Nové předpisy

Občanský zákoník - zákon č. 40/1964 Sb. § 853 - § 880 Závěrečná, přechodná a zrušovací ustanovení

ČÁST DEVÁTÁ

  Závěrečná, přechodná a zrušovací ustanovení

  HLAVA PRVNÍ

  Obecná ustanovení

  § 853

  Občanskoprávní vztahy, pokud nejsou zvláště upraveny ani tímto, ani
  jiným zákonem, se řídí ustanoveními tohoto zákona, která upravují
  vztahy obsahem i účelem jim nejbližší.

  HLAVA DRUHÁ

  Přechodná a zrušovací ustanovení k úpravám účinným od 1. dubna 1964
  (zákon č. 40/1964 Sb.)

  § 854

  Pokud dále není uvedeno jinak, řídí se ustanoveními tohoto zákona i
  právní vztahy vzniklé před 1. dubnem 1964; vznik těchto právních
  vztahů, jakož i nároky z nich vzniklé před 1. dubnem 1964 se však
  posuzují podle dosavadních předpisů.

  § 855

  (1) Občané, kteří byli podle dosavadních předpisů zcela zbaveni
  svéprávnosti, se po 31. březnu 1964 považují za osoby zbavené podle
  tohoto zákona způsobilosti k právním úkonům.

  (2) Občané, kteří byli podle dosavadních předpisů částečně zbaveni
  svéprávnosti, jsou i napříště způsobilí k právním úkonům v rozsahu
  stanoveném dosavadními předpisy, pokud soud nerozhodne o rozsahu jejich
  způsobilosti podle ustanovení § 10 odst. 2.

  § 856

  (1) Majetková společenství mezi manžely vzniklá podle dřívějších
  předpisů zanikají dnem 1. dubna 1964. Tímto dnem vznikne bezpodílové
  spoluvlastnictví manželů ke všemu, co podle tohoto zákona do jejich
  bezpodílového spoluvlastnictví patří.

  (2) Byly-li v zaniklém majetkovém společenství věci, jež nejsou
  předmětem osobního vlastnictví, vztahují se na ně přiměřeně ustanovení
  o bezpodílovém spoluvlastnictví manželů.

  (3) Pokud zákon č. 140/1961 Sb. (trestní zákon) stanoví, že výrokem o
  propadnutí majetku zaniká zákonné společenství majetkové, rozumí se tím
  od 1. dubna 1964 zánik bezpodílového spoluvlastnictví manželů.

  § 857

  Nabyl-li před 1. dubnem 1964 právo užívat byt jeden z manželů, vznikne
  tímto dnem právo společného užívání bytu oběma manželům. Toto právo
  však nevznikne, jestliže manželé spolu trvale nežijí.

  § 858

  (1) Byly-li smlouvy o pojištění osob uzavřeny před účinností tohoto
  zákona ve prospěch majitele nebo doručitele pojistky, má od 1. dubna
  1964 právo na plnění pojištěný (§ 355 odst. 1 ve znění zákona č.
  40/1964 Sb.); je-li pojistnou událostí smrt pojištěného, vznikne právo
  na plnění osobám uvedeným v § 372 ve znění zákona č. 40/1964 Sb.

  (2) Pokud se ustanovení § 61 zákona č. 47/1956 Sb., o civilním
  letectví,  dovolává  pro  pojištění  proti následkům odpovědnosti
  ustanovení § 58 až 60 téhož zákona, rozumí se tím od 1. dubna 1964
  ustanovení § 427 až 431 ve znění zákona č. 40/1964 Sb.

  § 859

  (1) Při dědění se užije práva platného v den smrti zůstavitele; byla-li
  však závěť zřízena před 1. dubna 1964, posuzuje se její platnost podle
  dosavadních předpisů.

  (2) Dnem 1. dubna 1964 zanikají všechna omezení vyplývající ze
  svěřeneckého náhradnictví.

  (3) Pokud zákon nestanoví jinak, dědí pozůstalý manžel, který žil se
  zůstavitelem v době jeho smrti ve společné domácnosti, vedle svého
  podílu nedoplatky zůstavitelovy odměny za práci a opětujících se
  důchodů až do výše jednoměsíčního příjmu.

