Nové předpisy

Občanský zákoník - zákon č. 40/1964 Sb. § 852a - § 852k Cestovní smlouva

HLAVA DVACÁTÁ PRVNÍ

  Cestovní smlouva

  § 852a

  (1) Cestovní smlouvou se provozovatel cestovní kanceláře (dále jen
  "cestovní kancelář") zavazuje, že zákazníkovi poskytne zájezd^8) a
  zákazník se zavazuje, že zaplatí smluvenou cenu.

  (2) Návrh cestovní smlouvy předkládá zákazníkovi cestovní kancelář.
  Jedno vyhotovení cestovní smlouvy je po jejím uzavření cestovní
  kancelář povinna předat zákazníkovi. Spolu s cestovní smlouvou je
  cestovní kancelář povinna předat zákazníkovi doklad o pojištění^9)
  vystavený pojišťovnou.

  § 852b

  (1) Cestovní smlouva musí být písemná a musí obsahovat

  a) označení smluvních stran,

  b) vymezení zájezdu, zejména termín jeho zahájení a ukončení, uvedení
  všech poskytovaných služeb cestovního ruchu, které jsou zahrnuty do
  ceny zájezdu, místo a dobu jejich trvání; vymezení zájezdu může být
  nahrazeno odkazem na číslo zájezdu nebo jiné označení v katalogu^10)
  jen v případě, že katalog obsahuje všechny tyto informace a byl
  zákazníkovi předán,

  c) cenu zájezdu, včetně časového rozvrhu plateb a výši zálohy.

  (2) Cestovní smlouva musí rovněž obsahovat

  a) způsob, jakým má zákazník uplatnit své nároky plynoucí z porušení
  právní povinnosti cestovní kanceláře,

  b) výši odstupného, které je povinen zákazník cestovní kanceláři
  uhradit při odstoupení od cestovní smlouvy v případech stanovených
  tímto zákonem.

  (3) Cestovní smlouva musí dále obsahovat,

  a) jsou-li součástí zájezdu i další platby za služby, jejichž cena není
  zahrnuta v ceně zájezdu, údaje o počtu a výši těchto dalších plateb,

  b) je-li součástí zájezdu ubytování, jeho polohu, kategorii, stupeň
  vybavenosti a hlavní charakteristické znaky,

  c) je-li součástí zájezdu doprava, druh, charakteristiku a kategorii
  dopravního prostředku, údaje o trase cesty,

  d) je-li součástí zájezdu stravování, jeho způsob a rozsah,

  e) je-li realizace zájezdu podmíněna dosažením minimálního počtu
  zákazníků, výslovné uvedení této skutečnosti a současně lhůtu, ve které
  nejpozději musí cestovní kancelář zákazníka písemně informovat o
  zrušení zájezdu z důvodu nedosažení minimálního počtu zákazníků,

  f) jsou-li důvody pro stanovení podmínek, které musí účastník zájezdu
  splňovat, uvedení těchto podmínek a lhůtu, ve které může zákazník
  oznámit, že se zájezdu místo něho zúčastní jiná osoba, pokud jsou
  důvody pro její stanovení.

  § 852c

  (1) V cestovní smlouvě lze dohodnout, že cestovní kancelář je oprávněna
  jednostranným úkonem zvýšit cenu zájezdu, jestliže je zároveň přesně
  stanoven způsob výpočtu zvýšení ceny. Cena zájezdu uvedená v cestovní
  smlouvě však nesmí být jednostranně zvýšena během 20 dnů před zahájením
  zájezdu.

  (2) Cenu zájezdu podle odstavce 1 lze zvýšit jen v případě, že dojde ke
  zvýšení

  a) ceny za dopravu včetně cen pohonných hmot, nebo

  b)  plateb spojených s dopravou, např. letištních a přístavních
  poplatků, které jsou zahrnuty v ceně zájezdu, nebo

  c) směnného kursu české koruny použitého pro stanovení ceny zájezdu v
  průměru o více než 10 %,
  pokud k této změně dojde do jednadvacátého dne před zahájením zájezdu.

