Nové předpisy

Občanský zákoník - zákon č. 40/1964 Sb. § 847 - § 849 Veřejná soutěž

HLAVA DEVATENÁCTÁ

  Veřejná soutěž

  § 847

  Vyhlásí-li  fyzická nebo právnická osoba (dále jen "vyhlašovatel
  soutěže") veřejnou soutěž na určité dílo nebo výkon, musí ve vyhlášení
  uvést přesné vymezení předmětu a lhůty soutěže, výši cen a ostatní
  soutěžní podmínky; rovněž musí vyhlásit, kdo, v jaké lhůtě a podle
  jakých měřítek posoudí splnění podmínek soutěže a provede ocenění.

  § 848

  (1) Vyhlašovatel soutěže je povinen poskytnout ceny vyhlášené veřejnou
  soutěží těm, kteří podle provedeného ocenění splnili podmínky soutěže
  určené pro udílení cen.

  (2) Bylo-li dosaženo výsledku činností několika soutěžících, rozdělí se
  cena, nebyl-li vyhlášen jiný postup a jestliže nedojde k dohodě, podle
  toho, v jakém poměru se každý na dosaženém výsledku podílel.

  § 849

  (1) Veřejnou soutěž lze odvolat jen ze závažných důvodů. Odvolání se
  musí provést stejným způsobem, jakým došlo k vyhlášení soutěže, nebo
  jiným stejně účinným způsobem.

  (2) Dojde-li k odvolání veřejné soutěže, vyhlašovatel soutěže je
  povinen  poskytnout  přiměřené  odškodnění soutěžícím, kteří před
  odvoláním soutěže její podmínky převážně nebo zčásti již splnili. Na
  toto právo musí vyhlašovatel soutěže soutěžící při odvolání soutěže
  upozornit.