatel věc ve lhůtě šesti měsíců ode dne, kdy
  byl povinen ji vyzvednout, má zhotovitel právo věc prodat. Je-li
  zhotoviteli známa adresa objednatele a jde-li o věc větší hodnoty, je
  zhotovitel povinen o zamýšleném prodeji objednatele předem vyrozumět a
  poskytnout mu přiměřenou dodatečnou lhůtu k vyzvednutí věci.

  (3)  Dojde-li  k  prodeji  nevyzvednuté věci, vyplatí zhotovitel
  objednateli výtěžek prodeje po odečtení ceny opravy nebo úpravy,
  poplatku za uskladnění a nákladů prodeje. Právo na výtěžek prodeje musí
  objednatel uplatnit u zhotovitele.