  (3) Písemné oznámení o zvýšení ceny musí být zákazníkovi odesláno
  nejpozději 21 dní před zahájením zájezdu, jinak cestovní kanceláři
  nevznikne právo na zaplacení rozdílu v ceně zájezdu.

  § 852d

  (1) Cestovní kancelář je povinna nejpozději 7 dnů před zahájením
  zájezdu poskytnout zákazníkovi písemně další podrobné informace o všech
  skutečnostech, které jsou pro zákazníka důležité a které jsou ji známy,
  pokud nejsou obsaženy již v cestovní smlouvě nebo v katalogu, který byl
  zákazníkovi předán, zejména

  a) upřesnění údajů uvedených v § 852b odst. 3 písm. a) až d), které
  jsou cestovní kanceláři známy a nejsou obsaženy v cestovní smlouvě nebo
  v katalogu, který byl zákazníkovi předán,

  b) podrobnosti o možnosti kontaktu s nezletilou osobou nebo zástupcem
  cestovní kanceláře v místě pobytu nezletilé osoby, jde-li o zájezd,
  jehož účastníkem je nezletilá osoba,

  c) jméno, adresa a telefonní číslo osoby, na kterou se zákazník v
  nesnázích v průběhu zájezdu může obrátit s žádostí o pomoc, zejména
  místního zástupce cestovní kanceláře a adresu a telefonní číslo
  zastupitelského úřadu,

  d) informace o možnosti uzavřít pojištění pro případ, že zákazníkovi
  vzniknou náklady v souvislosti s jeho odstoupením od cestovní smlouvy,
  pokud toto pojištění není zahrnuto v ceně zájezdu.

  (2) Je-li cestovní smlouva uzavřena v době kratší než 7 dnů před
  zahájením  zájezdu, musí cestovní kancelář svoji povinnost podle
  odstavce 1 splnit již při uzavření cestovní smlouvy.

  § 852e

  (1) Je-li cestovní kancelář nucena z objektivních důvodů před zahájením
  zájezdu změnit podmínky smlouvy, může navrhnout zákazníkovi změnu
  cestovní smlouvy. Pokud navrhovaná změna cestovní smlouvy vede i ke
  změně ceny zájezdu, musí být v návrhu nová cena uvedena.

  (2) Navrhne-li cestovní kancelář změnu cestovní smlouvy podle odstavce
  1, má zákazník právo rozhodnout, zda bude se změnou cestovní smlouvy
  souhlasit, nebo zda od cestovní smlouvy odstoupí. Pokud zákazník ve
  lhůtě určené cestovní kanceláří, která nesmí být kratší než 5 dnů od
  doručení návrhu na změnu cestovní smlouvy zákazníkovi, od smlouvy
  neodstoupí, má se za to, že s její změnou souhlasí.

  § 852f

  (1) Před zahájením zájezdu může zákazník písemně oznámit cestovní
  kanceláři, že se zájezdu místo něho zúčastní jiná osoba v oznámení
  uvedená.  Dnem  doručení oznámení se osoba v něm uvedená stává
  zákazníkem. Oznámení musí obsahovat prohlášení nového zákazníka, že
  souhlasí s uzavřenou cestovní smlouvou. V případě, že cestovní smlouva
  stanoví lhůtu a podmínky podle § 852b odst. 3 písm. f), může tak
  zákazník učinit jen ve stanovené lhůtě a oznámení musí obsahovat i
  prohlášení nového zákazníka, že splňuje veškeré podmínky stanovené pro
  poskytnutí zájezdu.

  (2) Původní a nový zákazník společně a nerozdílně odpovídají za
  zaplacení ceny zájezdu a úhradu nákladů, pokud takové náklady cestovní
  kanceláři v souvislosti se změnou zákazníka vzniknou.