  § 860

  Podle dosavadních předpisů se až do svého zakončení posuzují lhůty a
  promlčecí doby, které počaly běžet před 1. dubnem 1964.

  § 861

  Jde-li o právo na náhradu škody způsobené úmyslně nebo o právo na
  vrácení neoprávněného majetkového prospěchu získaného úmyslně, platí
  desetiletá promlčecí doba počítaná ode dne, kdy počala běžet lhůta
  původní; tohoto ustanovení nelze použít, jde-li o právo, které se již
  před 1. dubnem 1964 promlčelo podle dosavadních předpisů.

  § 862

  Práva a povinnosti ze zástavních práv vzniklých před 1. dubnem 1964 se
  řídí ustanovením § 495 ve znění zákona č.40/1964 Sb., pokud nejsou
  upraveny zvláštními předpisy. To platí i o zástavních právech vzniklých
  ze smlouvy.

  § 863

  Majetkové vypořádání společností zrušených ustanovením § 563 odst. 2
  zákona č. 141/1950 Sb. (občanského zákoníku) se řídí nadále těmi
  předpisy, kterými se řídilo dosud.

  § 864

  Zrušují se:

  1. občanský zákoník č. 141/1950 Sb. s výjimkou ustanovení § 12 odst. 2,
  pokud upravuje uzavírání pracovních smluv, a § 22 a 352;

  2. zákon č. 126/1946 Sb., o úpravě zemědělských pachtovních poměrů;

  3. zákon č. 139/1947 Sb., o rozdělení pozůstalostí se zemědělskými
  podniky a o zamezení drobení zemědělské půdy;

  4. zákon č. 45/1948 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon č. 139/1947
  Sb., o rozdělení pozůstalosti se zemědělskými podniky a o zamezení
  drobení zemědělské půdy;

  5. zákon č. 207/1948 Sb., o ochraně pachtýřů zemědělských podniků a
  pachtýřů zemědělských pozemků;

  6. zákon č. 189/1950 Sb., o pojistné smlouvě;

  7. zákon č. 63/1951 Sb., o odpovědnosti za škody způsobené dopravními
  prostředky;

  8.  zákon č. 65/1951 Sb., o převodech nemovitostí a pronájmech
  zemědělské a lesní půdy;

  9. ustanovení § 18 odst. 2 a § 20 zákona č. 84/1952 Sb., o organizaci
  peněžnictví;

  10.ustanovení § 95 a 96 zákona č. 115/1953 Sb., o právu autorském;

  11.ustanovení § 55 odst. 2 písm. a), 58, 59 odst. 1 a § 60 zákona č.
  47/1956 Sb., o civilním letectví;

  12.ustanovení § 50 odst. 6 zákona č. 41/1957 Sb., o využití nerostného
  bohatství (horního zákona);

  13.ustanovení § 32 zákona č. 150/1961 Sb., o náhradách při úrazech a
  nemocech z povolání;

  14.vládní nařízení č. 366/1940 Sb., o plovárnách a koupalištích;

  15.vládní nařízení č. 183/1947 Sb., jímž se určují zemědělské výrobní
  oblasti;

  16.vládní nařízení č. 53/1955 Sb., kterým se doplňuje a mění vládní
  nařízení č. 183/1947 Sb., jímž se určují zemědělské výrobní oblasti;

  17.nařízení ministra spravedlnosti č. 157/1950 Sb., kterým se provádějí
  některá ustanovení občanského zákoníku, ve znění nařízení ministra
  spravedlnosti č. 37/1955 Sb.;

  18.nařízení ministra spravedlnosti č. 179/1950 Sb., o důležitých
  důvodech k výpovědi chráněných nájmů nebo k jejich zrušení bez
  výpovědi;

  19.vládní vyhláška č. 113/1956 Ú.l., o vybírání nedoplatků nájemného, s
  výjimkou ustanovení § 5 až 7;

  20.vládní vyhláška č. 211/1957 Ú.l., o provádění drobných oprav v
  bytech;

  21.příloha vyhlášky ministerstva financí č. 157/1954 Ú.l., kterou se
  vydávají pojistné podmínky pro rodinné důchodové pojištění;

  22.přílohy 1 až 11 vyhlášky ministerstva financí č. 237/1955 Ú.l., o
  pojistných podmínkách pro pojištění majetku a osob sjednávaná se Státní
  pojišťovnou;

  23.vyhláška ministra financí č. 206/1957 Ú.l., o vkladních knížkách;

  24.vyhláška  ministerstva  financí č. 33/1958 Ú.l., o pojistných
  podmínkách  pro  pojištění  majetku a osob sjednávaná se Státní
  pojišťovnou;

  25.ustanovení čl. 22 až 25 vyhlášky ministerstva vnitřního obchodu č.
  125/1959 Ú.l., o základních předpisech pro práci prodejen.

  HLAVA TŘETÍ

  Přechodná ustanovení k úpravám účinným od 1. dubna 1983 (zákon č.
  131/1982 Sb.)

  § 865

  (1) Pokud není uvedeno jinak, řídí se ustanoveními tohoto zákona i
  právní vztahy vzniklé v době od 1. dubna 1964 do 1. dubna 1983.

  (2)  Na  právní vztahy z bezpodílového spoluvlastnictví manželů,
  zaniklého v době od 1. dubna 1964 do 1. dubna 1983, užije se ustanovení
  § 149 odst. 4, pokud k vypořádání bezpodílového spoluvlastnictví
  nedošlo dohodou uzavřenou do tří let od 1. dubna 1983, nebo rozhodnutím
  soudu na návrh podaný do tří let od 1. dubna 1983.

  (3) Do doby uvedené v ustanovení § 135a ve znění zákona č.131/1982 Sb.
  se započítá i doba, po kterou občan nebo jeho právní předchůdce měl věc
  nepřetržitě v držbě (§135a odst. 1) nebo nepřetržitě vykonával právo
  odpovídající věcnému břemenu (§ 135a odst. 2) před 1. dubnem 1983; tato
  doba však neskončí dříve než uplynutím jednoho roku od tohoto dne.

  (4) Jde-li o právo dovolat se neplatnosti právního úkonu z důvodu
  uvedeného v ustanovení § 40a ve znění zákona č. 131/1982 Sb., k němuž
  došlo před 1. dubnem 1983, neskončí se promlčecí doba dříve, než
  uplynutím tří let od tohoto dne.

  (5) Jde-li o právo na náhradu škody nebo o právo na vydání neoprávněně
  získaného majetkového prospěchu, platí dvouletá promlčecí doba počítaná
  ode dne, kdy počala běžet lhůta původní; tohoto ustanovení nelze
  použít,  jde-li o právo, k němuž promlčecí doba uplynula podle
  dosavadních předpisů.

  (6) Na práva a povinnosti z věcných břemen vzniklých před 1. dubnem
  1964 vztahují se obdobně ustanovení § 135b a § 135c odst. 3 až 7 ve
  znění zákona č. 131/1982 Sb.

  § 866

  Zvýšení základní částky, která nesmí být sražena povinnému z měsíční
  mzdy při výkonu rozhodnutí a stanovení hranice, nad kterou je mzda
  postižitelná srážkami bez omezení, k nimž dojde počínaje 1. dubnem
  1983, nedotýká se dohod o srážkách ze mzdy a jiných příjmů (§ 57 ve
  znění zákona č. 40/1964 Sb.) uzavřených před tímto dnem.

  HLAVA ČTVRTÁ

  Přechodná ustanovení k úpravám účinným od 1. ledna 1989 (zákon č.
  188/1988 Sb.)

  § 867

  Nárok na náhradu za ztrátu na důchodu, který vznikl před 1. lednem
  1989, se posuzuje podle dosavadních předpisů.

  HLAVA PÁTÁ

  Přechodná ustanovení k úpravám účinným od 1. ledna 1992 (zákon č.
  509/1991 Sb.)