  § 852g

  (1) Zákazník může před zahájením zájezdu od cestovní smlouvy odstoupit.
  Cestovní kancelář může před zahájením zájezdu od cestovní smlouvy
  odstoupit  jen z důvodu zrušení zájezdu nebo z důvodu porušení
  povinností zákazníkem.

  (2) Odstoupil-li zákazník od cestovní smlouvy podle § 852e odst. 2 nebo
  odstoupila-li cestovní kancelář od cestovní smlouvy z důvodu zrušení
  zájezdu před jeho zahájením, má zákazník právo požadovat, aby mu
  cestovní kancelář na základě nové cestovní smlouvy poskytla jiný zájezd
  nejméně v kvalitě odpovídající původní cestovní smlouvě, může-li
  cestovní kancelář takový zájezd nabídnout.

  (3)  Při  uzavření cestovní smlouvy podle odstavce 2 se platby
  uskutečněné na základě původní cestovní smlouvy považují za platby
  podle nové cestovní smlouvy. Je-li cena nového zájezdu nižší než již
  uskutečněné platby podle předchozí věty, je cestovní kancelář povinna
  tento rozdíl bez zbytečného odkladu zákazníkovi vrátit.

  (4) Zruší-li cestovní kancelář zájezd ve lhůtě kratší než 20 dnů před
  termínem jeho zahájení, je povinna uhradit zákazníkovi pokutu ve výši
  10 % z ceny zájezdu. Právo zákazníka na náhradu škody tím není dotčeno.

  (5) Cestovní kancelář se může zprostit odpovědnosti za škodu podle
  odstavce 4 nebo povinnosti zaplatit pokutu jen tehdy, prokáže-li, že ke
  zrušení zájezdu došlo

  a) v souladu s § 852b odst. 3 písm. e),

  b) v důsledku neodvratitelné události, které nemohla zabránit ani při
  vynaložení veškerého úsilí, které lze na ni rozumně požadovat.

  § 852h

  (1) Není-li důvodem odstoupení zákazníka porušení povinnosti cestovní
  kanceláře  stanovené  cestovní  smlouvou nebo tímto zákonem nebo
  odstoupí-li cestovní kancelář od cestovní smlouvy před zahájením
  zájezdu z důvodu porušení povinnosti zákazníkem, je zákazník povinen
  zaplatit cestovní kanceláři odstupné ve výši stanovené podle § 852b
  odst. 2 písm. b) a cestovní kancelář je povinna vrátit zákazníkovi vše,
  co od něho obdržela na úhradu ceny zájezdu podle zrušené cestovní
  smlouvy.

  (2) Je-li důvodem odstoupení zákazníka od cestovní smlouvy porušení
  povinnosti cestovní kanceláře stanovené cestovní smlouvou nebo tímto
  zákonem nebo nedojde-li k uzavření nové cestovní smlouvy podle § 852g
  odst. 2, je cestovní kancelář povinna bez zbytečného odkladu vrátit
  zákazníkovi vše, co od něho obdržela na úhradu ceny zájezdu podle
  zrušené cestovní smlouvy, aniž by byl zákazník povinen platit cestovní
  kanceláři odstupné. Právo zákazníka na náhradu škody tím není dotčeno.

  § 852i

  (1)  Cestovní  kancelář odpovídá zákazníkovi za porušení závazků
  vyplývajících z uzavřené cestovní smlouvy bez ohledu na to, zda tyto
  závazky mají být splněny cestovní kanceláří nebo jinými dodavateli
  služeb cestovního ruchu poskytovaných v rámci zájezdu.

  (2) Nesplní-li cestovní kancelář své povinnosti vyplývající z cestovní
  smlouvy nebo tohoto zákona řádně a včas, musí zákazník uplatnit své
  právo u cestovní kanceláře bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 3
  měsíců od skončení zájezdu, nebo v případě, že se zájezd neuskutečnil,
  ode dne, kdy měl být zájezd ukončen podle cestovní smlouvy, jinak právo
  zaniká.