  § 868

  Pokud dále není uvedeno jinak, řídí se ustanoveními tohoto zákona i
  právní vztahy vzniklé před 1. lednem 1992; vznik těchto právních
  vztahů, jakož i nároky z nich vzniklé před 1. lednem 1992 se však
  posuzují podle dosavadních předpisů.

  § 869

  Odporovat lze právním úkonům učiněným v době tří let před účinností
  tohoto zákona, pokud důvod odporovatelnosti trval i po účinnosti tohoto
  zákona; toto právo je však třeba uplatnit do jednoho roku po účinnosti
  tohoto zákona, jinak zanikne.

  § 870

  Podle dosavadních předpisů se až do svého zakončení posuzují lhůty a
  promlčecí doby, které počaly běžet před účinností tohoto zákona.

  § 871

  (1) Právo osobního užívání bytu a právo užívání jiných obytných
  místností a místností nesloužících k bydlení vzniklé podle dosavadních
  předpisů, které trvá ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona, se mění
  dnem účinnosti tohoto zákona na nájem. Společné užívání bytu a společné
  užívání bytu manžely se mění na společný nájem.

  (2) Právo užívání části bytu se mění na podnájem s tím, že jej nelze
  vypovědět po dobu jednoho roku od účinnosti tohoto zákona.

  (3) Obdobně to platí u osobního užívání jiných obytných místností a
  místností nesloužících k bydlení.

  (4) Osobní užívání bytů sloužících k trvalému ubytování pracovníků
  organizace se mění na nájem služebního bytu, pokud tyto byty splňují
  kritéria stanovená zákonem pro služební byty; pokud tyto podmínky
  nejsou splněny, mění se takové osobní užívání na nájem.

  § 872

  (1) Právo osobního užívání pozemku, vzniklé podle dosavadních předpisů,
  které trvá ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona, mění se dnem
  účinnosti tohoto zákona na vlastnictví fyzické osoby. Ustanovení § 8
  odst. 1 zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a
  jinému zemědělskému majetku, tím není dotčeno.

  (2) Vzniklo-li právo osobního užívání stejného nezastavěného pozemku
  více občanům společně (společným uživatelům), stávají se s účinností
  tohoto zákona podílovými spoluvlastníky se stejnými podíly.

  (3) Vzniklo-li právo osobního užívání stejného zastavěného pozemku více
  občanům společně (společným uživatelům zastavěného pozemku), stávají se
  s účinností tohoto zákona podílovými spoluvlastníky s podíly, jejichž
  velikost je stejná jako velikost jejich spoluvlastnických podílů ke
  stavbě postavené na pozemku ve společném osobním užívání. V případě
  pochybnosti  určí  velikost  spoluvlastnických  podílů  dohoda
  spoluvlastníků, a nedojde-li k ní, soud na návrh některého z nich.

  (4) Vzniklo-li právo osobního užívání k zastavěnému nebo nezastavěnému
  pozemku manželům, stávají se dnem účinnosti tohoto zákona bezpodílovými
  spoluvlastníky pozemku, pokud jejich bezpodílové spoluvlastnictví trvá;
  zaniklo-li, stávají se podílovými spoluvlastníky rovným dílem.

  (5) Vzniklo-li přede dnem účinnosti tohoto zákona občanovi právo, aby s
  ním byla uzavřena dohoda o osobním užívání pozemku, avšak do účinnosti
  tohoto zákona již nedošlo k dohodě, popřípadě k její registraci
  pravomocným rozhodnutím státního notářství, vzniká oprávněnému právo na
  uzavření kupní smlouvy k pozemku, jehož se týkalo rozhodnutí o
  přidělení pozemku do osobního užívání. Neuplatní-li oprávněný své právo
  do jednoho roku od účinnosti tohoto zákona, právo zanikne. Nedojde-li k
  uzavření kupní smlouvy, není dotčeno právo na vydání bezdůvodného
  obohacení (§ 451 a násl.).

  (6) Jde-li o vydržení vlastnického práva k pozemku podle tohoto zákona,
  kde na základě dosavadních předpisů bylo možné nabýt jen právo na
  uzavření dohody o osobním užívání pozemků, může si oprávněná osoba
  započítat  dobu,  po  kterou její právní předchůdce měl pozemek
  nepřetržitě v držbě i před účinností tohoto zákona.

  (7) Vzniklo-li občanovi (občanům) za podmínek uvedených v zákoně č.
  52/1966 Sb., o osobním vlastnictví k bytům, ve znění zákona č. 30/1978
  Sb., osobní vlastnictví k bytu, mění se dnem účinnosti tohoto zákona
  osobní vlastnictví na vlastnictví fyzické osoby (fyzických osob);
  rovněž právo společného osobního užívání pozemku, na němž stojí obytný
  dům s bytem (byty) ve vlastnictví občana (občanů), se mění dnem
  účinnosti tohoto zákona na podílové spoluvlastnictví fyzických osob.

  (8) Za podmínek stanovených v zákoně č. 52/1966 Sb., o osobním
  vlastnictví k bytům, ve znění zákona č. 30/1978 Sb., mohou od účinnosti
  tohoto zákona nabývat byty a nebytové prostory do vlastnictví i
  právnické osoby.

  § 873

  Při dědění se použije právo platné v den smrti zůstavitele. Byla-li
  však závěť pořízena před účinností tohoto zákona, posuzuje se její
  platnost podle dosavadních předpisů. To platí i o platnosti vydědění.

  § 874

  Práva a povinnosti z omezení převodu nemovitosti, jež vzniklo před
  účinností tohoto zákona, se řídí dosavadními předpisy.

  § 875

  (1) Zájmová sdružení, jež vznikla podle § 360b hospodářského zákoníku,
  zájmové organizace, jež vznikly podle § 42 zákona č. 162/1990 Sb., o
  zemědělském družstevnictví, a zájmové organizace a společné zájmové
  organizace, jež vznikly podle § 35 a 36 zákona č. 176/1990 Sb., o
  bytovém, spotřebním, výrobním a jiném družstevnictví, se považují za
  sdružení podle § 20f tohoto zákona. Tato sdružení jsou povinna se
  registrovat podle § 20i do šesti měsíců ode dne účinnosti tohoto
  zákona.

  (2) Dosavadní nadace se považují za nadace podle § 20b až 20e tohoto
  zákona.

  § 876

  (1) Vztahy trvalého užívání podle § 70 zákona č. 109/1964 Sb.,
  hospodářský zákoník, se posuzují podle dosavadních předpisů až do doby
  vydání zvláštního zákona.

  (2) Hospodářské smlouvy o dočasném užívání majetku za úplatu podle §
  348 hospodářského zákoníku se mění od účinnosti tohoto zákona na
  nájemní smlouvy. Je-li užívání majetku podle § 348 hospodářského
  zákoníku sjednáno bezúplatně, mění se ode dne účinnosti tohoto zákona
  na smlouvu o výpůjčce.

  § 877

  (1) Ceny, úplaty a jiná peněžitá plnění, která jsou předmětem úpravy
  podle tohoto zákona a na něž se vztahuje obecně závazný právní předpis
  o cenách, se považují za ceny podle tohoto předpisu.

  (2) Pokud se v tomto zákoně používá pojmu "obecně závazný právní
  předpis o cenách", rozumí se tím zákon č. 526/1990 Sb., o cenách.

  § 878

  Zrušují se:

  1. Ustanovení § 22 zákona č. 141/1950 Sb., (občanský zákoník);

  2. Zákon č. 41/1964 Sb., o hospodaření s byty;

  3. Ustanovení § 4, 6, 9 odstavec 2 a § 10 odstavec 2 zákona č. 52/1966
  Sb., ve znění zákona č. 30/1978 Sb., o osobním vlastnictví bytů.

  HLAVA ŠESTÁ

  § 879

  (1) Vlastnické vztahy k nemovitostem vyskytujícím se jen na území České
  republiky nebo Slovenské republiky (zejména např. tzv. osadnické
  vztahy, urbariáty a komposesoráty) upraví zákon národní rady příslušné
  republiky.