  (3) Je-li uzavření cestovní smlouvy zprostředkováno jinou cestovní
  kanceláří nebo cestovní agenturou,^11) je lhůta podle odstavce 2
  zachována, i pokud tak zákazník učinil řádně a včas u zprostředkující
  cestovní kanceláře nebo cestovní agentury.

  § 852j

  (1)  Cestovní kancelář se může odpovědnosti za škodu způsobenou
  odstoupením od cestovní smlouvy podle § 852g odst. 2 zprostit jen
  tehdy, prokáže-li, že ke zrušení zájezdu došlo

  a) v souladu s § 852b odst. 3 písm. e), nebo

  b) v důsledku neodvratitelné události, které nemohla cestovní kancelář
  zabránit ani při vynaložení veškerého úsilí, které lze požadovat.

  (2)  Cestovní kancelář se může odpovědnosti za škodu způsobenou
  porušením právní povinnosti zprostit jen tehdy, prokáže-li, že tuto
  škodu nezavinila ona ani jiní dodavatelé služeb cestovního ruchu
  poskytovaných v rámci zájezdu a škoda byla způsobena

  a) zákazníkem,

  b) třetí osobou, která není spojena s poskytováním zájezdu, pokud tuto
  skutečnost nebylo možné předpokládat nebo byla nevyhnutelná, nebo

  c) neodvratitelnou událostí, které nemohlo být zabráněno ani při
  vynaložení veškerého úsilí, které lze požadovat.

  (3) V případech, kdy vyhlášená mezinárodní smlouva, kterou je Česká
  republika vázána, umožňuje omezení výše náhrady škody vzniklé z
  porušení závazku z cestovní smlouvy a toto omezení je uvedeno v
  cestovní smlouvě v souladu s touto mezinárodní smlouvou, není cestovní
  kancelář  povinna  nahradit  škodu, za kterou odpovídá, ve výši
  přesahující omezení uvedené v cestovní smlouvě.

  § 852k

  (1) V případech podle § 852j odst. 2 písm. b) a c) je cestovní kancelář
  povinna poskytnout zákazníkovi v nesnázích rychlou pomoc.

  (2)  Jestliže  po  zahájení zájezdu cestovní kancelář neposkytne
  zákazníkovi služby cestovního ruchu nebo jejich podstatnou část řádně a
  včas nebo zjistí, že mu všechny služby cestovního ruchu nebo jejich
  podstatnou část nebude moci řádně a včas poskytnout, třebaže se k tomu
  cestovní smlouvou zavázala, je povinna bez zbytečného odkladu a
  bezplatně provést taková opatření, aby mohl zájezd pokračovat.

  (3) Pokud nelze pokračování zájezdu zajistit jinak než prostřednictvím
  služeb cestovního ruchu nižší kvality než uvedené v cestovní smlouvě,
  je cestovní kancelář povinna vrátit zákazníkovi rozdíl v ceně.

  (4) Jestliže opatření podle odstavce 2 nelze učinit nebo je zákazník
  nepřijme,  musí  cestovní kancelář bez zbytečného odkladu vrátit
  zákazníkovi rozdíl v ceně. V případě, že součástí zájezdu je i doprava,
  je cestovní kancelář povinna poskytnout zákazníkovi dopravu zpět na
  místo odjezdu nebo na jiné místo návratu, s nímž zákazník souhlasil,
  včetně nezbytného náhradního ubytování a stravování. Pokud je doprava
  uskutečněna  jiným  dopravním  prostředkem,  než kterým měla být
  uskutečněna podle cestovní smlouvy, je cestovní kancelář v případě, že

  a) doprava je uskutečněna za nižší náklady, povinna vrátit rozdíl v
  ceně, nebo

  b) doprava je uskutečněna za vyšší náklady, povinna rozdíl v ceně
  uhradit z vlastních prostředků.