  (2) Zákony národních rad stanoví, kdo a jakým způsobem zajišťuje bytové
  náhrady (náhradní byty a náhradní ubytování).

  § 879a

  Podrobnější předpisy k provedení občanského zákoníku vydají příslušná
  ministerstva a ostatní ústřední orgány státní správy. Vláda České
  republiky může vydat podrobnější předpisy k provedení občanského
  zákoníku.

  HLAVA SEDMÁ

  PŘECHODNÁ USTANOVENÍ K ÚPRAVÁM ÚČINNÝM OD 1. LEDNA 1995 (zákon č.
  267/1994 Sb.)

  § 879b

  (1) Smlouvy o nájmu bytů uzavřené platně i v jiné než písemné formě
  jsou platné i nadále.

  (2) Ustanovení § 712 odst. 2 čtvrté věty se vztahují na nájemní smlouvy
  uzavřené po účinnosti tohoto zákona.

  HLAVA OSMÁ

  Přechodná ustanovení k úpravám účinným od 1. července 2000 (zákon č.
  103/2000 Sb.)

  § 879c

  (1) Právo trvalého užívání pozemku podle § 70 zákona č. 109/1964 Sb.,
  hospodářský zákoník, zastavěného budovou nebo stavbou ve vlastnictví
  osoby, v jejíž prospěch bylo právo trvalého užívání zřízeno, a pozemku
  na něj navazujícího, jestliže takový pozemek souvisí s provozem této
  budovy nebo stavby, které trvá ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona,
  se mění uplynutím jednoho roku ode dne účinnosti tohoto zákona na
  vlastnictví právnické osoby, v jejíž prospěch bylo toto právo zřízeno.

  (2) Ustanovení odstavce 1 se vztahuje obdobně i na právo výpůjčky nebo
  nájmu, kterými bylo nahrazeno právo trvalého užívání pozemku, pokud
  bylo zřízeno ve prospěch bytového družstva nebo ve prospěch toho, komu
  byl převeden byt nebo nebytový prostor do vlastnictví podle § 23 zákona
  o vlastnictví bytů.

  (3) Bylo-li právo trvalého užívání zřízeno k jednomu pozemku společně
  více osobám, stávají se podle odstavce 1 tyto osoby spoluvlastníky se
  stejnými podíly.

  (4) Pokud právnická osoba, v jejíž prospěch bylo toto právo zřízeno,
  nepožádá stát o změnu tohoto práva na vlastnictví ve lhůtě jednoho roku
  ode dne účinnosti tohoto zákona, ke změně práva podle odstavce 1 nebo 2
  na vlastnictví nedojde a právo trvalého užívání zaniká uplynutím lhůty
  jednoho roku ode dne účinnosti tohoto zákona.

  HLAVA DEVÁTÁ

  Přechodná ustanovení k úpravám účinným od 1. ledna 2001 (zákon č.
  367/2000 Sb.)

  § 879d

  Osobou, v jejíž prospěch bylo právo trvalého užívání zřízeno, se pro
  účely § 879c rozumí i bytové družstvo nebo sdružení občanů, které
  vzniklo anebo se považuje za vzniklé podle zákona č. 83/1990 Sb., o
  sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů, pokud na takovéto
  bytové družstvo, případně sdružení občanů přešlo právo trvalého užívání
  uvedené v § 879c odst. 1.

  § 879e

  Ustanovení § 879c odst. 1 se vztahuje obdobně i na právo výpůjčky nebo
  nájmu podle § 879c odst. 2 zřízené nejpozději do 31. prosince 2000 ve
  prospěch  toho, komu byl převeden byt nebo nebytový prostor do
  vlastnictví podle § 23 zákona o vlastnictví bytů. Změna takového práva
  výpůjčky nebo nájmu na vlastnictví nastává dnem 1. července 2001.
  Účinnost zákona

  § 880
  
  Tento zákoník nabývá účinnosti dnem 1. dubna 1964